W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr 301 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (Or -0151/301/2004)

Wersja strony w formacie XML

                                                Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr Or -0151/301/2004

                                                Prezydenta Miasta  Jastrzębie Zdrój

                                                z dnia 19.08.2004r.

 

 

w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej.

 

                    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

oraz § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy  (Dz.U. Nr 9, poz. 30 z późn. zm.),   uchwały Nr XXV/ 609 /2000 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia

18 listopada 2000 roku w sprawie sprzedaży w drodze  przetargu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój położonych przy ulicy

Orzeszkowej  oraz uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XII/250/2003 z dnia

9 października 2003 roku  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze

przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność

Miasta Jastrzębie Zdrój położonych przy ulicy Skrzyszowskiej  pod jednorodzinne

budownictwo mieszkaniowe

 

 

                                                         z a r z ą d z a m :

 

§ 1

 

Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia w dniu 20 września 2004 roku

o godzinie 1200  w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój  przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój, przeznaczonych pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe

położonych według podanej lokalizacji:

                                                    

Ulica  Skrzyszowska

obręb Moszczenica karta mapy 1

- dz. nr 1504/120 o pow. 0.0896 ha, KW Nr  7 502-J

 

Ulica  Orzeszkowej

obręb Jastrzębie Dolne karta mapy 2

 

- dz. nr 3034/118 o pow. 0.0717 ha, KW Nr  8 775-J

- dz. nr 3036/118 o pow. 0.0794 ha, KW Nr  8 777-J

§ 2

Na Przewodniczącego Komisji Przetargowej powołać:

 

Z-cę Prezydenta Miasta Krzysztofa Gadowskiego

 

 

 

 

§ 3

Powołać Członków Komisji Przetargowej:

 

1. Naczelnika Wydziału Mienia Daniela Zarzyckiego

 

2. Inspektora Referatu Obrotu Nieruchomościami Teresę Grędziszewską

 

 

                                                                      § 4

 

Zatwierdzić regulamin przetargu.

 

                                                                       § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

REGULAMIN

przeprowadzenia w dniu 20 września 2004 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój, przeznaczonych pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe według podanej lokalizacji:

 

Ulica Skrzyszowska

obręb Moszczenica karta mapy l

 

- dz. nr 1504/120 o pow. 0.0896 ha, KW Nr 7 502-J

 

Ulica Orzeszkowej

obręb Jastrzębie Dolne karta mapy 2

 

- dz. nr 3034/118 o pow. 0.0717 ha:, KW Nr 8775-J

- dz. nr 3036/118 o pow. 0.0794 ha, KW Nr 8777-J

 

Do uczestnictwa w przetargu dopuszcza się osoby fizyczne lub prawne, które okażą dowód wpłaty wadium w wymaganym terminie, upoważnione do reprezentacji wpłacającego.

 

§2

Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg i przedstawia skład Komisji.

 

§3

Przewodniczący Komisji Przetargowej przekazuje uczestnikom informacje dotyczące:

l/ oznaczenia nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i księgi wieczystej

2/ powierzchni nieruchomości

3/ ceny wywoławczej nieruchomości

4/ wysokości postąpienia

5/ wysokości wadium

6/ podaje do wiadomości listę uczestników przetargu

7/ poucza, że skutkiem uchylenia się od spisania umowy notarialnej będzie utrata wadium

8/ informuje o obowiązku zapłaty całości wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium na 3 dni przed ustalonym terminem spisania umowy notarialnej oraz uiszczenia opłat związanych z nabyciem nieruchomości

9/ informuje, że osobom, które nie wygraj ą przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu

l0/ informuje o obowiązku przedstawienia przez podmiot zagraniczny, który przetarg wygrał przed podpisaniem umowy notarialnej zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

 

§4

l. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny niemchomości przeznaczonej do sprzedaży.

2 Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o kwotę ustalonego postąpienia, bądź jego wielokrotności.

3. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

4. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która przetarg wygrała.

 

§5

1. Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza protokół przeprowadzonego przetargu.

2. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący i Członkowie Komisji Przetargowej.

 

§6

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników

przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą

 

§7

1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój.

2. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego.

3. Prezydent Miasta może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych, albo unieważnić przetarg.

4. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust. l Prezydent Miasta wstrzymuje dalsze czynności związane z nabyciem nieruchomości.

5. W razie unieważnienia przetargu wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał podlega zwrotowi.

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane