Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

                         czwartek od  730 do 1700

                         piątek  od 730 do 1400

Biuro obsługi interesantów

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1500

                                 czwartek od 730 do 1700

                         piątek  od 730 do 1400

Data aktualizacji
24.06.2013

Wersja:
4.1

Karta informacyjna nr Or-08

Strona:1 / 1

Udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski

 

Podstawa prawna

[start]Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2013, poz.594), Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.( Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz.46) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.440.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10 września 2012 r. w sprawie jednolitej organizacji przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.[koniec]

Wymagane dokumenty

Brak

Jednostka odpowiedzialna

Sekretarz Miasta, Or

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, platform e-PUAP lub SEKAP  jak również ustnie do protokołu bądź za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta.

Przyjmowanie ustnych skarg i wniosków odbywa się bezpośrednio przez Prezydenta Miasta,
Zastępcę Prezydenta Miasta, Doradcę Prezydenta Miasta – Pełnomocnika ds. Oświaty, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta  i Naczelników Wydziałów.

Dyżury prowadzone są w dniach:
Wtorek: 9:00 - 12:00
Czwartek: 14:00 - 17:00

Ponadto skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miasta przez Naczelników Wydziałów, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Reguluje kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego

Uwagi

Wzór protokołu składania ustnych skarg stanowi załącznik nr 1 do karty.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału: Marzena Zbrońska

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba