Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata.

Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

 

Lp. Przedmiot petycji Data wpływu Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu składająca petycję
1.

- pismo do Przewodniczącego Rady Miasta dotyczące zmian zapisów w prawie lokalnym dotyczącego wykonywania usługi odbierania i wywozu odpadów komunalnych

- zdjęcia dołączone do pisma

- petycja dotycząca zmian zapisów

21 września 2016r. brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

- wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji

22 września 2016r.

- odpowiedź podmiotu na wniosek komisji

26 września 2016r.

- wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji

29 września 2016r.

- pismo Przewodniczącego Rady Miasta skierowane do Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia opinii

10 października 2016r.

- pismo Prezydenta Miasta skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta - opinia

17 października 2016r.

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

24 października 2016r.

- przedłużenie terminu rozpatrzenia petycji

8 listopada 2016r.

- pismo z wydziału GK do Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji

12 grudnia 2016r.

- pismo do wnioskodawcy o wyjaśnienie

9 marca 2017r.

- wyjaśnienia wnioskodawcy

15 marca 2017r.
2. - petycja do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie stworzenia szkoły podstawowej w miejsce Gimnazjum nr 8 na osiedlu Morcinka 28 września 2016r. brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
- odpowiedź na petycję 20 października 2016r.
3. - petycja do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie wprowadzenia uchwały obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją potwierdzającą znajomość topografii miasta oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorców wykonujących transport "przewóz osób taksówką osobową" lub kierowcy przez niego zatrudnionego. 30 września 2016r. brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)


- odpowiedź na petycję 8 listopada 2016r.
4. - petycja do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie uwzględnienia w budżecie Miasta na 2018 rok budowy boiska szkolnego 19 czerwca 2017r. brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

- odpowiedź na petycję
19 lipca 2017r.
5. - petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego  w sprawie możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur z pełnym użytkowaniem  środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia

- odpowiedź na petycję
14 listopada 2018 r.

Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o.o.

6. - petycja w sprawie zebrania ofert rynkowych oraz analizy ponoszonych kosztów na usługi telekomunikacyjne

- odpowiedź na petycję
28 maja 2019r.

Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o.o.

7. - petycja do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie podpisania deklaracji mającej na celu chronienie praw społeczności LGBT+ w Jastrzębiu-Zdroju

- odpowiedź na petycję
22 lipca 2019 r.

brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

8. - petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

- pismo w sprawie przedłużenia terminu odpowiedzi
- Opinia prawna
- pismo do Prezydenta Miasta o zaopiniowanie petycji

22 sierpnia 2019 r.

Konrad Cezary Łakomy

9. - petycja w sprawie utworzenia drogi jednokierunkowej oraz progu zwalniającego na ul. Miodowej 2-4 24 września 2019 r.

brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)