W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 920 w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 rok. (XLV/920/2006)

RSS

UCHWAŁA  NR XLV/920/ 2006

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

z dnia 29 czerwca  2006 roku

 

w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 rok.

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, e, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U.   Nr 142 poz. 1591  z 2001roku z późniejszymi zmianami), w związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca   o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami),  art. 165, art. 166, art.168, art. 173, art. 174, art. 176 art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z  2001 roku  z  późniejszymi  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z późn. zmian.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie  szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  j.s.t. ustawami oraz  przekazywania j.s.t. dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz. 1077 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) w oparciu o opinie Komisji,      

       

u c h w a l a :

 

§ 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2006 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2006 oraz na lata 2007-2008 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu przedakcesyjnego PHARE 2003 i funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” przy równoczesnej zmianie źródeł finansowania, zgodnie z Załącznikiem  Nr 3.

 

§ 4

Zmienić plan dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

 

W budżecie miasta proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

1.       Zwiększyć dochody o kwotę 31 374 zł z tytułu wpłaty  do budżetu miasta od JSW S.A. w ramach zawartej ugody na naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego z przeznaczeniem na remont budynku Publicznego Przedszkola Nr 7.

2.       Wprowadzić do budżetu miasta dochody w wysokości 9 938 284 zł  z tytułu rozliczenia Miejskiego Zarządu Nieruchomości i Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w związku z ich przekształceniem w jednostki budżetowe przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 12 926 441 zł oraz zmniejszeniu wydatków w Urzędzie Miasta (wydatki bieżące i dotacja).

3.       Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 1 666 545 zł z tytułu zwrotu do budżetu środków pochodzących z wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości, przy równoczesnym zwiększeniu planu tych wydatków w roku bieżącym.

4.       Zwiększyć dochody o kwotę 1 785 zł z tytułu refundacji płac z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zawartej umowy na tzw. roboty publiczne w okresie od października do grudnia ubiegłego roku ze Szkołą Podstawową Nr 16.

5.       Zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 6 000 zł z tytułu zwrotu do budżetu miasta nienależnie pobranych świadczeń i zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za podopiecznych OPS.

6.       Zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 43 724 zł w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie w ramach ZPORR, EFS działania 2.2. projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów.

7.       Zwiększyć dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 84 160 zł w związku z otrzymaniem dotacji w ramach projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej pn. „Pochwycić Romantyków – jak umocnić to, co mamy”  na koszty wyjazdów w ramach wymiany młodzieży między Polską, Białorusią, Ukrainą i Łotwą.

8.       Zmniejszyć dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 1 724 zł w związku ze zmianą realizacji projektu współfinansowanego w ramach SPO RZL, EFS działania 1.6 „Jestem kobietą pracującą, żadnej pracy się nie boję”.  

9.       Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 208 zł z przeznaczeniem dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na pokrycie kosztów zwiększonej ilości wozokilometrów.

10.   Zwiększyć wydatki związane z promocją Miasta o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na wyjazd chłopięcej drużyny siatkowej z Gimnazjum Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju na zawody, które odbędą się w Radomiu w ramach II Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w grach zespołowych.

11.   W ramach realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Mieście Jastrzębie Zdrój proponuje się przenieść z wydatków bieżących kwotę 17 000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej (nowe zadanie inwestycyjne). Ponadto w ramach Programu proponuje się zwiększyć wydatki o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wprowadzenia na terenie Miasta dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych.

12.   Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

13.   Zwiększyć plan wydatków dla jednostek oświatowych o kwotę 835 181 zł z przeznaczeniem na:

-         urlop zdrowotny pracownika Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 18 189 zł za okres od kwietnia do grudnia 2006 roku,

-         urlop zdrowotny pracownika Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 34 608 zł za okres od stycznia do grudnia 2006 roku,

-         dodatek motywacyjny dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 10 z tytułem doktora w wysokości 7 240 zł,

-         urlop zdrowotny pracownika Zespołu Szkół Nr 11 w wysokości 6 061 zł za okres od maja do sierpnia 2006 roku,

-         pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanych z nadaniem imienia „Prof. Jana Miodka” Szkole Podstawowej Nr 21 w wysokości 2 000 zł,

