W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr Or-IV.0050.227.2013

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój
zmienione przez Or-IV.0050.46.2014, Or-IV.0050.91.2017, Or-IV.0050.723.2017, Or-IV.0050.59.2018
Status Uchylone

Treść

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  Or-IV.0050.227.2013

Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój

z dnia 21 czerwca 2013  roku

w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Na podstawie art. 26 ust 1 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 594), art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. z 2009 roku Nr 15, poz. 84) w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

zarządzam:


Rozdział 1

Przepisy ogólne


§ 1

Zarządzenie określa sposób wykonywania budżetu, w tym:

 1. procedury kontrolne realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych miasta,
 2. sposób i tryb dokonywania zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
 3. sposób i tryb dokonywania zmian w planach finansowych jednostek oraz ich zatwierdzania,
 4. tryb pobierania dochodów, zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków budżetowych,
 5. zasady sporządzania informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć,
 6. zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych.

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. mieście – rozumie się przez to Miasto Jastrzębie - Zdrój,
 2. budżecie – rozumie się przez to budżet Miasta Jastrzębie - Zdrój,
 3. wieloletniej prognozie finansowej – rozumie się przez to wieloletnią prognozę finansową Miasta Jastrzębie – Zdrój,
 4. wieloletnich przedsięwzięciach – rozumie się przez to wieloletnie przedsięwzięcia objęte załącznikami do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jastrzębie – Zdrój,
 5. ustawie – rozumie się przez to ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku,
 6. radzie – rozumie się przez to Radę Miasta Jastrzębie - Zdrój,
 7. urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój,
 8. prezydencie – rozumie się przez Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój,
 9. kierownikach – rozumie się przez to prezydenta, dyrektorów jednostek organizacyjnych, komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

10.wydziałach  - rozumie się przez to wydziały i biura Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój

11. naczelnikach – rozumie się przez to naczelników wydziałów i biur Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, komendanta Straży Miejskiej,
12. wydział budżetu - rozumie się przez to Wydział Budżetu Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój,
13. wydział księgowości budżetowej - rozumie się przez to Wydział Księgowości Budżetowej Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój,
14. jednostce – rozumie się przez to miejskie jednostki budżetowe,
15. jednostkach organizacyjnych – rozumie się przez to jednostki budżetowe i instytucje kultury.

 § 3

 1. Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy.
 2. Gospodarka finansowa miasta jest jawna.
 3. Dysponentami środków  budżetu są kierownicy.

§ 4

 1. Jednostki nie posiadają osobowości prawnej.
 2. Kierownicy działają zgodnie ze statutem oraz w ramach udzielonego przez prezydenta upoważnienia lub pełnomocnictwa określającego granice działania.
 3. Zasady udzielania upoważnień i pełnomocnictw określa odrębny dokument.

Rozdział 2

Procedury kontrolne realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych miasta

§ 5

 1. Realizacja zadań w jednostkach organizacyjnych podlega  nadzorowi.
 2. Nadzór, o którym mowa w ust.1 wykonuje prezydent przy pomocy wydziałów określonych w regulaminie organizacyjnym  urzędu.
  1. Nadzór  obejmuje:

1)      nadzór merytoryczny,

2)      nadzór organizacyjny,

3)      nadzór finansowy,

4)      nadzór kontrolny.

§ 6

Nadzór  merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi miasta obejmuje wstępne sprawdzenie czy jednostka realizuje należące do jej obowiązków zadania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z uwzględnieniem zasad: celowości, legalności  i gospodarności. 

§ 7

Nadzór organizacyjny nad jednostkami organizacyjnymi miasta obejmuje skontrolowanie stosowanej dokumentacji określającej zasady funkcjonowania jednostki.

§ 8

Nadzór finansowy nad jednostkami obejmuje badanie przedkładanej przez jednostki dokumentacji pod względem finansowym, w tym w szczególności:

 1. zgodności planów finansowych z uchwałą budżetową,
 2. prawidłowości i terminowości sporządzenia sprawozdań i informacji z wykonywania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć,
 3. przestrzegania kompetencji podjętych decyzji w sprawie zmian w planach finansowych  przez kierowników,
 4. prawidłowości sporządzenia wniosków o ustalenie lub zmianę harmonogramu,
 5. zgodności zapotrzebowania na środki pieniężne w celu realizacji zadań z wysokością kwot określonych w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków,
 6. przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

§ 9

W przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także wykroczenie lub podejrzenie o popełnieniu przestępstwa kierownicy zobowiązani są do zabezpieczenia dokumentacji potwierdzającej wystąpienie tych okoliczności oraz do bezzwłocznego powiadomienia  o tym fakcie prezydenta.

§ 10

 1. Nadzór kontrolny nad jednostkami organizacyjnymi miasta obejmuje między innymi:

1)      kontrolę kompleksową,

2)      kontrolę problemową,

3)      kontrolę sprawdzającą.

 1. Procedury kontrolne związane z zasadami, sposobem i trybem przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych miasta oraz postępowania pokontrolnego określa odrębny dokument.

Rozdział 3

Sposób i tryb dokonywania zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej

§ 11


1.   W toku wykonywania budżet  może być zmieniany przez radę lub prezydenta, w granicach uprawnień wynikających z ustawy oraz  upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

2.   Zmiana budżetu może polegać na zmianie:

1)         uchwalonych kwot dochodów, w tym na ich zwiększeniu lub zmniejszeniu, przesunięciach między działami klasyfikacji budżetowej oraz przesunięciach między źródłami ich pozyskania,

2)         uchwalonych kwot wydatków, w tym na ich zwiększeniu lub zmniejszeniu, przesunięciach między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, przesunięciach między grupami określonymi w uchwale budżetowej, na zmianie wartości wieloletnich przedsięwzięć oraz na rozdysponowaniu rezerw,

3)         uchwalonych kwot przychodów i rozchodów, w tym na ich zwiększeniu lub zmniejszeniu oraz przesunięciach między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3.   Budżet zmieniany jest na podstawie zawiadomień Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego oraz wniosku kierownika.

4.   Rada dokonuje zmian na sesji w formie uchwały.

5.   Prezydent dokonuje zmian w formie zarządzenia dwa razy w miesiącu:  5. i 20. danego  miesiąca, a jeśli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, zarządzenie podejmowane jest w pierwszym kolejnym dniu roboczym.

6.   W uzasadnionych przypadkach prezydent dokonuje zmian w innych terminach niż określone w ust. 5.

7.   Projekty uchwał rady i zarządzenia prezydenta, o których mowa w ust. 4-6 przygotowuje Skarbnik Miasta.

§ 12

1.   W trakcie roku budżetowego wieloletnia prognoza finansowa może być zmieniana przez:

1)         radę w szczególności, w  zakresie zmian limitu zobowiązań oraz zmian limitu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia,

2)         prezydenta w zakresie wynikającym z ustawy.

2.   Wieloletnia prognoza finansowa zmieniana jest na podstawie wniosku kierownika.

3.   Rada dokonuje zmian na sesji w formie uchwały.

4.   Prezydent dokonuje zmian w formie zarządzenia,

5.   Projekty uchwał rady i zarządzenia prezydenta, o których mowa w ust. 3 i 4 przygotowuje Skarbnik Miasta.

§ 13

1.   Wniosek kierownika, o którym mowa w § 11 ust. 3 i § 12 ust. 2 określa załącznik Nr 1.

2.   Wnioski, składane przez kierowników jednostek innych niż urząd podlegają opinii właściwego wydziału merytorycznego, określonej wzorem w załączniku Nr 2, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.   Wnioski związane z realizacją projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych podlegają opinii:

1)         właściwego wydziału merytorycznego w zakresie zgodności rzeczowej proponowanych zmian z umową o dofinansowanie oraz aktualnym wnioskiem aplikacyjnym,

2)         wydziału księgowości budżetowej w zakresie weryfikacji finansowej.

4.   Wnioski, należy składać do prezydenta, w celu zatwierdzenia:

1)         w zakresie należącym do kompetencji prezydenta najpóźniej przed 13. dniem roboczym poprzedzającym terminy, określone w § 11 ust. 5,

2)         w zakresie należącym do kompetencji rady najpóźniej przed 24. dniem roboczym poprzedzającym termin posiedzenia pierwszej komisji rady.

5.   Po zatwierdzeniu, wniosek dostarczany jest do wydziału budżetu w celu przygotowania zarządzenia prezydenta lub projektu uchwały  rady.

6.   W projekcie uchwały rady ujmuje się zmiany wynikające z wnioskówdostarczonych do wydziału budżetu najpóźniej przed 14. dniem roboczym poprzedzającym termin posiedzenia pierwszej komisji rady.

7.   W zarządzeniu ujmuje się zmiany wynikające z wnioskówdostarczonych do wydziału budżetu najpóźniej przed 5. dniem roboczym poprzedzającym terminy, o których mowa w § 11 ust. 5.

8.   Wnioski złożone po terminach wskazanych w ust. 6 i 7 będą uwzględnione w kolejnym zarządzeniu lub w uchwale na najbliższej zwyczajnej sesji rady.

9.   Dokonanie zmiany następuje w dniu podjęcia uchwały lub podpisania zarządzenia, a nie w momencie zatwierdzenia wniosku.

10.O zmianach wynikających z uchwały lub zarządzenia prezydent informuje kierowników jednostek, których te zmiany dotyczą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały lub podpisania zarządzenia.

11.Ostatnie zmiany budżetu dokonywane są na wnioski złożone do końca października danego roku budżetowego.

Rozdział 4

Sposób i tryb dokonywania zmian w planach finansowych jednostek oraz ich zatwierdzania

§ 14

1.   W trakcie roku budżetowego kierownik jednostki innej niż urząd, zmienia plan finansowy  swojej jednostki  w wyniku otrzymanego zawiadomienia o dokonanych zmianach przez radę lub prezydenta.

2.   Zmiana planu finansowego, o której mowa w ust. 1 następuje w terminie do 2. dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, jednak nie później niż do końca miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

3.   Kierownik jednostki innej niż urząd, może dokonać  zmian w  planie  finansowym wynikającym z upoważnienia, w zakresie wydatków bieżących, w obrębie jednego rozdziału, polegających na przeniesieniach między paragrafami wydatków, które są zaplanowane w ramach tej samej grupy określonej w uchwale budżetowej i w całości finansowane są ze środków własnych miasta.

4.   Zmiany, o których mowa w ust. 3 nie mogą naruszać:

1)         planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2)         wielkości  planu  zadań oznaczonych.

5.   Zmiany planu finansowego, o których mowa w ust. 3 mogą być dokonywane w terminie nie później niż do 20. dnia  miesiąca.

6.   Kierownik jednostki innej niż urząd, zatwierdza zmiany w planie finansowym w formie decyzji określonej wzorem w załączniku Nr 3.

7.   Kierownik jednostki innej niż urząd, w terminie do 7. dni od dnia  dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 i 3  zawiadamia o tym fakcie prezydenta przedkładając dwa oryginalne egzemplarze swojej decyzji.  

§ 15

1.   W trakcie roku budżetowego zmiana planu finansowego  urzędu dokonywana jest w  terminie do 2. dni roboczych od dnia  dokonania zmian budżetu, jednak  nie później niż do końca miesiąca, w którym ta zmiana nastąpiła.

2.   Prezydent może dokonać  zmian w  planie  finansowym urzędu, w granicach udzielonego przez radę upoważnienia.

3.   Zmiany planu finansowego, o których mowa w ust. 2 mogą być dokonywane w terminie nie później niż do 20. dnia  miesiąca, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminach późniejszych.

4.   Prezydent,  zatwierdza zmiany w planie finansowym w formie decyzji określonej wzorem w załączniku Nr 3.

5.   Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonywane są na wnioski naczelników, opracowane i dostarczone według trybu określonego w § 13.

Rozdział 5

Tryb pobierania dochodów, zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków budżetowych

§ 16

 1. Jednostki realizujące dochody budżetowe obowiązane są:

1) prawidłowo i terminowo ustalać należności z tytułu dochodów budżetu oraz dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku,

2)  pobierać wpłaty i terminowo dokonywać zwrotów nadpłat,

3)  terminowo wysyłać do zobowiązanych wezwania do zapłaty lub faktury z tytułu świadczonych usług,

4)  terminowo wysyłać do zobowiązanych upomnienia oraz podejmować w stosunku do nich czynności zmierzające do wykonania zobowiązania w drodze egzekucji,

5)  w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach umarzać należności nieściągalne bądź podejmować inne działania.

 1. Jednostki pobrane dochody budżetowe przekazują na rachunek bieżący budżetu według stanu środków na 20. dzień miesiąca, w terminie do dnia 25. każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust.3.i ust.4.
 2. Publiczne Przedszkola pobrane dochody budżetowe za miesiąc czerwiec, lipiec, sierpień przekazują na rachunek bieżący budżetu wg stanu środków na dzień 20 września w terminie do 25 września.
 3. Przekazywanie dochodów w miesiącu grudniu odbywa się w trzech transzach, według stanu środków na:

1)         5. dzień grudnia - w terminie do 10. grudnia roku budżetowego,

2)         15. dzień grudnia - w terminie do 20. grudnia roku budżetowego,

3)         31. dzień grudnia - w terminie do 31. grudnia roku budżetowego.

§ 17

 1. Jednostki, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami przekazują dochody z tytułu realizacji tych zadań na wyodrębniony rachunek budżetu, według stanu środków na:

1)    10. dzień miesiąca - w terminie do 13. dnia danego miesiąca,

2)    20. dzień miesiąca - w terminie do 23. dnia danego miesiąca,

3)    31.grudnia roku budżetowego – w terminie do 31. grudnia roku budżetowego.

2. Specyfikacja do przelewu przekazania środków z tytułu dochodów, o których mowa w ust. 1 powinna zawierać określenie:

1)  działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej,

2)  nazwy źródła powstania dochodów, zgodnie z planem finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami,

3)   sposobu finansowania zadań, z podziałem na część gminną i powiatową,

4)   wielkości procentowej i kwotowej dochodów należnych miastu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wzór specyfikacji do polecenia przelewu środków określa załącznik Nr 4.

4. Jednostki realizujące zadania z zakresu pomocy dla osób uprawnionych do alimentów w specyfikacji do przelewu dodatkowo określają:

1)  wysokość dochodów należnych miastu uzyskanych od poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego,

2)  wysokość dochodów należnych poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego

5. Specyfikacja do przelewu środków może być dostarczana poprzez system elektroniczny.

§ 18

 1. Kierownik może zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia, uposażenia i obligatoryjne wpłaty płatnika oraz płatności wynikające z zobowiązań w latach poprzednich.
 2. Zaciąganie zobowiązań finansowych odbywa się z uwzględnieniem:

1) przepisów Prawa zamówień publicznych, w zakresie udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14 000 €,

2) procedur wewnętrznych związanych z udzielaniem zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 €,

3)  analizy rynku, w szczególności ceny i jakości przedmiotu zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 7 000 €.

3. Kierownicy mogą zaciągać wieloletnie zobowiązania finansowe w ramach udzielonych upoważnień.

§ 19

 1. Kierownicy dokonują wydatków do wysokości kwot ujętych w planie finansowym jednostki, przeznaczonych na dany cel lub zadanie.
 2. Wydatki publiczne jednostek dokonywane są:

1) zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków,

2) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z poczynionych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,

3) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,

4) w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 20

 1. Realizacja zadań miasta następuje w terminach określonych przepisami prawa i zgodnie z rocznym harmonogramem realizacji dochodów i wydatków budżetu.
 2. Roczny harmonogram stanowi podstawę do:

1) podejmowania decyzji zapewniających płynność finansową miasta, w tym dotyczących zaciągania kredytów, pożyczek lub emisji obligacji,

2) uruchamiania środków pieniężnych jednostkom w celu realizacji zadań wynikających z ich planu finansowego.

3. Zakres rocznego harmonogramu obejmuje:

1) prognozę dochodów planowanych przez jednostki w poszczególnych kwartałach,

2) limity wydatków planowanych przez jednostki do sfinansowania w poszczególnych kwartałach.

4. Harmonogram o którym mowa w ust. 1 opracowywany jest  w formie zarządzenia prezydenta, w terminie do 31. grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, na podstawie wniosków kierowników, przedłożonych prezydentowi w terminie do 20. grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

5.   Roczny harmonogram w toku wykonywania budżetu może podlegać aktualizacji w formie zarządzenia, w terminach do:

1)         27. dnia miesiąca kończącego I, II, III kwartał, na podstawie wniosków kierowników, złożonych do prezydenta najpóźniej do 20. dnia miesiąca kończącego kwartał,

2)         27. dnia każdego miesiąca w IV kwartale, na podstawie wniosków złożonych do prezydenta najpóźniej do 20. dnia każdego miesiąca w tym kwartale.

6.   Jeśli dzień, o którym mowa w ust. 4 i 5 jest dniem wolnym od pracy, przyjmuje się  następny pierwszy dzień roboczy.

7.   W uzasadnionych przypadkach prezydent dokonuje zmian w innych terminach niż określone w ust. 5.

8.   O kwotach dochodów i wydatków wynikających z harmonogramu prezydent informuje kierowników jednostek poprzez system elektroniczny, w terminie nie później niż w ciągu 2. dni roboczych od dnia podjęcia zarządzenia.

9.   Wzór wniosku ustalającego harmonogram lub jego zmianę określa załącznik Nr 5.

10.Opracowując wniosek, o którym mowa w ust. 9 należy kierować się następującymi zasadami:

1) wysokość wydatków określona w harmonogramie nie może przekroczyć planowanej kwoty wydatków budżetowych, a do czasu podjęcia uchwały budżetowej nie może przekroczyć kwoty wydatków wynikających z projektu planu finansowego jednostki, za wyjątkiem kwot na wynagrodzenia płatne z góry w styczniu roku następnego,

2) wnioskowana zmiana harmonogramu nie może dotyczyć okresów już zakończonych,

3) wniosek o zmianę musi zawierać szczegółowe uzasadnienie.


11.Kierownicy i naczelnicy są zobowiązani do bieżącej i wnikliwej analizy realizacji planu finansowego w odniesieniu do kwot ujętych w harmonogramie, w celu prawidłowego sporządzenia zapotrzebowań na środki, a w przypadku stwierdzenia odchyleń, do sporządzenia wniosku o zmianę harmonogramu z uwzględnieniem trybu określonego w ust. 5.

§ 21

 1. Uruchomienie środków budżetu miasta na wydatki budżetowe odbywa się w drodze przekazania środków pieniężnych na rachunki bieżące wydatków jednostek na podstawie miesięcznego zapotrzebowania określonego wzorem w załączniku Nr 6, z zastrzeżeniem ust.3.
 2. W celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań finansowanych lub współfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa uruchomienie środków odbywa się na podstawie wskazań wynikających ze złożonego przez kierownika zapotrzebowania.
 3. Uruchomienie środków na wydatki budżetowe związane z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych z bezzwrotnych środków zagranicznych odbywa się zgodnie z trybem określonym w odrębnym dokumencie.
 4. Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust.1 i 3:

1) sporządza się zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania środkami pieniężnymi, tj. nie nadmiernego szacowania potrzeb, z uwzględnieniem posiadanych wolnych środków na rachunku bankowym.

2) nie może zawierać wartości wyższych niż określone w harmonogramie.

5.   Kierownicy przedkładają zapotrzebowania, o których mowa w ust.1 do wydziału budżetu w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, a jeśli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, w następnym pierwszym dniu roboczym, z zastrzeżeniem ust.6 i 7.

6.   Kierownicy przekazują zapotrzebowania, o których mowa w ust.3, zgodnie z trybem określonym w odrębnym dokumencie.

7.   Kierownicy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. związanych z realizacją nowych zadań, przedkładają dodatkowe zapotrzebowania w terminie najpóźniej przed 3. dniem roboczym poprzedzającym wymagany termin uruchomienia środków.

8.   Kierownicy, w toku realizacji planu finansowego, zobowiązani są do stałego monitorowania płynności finansowej jednostki, a w przypadku stwierdzenia nadmiaru posiadanych na rachunku bankowym środków do bezzwłocznego ich przekazania na konto budżetu miasta.

9.   Kierownicy przekazując do budżetu miasta równowartość niewykorzystanych środków zobowiązani są do wskazania na przelewie podziału zwracanych środków na bieżące i majątkowe, a w przypadku zwrotu środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa zobowiązani są dodatkowo do określenia rozdziału klasyfikacji budżetowej, numeru zadania i sposobu finansowania, z zastrzeżeniem ust.10.

10.Kierownicy przekazując do budżetu miasta równowartość niewykorzystanych środków związanych z realizacją projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych zobowiązani są do wskazania na przelewie źródła finansowania projektu, z uwzględnieniem udziału miasta, budżetu państwa, Unii Europejskiej i innych podmiotów.

§ 22

 1. Uruchomienie środków budżetu miasta na cele inne niż wymienione w § 21 ust.1 odbywa się na podstawie polecenia przyjęcia/przekazania środków według wzoru określonego w załączniku  Nr 7.
 2. Uruchomienie środków budżetu miasta, celem zwrotu w trakcie roku budżetowego, niewykorzystanych środków z tytułu realizacji zadań finansowanych lub współfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa odbywa się na podstawie, sporządzonego przez właściwe merytorycznie wydziały, polecenia przyjęcia/przekazania środków, z uwzględnieniem specyfikacji wymaganej przez przekazującego miastu dotację.
 3. Uruchomienie środków budżetu miasta, celem zwrotu niewykorzystanego dofinansowania z tytułu realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych odbywa się na podstawie, pisemnych dyspozycji sporządzonych przez właściwe merytorycznie wydziały, zawierających w szczególności określenie terminu i kwoty zwrotu z podziałem na źródła finansowania, nazwy podmiotu na rzecz którego dokonuje się zwrotu oraz uzasadnienia.
 4. Uruchomienie środków z wydzielonego rachunku budżetu, celem przekazania dochodów należnych innym jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów odbywa się na podstawie, sporządzonego przez właściwy merytorycznie wydział, polecenia przyjęcia/przekazania środków.

Rozdział 6

Zasady sporządzania informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

§ 23

1.   Informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze kierownicy i naczelnicy przedkładają Skarbnikowi Miasta w terminie nie później niż do 25. lipca roku budżetowego.

2.   Informacja, o której mowa w ust.1 zawiera:

1)         opis przebiegu wykonania planu finansowego jednostki, w podziale na dochody, z uwzględnieniem źródeł ich pozyskania oraz wydatki w poszczególnych grupach określonych w uchwale budżetowej,

2)         opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań inwestycyjnych i remontowych niebędących wieloletnimi przedsięwzięciami, zgodnie ze wzorami określonymi w załączniku Nr 8,

3)         opis zaawansowania rzeczowego i finansowego zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 9,

4)         uzasadnienie odchyleń od planu w zakresie wymienionym w pkt. 1-3,

5)         stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

§ 24

1.   Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu kierownicy i naczelnicy przedkładają Skarbnikowi Miasta w terminie nie później niż do 14. lutego roku następującego po roku budżetowym.

2.   Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

1)         opis wykonania finansowego i rzeczowego dochodów, z uwzględnieniem źródeł ich pozyskania oraz opis przyczyn niezrealizowania wydatków (tylko istotne),

2)         opis realizacji finansowej i rzeczowej zadań inwestycyjnych niebędących wieloletnimi przedsięwzięciami oraz zadań remontowych, zgodnie ze wzorami określonymi w załączniku Nr 8,

3)         opis zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych wraz z opisem wykonania rzeczowo–finansowego tych zadań,  zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 9,

4)         opis dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 10,

5)         opis realizacji finansowej i rzeczowej zadań realizowanych z funduszu sołeckiego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 15,

6)         opis realizacji finansowej i rzeczowej zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie ze wzorem określonym z załączniku Nr 16,

7)         informację z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,

8)         stan należności i zobowiązań według tytułów, ze szczególnym uwzględnieniem należności i zobowiązań  wymagalnych.

§ 25

Instytucje kultury przedstawiają prezydentowi w terminie do dnia:

1.   31 lipca roku budżetowego informację o przebiegu planu finansowego za pierwsze półrocze zawierającą:

1)         przychody z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych i celowych otrzymanych z budżetu miasta,

2)         koszty bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty majątkowe,

3)         stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

2.28 lutego roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, w szczegółowości nie mniejszej niż plan finansowy.

§ 26

1.   Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich kierownicy i naczelnicy przedkładają Skarbnikowi Miasta w terminach nie później niż do:

1)         25. lipca roku budżetowego obejmującą I półrocze,

2)         14. lutego roku następującego po roku budżetowym obejmującą okres roczny,

zgodnie ze wzorem określonym załączniku Nr 11.

2.   Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:

1)         nazwę przedsięwzięcia wieloletniego,

2)         cel przedsięwzięcia wieloletniego,

3)         okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego,

4)         źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach,

5)         opis przebiegu realizacji zakresu rzeczowego, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian,

6)         opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań.

3.   W informacji, o której mowa w ust.1 pkt.1 dodatkowo wskazuje się, jaki zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w II półroczu.

Rozdział 7

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych

§ 27

1.   Rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania przez jednostki organizacyjne sprawozdań budżetowych regulują odrębne przepisy.

2.   Kierownicy są zobowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, wykazując kwoty zgodne z ewidencją księgową. 

3.   Budżetowe sprawozdania jednostkowe przekazywane są do wydziału budżetu w formie dokumentu i pliku bazy danych.

4.   Jednostki realizujące projekty z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych zobowiązane są do sporządzania dodatkowo odrębnego sprawozdania budżetowego z realizacji projektu.

5.   Wydział budżetu, z zastrzeżeniem ust. 6, weryfikuje prawidłowość przedkładanych sprawozdań budżetowych pod względem formalno-rachunkowym. Sprawdzenie to obejmuje między innym:

1)         poprawność wykazanego planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych,

2)         poprawność sporządzenia sprawozdania w odpowiedniej szczegółowości,

3)         poprawność sporządzenia sprawozdania na właściwym druku,

4)         poprawność sporządzenia sprawozdania w sposób czytelny i trwały,

5)         kompletność sprawozdania,

6)         poprawność złożenia podpisów w miejscu oznaczonym sprawozdania,

7)         poprawność umieszczenia na sprawozdaniu nazwy i adresu jednostki sprawozdawczej,

8)         poprawność daty sporządzenia sprawozdania,

9)         poprawność rachunkową danych zgodnie z regułami określonymi na poszczególnych formularzach sprawozdawczych.

6.   Sprawozdania budżetowe z realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych weryfikowane są w zakresie określonym w ust.5 w wydziale księgowości budżetowej.

7.   Potwierdzeniem faktu dokonania powyższej weryfikacj jest adnotacja upoważnionego pracownika wydziału budżetu o następującej treści:

 

Sprawdzono pod względem

formalno- rachunkowym

data.................podpis................

 

8.   Wykazując w sprawozdaniach zobowiązania zaciągnięte ponad plan finansowy kierownik zobowiązany jest w wyjaśnieniach do sprawozdania zamieścić informacje dotyczącą podstawy prawnej ich zaciągnięcia.

9.   W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierownicy bezzwłocznie dokonują korekty danych sprawozdawczych przed włączeniem ich do sprawozdania zbiorczego i przedkładają stosowne wyjaśnienie.

10.Dodatkowo w celu dokonania weryfikacji przedstawionych w sprawozdaniach danych kierownicy sporządzają informację, określoną wzorem w załączniku Nr 12, dotyczącą:

1)         wykonanych i przekazanych na rachunek budżetu dochodów,

2)      otrzymanych od miasta środków na finansowanie wydatków,

3)      kwoty wykonanych wydatków,

4)      stan środków na rachunku jednostki wraz z dołączoną uwierzytelnioną kserokopią wyciągu bankowego na koniec okresu sprawozdawczego, z uwzględnieniem danych związanych z realizacją projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych.

11.Na podstawie sprawozdań jednostkowych wydział budżetu sporządza zbiorcze sprawozdania budżetowe miasta i przedkłada je Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminach wynikających z odrębnych przepisów.

 

§ 28

 

1.   Jednostki budżetowe miasta sporządzają sprawozdania finansowe w terminach i na zasadach wynikających z odrębnych przepisów i składają je w formie dokumentu oraz pliku bazy danych.

2.   Sprawozdanie finansowe jednostek składa się z bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu jednostki.

3.   Jednostki przekazują sprawozdania finansowe wraz z:

1)      informacją uzupełniającą, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 13,

2)      uwierzytelnioną kserokopią potwierdzenia sald wszystkich rachunków bankowych,

3)         wykazem wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta w zakresie rozliczeń ujętych w bilansie, zestawieniu zmian funduszu oraz rachunku zysków i strat zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 14, zwanym dalej wykazem.

4.   Jednostki przed sporządzeniem sprawozdania finansowego dokonują analizy i uzgodnienia wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta, polegającego na:

1)      porównaniu kwot wynikających z ewidencji pozabilansowej,

2)      ustaleniu kwoty wspólnej wzajemnych rozliczeń,

3)      ustaleniu wspólnych elementów sprawozdania finansowego, w których kwota wzajemnych rozliczeń zostanie wykazana.

5.   Przy ustalaniu kwoty wspólnej wzajemnych rozliczeń należy uwzględniać przyjęte przez jednostki zasady polityki rachunkowości, w tym m.in. dotyczące rozliczeń podatku od towarów i usług, refundacji wydatków.

6.   Uzgodnione kwoty, o których mowa w ust. 4 jednostki ujmują w odpowiednich pozycjach wykazu.

7.   Jednostkowe sprawozdania finansowe weryfikowane są przez wydział budżetu w sposób określony w § 27 ust.5 pkt.2- 9.

8.   Na podstawie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych i ich wykazów wydział budżetu dokonuje wyłączeń wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego miasta.

Rozdział 8

Przepisy końcowe

§ 29

1.     Traci moc  Zarządzenie Nr Or-IV.0050.51.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Miasta Jastrzębie- Zdrój ze zmianami.

2.     Traci moc Zarządzenie Nr Or.IV.0151-271/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia zasad sporządzania kart wieloletnich przedsięwzięć.

 

§ 30

Wykonanie zarządzenia powierzyć kierownikom i naczelnikom.

§ 31

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane