UCHWAŁA NR LXI/767/2010

Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

z dnia 9 września 2010 r.

 

w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 231, art. 236 oraz art. 234 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

u c h w a l a

§ 1

Przekazać Prezydentowi Miasta Jastrzębie–Zdrój skargę złożoną przez ***, dotyczącą sposobu rozpatrywania postępowań prowadzonych w sprawach ustalenia jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.