Wykaz nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia w drodze bezprzetargowej, wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.