-         remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 20 000 zł,

-         remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 7 w wysokości 976 zł,

-         remont schodów i tarasu budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w wysokości 14 100 zł,

-         remont kanalizacji deszczowej i niwelacja obniżonego terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 13 000 zł,

-         refundację wynagrodzeń i pochodnych pracownika Szkoły Podstawowej Nr 16 w związku z zawartą umową między Powiatowym Urzędem Pracy a Szkołą na tzw. prace interwencyjne w okresie od października do grudnia 2005 roku w wysokości 1 785 zł,

-         zakup pomocy naukowych w związku z jubileuszem 30-lecia istnienia Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 3 000 zł,

-         pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanego pracownika Zespołu Szkół Nr 9 w wysokości 929 zł,

-         pokrycie braków na energię cieplną w Publicznym Przedszkolu Nr 14 w wysokości 24 241 zł,

-         pokrycie kosztów szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego dla nauczycieli w wysokości 36 000 zł,

-         pokrycie kosztów zwiększonej wartości SKUU  o kwotę 653 052 zł.

14.   Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, z której proponuje się pokryć koszty wydania płyty DVD pn. „Jastrzębie Zdrój na archiwalnych taśmach” oraz zakup urządzenia rozdzielczego do zasilania plenerowych imprez.

15.   Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 56 000 zł w związku z koniecznością odprowadzenia do budżetu państwa nienależnie wypłaconych świadczeń i zasiłków z opieki społecznej.

16.   Zwiększyć plan wydatków o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem obiektów.

17.   Przenieść  plan wydatków w wysokości 37 915 zł z działu 757 – Obsługa długu publicznego na  zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku Urzędu Miasta w związku z koniecznością zapłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację tej inwestycji (do czasu rozliczenia zadania inwestycyjnego, koszty obsługi kredytu danej inwestycji pokrywa się z działu, z którego finansowana jest inwestycja).

18.   Przenieść plan wydatków w wysokości 1 000 zł z działu 750 – Administracja publiczna z zadania doposażenie siedziby Rady Sołeckiej Moszczenica do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na wyposażenie, montaż i demontaż estrady wraz z nagłośnieniem na festyn „Parafiada moszczenicka”.

19.   Przenieść plan wydatków w wysokości 1 000 zł w ramach środków w dyspozycji Zarządu Osiedla Gwarków z działu 926 – Kultura fizyczna i sport do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na organizację wycieczek.

20.   Przenieść plan wydatków w wysokości 250 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja OW – nadbudowa na zadanie remontowe pn. Remonty nawierzchni dróg z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. Reja. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego wynika z faktu, iż w roku bieżącym wykonany zostanie tylko projekt techniczny.

21.   Przenieść plan wydatków w wysokości 150 000 zł z wydatków bieżących na inwestycyjne  w ramach pomocy finansowej dla samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń pod działalność Wyjazdowej Pomocy Lekarskiej w Jastrzębiu Zdroju.

22.   Przenieść plan wydatków w wysokości 100 000 zł z dotacji bieżącej na realizację zadań zawiązanych z aktywnymi formami walki z bezrobociem i z informacją gospodarczą na pokrycie kosztów szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego nauczycieli w kwocie 36 000 zł oraz na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 64 000 zł.

23.   W związku z rozliczeniem i zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Libowiec” w części dotyczącej finansowania ze środków Unii Europejskiej proponuje się urealnić limit wydatków inwestycyjnych polegający na zmniejszeniu o kwotę 184 678 zł.

24.   W związku z otrzymaniem pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  dotyczącego możliwości dofinansowania ze środków ZPORR realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. A. Krajowej proponuje się dostosowanie budżetu miasta do warunków określonych w piśmie. Proponuje się więc zmniejszyć dochody  o kwotę 4 331 250 zł – środki z Unii Europejskiej oraz wydatki o kwotę 6 550 000 zł.

25.   Zarządzeniem Nr Or-0151-171/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok zmniejszono plan wydatków  zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektów drogowych na terenie miasta o kwotę 1 030 000 zł. Limit wydatków tego zadania w roku bieżącym po zmianach wynosi więc 1 970 000 zł i zgodnie z wnioskiem wydziału merytorycznego, kwota ta wystarcza na zrealizowanie planowanego zakresu prac. Powyższy limit został przeznaczony na remont wiaduktu wzdłuż Al. Piłsudskiego.

Powyższa zmiana powoduje zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu inwestycyjnego 1 030 000 zł.

 

Załącznik Nr 2

 

1.       W celu zbilansowania dochodów i wydatków budżetu miasta proponuje się zaangażować wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 901 952 zł.

2.       W związku z koniecznością dostosowania wartości kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku bieżącym do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej wynikającej z zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych proponuje się przenieść kwotę 7 263 000 zł z  par. 903 do par. 952, po stronie przychodów i kwotę 500 000 zł z par. 963 do par. 992 po stronie rozchodów.

3.       W związku ze zmianą źródeł finansowania oraz przesunięciem terminu realizacji zadań majątkowych proponuje się dostosować planowany do zaciągnięcia w roku bieżącym kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz planowaną pożyczkę na prefinansowanie.

 

Załącznik Nr 3

 

W załączniku dotyczącym limitu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2006 oraz w latach 2007-2008 dokonuje się zmian wynikających z zapisów niniejszej uchwały w celu dostosowania planu zadań inwestycyjnych do kwot ujętych w budżecie miasta na 2006 rok. Ponadto proponuje się zwiększyć limit wydatków w 2007 roku następujących zadań inwestycyjnych w związku z ustaleniem  ich wartości kosztorysowej:

-         Budowa obwodnicy os. Staszica wraz z parkingiem o kwotę 960 000 zł,

-         Modernizacja ul. Broniewskiego-Słoneczna o kwotę 1 300 000 zł.

Proponuje się również przenieść limit wydatków w wysokości 250 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja OW – nadbudowa z roku 2006 na rok 2007. Trwają uzgodnienia dotyczące możliwości przeniesienia Ogniska Wychowawczego do budynku po byłym przedszkolu na ul. Opolskiej, co jest podstawą do ustaleń z zakresu projektu zadania. W związku z tym w roku bieżącym należy zabezpieczyć środki finansowe na koszty dokumentacji technicznej w wysokości 100 000 zł, a kwotę 250 000 zł należy przenieść do limitu wydatków na rok następny.

Ponadto proponuje się  dokonać zmniejszenia w 2006 roku limitu wydatków zadania pn. Modernizacja 11 Listopada” o kwotę 1 250 000 zł, w związku z utrudnieniami wynikającymi z zajęciem przyległych nieruchomości pod budowę chodników i uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz  zadania „Budowa drogi wyjazdowej z Osiedla Złote Łany” o kwotę 200 000 zł , w związku z brakiem postępu w uzgodnieniach z PKP dotyczących likwidacji wiaduktu w ciągu ul. Komuny Paryskiej i brakiem możliwości przejazdu przez dawny dworzec kolejowy w Moszczenicy.

Dokonuje się również zmiany limitu wydatków zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. A. Krajowej, jak niżej:

-         w 2006 roku o kwotę 6 550 000 zł (775 000 zł – środki pochodzące z kredytu komercyjnego, 5 775 000 zł – środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej),

-         w 2007 roku o kwotę 5 000 000 zł (3 600 000 zł - środki pochodzące z kredytu komercyjnego, 1 400 000 zł – środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej),

-         w 2008 roku o kwotę 1 640 000 zł (831 832 zł - środki pochodzące z kredytu komercyjnego, 808 168 zł – środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej).

 

Załącznik Nr 4

W załączniku tym proponuje się zwiększyć dochody i wydatki w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych na ogólną kwotę 12 567.

 

Załącznik Nr 5

W związku z przekształceniem z dniem 1 lipca br. zakładów budżetowych w jednostki budżetowe zmniejszono w budżecie miasta dotacje przedmiotowe o kwotę 194 764 zł i celowe na realizację inwestycji o kwotę 1 357 000 zł zaplanowane dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości i Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. Zmiana ta wymaga również  zmniejszenia planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych w celu dostosowania wysokości dotacji w zakładach do wysokości dotacji w budżecie.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 17.07.2006 14:36
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 56
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 17.07.2006 14:36
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 271
Drukuj Zapisz do PDF