W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych – Reklama, obiekt budowlany

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy pas drogowy
Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Treść

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój, 
al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100
fax. +48 32 4785 112

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 17:00
piątek od 7:30 do 14:00

Karta informacyjna nr IKI-05-2

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych – Reklama, obiekt budowlany

Data aktualizacji 
21.09.2021

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;
Kodeks postępowania administracyjnego;

Uchwała nr LVII/723/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych wysokości i zasad opłat oraz naliczania kar za umieszczenie 1m2 jednostronnej powierzchni reklamowej oraz obiektu budowlanego w pasach drogowych dróg wewnętrznych będących w zarządzie miasta Jastrzębie-Zdrój;

Uchwała nr III.16.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych wysokości i zasad opłat oraz naliczania kar za umieszczenie 1m2 jednostronnej powierzchni reklamowej oraz obiektu budowlanego w pasach drogowych dróg wewnętrznych będących w zarządzie miasta Jastrzębie-Zdrój;
Regulamin organizacyjny UM;

Wymagane dokumenty
Zajmujący pas drogowy składa wniosek do zarządcy drogi celem zawarcia umowy cywilno-prawnej na zajęcie drogi wewnętrznej na czas ekspozycji reklamy/umieszczenia obiektu budowlanego (załącznik nr 1).

Wniosek powinien zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego dla potrzeb umieszczenia reklamy na słupie energetycznym/ obiektu budowlanego,

- przedmiot zajęcia pasa drogowego.
- lokalizację i powierzchnię reklamy/ obiektu budowlanego w m2,
- planowany okres zajęcia pasa drogowego.
- wskazanie osoby odpowiedzialnej ze strony wnioskodawcy za stan techniczny i estetykę z numerem telefonu kontaktowego.
Do wniosku należy dołączyć:

Fragment mapy sytuacyjnej z lokalizacją reklamy/obiektu budowlanego.
Uzgodnienie lokalizacji z zarządcą drogi, posadowienia reklamy w gruncie/umieszczenia obiektu budowlanego w pasie drogowym.
Projekt reklamy z określeniem jej treści, kolorystyki, sposobu mocowania.
Potwierdzony odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (dotyczy przedsiębiorcy lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). PESEL, seria i numer dowodu osobistego (dotyczy osoby fizycznej).
Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej
Formularze wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie dróg wewnętrznych można otrzymać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta, pokój 562B lub pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

Miejsce złożenia dokumentów
- Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna - pokój 20, budynek A
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) za pomocą druku wniosku (załącznik nr 1) – tylko w przypadku gdy wniosek składa bezpośrednio Inwestor

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 4785 100 wew. 334, fax.  32 4785 350
Referat Drogowy – pokój 562B
Opłaty
Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych ustala się na podstawie Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr LVII/723/2010 z 24 czerwca 2010 roku oraz Uchwały nr III.16.2011 z 24 lutego 2011 roku.
Opłatę naliczoną w umowie cywilno-prawnej należy opłacić na konto Urzędu Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
Termin i sposób załatwienia
Wydanie zezwolenia następuje w formie umowy cywilno-prawnej, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a) w przypadku wydania zgody (które wiąże się z podpisaniem umowy) osobiście w siedzibie urzędu;

b) w przypadku wydania odmowy:
- drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP,
- poprzez pocztę tradycyjną,
- osobiście w siedzibie urzędu.

Uwagi:
W sprawach nie uregulowanych umową cywilno-prawną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Podkłady mapowe można zakupić w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzędu Miasta.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Wnioskodawca winien we wniosku zakreślić dołączone dokumenty.

Jak będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe – klauzula informacyjna

1.Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
· listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
· e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl
· telefonicznie: 32 47 85 100

2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:
· listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
· e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz w celach archiwizacyjnych. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa o drogach publicznych i Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

4. Odbiorcy danych osobowych
Osobną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do doręczeń oraz podmioty, z którymi Miasto Jastrzębie-Zdrój zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w urzędzie systemów informatycznych.

5. Okres przechowywania danych
Będziemy przetwarzać (przechowywać) Państwa dane przez minimum 5 lat liczone od stycznia roku następnego po zakończeniu sprawy, następnie zostanie dokonana ekspertyza przez Archiwum Państwowe w celu ewentualnego przekwalifikowania dokumentacji bądź wyrażenia zgody na jej zniszczenie.

6. Przysługujące Państwu uprawnienia
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
· prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii
· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeśli nie podadzą Państwo danych, nie będziemy mogli rozpatrzyć wniosku.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego