1. Rejestr zarządzeń w sprawie powoływania komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowań poniżej progu unijnego

 

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: brak

Podstawa prawna ochrony informacji: brak

Sposób udostępniania: od ręki lub na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1

 

  1. Rejestr zamówień publicznych

 

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.

Zakres ochrony informacji: określony ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Podstawa prawna ochrony informacji: art. 96, ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.,

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dz.U. z 2010r. Nr 223, poz. 1458

Sposób udostępniania: na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1

 

  1. Ewidencja umów zawartych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych

 

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: Treści stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i dane osobowe

Podstawa prawna ochrony informacji:

art. 11, pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z póżn. zmianami

art. 721 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 121, wraz z późn. zmianami, 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182, 1662

Sposób udostępniania: na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1