W nawiązaniu do zapisów art. 6 ust 2 pkt 4 i art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r( Dz. U. z 2020.poz.218. ), Uchwały Nr III.24.2011 Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zadaniem gminy jest tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zadaniem Zespołu będzie prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu winni wejść przedstawiciele szeregu instytucji, jednostek organizacyjnych pomocy, organizacji pozarządowych, istotnych dla funkcjonowania Zespołu.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze do rozwiązywania indywidualnych przypadków. Powołane będą w trybie pilnym, aby ich działania podjęte w ramach interwencji były skuteczne.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zostaną powołani przez Prezydenta Miasta, a zakres działania Zespołu określi Porozumienie zawarte między Prezydentem a podmiotem, który reprezentuje członek zespołu.

W związku z tym proszę o wytypowanie osoby, której decyzje pozwolą na podejmowanie szybkich działań na rzecz osób, rodzin dotkniętych przemocą.

Osoby do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym proszę zgłaszać pisemnie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju ul. Opolska 9 p.57, I piętro do dnia 15.06.2020r.


PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--