W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2008 roku (In.0055-1/08)

RSS

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2008 roku

 

 Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

  

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 20 grudnia 2007 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- boisko szkolne przy ul. Katowickiej - prace przy budowie boiska do piłki nożnej
z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wysokości 5cm na powierzchni 36mx66m
z wykonaniem piłkochwytów zostały wstrzymane ze względu na warunki atmosferyczne,

- remonty szkół - trwa przygotowanie procedury przetargowej na wymianę stolarki okiennej oraz pozostałych remontów (wentylacji i parkietów sal gimnastycznych, remontów dachów), 

- 4 stycznia do Urzędu Miasta wpłynęło postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej del. do Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu Zdroju o umorzeniu śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ulicy Libowiec” i niedopełnienia w tym zakresie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Doniesienie w tej sprawie złożył  Radny Rady Miasta p. Janusz Tarasiewicz. Jak wynika z uzasadnienia postanowienia Prokuratury, w toku śledztwa ustalono, że brak jest wystarczających podstaw do postawienia komukolwiek – czy to pracownikom Urzędu czy władzom miasta – zarzutu popełnienia przestępstwa

 

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- w dniach od 10 do 12 stycznia odbyło się posiedzenie wyjazdowe wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów samorządów lokalnych Euroregionu Śląsk Cieszyński w Kijowie k. Brna (Republika Czeska). Na posiedzeniu przedstawiono informacje dotyczące m.in. planu działań Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tesinske Slezsko na rok 2008,

- przygotowano publikację „Informator gospodarczy - Miasto Jastrzębie Zdrój” w nakładzie 1000 egzemplarzy, której wersję elektroniczną zamieszczono również na stronie internetowej miasta,

- wykonano multimedialną prezentację pn.: „Spacer po mieście Jastrzębie Zdrój”, która została zamieszczona na stronie internetowej miasta,

- 15 stycznia uczestniczono w spotkaniu Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej dotyczącym udziału miast województwa śląskiego w europejskich sieciach tematycznych w ramach Programu URBACT II. Organizatorem spotkania był Śląski Związek Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach, 

- w hallu Urzędu Miasta zainstalowane zostały stanowiska komputerowe, tzw. infokioski informacyjne, które dają możliwość bezpłatnego przeglądania witryny miejskiej www.jastrzebie.pl. W przyszłości dostępna będzie również Platforma e-Usług Publicznych (PeUP), która umożliwi interesantom załatwianie spraw administracyjnych przez internet,

 - 24 stycznia odbyło się trzecie spotkanie zespołu ds. aktualizacji ofert inwestycyjnych Miasta Jastrzębie Zdrój oraz wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych. Przedmiotem spotkania było sporządzenie kompleksowych formularzy informacyjnych dotyczących posiadanych przez Miasto terenów i budynków przeznaczonych pod inwestycje,

- przygotowany został wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach projektu „Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL” pn. „Upowszechnianie ekonomii społecznej wśród jastrzębskiej społeczności lokalnej”. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 147.660 tys. zł. Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu szkoleń dla organizacji pozarządowych, upowszechniających ideę ekonomii społecznej,

- trwają prace nad przygotowaniem koncepcji oraz wstępnego studium wykonalności dla projektów subregionalnych:

            - elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju,

            - szerokopasmowy dostęp do internetu w Jastrzębiu Zdroju    

- trwają prace związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach działania 9.4. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, który obejmuje m.in. studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej,

- w miesiącu styczniu przygotowano podział płatności Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- statystyki prowadzone przez urząd pracy wskazują na stały spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Według danych na dzień 31 grudnia 2007r. w Powiatowym Urzędzie Pracy były zarejestrowane 4.143 osoby bezrobotne,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 9,6% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do listopada 2007r.),

- w grudniu w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych jako bezrobotne 603 osoby, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 470 osób

 

 

- w zakresie edukacji

 

- kontynuowane są rozmowy ze związkami zawodowymi, reprezentującymi pracowników oświaty w Jastrzębiu Zdroju na temat uzgodnienia treści Regulaminu na rok 2008, określającego wysokość
i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój. Nie udało się osiągnąć porozumienia w kwestii powyższego Regulaminu i w związku z tym na spotkaniu w dniu 10.01.2008r. spisano protokół rozbieżności, który wraz z projektem uchwały zostanie przedstawiony Radzie Miasta. Punktem spornym jest podniesienie kwoty dodatku za wychowawstwo klasy z kwoty 60,00 zł. do kwoty 120,00 zł.,

- rozpoczęto procedurę przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Jastrzębiu Zdroju, tj.: Publicznych Przedszkoli Nr 10, 19 i 24, Szkół Podstawowych  Nr 9 i 21, Zespołu Szkół Nr 12 oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, 

- przeprowadzono kontrolę czasu pracy przedszkoli w piętnastu placówkach na terenie miasta,

- przekazano do Kuratorium Oświaty raport z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W naszym mieście programem objętych jest 995 uczniów,

- dokonano analizy potrzeb w zakresie realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych w placówkach oświatowych na rok 2008. Koszt wykonania najpilniejszych robót oszacowano na ogólną kwotę 3.456.000,00 zł.,

- sporządzono analizę kosztów utrzymania publicznych przedszkoli za rok 2007, w wyniku której średnioroczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu za 2007r. łącznie z przedszkolami
specjalnymi wyniósł 4.981,00 zł.,

- zawarto porozumienie dotyczące dotacji na działalność dydaktyczną Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Akademii Górniczo-Hutniczej,

- w styczniu wypłacono dotację podmiotową dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż samorząd terytorialny w łącznej kwocie 300.960,00 zł.

 

 

            - w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- 27 grudnia 2007r. przekazano na użytek Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju 10 sztuk materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych,

- został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Jastrzębie Zdrój w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rok 2008. Przedmiotem konkursu jest:

- prowadzenie rehabilitacji poprzez gimnastykę leczniczą i masaże miejsc z objawami degeneracji tkanek, psychoterapii i rehabilitacji społecznej, dla kobiet po mastektomii,

- ciągłej, programowej edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży z cukrzycą oraz ich   opiekunów,

- podnoszenie świadomości społecznej metodą szkoleń, prelekcji w zakresie cukrzycy wśród mieszkańców Miasta Jastrzębie Zdrój, metodą badań przesiewowych, posługiwania się sprzętem pomiarowym do badania poziomu cukru we krwi oraz zasady prawidłowego odżywiania,

- prowadzenie poradnictwa rehabilitacyjnego dla niewidomych i szczątkowo widzących,  w zakresie wykonywania  czynności metodami bezwzrokowymi, poruszania się z białą laską,  poprawy kondycji zdrowotnej inwalidów wzroku, działania psychoterapeutyczne, zajęcia edukacyjne z obsługi internetu,

- usprawnienie całościowej opieki nad chorymi i ich rodzinami w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz rodzinom osieroconym, akcje promujące idee hospicyjne,

- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla grup osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie: psychoterapii, choreoterapii, muzykoterapii, usprawnienia ruchowego, artterapii,

- prowadzenia terapii psychologicznych i konsultacji dietetycznych w celu utrzymania życia chorych onkologicznie, profilaktyka chorób nowotworowych,

- integracja środowiska osób dializowanych i po przeszczepie nerki. Podnoszenie standardu dializ. Kampania informacyjna dotycząca leczenia chorób nerek i        propagowanie tematyki przeszczepów narządów,

- zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych. Organizowanie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób autystycznych. Rozszerzanie wiedzy na temat spektrum autystycznego wśród społeczeństwa lokalnego poprzez organizację cyklu warsztatów,

- prowadzenie czynnego poradnictwa w zakresie Choroby Parkinsona. Profilaktyczna kampania informacyjna w zakresie chorób neurologicznych. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej metodą szkoleń, warsztatów oraz działań terapeutycznych

 

- w ramach realizacji zadań własnych zakupione zostały (ze środków gminnych) artykuły pościelowe (koce, kołdry) dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objętych zostanie około 500 rodzin,

- zrealizowano trzymiesięczne specjalistyczne zajęcia w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, w których wzięło udział 9 sprawców przemocy wytypowanych przez kuratorów. Środki finansowe na realizację tego programu zostały przyznane przez Śląski Urząd Wojewódzki na wykonywanie zadań z zakresu ustawy „O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”

 

 

- w zakresie ochrony środowiska

 

- rozpatrzono wnioski o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań proekologicznych, złożone przez mieszkańców miasta w grudniu 2007r.

 Wnioski dotyczyły dofinansowania:

- 11 ekologicznych kotłów grzewczych,

- 2 przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,

- 1 przydomowej oczyszczalni ścieków,

- 1 kolektora słonecznego,

- unieszkodliwienia azbestu z 1 budynku

 

Łączna kwota dofinansowań wyniosła 24 tys. zł.

- opracowane zostały projekty zaktualizowanego Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Jastrzębia Zdroju. Projekty te zostały przesłane do Zarządu Województwa Śląskiego celem zaopiniowania. Z treścią projektów można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, a także w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.jastrzebie.pl). Do końca stycznia br. osoby zainteresowane mogą zgłaszać opinie i wnioski dotyczące w/w projektów

           

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- kontynuowano prowadzenie spraw związanych z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój i Skarbu Państwa, zabudowanych garażami, budynkami mieszkalnymi oraz handlowo–usługowymi,

- dokonano nabycia od osób fizycznych prawo własności nieruchomości na rzecz gminy Jastrzębie Zdrój:

- pod pas drogowy drogi granicznej, łączącej ul. Żwirki i Wigury z przejściem  granicznym Jastrzębie Zdrój Ruptawa–Petrovice Kempy - działkę o pow. 0,1217 ha,

- pod drogę na terenie byłej KWK Moszczenica - działkę o pow. 0,0526 ha,              

- pod tereny ulic i dróg publicznych - działkę o pow. 0,1305 ha,

- pod „Drogę Główną Południową” – działki o łącznej pow.  0,0042 ha

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 1.432 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 228.386,54 zł.,

- przedłużono najem lokali socjalnych położonych przy ulicach: Pszczyńskiej, Gagarina, Stodoły,

- stosując się do decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jastrzębiu Zdroju w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 294 siedem rodzin przekwaterowano z obecnie zajmowanych mieszkań do innych lokali socjalnych, 

- zawarto umowy najmu ze spółdzielniami mieszkaniowymi na wypłatę odszkodowań
za niedostarczenie lokali socjalnych

 

 

- w zakresie kultury i sportu

 

- przyznano stypendia w dziedzinie kultury. Programy stypendialne w roku 2008 będzie realizować trzech wnioskodawców na łączną kwotę 6.400,00 zł.,

- przyznano również stypendia sportowe na łączną kwotę 50.352,00 zł. dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Przyznane stypendia otrzymywać będzie w roku 2008 łącznie 62 zawodników reprezentujących kluby sportowe z terenu naszego miasta, 

- zakończono procedurę związaną z przyznaniem dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne w dziedzinie kultury na łączną kwotę 47.500,00 zł., a także w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa na łączną kwotę 410.000,00 zł.,

- 21 grudnia 2007r. odbył się świąteczny koncert w wykonaniu zespołów „Trebunie Tutki” i „Voo Voo”, poświęcony twórczości ks. prof. Józefa Tischnera,

- w dniach  od 28 do 30 grudnia 2007r. w parafiach pw.: Matki Boskiej Częstochowskiej, Miłosierdzia Bożego, Wszystkich Świętych i Św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju  zorganizowany został cykl koncertów kolędowych góralskiego zespołu „Turnioki”,

- 31 grudnia 2007r. mieszkańcy miasta pożegnali stary rok podczas plenerowej imprezy „SYLWESTER POD GWIAZDAMI”, która tradycyjnie odbyła się na parkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury,

- 19 stycznia odbyła się Karnawałowa Rewia Brazylijska z udziałem zespołu tanecznego „Samba Axe Bahia Show” i grupy perkusyjnej „Sambasim”,

 - od 14 do 25 stycznia w placówkach MOK-u realizowany był blok imprez adresowany
do dzieci i młodzieży szkolnej „Ferie zimowe z Miejskim Ośrodkiem Kultury”. W programie znalazły się m.in.: spektakle teatralne, warsztaty plastyczne, teatralne, zabawy muzyczne, plastyczne, imprezy rekreacyjno-sportowe, 

 

- zorganizowano wystawy:

  - 11 stycznia w Galerii „Epicentrum” odbył się wernisaż wystawy fotografii spacerowej Bolesława Dymińskiego pt. „My i nasze psy” (wystawa eksponowana będzie do 8 lutego br.),

  - natomiast w Galerii Historii Miasta można zwiedzać wystawę „Szopka bożonarodzeniowa różnych kultur i narodów” ze zbiorów Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach (wystawę będzie można oglądać do 29 lutego br.), 

 

- w tegorocznej ofercie „Ferii z MOSiR-em 2008” obok propozycji wyjazdów w góry znalazły się przede wszystkim propozycje zajęć sportowo–rekreacyjnych, m.in.: zajęcia piłki nożnej, piłki siatkowej, dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia wspinaczki na sztucznej ścianie oraz zajęcia w ramach Zimowej Akademii Tańca,

- w czasie ferii można było także korzystać z Lodowiska „Jastor” oraz Krytej Pływalni „Laguna”

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

- we wszystkich placówkach bibliotecznych w ramach FERII W BIBLIOTECE zorganizowano szereg zajęć dla najmłodszych mieszkańców miasta. Wśród propozycji znalazły się m.in.: gry, konkursy, turnieje, zabawy logopedyczno-ruchowe, zajęcia językowe, zabawy integracyjne, warsztaty plastyczne, zajęcia ruchowe, zajęcia plastyczno-techniczne oraz zajęcia kulinarne i seanse bajkowe. Podczas tych dwóch tygodni nie zabrakło również głośnego czytania, które Biblioteka organizuje przez cały rok w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,

- z kolei dla młodzieży i dorosłych mieszkańców naszego miasta zorganizowano:

- 9 stycznia - koncert noworoczny w Kawiarence „Pod Sową” pt.: „Z muzyką w Nowy Rok”,

- 10 stycznia wykład z nowego cyklu „Spotkania z kulturą” pt.: „O konflikcie cywilizacji” wygłoszony przez Mirosława Parylaka,

- warsztaty komputerowe dla dorosłych „Komputer bez barier”,

- wystawę Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu pt.: „Książka w obozach polskich jeńców wojennych na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych (1939-1945)”, którą można było zobaczyć w dniach od 2 do 31 stycznia w Galerii „Pod Sową”

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 8 stycznia odbyło się spotkanie Rady ds. Kombatantów, podczas którego podsumowano ubiegłoroczną działalność Rady oraz przedstawiono zadania do realizacji w roku bieżącym,

- 11 stycznia dla uczczenia ofiar „Marszu Śmierci” oraz pamięci zesłanych na Sybir i w inne miejsca kaźni, odbył się XVIII Rajd Szlakiem Martyrologii Narodów. Hołd poległym oddano w Parku Zdrojowym przy tablicy upamiętniającej męczeńską śmierć 15 więźniów KL Auschwitz Birkenau w czasie ewakuacji obozu w dniach od 19 do 20 stycznia 1945 roku z Oświęcimia do Wodzisławia

 

 

            - Wydział Architektury

  

- rozpoczęły sie roboty budowlane związane z powstaniem obiektu handlowego przy
ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju, realizowane przez  inwestora - Rank Progress S.A. z Legnicy. Jednocześnie trwają rozmowy z pozostałymi inwestorami działającymi na tym obszarze, mające na celu koordynację planowanych prac związanych z przebudową układu komunikacyjnego             - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- w miesiącu grudniu na drogach wojewódzkich i powiatowych oraz gminnych:

                        - poprawiono 73 szt. znaków pionowych,

                        - ustawiono 24 szt. znaków pionowych,

                        - wymieniono 9 szt. znaków pionowych

 

- usunięto dzikie wysypiska z ulic: Północnej, Zamkowej, 3 Maja, Kwiatowej, Węglowej, Cichej, Wolności, Partyzantów, Bema, Powstańców Śl., Świerklańskiej, Połomskiej, Libowiec, Turystycznej, Wielkopolskiej, Piaskowej, Wyzwolenia, Dębina, Poznańskiej

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 14.02.2008 09:51
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 633
Drukuj Zapisz do PDF