Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100 fax. +48 32 47-85-070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530 

                                     czwartek od 730 do 1700

                                     piątek od 730 do 1400

Biuro obsługi interesantów

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1500 

                                     czwartek od 730 do 1700

                                     piątek od 730 do 1400

Data aktualizacji
20-11-2015

Wersja:
4.3

Karta informacyjna nr Or-08

Strona: 1 / 1

 Udzielanie odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje

 

Podstawa prawna

[start]Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2015, poz.1515), Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014, poz. 1195), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.( Dz.U. z 2014 r. poz.1195) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta. Ustawa o petycjach z dnia 11 lipca 20154 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195). Zarządzenie Nr Or.IV.0050.631.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie jednolitej organizacji przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.[koniec]

 

Wymagane dokumenty

Brak

Jednostka odpowiedzialna

Sekretarz Miasta, Or

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
  - pisemnie za pośrednictwem poczty, bądź składane osobiści  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta,
   - za pomocą faksu
   - za pomocą środków komunikacji elektronicznej , w formie poczty elektronicznej na adres:    
      miasto@um.jastrzebie.pl, platforma e-PUAP lub SEKAP,
    - ustnie do protokołu 

2. Przyjmowanie ustnych skarg i wniosków odbywa się bezpośrednio przez Prezydenta Miasta,
     Zastępcę Prezydenta Miasta, Doradcę Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta  i Naczelników Wydziałów.

     Dyżury prowadzone są w dniach:
     Wtorek: 900 - 1200
      Czwartek: 1400 - 1700

     Ponadto skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miasta przez Naczelników
     Wydziałów, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.

3. Protokół złożenia ustnej skargi lub wniosku powinien zawierać podpis wnoszącego oraz
    przyjmującego skargę lub wniosek.

4. Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. Petycje nie mogą być składane w formie ustnej (np. ustnie do protokołu).

6.Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję,
   a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycje wnosi grupa
   podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

7.Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie
zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub
interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisu prawa podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia  zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,  mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

1. Skargi i wnioski, które nie wymagają wyjaśnień i dowodów, winny być załatwione bez zbędnej    
     zwłoki, nie później niż w następujących terminach:
     - 14 dni, jeżeli zostały wniesione przez posła, senatora lub radnego,
     - jednego miesiąca w pozostałych przypadkach.

2. W przypadku, gdy stopień skomplikowania sprawy nie pozwala na załatwienie skargi lub wniosku
    w terminach, o których mowa powyżej, należy powiadomić nadawcę o czynnościach podjętych
    w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.

3.Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy
   od dnia jej złożenia.

4.W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję
    uniemożliwiających rozpatrzenia petycji w terminie 3 miesięcy, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.

5. W przypadku, gdy stopień skomplikowania sprawy nie pozwala na załatwienie petycji w terminach, o których mowa powyżej należy powiadomić Stronę  o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia petycji oraz o przewidywanym terminie załatwienia  sprawy.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego

Uwagi

Wzór skargi/wniosku stanowi załącznik nr 1 do karty.

Wzór protokołu składania ustnych skarg stanowi załącznik nr 2 do karty.

Wzór petycji stanowi załącznik nr 3 do karty.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału: Marzena Zbrońska

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba