W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Naczelnik:

Jarosław Piechaczek - pokój 554B
Telefon: 32 4785 294,
faks: 32 4785 350
e-mail: ik@um.jastrzebie.pl, jpiechaczek@um.jastrzebie.pl

Zastępca naczelnika:

Damian Kolanowski -  pokój 555B
telefon: 32 4785 331
e-mail: dkolanowski@um.jastrzebie.pl

Referat Planowania i Rozliczeń – Kierownik:

Urszula Pawłowska - pokój 551B,
telefon – 32 4785 301,
e-mail: upawlowska@um.jastrzebie.pl

Referat Budownictwa Ogólnego - Kierownik:

Maria Grządziel-Gawełczyk - pokój 556B,
telefon - 32 4785 314,
e-mail: mggawelczyk@um.jastrzebie.pl

Referat Drogowy- Kierownik:

Beata Sygnarska  - pokój 555B,
telefon - 32 4785 114.
e-mail: bsygnarska@um.jastrzebie.pl

Referat ds. Środków Pomocowych – Kierownik:

Mirosława Zarzycka pokój - 559B,
telefon – 32 4785 304.
e-mail: mzarzycka@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji znajduje się w budynku „B”, na V piętrze.
Zajmuje pokoje o numerach: 551B – 559B i 562B.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji należy w szczególności:

