W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 28 października 2010 roku (In.0055-8/2010)

RSS

 Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 28 października 2010 roku.

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Witam wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej LXIII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 9 września 2010 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Przedstawię najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie finansów

 

W okresie od 4 września do 22 października bieżącego roku podjąłem 9 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Miasta na 2010 rok, 9 zarządzeń w sprawie planu finansowego na 2010 rok, 4 zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok, dwa zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego w zakresie zadań administracji rządowej, 4 zarządzenia w sprawie zmian budżetu Miasta w zakresie zadań administracji rządowej, 2 zarządzenia w sprawie zmiany planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz zarządzenie w sprawie planu finansowego do uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2010 rok podjętej w miesiącu wrześniu.

 

Budżet Miasta w tym okresie kształtował się następująco:

·         Dochody bieżące budżetu zwiększyły się o 936 787 zł.

·         Wydatki budżetu zmniejszyły się o 27 056 677 zł.

·         Przychody budżetu Miasta, tj. planowany do zaciągnięcia kredyt zmniejszył się o kwotę 5 800 000 zł.

·         Rozchody budżetu Miasta zwiększyły się o kwotę 22 193 464 zł, tj. środki do ulokowania na oprocentowanych lokatach w bankach.

 

Przygotowałem również projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian budżetu Miasta na 2010 rok na Sesję, w którym proponuję zwiększenie dochodów
i wydatków o kwotę 4 736 349 zł.

 

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

17 września złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. ”Polsko-czeskie spotkania branżowe” przygotowanego przez miasto Jastrzębie-Zdrój
w partnerstwie z miastem Karwina i Hawierzów oraz Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Wniosek złożony został do Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Aktualnie trwa jego ocena formalna i merytoryczna.

 

24 września odbyło się Posiedzenie Zarządu oraz Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, w ramach którego przeprowadzono konferencję projektową „Studium Wykonalności EuroInstytutu PL-CZ.

 

1 października odbyło się Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów, na którym zaprezentowano założenia projektu „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych” realizowanego w ramach działania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz podjęto uchwałę w sprawie ramowego planu działalności Związku na 2011 rok.

 

Ukazała się kolejna edycja publikacji pn. „Informator Gospodarczy Jastrzębie-Zdrój”.

 

22 października miało miejsce spotkanie otwierające Jastrzębski Tydzień Kariery, które obyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji z Jastrzębia-Zdroju zajmujący się problematyką doradztwa zawodowego w tym, m. in. Gminne Centrum Informacji, Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości, Szkolny Ośrodek Kariery Zespół Szkół nr 2, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowe Biuro Pracy Ochotniczych Hufców Pracy oraz Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości.

 

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Spotkajmy się po drugiej stronie granicy” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Aktualnie prowadzona jest dystrybucja albumu pn. ”Jastrzębie-Zdrój – Karwina, 15 lat współpracy” oraz sporządzany jest raport końcowy projektu.

 

W ramach projektu pn. "Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu-Zdroju”, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ogłoszono przetarg na doradcę technologicznego. Projekt jest wpisany w Program Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!” dofinansowanego w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Rozpoczęła się ewaluacja wskaźników projektu pn. „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia-Zdroju” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badani są uczestnicy, którzy ukończyli szkolenia zawodowe realizowane podczas ww. projektu pod kątem podjęcia zatrudnienia oraz wzmocnienia swojej samooceny.

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej

 

Trwają prace:
- budowa Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Leśnej,
- remont nawierzchni ul. Fredry, Prusa, Witczaka i Podhalańskiej,
- remont chodnika ul. Bogoczowiec, Boża Góra Prawa,
- budowa chodnika: ul. Pszczyńska, ul. Świerczewskiego,
- na boiskach ZSZ przy ul. 11 Listopada oraz Kościelnej,
- rozbudowa PP nr 12,
- remont Domu Zdrojowego,
- remonty cząstkowe ulic,
- remonty dachów: SP nr 1, ZS nr 2, SP nr 19, Gimnazjum nr 8, ZS nr 3.

 

Trwają procedury przetargowe na zadania pn.:
- „Remont nawierzchni ul. Równoległej i odnogi ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu - Zdroju”,
- „Remont chodnika ul. Katowicka”
- „Remont ogrodzenia boiska ul. Kościelna wraz z chodnikiem przy ul. Kasztanowej”,
- „Przebudowa boisk przy SP nr 5”.

 

Zakończono roboty i oddano do użytkowania Żłobek przy ul. Wrzosowej.

 

Rozpoczęto budowę drogi Głównej Południowej, wytyczony został przebieg drogi, trwa wycinka drzew i zdjęcie humusu, następnie zostanie wykonana przebudowa urządzeń podziemnych.

 

17 września zgłoszono do Wydziału Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zadanie pod nazwą „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju” z terminem realizacji w 2011 roku. Lista przyjętych do realizacji zadań, zostanie sporządzona po uchwaleniu budżetu przez Sejmik Województwa Śląskiego na 2011 rok.

 

30 września złożono w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 220 130 S ulicy Bednorza w mieście Jastrzębie Zdrój” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Opublikowanie list rankingowych zakwalifikowanych do dofinansowania projektów, planowane jest na 30 października 2010 r., zgodnie z harmonogramem Programu.

 

17 sierpnia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego złożono wniosek dla projektu pod nazwą „Rewitalizacja terenów jaru przy ulicy Turystycznej
w Jastrzębiu Zdroju”. Obecnie trwa formalna ocena wniosku, a rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić najpóźniej w marcu 2011 roku.

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

We wrześniu 2010 roku:

·         w ewidencji znajdowało się 3029 os. bezrobotnych, w tym 1975 kobiet (65,20%),

·         odnotowano 757 rejestracji, dokonano 688 wyłączeń z ewidencji urzędu ,

·         urząd zarejestrował 255 ofert pracy,

·         urząd zarejestrował w ramach sieci EURES 252 oferty pracy za granicą.

 

Stopa bezrobocia w sierpniu 2010r.:

·         Jastrzębie-Zdrój: 7.2%

·         woj. śląskie: 9,2%

·         Polska : 11,3%

 

Został oceniony pozytywnie i przekazany do realizacji „Program związany
z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości”, którego celem jest pobudzenie aktywności na lokalnym rynku pracy poprzez zrefundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy. Przewidywana ilość: 40 stanowisk pracy.

Wartość całkowita programu: 754 300,00zł (program finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy).

 

 

- w zakresie edukacji

 

Wszczęto procedurę przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Publicznego Przedszkola nr 5 i Publicznego Przedszkola Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju. W obu tych placówkach okres powierzenia stanowiska dyrektora kończy się 30 listopada.

Zakończono procedurę przyznawania nauczycielom nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zatwierdzona została lista 53 osób nagrodzonych. Wręczenie nagród nastąpiło 20 października w trakcie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wpłynęły wnioski o dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli, dokształcających się w szkołach wyższych, zakładach kształcenia nauczycieli i na studiach podyplomowych. Wnioski dotyczą dofinansowania na semestr zimowy 2010/2011. Zaproponowano utrzymanie wysokości dofinansowania na poziomie z semestru letniego 2009/2010, tj. 650 zł na semestr.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę i montaż czterech dźwigów towarowych do przedszkoli. Otwarcie ofert nastąpiło 21 października.

Sporządzono porównanie liczby uczniów na podstawie SIO na dzień 01.09.2009r. i 01.09.2010r. w placówkach publicznych, z której wynika że:

- w szkołach podstawowych zmniejsza się o 199 uczniów

- w gimnazjach zmniejsza o 151 uczniów

- w szkołach ponadgimnazjalnych zmniejsza się o 67 uczniów

 

Zawarto po postępowaniu przetargowym umowę z przewoźnikiem Miejskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej w Jastrzębiu-Zdroju na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych w Katowicach i Dąbrowie Górniczej.

 

Obecnie trwają prace nad przygotowywaniem porozumień z Miastem Żory oraz Gminą Marklowice na dowóz (realizowany przez MTKKF w Jastrzębiu-Zdroju) dzieci z terenu wymienionych wyżej Gmin do szkół w Katowicach i Dąbrowie Górniczej.

 

Rozliczono dotację udzieloną Parafii Ewangelicko Augsburskiej na wykonanie zadania publicznego w dziedzinie edukacji „Obóz języka angielskiego dla dzieci
i młodzieży - Day Camp 2010”.

 

Wydział Edukacji dokonał rozliczenia dotacji zgodnie z Umową Nr 300/2010/25/MN/zs/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą: Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011 na kwotę 11 130,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 56 uczniów
z Zespołu Szkół Nr 13 oraz Szkoły Podstawowej Nr 21.

 

Trwa rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie decyzji o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, wychowanków ośrodków
i słuchaczy kolegium zamieszkałych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Do Wydziału Edukacji wpłynęło ponad 430 wniosków.

 

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim.

 

 

- w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

 

18 października przeprowadzone zostało szkolenie dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Na szkoleniu poruszone zostały tematy związane z zagrożeniami lokalnymi, zadaniami szkół z zakresu ogólnie pojmowanego bezpieczeństwa, podstawą programową edukacji do bezpieczeństwa.

 

21 października o godz. 12.00 został przeprowadzony wojewódzki test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

 

22 października pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadzili kontrolę problemową w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej. Przedmiotem kontroli była realizacja zadań związanych z organizacją Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania, a także gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej i prowadzenie Bazy Szefa OC.

 

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

Nabyto od osoby prawnej prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod budowę strażnicy OSP na ul. Pszczyńskiej.

 

Nabyto w drodze darowizny od osoby prawnej prawo użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa, zajętych pod drogi publiczne dojazdowe położone w obrębie os. Tysiąclecia.

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

Trwa procedura zakupu, na użytek Oddziału Urologii WSS nr 2, urządzenia medycznego tj.: resektoskopu wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem. Cena zestawu to: 25 594,85 zł.

 

17 października to Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju włączając się w te obchody zorganizował wydawanie gorącego posiłku – grochówki dla osób potrzebujących z naszego miasta.

W przygotowanie posiłku włączył się Zakład Wędliniarski Pawła Grunera przekazując bezpłatnie mięso i wędliny oraz Zakład Karny poprzez ugotowanie grochówki.

Sponsorom serdecznie dziękujemy.

Grochówka wydawana była w dniu 15 października na plebanii probostwa Św. Katarzyny.

Ponadto w holu Ośrodka Pomocy Społecznej na ul. Opolskiej 9 można oglądać wystawę fotograficzną przedstawiającą powyższy temat.

 

 

- w zakresie kultury i sportu

 

5 września w Boryni i Skrzeczkowicach odbyły się sołeckie dożynki, 12 września
w Szerokiej i w Jastrzębiu Górnym oraz Dolnym, a 16 października w Ruptawie.

 

26 września odbył się koncert z cyklu koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej
w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Parafia otrzymała dotację na realizację zadania z budżetu miasta.

 

9 października odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50–lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Moszczenicy.

 

21 października swój jubileusz 35-lecia działalności obchodził uroczyście zespół wokalny „Wiolinki” z Szkoły Podstawowej Nr 12, impreza miała miejsce w sali Kina „Centrum”.

 

22 października Klub Judo KOKA zorganizował „Festiwal Wschodnich Sztuk Walki – stop narkomanom i przemocy” licznie zaproszonych gości zgromadzono
w sali Kina „Centrum”. Impreza była dotowana przez nasze miasto.

 

 

- Miejski Ośrodek Kultury

 

W kinie „Centrum”:

- 23 września odbyła się projekcja filmu „11.14” w reż. Grega Marks’a, zrealizowana w ramach cyklu „Przerwa na… kino”.

- 25 września podczas Śmiechoterapii wystąpił „Kabaret Moralnego Niepokoju”.

- 30 września odbył się spektakl w wykonaniu Teatru Polskiego z Bielska Białej p.t. „Tak wiele przeszliśmy, tak wiele przed nami”.

- 8 października podczas kolejnej imprezy z cyklu Śmiechoterapia zagrała
Grupa MoCarta.

W dniach 15 – 17 października odbył się XI Międzynarodowy Festiwal Chórów im. ks. Anzelma Skrobola. Koncerty festiwalowe odbywały się w jastrzębskich parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie miało miejsce uroczyste otwarcie oraz zakończenie Festiwalu, Miłosierdzia Bożego oraz Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

 

Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w wysokości około 4200 EUR na realizację projektu: „Muzyka łączy narody – katalog zespołów z Jastrzębia – Zdroju
i Karwiny” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Katalog wydany zostanie w dwóch językach: polskim oraz czeskim i prezentować będzie zespoły młodzieżowe, folklorystyczne
i chóralne z obu stron granicy.

 

 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

W połowie września zakończony został sezon letni na Kąpielisku „Zdrój”. Ostatnią imprezą lata na obiekcie był „Turniej Siatkówki Plażowej 75 plus o Puchar Dyrektora MOSiR”.

Na kortach OWN o tytuł mistrzowskiej pary w plenerze walczyli amatorzy tenisa ziemnego w „Deblowych Mistrzostwach Jastrzębia-Zdroju w Tenisie Ziemnym”.

Rozpoczął się nabór do wszystkich klubów i sekcji sportowych działających przy MOSiR, w tym nabór chłopców do Szkółki Piłkarskiej MOSiR. Obok zajęć dla dzieci
i młodzieży równocześnie odbywają się zajęcia dla dorosłych. Od września panie uczestniczą w kursie SALSY dla początkujących i zaawansowanych. W październiku wraz z Judo KOKA i KMP w Jastrzębiu-Zdroju zaprosiliśmy panie na zajęcia gimnastyki z elementami samoobrony, które potrwają do grudnia 2010r.

 

Ważnym wydarzeniem sportowym września był „Puchar Polski we Wspinaczce Sportowej Juniorów”. Na ściance wspinaczkowej MOSiRu zmierzyli się juniorzy

z całego kraju, zawodnicy Klubu Wysokogórskiego zajęli czołowe lokaty we wszystkich kategoriach.

 

22 października na bieżni Stadionu Miejskiego spotkali się uczniowie jastrzębskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach „I Edycji Grand Prix Młodzieżowych Biegów Przełajowych o Puchar Dyrektora MOSiR”.

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

28 września odbyły się wykłady z cyklu „Spotkania z kulturą”, a 29 września - warsztaty z cyklu „W kręgu motywów dzieł sztuki”.

 

Od 3 września do 26 października w partnerstwie z Regionální knihovna Karviná był realizowany polsko-czeski projekt obejmujący realizację warsztatów graffiti, fotograficznych, graficznych i komputerowych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów i wykładowców pn. Projekt „BezGRAnicznie GRAfficzni, polsko-czeskie artystyczne spotkania młodzieży”.

W projekcie uczestniczyła młodzież z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. W ramach projektu odbył się również wernisaż prac uczestników warsztatów.

Projekt dofinansowany był z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w ramach funduszu Mikroprojektów.

 

Od 1 - 30 października realizowany jest projekt pn. „Muzyczny październik” skierowany do dzieci i dorosłych mieszkańców miasta propagujący muzykę i kulturę muzyczną w ramach obchodów Roku Chopinowskiego. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano: spotkania autorskie z Izabelą Klebańską i Moniką Gromek, koncert Andrzeja Trefona i Przemysława Strączka, XV edycję turnieju muzycznego „FAN”, wystawę „PORTRET MUZYKA” oraz lekcje biblioteczne i multimedialne, a także konkursy: muzyczny i czytelniczy związane z twórczością Chopina.

 

22 października odbyła się promocja książek:

- „Pamięć. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-1946” - Grzegorz i Krystyna Łubczyk,

- „Tandem w szkocką kratkę” - Hanna Pasterny i dr Marion Hersh.

Dla najmłodszych mieszkańców miasta Biblioteka zorganizowała:

- warsztaty i zajęcia związane ze zdrowym trybem życia i odżywianiem (20-24.09);

- spotkania i warsztaty związane z obchodami Światowego Dnia Zwierząt (04-08.10);

- biesiadę literacką, gry i zabawy w ramach obchodów urodzin Kubusia Puchatka i Światowego Dnia Pluszowego Misia (11-14.10).

 

 

- Jastrzębski Zakład Komunalny

 

W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim w Jastrzębiu Zdroju przyjęto do pracy 6 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

 

W ramach zorganizowanych przez Miasto prac społecznie użytecznych
w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym pracowało 15 osób.

 

W trybie przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia publicznego na wykonanie napisów z nazwą osiedli „Gwarków” oraz „Staszica” na kwotę 218 614,18 zł brutto.

 

W trybie przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia publicznego na adaptację budynku garaży na zaplecze socjalne oraz warsztat ślusarski przy ul. Dworcowej 17D na kwotę 258 015,29 zł brutto.

 

Rozstrzygnięto postępowanie na:

- dostawę prefabrykatów betonowych.

- remont ogrodzenia na targowisku miejskim przy ul. A. Bożka oraz remont ogrodzenia i wiaty na targowisku na Os. 1000-lecia.

- montaż szlabanów na parkingu przy ul. Podhalańskiej.

- na dostawę kruszyw.

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości

 

Rozstrzygnięto przetargi nieograniczone na:

- kompleksową dostawę energii elektrycznej dla budynków użytkowych przy ul. 1 Maja 61, ul. Szkolnej 5 oraz ul. Sybiraków 2

- remont mieszkań (pustostanów).

 

Ogłoszono przetargi nieograniczone na:

- termomodernizację budynku użytkowego przy ul. Dworcowej 17 A (Policja) – przetarg w dniu dzisiejszym.

- modernizację budynku przy ul. Gajowej 11a w zakresie wykonania parkingu, chodników i elementów małej architektury oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej - przetarg 29 października.

- modernizację obiektu przy ul. Klubowej 2 w zakresie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku – przetarg 2 listopada.

 

 

- Biuro Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 września 2010 r. do rejestru stowarzyszeń wpisano „Fundację Ogniwo” z siedzibą przy ul. Harcerskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju. Prezesem została Pani Renata Jezior.

 

Przekazano pożyczkę w wysokości 50 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” na zadanie pn. „Potyczki szachowe w Euroregionie Śląsk Cieszyński” realizowane w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński.

 

9 i 29 września w Urzędzie Miasta zorganizowano spotkanie członków Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na spotkaniu omówiono bieżącą sytuację jastrzębskich organizacji pozarządowych oraz omawiano projekt Rocznego programu współpracy Miasta Jastrzębie-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 

 

Sukces finansowy Jastrzębia-Zdroju

Na wysokim trzecim miejscu uplasowało się miasto Jastrzębie-Zdrój, jako te, które odniosło sukces finansowy. Ranking przygotowany przez Pawła Swianiewicza, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, ukazał się w Piśmie Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" z 23 października.

Już po raz trzeci tygodnik zdecydował się na próbę porównawczej oceny sukcesu osiągniętego w ciągu upływającej kadencji samorządowej.

"Sukces gminy może mieć wiele twarzy. W naszym rankingu mówimy o:
- sukcesie finansowym - w których gminach najbardziej wzrosły dochody budżetowe, a więc gdzie wspólnota samorządowa może na zaspokojenie swoich potrzeb przeznaczyć znacząco więcej środków niż na początku kadencji" - czytamy w artykule "Sukces kadencji".

W kadencji 2002 - 2006 nasze miasto zajmowało 17 pozycję, a obecnie przesunęło się na wysoką trzecią lokatę. Wyprzedzają nas jedynie Sopot i Tychy.

 

 

Odpowiedzialny za treść: Olga Majkowska
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 30.11.2010 08:39
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 570
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.