Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Biuro ds. Zarządzania Jakością

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Naczelnik:

Katarzyna Wołczańska - pokój 452B
Telefon: 32 4785 174,
e-mail: kwolczanska@um.jastrzebie.pl


Usytuowanie wydziału:

Biuro ds. Zarządzania Jakością znajduje się w budynku „B”, na IV piętrze.
Zajmuje pokoje o numerach:- 451B, 452B, 454B

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

 od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
 czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
 piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Zakres kompetencji:

Do zadań Biura ds. Zarządzania Jakością należy w szczególności:

1) w zakresie utrzymania w Urzędzie zintegrowanego systemu zarządzania jakością:
a) wg normy ISO 9001:2008, w szczególności:
- prowadzenie i nadzór nad zapisami oraz dokumentacją systemu (Księga jakości, procedury),
- projektowanie i wdrażanie struktur systemu,
- przygotowywanie projektu planu audytów wewnętrznych,
- koordynowanie prowadzenia audytów wewnętrznych,
- koordynowanie wykonania działań poauditowych (nadzorowanie niezgodności, koordynowanie działań korygujących, zapobiegawczych i korekcji),
- koordynowanie spraw związanych z przeprowadzaniem przeglądu systemu zarządzania jakością, w tym przygotowywanie sprawozdania z przeglądu,
- koordynowanie aktualizacji kart informacyjnych Urzędu,
- koordynowanie procesu badania opinii interesantów oraz pracowników na temat pracy Urzędu;
b) wg normy ISO 27001:2005, w szczególności:
- prowadzenie i nadzór nad zapisami oraz dokumentacją systemu (polityka bezpieczeństwa, deklaracja stosowania, procedury),
- projektowanie i wdrażanie struktur systemu,
- koordynowanie inwentaryzacji zasobów informacyjnych Urzędu,
- przeprowadzanie analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji dla zinwentaryzowanych zasobów
informacyjnych w poszczególnych wydziałach Urzędu, przy współudziale naczelników wydziałów i biur,
- przeprowadzanie oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji,
- przygotowywanie projektu planu postępowania z ryzykiem,
- koordynowanie wykonania planu postępowania z ryzykiem,
- prowadzenie rejestru incydentów
- koordynowanie postępowania z incydentami,
c) przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących zintegrowanego systemu zarządzania jakością,
d) przechowywanie zapisów dotyczących zintegrowanego systemu zarządzania jakością w Urzędzie
(sprawozdania z przeglądów, raporty z audytów) przez okres 3 lat,
e) współpraca z podmiotami zewnętrznymi (w tym z jednostkami certyfikującymi) w zakresie
doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz utrzymania certyfikatu zgodności
systemu z wymaganiami normy ISO 9001:2008,
f) śledzenie zmian i nowych trendów w zakresie zarządzania jakością pod kątem zastosowania w Urzędzie,

2) w zakresie „Kontroli zarządczej”:
a) koordynowanie prac związanych z prowadzeniem kontroli zarządczej;
b) koordynowanie opracowania systemu kontroli zarządczej;
c) przygotowywanie sprawozdań z prowadzonej kontroli zarządczej;
d) koordynowanie procesów samooceny.

3) w zakresie ochrony danych osobowych:
a) zapewnienie, aby do informacji miały dostęp wyłącznie osoby upoważnione w zakresie wykonywanych
zadań;
b) zarządzanie uprawnieniami do przetwarzania informacji w imieniu Administratora Danych Osobowych;
c) prowadzenie rejestru wydanych upoważnień do przetwarzania informacji;
d) zlecenie modyfikacji uprawnień w systemach informatycznych w przypadku odebrania lub zmiany
upoważnienia do przetwarzania informacji;
e) nadzór fizycznych i technicznych zabezpieczeń pomieszczeń stanowiących obszar przetwarzania
informacji oraz kontroli przebywających w nich osób;
f) nadzór nad realizacją zasad ochrony danych określonych w dokumentacji bezpieczeństwa;
g) nadzór na obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe;
h) szkolenie osób dopuszczonych do przetwarzania informacji z zakresu przepisów prawa oraz
uregulowań wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji;
i) nadzór nad zgłoszeniami zbiorów informacji do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
j) aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa, w tym wydawanie instrukcji i procedur;
k) w przypadku zgłoszenia naruszenia bezpieczeństwa informacji: doraźne zabezpieczenie danych, zabezpieczenie dowodów, analizę sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa danych oraz przygotowanie dla Administratora Danych Osobowych stosownego raportu,
l) okresowe przeprowadzanie przeglądu bezpieczeństwa,

4) w zakresie Informacji Publicznej:
a) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
b) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej i nadzór nad udostępnianiem dokumentów,
c) prowadzenie Platformy Konsultacji Społecznych,
d) administrowanie Systemem Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej oraz Platformą e-Usług Publicznych,

5) w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy:
a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
c) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
d) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
e) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
f) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także w ustalaniu zadań
osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
h) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
i) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
j) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
k) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
l) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
m) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
n) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników
o) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
- podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
- podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięcia mających na celu poprawę warunków pracy,
p) uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
q) organizowanie posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
r) współpraca z organami PIP i PIS,
s) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
t) wykonywanie innych czynności i poleceń przekazanych przez bezpośredniego przełożonego,
u) w razie przebudowy lub modernizacji budynku albo zmiany sposobu zagospodarowania pomieszczeń, czuwanie nad przestrzeganiem przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych,
v) czuwanie nad wyposażeniem budynku w wymagane urządzenia zabezpieczenia pożarowego oraz podręczny sprzęt gaśniczy,
w) czuwanie nad terminowym przeglądem, konserwacją i naprawą urządzeń zabezpieczenia pożarowego oraz podręcznego sprzętu gaśniczego,
x) określanie działań zapewniających prawidłową organizację ochrony przeciwpożarowej oraz wnioskowanie o ich realizację, w następującym zakresie:
- zapewnienia niezawodnego funkcjonowania zainstalowanych w budynku urządzeń przeciwpożarowych,
- zapewnienia możliwości ewakuacji dla przebywających w budynku osób,
y) zapewnienia gotowości budynku i przyległego terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
z) zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi w trakcie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
a1) doradztwo w zakresie stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej,
b1) udział w opracowywaniu wewnętrznych instrukcji, planów i zarządzeń dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz czuwanie nad okresową ich aktualizacją,
c1) prowadzenie okresowych przeglądów stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego,
d1) współpraca z organami Państwowej Straży Pożarnej,
e1) koordynacja działań z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie realizowanych zadań bhp i ppoż.,
6) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Biura, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,

7) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Biura,

8) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Biura.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij