W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 614 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji (XXIX/614/2005)

RSS

UCHWAŁA NR XXIX/614/2005
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie zaopiniowania  projektu planu aglomeracji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 43 ust. 2 a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

§ 1

Zaopiniować bez uwag projekt planu aglomeracji obszaru miasta Jastrzębie Zdrój, który współtworzą: aglomeracja „Ruptawa” z obszarami gminy Mszana i gminy Godów oraz aglomeracja „Dolna”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwałę przekazać Wojewodzie Śląskiemu .

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PROPOZYCJA PLANU AGLOMERACJI

CZĘŚĆ OPISOWA

 

Miasto Jastrzębie Zdrój, Gmina Godów, Gmina Mszana

Propozycja planu aglomeracji

Część opisowa

Zgodnie z projektem inwestycji pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów, ochrona zlewni rzek górnej Odry i Wisły" obszar aglomeracji miasta Jastrzębie Zdrój współtworzą części sąsiednich gmin Godów i Mszana.

1. Długość i rodzaj istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. Liczba mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną.

 

Istniejąca sieć kanalizacyjna:

 

Miasto Jastrzębie Zdrój posiada sieć kanalizacyjną rozdzielczą - sanitarną i deszczową o łącznej długości 165,5 km:

- długość sieci kanalizacji sanitarnej - 71,5 km, w tym:

- sieć kanalizacji sanitarnej - 66,8 km,
- sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej - 4,7 km

- długość sieci kanalizacji deszczowej - 94 km.

            Ścieki przemysłowe są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, z wyjątkiem wód dołowych z kopalń węgla kamiennego, kierowanych do kolektora „Olza" na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Wojewodę Śląskiego (ŚR-1-6811/25/04 z 8.03.2004 r.)

            Stan techniczny sieci kanalizacyjnej jest dostateczny. Właścicielem i eksploatatorem kanalizacji sanitarnej jest Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., właścicielem i eksploatatorem sieci kanalizacji deszczowej jest Miasto Jastrzębie Zdrój.

            Ścieki komunalne odprowadzane są na położone w obrębie miasta oczyszczalnie ścieków: „Ruptawa" i „Dolna" oraz „Borynia" i Bzie", przewidziane do likwidacji.

Aktualnie stopień skanalizowania miasta wynosi 78,4 %. Zbiorczym systemem kanalizacji są
objęte: centralna część miasta (strefa zurbanizowana), z wyjątkiem fragmentu północnego i północno-zachodniego, pozostałe osiedla zabudowy wielorodzinnej i zorganizowanej jednorodzinnej (Przyjaźń, Bogoczowiec, Złote Łany, Tysiąclecia, Dubielec, Zofiówka, Zdrój, Pszczyńska), tereny zakładów wydobywczych kopalń węgla kamiennego (Borynia, Jaś - mos, Zofiówka), obszary „Bzie" oraz „Ruptawa l" i „Ruptawa II" podstrefy jastrzębsko - żorskiej Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, a także rejon ul. Przemysłowej i teren Zakładu Karnego Szeroka. Ścieki komunalne
z terenu zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego „Moszczenica" są odprowadzane przez osadnik
Imhoffa do cieku Ruptawka.

Kanalizacja deszczowa występuje w centralnej części miasta (strefa zurbanizowana) oraz
w obrębie osiedli Złote Łany (Moszczenica) i Tysiąclecia (Szeroka). Odbiornikami wód opadowych
odprowadzanych z terenu miasta istniejącą siecią kanalizacji deszczowej na podstawie pozwoleń
wodnoprawnych wydanych przez
Prezydenta Miasta Żory i Starostę Wodzisławskiego są cieki:

Gmyrdek, Ruptawka, Jastrzębianka, Szotkówka, Dębinka i Pszczynka.

Pozostałe części miasta (północna i północno - zachodnia część strefy zurbanizowanej:

Jastrzębie Górne, Kondziołowiec, Mazurowiec, część dzielnicy Zdrój, rejon ul. Wodzisławskiej) oraz sołectwa: Skrzeczkowice, Borynia, Szeroka, Bzie, Ruptawa i część sołectwa Moszczenica nie posiadają sieci kanalizacyjnej.

Gmina Godów posiada kanalizację sanitarną w niewielkim zakresie. Stopień skanalizowania
Gminy wynosi 7,95 % (2003 r). Łączna długość sieci wynosi 20 km, w tym 3 km kolektorów
tłocznych. Właścicielem kanalizacji sanitarnej jest Gmina, natomiast jej eksploatatorem
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wodzisław Śląski. Istniejącą kanalizacją
odprowadzane są:

- ściek bytowo-gospodarcze z części sołectwa Gołkowice do lokalnej oczyszczani w Podlesiu przy przejściu granicznym z Republiką Czeską,

- ścieki bytowo-gospodarcze z północnej części sołectwa Skrzyszów do istniejącej kanalizacji w Gminie Mszana i dalej do oczyszczalni "Ruptawa" w Jastrzębiu Zdroju,

- ścieki bytowo-gospodarcze z części sołectwa Skrzyszów i strefy ekonomicznej do oczyszczalni "Ruptawa" w Jastrzębiu Zdroju.

            Z pozostałej części gminy Godów ścieki sanitarne odprowadzane są do przydomowych
osadników gnilnych lub bezpośrednio do licznych rowów i cieków powierzchniowych.
            Długość kanalizacji deszczowej na terenie gminy Godów wynosi 22 km.

Gmina Mszana nie jest całkowicie skanalizowana. Kanalizację sanitarną posiada częściowo sołectwo Mszana. Stopień skanalizowania gminy wynosi 13,73 % (2003 r.). Łączna długość sieci wynosi 40 km, w tym 5 km kolektorów tłocznych. Właścicielem sieci kanalizacyjnej jest Gmina Mszana, natomiast eksploatatorem Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ścieki sanitarne poprzez kolektor „B" i rurociągi tłoczne odprowadzane są do oczyszczalni „Ruptawa" w Jastrzębiu Zdroju. Gmina Mszana nie posiada sieci kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe z odwodnienia dróg i placów odprowadzane są do przydrożnych rowów i cieków.

Planowana sieć kanalizacyjna:

Zgodnie z planem rozwoju sieci kanalizacji przewiduje się budowę w obrębie miasta Jastrzębie Zdrój do 2008 r.:

- długość sieci kanalizacji sanitarnej - 128,63 km, w tym:

- sieć kanalizacji sanitarnej - 109,04 km,
- rurociągi tłoczne - 19,59 km

- długość sieci kanalizacji deszczowej - 11 km.

Łącznie z siecią kanalizacji istniejącej długość kanalizacji sanitarnej wyniesie w 2008 r.
199 km (w tym długość kolektorów tłocznych - 24 km), długość sieci kanalizacji deszczowej wyniesie 105 km (w 2028 r. - 130 km).

Zgodnie z projektem „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów, ochrona zlewni rzek górnej Odry i Wisły" przewiduje się, że w 2008 r. system kanalizacji zbiorczej w obrębie aglomeracji (liczącej wg prognoz 113600 osób) obejmował będzie łącznie;

- 374 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym 46 km kolektorów tłocznych,
- 129 km kanalizacji deszczowej.

Liczba mieszkańców obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną i oczyszczalnie ścieków:

Liczba mieszkańców obsługiwana przez istniejącą sieć i oczyszczalnie ścieków:

- Jastrzębie Zdrój - 76106 osób,
- łącznie z gminami Godów i Mszana - 78040 osób.

Liczba turystów obsługiwana przez istniejącą sieć i oczyszczalnie ścieków (osoby korzystające z noclegów) - około 9600 osób rocznie.

 

2. Opis gospodarki ściekowej

Średniodobowa ilość powstających na terenie miasta Jastrzębie Zdrój ścieków komunalnych:

- łącznie: 12307,67 m3/d, w tym:

- infiltracja: 2691,55 m3/d,

- ścieki z gospodarstw domowych, przemysłowe i z działalności usługowych: 9616,12 m3/d,

w tym:

- ścieki z gospodarstw domowych: 7045,40 m3/d (w tym - dowożone na oczyszczalnie ścieków-48,12 m3/d),

- ścieki przemysłowe: 1587,90 m3/d,

- ścieki z działalności usługowych: 982,82 m3/d.

 

Średniodobowa ilość powstających na terenie gminy Godów ścieków komunalnych -
89,81 nr^/d, w tym ścieki z gospodarstw domowych: 78,74 m^d.

Średniodobowa ilość powstających na terenie gminy Mszana ścieków komunalnych -
85,56 m^d, w tym ścieki z gospodarstw domowych: 75,04 rr^/d.

 

Skład ścieków komunalnych:

Parametry ścieków surowych

Jednostka miary

Oczyszczalnia ścieków

Zrzut bezpośredni ścieków do odbiornika

 

 

Ruptawa

Dolna

Borynia

Bzie

 

odczyn

[pH]

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

BZT5

[mg 02/dm3]

638,78

349,72

325,20

40,8

548,90

ChZT

[mg 02/dm3]

1041,54

617,51

773,00

81,6

940,30

zawiesina ogólna

[mg/dm3]

642,17

372,98

864,00

133,6

641,60

azot ogólny

[mg N/dm3]

76,62

51,20

47,10

13,9

68,40

fosfor ogólny

[mg P dm3]

10,16

5,8

5,5

2,9

8,8

 

            Skład ścieków powstających na terenie gminy Godów i gminy Mszana jest charakterystyczny dla ścieków bytowo-gospodarczych. Jedynie stężenia azotu ogólnego mogą odbiegać od typowych ścieków, głównie ze względu na rolniczy charakter gminy, bądź dłuższy czas dopływu tych ścieków systemem kanalizacji do oczyszczalni.

 

Charakterystyka ścieków powstających na terenach gmin Jastrzębie Zdrój, Godów i Mszana:

Parametry ścieków surowych/jednostka miary

Ścieki bytowo- gospodarcze

Ścieki przemysłowe

Ścieki dowożone

BZTs [g02/m3]

140 - 600

66 - 360

1000-7000

ChZT [gO2/m3]

380 - 1200

150-640

2500-15000

Zawiesina ogólna [g/m3]

150-500

72 - 340

2500-15000

Azot ogólny [gN/m3]

30-65

20-80

140-15000

Fosfor ogólny [g P/m3]

8-30

7-60

40-150

 

Średniodobowa ilość powstających na terenie miasta Jastrzębie Zdrój ścieków komunalnych
według prognozy na 2008 r. (po zakończeniu realizacji projektu):

- łącznie: 14109,72 m3/d, w tym:

- infiltracja: 2730,92 m3/d,

- ścieki z gospodarstw domowych, przemysłowe i z działalności usługowych: 11378,8 m3/d,

w tym:

- ścieki z gospodarstw domowych: 8685,9 m3/d (w tym - dowożone na oczyszczalnie

- ścieków - 380,33 m3/d),

- ścieki przemysłowe: 1706,58 m3/d,

- ścieki z działalności usługowych: 986,30 m3/d.

Średniodobowa ilość powstających na terenie gminy Godów ścieków komunalnych według prognozy na 2008 r. (po zakończeniu realizacji projektu): 1232,34 m3/d, w tym: ścieki z gospodarstw domowych - 996,0 m3/d (w tym dowożone - 424,48 m3/d), ścieki przemysłowe - 85 nr/d.

Średniodobowa ilość powstających na terenie gminy Mszana ścieków komunalnych według prognozy na 2008 r. (po zakończeniu realizacji projektu): 613,55 m3/d, w tym: ścieki z gospodarstw domowych - 538,20 m3/d (w tym dowożone - 67,80 m3/d).

Rodzaj, ilość i skład ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej przez zakłady przemysłowe:

            Na terenie miasta Jastrzębie Zdrój, a także gmin Godów i Mszana, nie ma, prócz kopalń węgla kamiennego, dużych zakładów przemysłowych, które mogłyby odprowadzać ścieki do kanalizacji.
Ścieki przemysłowe pochodzą z niewielkich zakładów produkcyjnych (piekarnie, zakłady mięsne, itp.).
Skład ścieków odprowadzanych przez kopalnie węgla kamiennego i Spółkę Energetyczną
(elektrociepłownie) mają również skład zbliżony do ścieków bytowych. Kopalnie węgla kamiennego
posiadają własne urządzenia do podczyszczania ścieków (kopalnia Zofiówka posiada własną
oczyszczalnię). Podobne instalacje posiadają również właściciele małych zakładów wędliniarskich
(kraty, odtłuszczacze, odstojniki, itp.). Nieliczną grupę stanowią ścieki dowożone wozami
asenizacyjnymi, które mogą posiadać wysokie stężenia zanieczyszczeń.

 

Dane o zakładach przemysłowych, których podłączenie do kanalizacji jest planowane

            W wyniku planowanej rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz likwidacji oczyszczalni ścieków „Borynia" i „Bzie" do sieci kanalizacji zakończonej oczyszczalniami ścieków „Ruptawa" i „Dolna" podłączona zostanie kopalnia węgla kamiennego „Borynia" (z wyłączeniem wód dołowych),
elektrociepłownie oraz Jastrzębskie Zakłady Remontowe, a także zróżnicowane branżowo,
w większości niewielkie zakłady przemysłowe istniejące i możliwe do lokalizacji w obrębie obszarów „Bzie", „Ruptawa 1°, „Ruptawa 11° i „Moszczenica" Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców

            Zgodnie z projektem inwestycji pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów, ochrona zlewni rzek górnej Odry i Wisły" obszar aglomeracji miasta Jastrzębie Zdrój współtworzą części sąsiednich gmin Mszana i Godów.

            Liczba mieszkańców aglomeracji obejmującej obszar miasta Jastrzębie Zdrój oraz gmin
Godów i Mszana wynosi 116366 osób (w tym w mieście Jastrzębie Zdrój - 97068 osób).

Stopień skanalizowania obszaru aglomeracji wynosi 67,06%. Długość sieci kanalizacji
sanitarnej w obrębie aglomeracji wynosi 131 km, w tym 13 km stanowią kolektory tłoczne; długość
sieci kanalizacji deszczowej wynosi 116 km.

Średniodobowa łączna ilość ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji wynosi 12483,05 m3/d,
w tym z gospodarstw domowych - 7199,19 m3/d.

Zgodnie z projektem „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin
Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów, ochrona zlewni rzek górnej Odry i Wisły" przewiduje się,
że w 2008 r. system kanalizacji zbiorczej w obrębie aglomeracji (liczącej wg prognoz 113600 osób)
obejmował będzie łącznie:

- 374 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym 46 km kolektorów tłocznych,

- 129 km kanalizacji deszczowej oraz dwie oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w mieście Jastrzębie Zdrój: „Ruptawa" i „Dolna".

            Przewidywana liczba obsługiwanych mieszkańców przez oczyszczalnię „Ruptawa" wynosi
103105 osób, przez oczyszczalnię „Dolna" -10055 osób.

            Projektowana równoważna liczba mieszkańców dla oczyszczalni „Ruptawa" wynosi 148916 (RLM rzeczywiste - 149216), dla oczyszczalni „Dolna" - 19950 (RLM rzeczywiste - 11302).

            Zakłada się, że w 2008 r. Średniodobowa łączna ilość ścieków w obrębie aglomeracji wynosić będzie 15955,61 m3/d, w tym ścieków z gospodarstw domowych, przemysłowe i z działalności usługowych - 12998,0 m3/d (ścieki z gospodarstw domowych - 10220,1 m/d, w tym dowożone - 872,61 m3/d, ścieki przemysłowe -1791,58 m3/d, ścieki z usług - 986,30 m3/d).

            Wskaźnik długości sieci (stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej, wraz z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) wynosi dla sieci kanalizacyjnej projektowanej według projektu ,, Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów, ochrona zlewni rzek górnej Odry i Wisły"
wmieście Jastrzębie Zdrój 192 M/km (19319 M [liczba mieszkańców przyłączonych do kanalizacji
sanitarnej wg projektu do funduszu „Spójność"]: 100,4 km), a w obrębie całej aglomeracji (łącznie
z gminami Godów i Mszana) - 142 M/km (28600 M:201,3 km).

 

Podstawa sporządzenia propozycji planu aglomeracji

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji dla miasta Jastrzębie Zdrój stanowiły:

- opracowania z zakresu zagospodarowania i planowania przestrzennego, sporządzone na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie
Zdrój przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Jastrzębie Zdrój Nr XV/321/99 z dnia 18 grudnia
1999 r. oraz Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój w obszarze całego Miasta Jastrzębie Zdrój,
przewidziana do uchwalenia przez Radę Miasta Jastrzębie Zdrój w lutym 2005 r.
(dokument po etapie uzgodnień i opiniowania oraz wyłożenia do publicznego wglądu);

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój, obowiązujące
(uchwalone w latach 1996 - 2004) oraz sporządzane wraz z decyzjami o warunkach
zabudowy;

- wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych oraz inne opracowania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej:

- Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój,
Mszana i Godów, ochrona zlewni rzek górnej Odry i Wisły. Koncepcja programowa
porządkowania gospodarki ściekowej. Opis techniczny wraz z zestawieniem kosztów, PP-U Biprosan sp. z o.o., Gliwice, marzec 2004 r.;

- Uchwała Nr XVII/357/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie
współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-
ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów, ochrona zlewni rzek
górnej Odry i Wisły" wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności oraz przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych
wiatach 2003-2005" (przyjęty Uchwałą Nr XLIV/1092/2002 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 10 lipca 2002 r., zmieniony Uchwałą Nr Vl/104/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/1092/2002 Rady Miasta
Jastrzębie Zdrój z dnia 10 lipca 2002 roku);

- Uchwała Nr Vl/102/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie
przystąpienia do projektu pod nazwą ,,Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla
mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów, ochrona zlewni rzek górnej Odry
i Wisły";

- Uchwała Nr Vl/103/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie
zawarcia porozumienia z gminami Godów i Mszana o współuczestnictwo w realizacji
inwestycji pn. ,, Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla mieszkańców gmin
Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów, ochrona zlewni rzek górnej Odry i Wisły";

- "Gospodarka wodno-ściekowa, jej stan obecny, perspektywy rozwoju oraz wpływ na
środowisko do 2010 r. w mieście Jastrzębie Zdrój jako program działania w zakresie
realizacji zadań gospodarki wodno - ściekowej" (załącznik do uchwały NrXXXV/583/97
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21 czerwca 1997 r.).

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 04.03.2005 11:46
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 373
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.