W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zarządzenie nr 319 w sprawie zmiany zarządzenia Nr Or.-0152-148/2002 z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia polityki rachunkowości oraz niektórych zasad gospodarki finansowej w jednostce (Or. – 0152 – 319/2)

RSS

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr Or. – 0152 – 319/2004

 

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 24 września 2004 roku

 

w sprawie:    zmiany zarządzenia Nr Or.-0152-148/2002 z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia polityki rachunkowości oraz niektórych zasad gospodarki finansowej w jednostce budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

 

 

                  Na podstawie art.2 ust 1 pkt 4, art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /jednolity tekst Dz. U. z 2002 roku nr 76 poz. 694/, art. 14 ust 1 pkt 2, art. 35a ustawy z dnia 2 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości  oraz planu Kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych  /Dz. U. 153 poz. 1752/,rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 50 poz. 511 z późniejszymi zmianami/ oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137 poz. 1541 z późniejszymi zmianami).

 

 

zarządzam

 

 

§ 1

 

1/   W zarządzeniu Nr Or.-0152-148/2002 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia polityki rachunkowości oraz niektórych zasad gospodarki finansowej w jednostce budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój :

1)                   w dziale XVIII – Inne ustalenia

a)      dodaje się rozdział 12 – Pobór podatków w drodze inkasa – w brzmieniu jak w załączniku nr 1

b) oraz dodać rozdział 13 – Postępowanie w zakresie podejmowania czynności zmierzających do egzekucji zaległości podatkowych – w brzmieniu jak w załączniku nr 2.

1)                   w § 247 ust. 2 pkt 1 skreśla się ppkt “e”

2)                   § 263 ust 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Zasada o której mowa w pkt 1 nie dotyczy:

1)     druków wymienionych w § 247 ust. 2 pkt 1 h, § 247 ust 2 pkt 2 c, § 247 ust. 2 pkt 5 a-m, które wydawane są wnioskodawcą

2)     druków wymienionych w § 247 ust. 2 pkt 2 a, które pozostają jako kopie w wydziale.”

4)   § 264 otrzymuje brzmienie:

“1. Błędnie wypełnione druki powinny być anulowane przez przekreślenie i zapis “unieważniam” lub “anuluję” wraz z datą i podpisem osoby dokonującej tych czynności lub poprzez zastosowanie pieczątki o tej samej treści.

2. Anulowane druki, o ile są broszurowane, należy pozostawić w bloku, a luźne  druki należy przechowywać w przeznaczonym do tego celu segregatorze lub teczce.

3. Po wyczerpaniu bloku, przy wydaniu następnego, na okładce należy wpisać okres, w którym druki zostały wykorzystane.”

        5) § 269 ust 3 otrzymuje brzmienie:

            “3. Nie stanowią druków ścisłego zarachowania:

1)        dowody wpłat przekazywane podatnikom podatków i opłat lokalnych

2)       dowody wpłat z tytułu podatków od środków transportowych,

3)      dowody wpłat, między innymi, za wydanie: dowodów osobistych, praw jazdy, tablic i dowodów rejestracyjnych, za wpis w ewidencji gospodarczej, świadectwa kwalifikacyjnego, kart pojazdu.

4)       dowody wpłat (paragony) wydruki z kas rejestrujących dla opłaty targowej”

5)       § 184 otrzymuje brzmienie:

“1. Wypłaty diet oraz zwrot kosztów wyjazdu służbowego dla radnych określają odrębne przepisy.

 2. Jeżeli otrzymanie diety uzależnione jest od złożenia przez radnego oświadczenia majątkowego to Przewodniczący Rady Miasta informuje Prezydenta Miasta o spełnieniu bądź nie spełnieniu ustawowego obowiązku w ciągu 5–ciu dni od upływu terminu złożenia wymienionych oświadczeń.

3.      Realizacja wydatków określonych w ust. 1 dokonuje się wg trybu i zasad określonych w § 154.”

 

§ 2

 

Nadzór merytoryczny i koordynację nad wprowadzeniem zarządzenia w życie powierzam Skarbnikowi Miasta.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam swoim Zastępcom, Skarbnikowi Miasta, Sekretarzowi Miasta oraz Naczelnikom Wydziałów.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.11.2004 12:12
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 406
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.11.2004 12:12
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 161
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.11.2004 12:12
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 02.11.2004 12:03
Liczba wyświetleń: 635
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.