W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr Or-IV.0050.666.2014

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój
z dnia
w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2015 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr Or-IV.0050.666.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 15 grudnia 2014 roku

 

w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2015 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami)


zarządzam

 

§ 1

Przyjąć stawki roczne w wysokości określonej poniżej za dzierżawę gruntu mienia gminnego poza pasami drogowymi wykorzystywanego na następujące cele:

1.  uprawy warzywno-kwiatowe o powierzchni do 500 m2 włącznie   80,00 zł ryczałt

2.  uprawy warzywno-kwiatowe o powierzchni powyżej 500 m2   100,00 zł ryczałt

3.  uprawy warzywno-kwiatowe w zorganizowanych kompleksach

    (kompleks przy Zakładzie Karnym w Szerokiej)   0,21 zł/m2

4.  poprawienie funkcjonalności działek budowlanych:

a.  teren otwarty   1,45 zł/m2

b.  teren ogrodzony   2,30 zł/m2


§ 2

Przyjąć stawki miesięczne w wysokości określonej poniżej za dzierżawę gruntu mienia gminnego poza pasami drogowymi wykorzystywanego na następujące cele:

1.  lokalizacja pawilonów handlowych:

I strefa   12,70 zł/m2

II strefa   11,00 zł/m2

III strefa   10,00 zł/m2

2.  działalność sezonowa:

a.  letnie kawiarenki   4,50 zł/m2

b.  ekspozycja towarów przed pawilonami handlowymi   5,60 zł/m2

3.  parkingi komercyjne (przed obiektami usługowo-handlowymi)   2,00 zł/m2

4.  parkingi niekomercyjne (pozostałe miejsca parkingowe)   1,50 zł/m2

5.  drogi   1,30 zł/m2

6.   czasowe prowadzenie prac budowlanych   0,15 zł/m2

7.   zaplecza budowlane   1,90 zł/m2

8.   place składowe materiałów budowlanych wykorzystywanych do produkcji przemysłowej   2,50 zł/m2

9.  place pod ustawienie kontenerów na śmieci   1,35 zł/m2

10.  lokalizacja kontenerów telekomunikacyjnych   17,30 zł/m2

11.  garaże   2,30 zł/m2

12.  skup złomu   0,75 zł/m2

13.  powierzchnia przynależna gruntu, niezbędna do obsługi pawilonu handlowego   2,50 zł/m2

14.  wystawy nagrobków, kwiatów oraz innych akcesoriów cmentarnych i pogrzebowych   7,70 zł/m2

15.  place manewrowe dla nauki jazdy   1,60 zł/m2

 

§ 3

Przyjąć stawkę miesięczną w wysokości 27,00 zł/m2 za dzierżawę usytuowanych na gruncie mienia gminnego poza pasami drogowymi reklam oraz ustalić zasady postępowania w sprawach ich lokalizacji i pobierania opłat o następującej treści:

1.  Lokalizacja reklamy wymaga uzyskania przedwstępnej umowy dzierżawy (w przypadku lokalizacji reklamy wymagającej zgłoszenia robót budowlanych bądź uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane), której jednorazową opłatę z tytułu jej zawarcia ustala się na kwotę w wysokości 200,00 zł oraz następnie umowy dzierżawy gruntu.

2.  Opłaty za umieszczanie reklam naliczane będą od jednego metra kwadratowego powierzchni reklamy, w przypadku reklamy wielostronnej opłacie podlega każda jej strona osobno.

3.  W przypadku zawarcia umowy dzierżawy na okres krótszy niż 1 miesiąc ustala się dzienną stawkę dzierżawy jako iloraz stawki miesięcznej przez 30 dni.

4.  W sytuacji stwierdzenia zajęcia gruntu z przeznaczeniem na lokalizację reklamy poza pasem drogowym, które nie zostało usankcjonowane umową lub nie został złożony wniosek o dzierżawę gruntu stanowiącego własność Miasta, Prezydent Miasta nalicza opłatę w wysokości 50,00 zł netto (61,50 zł brutto) za każdy dzień, w którym stwierdzono bezumowne zajęcie gruntu gminnego niezależnie od jego powierzchni od momentu poinformowania korzystającego o bezumownym zajęciu nieruchomości.

 

§ 4

Łączny czynsz ustalony w umowie dzierżawy nie może być niższy niż 20,00 zł w danym okresie rozliczeniowym określonym w umowie.


§ 5

Do stawek (kwot) czynszu dzierżawnego, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu dolicza się podatek VAT w wysokości określonej stosownymi przepisami prawa.


§ 6

W przypadkach nie wyszczególnionych w niniejszym Zarządzeniu stawka czynszu dzierżawnego ustalana jest decyzją Prezydenta Miasta. W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, Prezydent Miasta może również ustalić inną stawkę czynszu za dzierżawę konkretnej nieruchomości na rzecz wskazanego dzierżawcy aniżeli ustalona Zarządzeniem.


§ 7

1.  Wydzierżawiający ma prawo dokonywania corocznej waloryzacji kwoty netto czynszu w trwających umowach dzierżawy niezależnie od dnia ich zawarcia począwszy od dnia 1 maja każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym zwaloryzowane kwoty podlegają zaokrągleniu do dziesiątek groszy wzwyż. Nie dokonuje się waloryzacji czynszu w umowach dzierżawy w sytuacji, gdy wartość różnicy wynosiłaby mniej niż 20,00 zł netto łącznie za dany rok lub okres do końca obowiązywania umowy.

2.  Waloryzacja kwoty czynszu dzierżawnego dokonywana będzie w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem czynszu w zaktualizowanej wysokości. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowić będzie integralną część umowy dzierżawy i nie stanowi zmiany pozostałych jej warunków. Pisemne oświadczenie Dzierżawcy o nie przyjęciu nowej stawki czynszu dzierżawnego złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy dzierżawy ze skutkiem na koniec bieżącego okresu płatności.

3.  Zasady określone w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu mają zastosowanie do obowiązujących umów dzierżawy, o ile umowy je przewidują, natomiast nie mają zastosowania do umów z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku w pierwszym roku ich obowiązywania.


§ 8

W przypadku stwierdzenia bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, Prezydent Miasta może w drodze jednostronnego oświadczenia woli naliczyć opłatę na podstawie stawki czynszu dzierżawnego określonej w niniejszym Zarządzeniu dla danego przedmiotu dzierżawy, licząc do dnia wydania nieruchomości właścicielowi bądź uzyskania przez korzystającego prawa do dysponowania niniejszym gruntem. W przypadku rezygnacji Korzystający winien poinformować właściciela pisemnie o zaprzestaniu korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego.


§ 9

Strefy, o których mowa w § 2 ust. 1 zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV.0151-569/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na strefy stosowania stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój zabudowane obiektami handlowymi.

 

§ 10

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Mienia.


§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane