W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 329 w sprawie odpłatności i zasad korzystania z publicznego żłobka w Jastrzębiu Zdroju (XVI/329/2004)

RSS

Uchwała Nr XVI/329/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 22 stycznia 2004 r.

 

w sprawie odpłatności i zasad korzystania z publicznego żłobka w Jastrzębiu Zdroju.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm.), art. 34b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. nr 91 poz. 408 z 1991 r.  z póź. zm.) i art. 13 pkt. 6 lit. a, ustawy z dnia                  20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, (Dz. U. nr 62 poz. 718 z 2000 r. z póź. zm.),

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

 

§ 1

 

Ustalić następujące zasady korzystania z publicznego żłobka w Jastrzębiu Zdroju.

1.       Korzystanie z publicznego żłobka ma charakter odpłatny.

2.       Opłata za pobyt w publicznym żłobku składa się z dwóch części:

a)       opłaty za wyżywienie dziecka.

Rodzice (opiekunowie) dziecka ponoszą obowiązkową odpłatność za wyżywienie dziecka, kalkulowaną w placówce.  Wysokość stawki żywieniowej ustalana jest z rodzicami (opiekunami) dziecka.

b)       opłaty stałej pokrywającej częściowo koszty rzeczowe i płacowe.

Rodzice (opiekunowie) dziecka, uczęszczającego do publicznego żłobka zobowiązani są do comiesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych).

3.       Kierownik publicznego żłobka każdorazowo przy zapisie dziecka do żłobka zawiera umowę z rodzicami (opiekunami ) dziecka o opiece nad dzieckiem oraz o łącznej wysokości opłaty.

4.       Opłaty, o których mowa w ust. 2 wnoszone są w terminie określonym w zawartej umowie.

5.       W szczególnych przypadkach kierownik żłobka może przesunąć termin wnoszonych opłat, określonych w umowie.

6.       Miesięczna wysokość opłaty związanej z wyżywieniem jest zależna od ilości dni pobytu dziecka  w placówce w ciągu miesiąca.

7.       W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, dłużej niż jeden dzień, przysługuje zwrot wniesionych za ten okres opłat za wyżywienie w postaci odliczenia z opłaty wnoszonej za miesiąc następny.

8.       W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w żłobku zwrot poniesionych opłat za wyżywienie przysługuje z wpływów bieżących żłobka za miesiąc następny, po odliczeniu dni pobytu dziecka w żłobku, na podstawie pisemnej prośby rodzica.

9.       W szczególnie trudnej sytuacji materialnej, gdy dochód w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 414 z 1998 r. z późn. zm.), organ prowadzący placówkę może obniżyć o 50 % wysokość opłaty stałej na wniosek rodziców (opiekunów ) dziecka, po zasięgnięciu opinii kierownika żłobka. Obniżenie opłaty stałej następuje w formie decyzji Prezydenta  Miasta lub osoby przez niego upoważnionej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

 

§ 3

 

Tracą moc:

1.       Uchwała Nr XXXI/543/97 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 marca 1997 r. w sprawie zmiany uchwały o wprowadzeniu opłat z tytułu opieki nad dzieckiem w publicznych przedszkolach i żłobku.

2.       Uchwała Nr XLVI/814/98 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 maja 1998 r. w sprawie zmiany uchwały o wprowadzeniu opłat z tytułu opieki nad dzieckiem w publicznych przedszkolach i żłobku.

3.       Uchwała Nr XIX/373/2000 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały o wprowadzeniu opłat z tytułu opieki nad dzieckiem w publicznych przedszkolach i żłobku.

  

 § 4

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r.

 

§ 5

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w publicznym żłobku w Jastrzębiu Zdroju.

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 29.01.2004 13:33
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 315
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.