W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Wydział Architektury

Wersja strony w formacie XML

Naczelnik:

mgr inż. Barbara Mirecka - pokój nr 351B
Telefon: 32 4785 274
Faks: 32 4785 121,
e-mail: ar@um.jastrzebie.pl

Z-ca naczelnika:

mgr inż. Katarzyna Borkowska - pokój nr 353B
Telefon: 32 4785 119,
e-mail: kborkowska@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Wydział Architektury znajduje się w budynku „B”, na III piętrze.
Zajmuje pokoje o numerach: od 351B – 355B i 357B.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30,
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00,
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Zakres kompetencji

Do zadań Wydziału Architektury należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw zawiązanych z opracowaniem studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój,

2) prowadzenie spraw ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
a)  przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP,
b) zawiadomienia właściwych organów, ogłaszanie w prasie, przyjmowanie wniosków,
c)  opiniowanie i uzgadnianie wewnętrzne oraz zewnętrzne MPZP,
d) uwzględnianie w MPZP potrzeb obronności, bezpieczeństwa państwa i  ochrony ludności,
e)  opracowywanie wniosków w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne
i nieleśne,
f)  przyjmowanie uwag do projektu MPZP i ich rozpatrywanie,
g) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie uchwalenia MPZP,
h)  przekazywanie dokumentacji planistycznej MPZP do Wojewody celem publikacji w Dzienniku
Urzędowym.

3) sporządzanie wyrysów graficznych i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

4) wydawanie zaświadczeń o zgodności legalizowanej samowoli budowlanej z MPZP,

5) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania     przestrzennego,

6) udzielanie bieżącej informacji stronom w sprawach dotyczących przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów w zakresie planowania   przestrzennego i prawa budowlanego,

7) opiniowanie planów ruchów zakładów górniczych pod kątem zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

8) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego pod
względem:
a) zgodności zagospodarowania terenu z MPZP oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w  projektach  budowlanych,
c) zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi,
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, nienależących do kompetencji nadzoru budowlanego,

9) przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie:
a) decyzji o warunkach zabudowy,
b) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
d) pozwoleń na budowę obiektów budowlanych,
e) pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,
f) decyzji zmian w/w decyzji i scedowania

10) przyjmowanie zgłoszeń budów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszeń zakończenia tych realizacji,

11) uzgadnianie projektów budowlanych z organami uzgadniającymi,

12) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie    dotyczącym planowania przestrzennego i prawa budowlanego,

13) uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organów nadzoru
  budowlanego,

14) współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków,

15) współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego

16) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Urbanistyczno –Architektonicznej,

17) wydawanie zaświadczeń o możliwości wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych, garażowych i użytkowych,

18) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków  oraz programów dotyczących ochrony obiektów cennych pod względem historycznym i kulturowym,

19) prowadzenie sprawozdawczości z ruchu budowlanego dla Urzędu Wojewódzkiego i  Urzędu 
Statystycznego wynikającej z zakresu  działania Wydziału,

20) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,

21) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału Architektury,

22) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Architektury.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane