Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ddd4f74b-8343-46e5-b92b-7267c62f45d4