 1. w zakresie drogownictwa:
  a) budowa, przebudowa i remonty dróg na terenie miasta,
  b) budowa i remont chodników oraz ścieżek rowerowych w pasach drogowych oraz terenach zielonych,
  c) budowa i remont schodów terenowych,
  d) budowa i remont zatok autobusowych,
  e) budowa i remont miejsc parkingowych,
  f) budowa i remont kanalizacji deszczowej,
  g) budowa i remont przepustów, kładek dla pieszych, tuneli, mostów oraz wiaduktów drogowych,
  h) budowa i remont oświetlenia ulicznego,
  i) budowa i remont sygnalizacji świetlnej,
  j) przygotowanie i uzgadnianie danych wyjściowych do projektów remontowo-inwestycyjnych,
  k) współpraca z jednostkami projektowania w zakresie projektów budowlano-wykonawczych,
  l) przygotowywanie dokumentacji przetargowych do realizacji zadań remontowo–inwestycyjnych zgodnie z procedurą zamówień publicznych,
  m) opracowywanie umów z wykonawcami na realizację zadań,
  n) nadzór techniczny nad realizacją zleconych wykonawcom zadań,
  o) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań,
  p) rozliczenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym faktur za wykonanie prac remontowo-inwestycyjnych,
  q) prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego nawierzchni dróg, przepustów, mostów oraz wiaduktów,
  r) współpraca z właścicielami oraz zarządcami obiektów mostowych nie będących własnością miasta zlokalizowanych w jego terenie,
  s) współpraca oraz nadzór nad remontem nawierzchni dróg oraz obiektów spowodowanych wpływami eksploatacji górniczej,
  t) prowadzenie inwentaryzacji, aktualizacji oraz ewidencji obiektów mostowych,
  u) opiniowanie projektów w zakresie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
  v) opiniowanie planu ruchu zakładów górniczych w granicach pasów drogowych,
  w) współpraca z Referatem do spraw Środków Pomocowych i Wydziałem Funduszy Pomocowych przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
  x) planowanie, projektowanie rozwoju sieci drogowej oraz budowy, przebudowy i modernizacji istniejącego układu drogowego,
  y) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie dróg,
  z) sporządzanie planów rozwoju sieci drogowej,
  aa) wnioskowanie o podział i wykup gruntów w pasach drogowych
  bb) prowadzenie ewidencji dróg publicznych i obiektów drogowych,
  cc) opiniowanie zmiany własności gruntów w pasach drogowych,
  dd) nadzór techniczny nad utrzymaniem, remontami i budową dróg gruntowych,
  ee) nadzór nad remontami poręczy, barier zabezpieczających, barier energochłonnych,
  ff) prowadzenie spraw związanych z robotami awaryjnymi na terenie miasta,
  gg) nadzór nad bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających,
  hh) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem bieżącym wiat przystankowych,
  ii) zarządzanie programem „inwentaryzacja dróg i obiektów drogowych",
 2. w zakresie utrzymania pasa drogowego:
  a) przygotowanie i uzgadnianie danych wyjściowych do projektów remontowo- inwestycyjnych w uzgodnieniu z Referatem Drogowym,
  b) współpraca z jednostkami projektowania w zakresie projektów budowlano-wykonawczych,
  c) opracowywanie umów z wykonawcami na realizację zadań,
  d) zarządzanie ruchem na drogach publicznych a w szczególności:
  - prowadzenie spraw związanych z inżynierią ruchu oraz bezpieczeństwem ruchu na terenie Miasta,
  - przygotowywanie materiałów oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Zespołu ds. Organizacji Ruchu,
  e) wykonywanie zadań z zakresu oznakowania dróg:
  - wprowadzanie nowych organizacji ruchu,
  - dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  - zlecanie i nadzór nad utrzymaniem oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  - nadzór bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej,
  - wprowadzanie ograniczeń w ruchu, zamykanie dróg i obiektów drogowych oraz wyznaczanie objazdów,
  f) planowanie, projektowanie rozwoju sieci drogowej oraz budowy, przebudowy i modernizacji istniejącego układu drogowego w uzgodnieniu z Referatem Drogowym,
  g) opiniowanie, uzgadnianie i zatwierdzanie projektów układów komunikacyjnych oraz dróg najazdowych do obiektów w zakresie włączenia się do dróg publicznych,
  h) wydawanie zezwoleń oraz uzgadnianie lokalizacji zjazdów z dróg publicznych,
  i) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego Miasta w zakresie dróg,
  j) zawieranie umów na prowadzenie robót w drogach wewnętrznych stanowiących mienie komunalne,
  k) uzgadnianie i opiniowanie planowanych w pasach drogowych robót oraz umieszczenia urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  l) przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na prowadzenie robót oraz umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  m) prowadzenia spraw zawiązanych z dzierżawą gruntu w pasie drogowym,
  n) prowadzenie strefy płatnego parkowania.
 3. w zakresie budownictwa ogólnego:
  a) przygotowanie i realizacja remontów i inwestycji obiektów kubaturowych, boisk sportowych i małej architektury zgodnie z planem finansowym Miasta,
  b) współdziałanie w tworzeniu programu remontowo-inwestycyjnego Miasta,
  c) przygotowanie i uzgadnianie danych wyjściowych do projektów remontowo-inwestycyjnych,
  d) współpraca z jednostkami projektowania w zakresie projektów budowlano–wykonawczych,
  e) przygotowywanie dokumentacji przetargowych do realizacji zadań remontowo–inwestycyjnych zgodnie procedurą zamówień publicznych dla planowanych obiektów,
  f) opracowywanie umów z wykonawcami na realizację zadań,
  g) nadzór techniczny nad realizacja zleconych wykonawcom zadań,
  h) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań,
  i) rozliczenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym faktur za wykonanie prac remontowo–inwestycyjnych,
  j) współpraca z Referatem ds. Środków Pomocowych i Wydziałem Funduszy Pomocowych przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
 4. zakresie środków pomocowych:
  a) wnioskowanie o dofinansowanie zadań z funduszy unijnych,
  b) wnioskowanie o dofinansowanie zadań ze środków krajowych,
  c) udział w Zespole Projektowym oraz Koordynowanie prac tego zespołu,
  d) przygotowanie materiałów i dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki z funduszy unijnych oraz krajowych,
  e) współpraca z instytucjami nadzorującymi realizację projektu ze środków pomocowych,
  f) nadzór nad inwestycją realizowaną przy współudziale środków pomocowych w zakresie zgodności z wytycznymi Instytucji Zarządzającej środkami oraz udział w naradach koordynacyjnych,
  g) w związku z realizacją ww. zadań przygotowanie niezbędnych porozumień,
  h) przygotowywanie wniosków o płatność wraz z załącznikami ze środków pomocowych,
  i) prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości dla Instytucji Zarządzającej środkami pomocowymi,
  j) promocja realizowanych projektów zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej środkami pomocowymi,
  k) przygotowanie raportów końcowych z inwestycji realizowanych ze środków pomocowych,
  l) rozliczenie dotacji unijnych oraz dotacji krajowych,
  m) przygotowanie formalno-prawne inwestycji planowanych do realizacji ze środków unijnych,
  n) przygotowanie danych do projektu budżetu oraz informacji z wykonania w zakresie prowadzonych zadań,
  o) prowadzenie bieżącej korespondencji z zakresu prowadzonych zadań,
  p) sporządzanie wniosków o ustalenie lokalizacji dróg zgodnie z ustawą o szczegółowych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  q) prowadzenie spraw związanych z Systemem Zarządzania Jakością,
  r) współpraca z innymi referatami w zakresie pozyskania środków zewnętrznych.
 5. W zakresie planowania i rozliczeń:
  a) opracowywanie potrzeb w zakresu inwestycji, remontów i utrzymania bieżącego Miasta w oparciu o Uchwały Rady Miasta, wnioski komórek organizacyjnych Urzędu zaakceptowane
  przez Prezydenta Miasta oraz wniosku rad sołeckich i osiedlowych oraz potrzeby Miasta,
  b) Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  c) przygotowywanie projektu budżetu w zakresie Wydziału,
  d) bieżąca kontrola realizacji budżetu poprzez sporządzanie informacji w zakresie rzeczowo–finansowym z realizacji poszczególnych zadań, opracowywanie wniosków dotyczących zabezpieczenia środków finansowych w zakresie realizacji inwestycji i remontów,
  e) prowadzenie kart nakładów inwestycyjnych i remontowych na poszczególne zadania
  f) sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowych faktur do zapłaty oraz prowadzenie rejestru faktur,
  g) bieżąca kontrola zabezpieczenia środków finansowych na poszczególnych zadaniach pod kątem zachowania dyscypliny budżetowej,
  h) rozliczanie kosztów zrealizowanych zadań inwestycyjnych i sporządzanie dowodów przekazania
  na majątek na podstawie protokołów odbioru robót i przekazania użytkownikowi,
  i) Rozliczanie środków przyznanych przez instytucje współfinansujące zadania inwestycyjne
  lub remontowe,
  j) opracowywanie informacji z zakresu realizowanych zadań, przygotowywanie materiałów dla branżowych komisji Rady Miasta, materiałów na sesje oraz zebrania organizowane w sołectwach i osiedlach według potrzeb,
  k) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu realizowanych inwestycji zgodnie z wytycznymi GUS,
  l) załatwianie skarg i wniosków związanych tematycznie z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontami, przygotowywanie odpowiedzi na pisma wpływające w tym zakresie do Wydziału,
  m) organizacja postępowania w zależności od wybranego trybu udzielania zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  n) przyjmowanie korespondencji wpływającej do Wydziału, przygotowanie do wysyłki korespondencji wychodzącej, prowadzenie rejestru umów oraz faktur,
  o) obsługa poczty elektronicznej, faksu i kserokopiarki, zaopatrywanie Wydziału w materiały biurowe, zamawianie fachowej literatury, czasopism, katalogów itp.,
  p) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem majątku na rzecz Miasta, przyjmowaniem inwestycji wykonanych w ramienia Urzędu oraz przekazywaniem majątku Miasta na rzecz innych jednostek,
  q) współdziałanie w tworzeniu programu remontowo–inwestycyjnego miasta,
  r) przygotowywanie planów rozwoju zaopatrzenia ludności w energię elektryczną oraz nadzór nad rozwojem sieci energetycznych w Mieście,
  s) nadzór nad egzekwowaniem przeglądów gwarancyjnych w zakresie:
  - organizowanie przeglądów gwarancyjnych,
  - sporządzanie protokołów,
  - egzekucji ustaleń komisji dokonującej przeglądu,
  - egzekucji należności związanych z naprawami gwarancyjnymi,
  - dokonywanie zwrotu wniesionych zabezpieczeń po okresie gwarancyjnym.
 6. prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
  a) sytemu zarządzania jakością,
  b) kontroli zarządczej,
  c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
 7. przygotowywanie dokumentów, w tym projektu uchwały Rady do wniesienia majątku w formie aportu do spółek z udziałem Miasta w uzgodnieniu z Wydziałem Mienia i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydziałem Księgowości Budżetowej, w zakresie zgodności z ewidencją księgową,
 8. organizowanie konkursów na realizację zadań Miasta przez organizacje pozarządowe w zakresie działania Wydziału,
 9. organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta,
 10. przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego