W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 24 listopada 2005 roku

Wersja strony w formacie XML

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 24 listopada 2005 roku

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXXVIII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 27 października 2005 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta.

 

Pragnę przedstawić najważniejsze z nich, zanim jednak to uczynię, chciałbym wyrazić głęboki żal z powodu tragicznej śmierci Górników Kopalni Węgla Kamiennego „Zofiówka”.

Dla oddania czci zmarłym zarządziłem wywieszenie udekorowanych kirem flag państwowych, natomiast w dniu dzisiejszym o godz. 12.00 zostały włączone syreny alarmowe – sygnałem ciągłym trzyminutowym. Zarówno dzisiaj, jak i w piątek wszystkie imprezy rozrywkowe organizowane przez miejskie jednostki organizacyjne zostały odwołane

 

 

                  - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- w dniu 4.09.2005r. Minister Infrastruktury wydał decyzję w sprawie likwidacji linii kolejowych, w tym między innymi na linii 159 Orzesze – Wodzisław Śląski.
Na terenie miasta Jastrzębie Zdrój dotyczy to linii kolejowej wraz z obiektami od stacji Bzie, Zdrój, Moszczenica Szotkowie,

- Wojewoda Śląski wydał decyzję z dnia 4 listopada 2005r., w której odmówił komunalizacji mienia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Od niniejszej decyzji Miasto wraz z innymi Gminami będzie się odwoływać,

- zakończono wdrażanie monitoringu wizyjnego miasta Kamery zamontowano w rejonie: skrzyżowania ulic Łowicka-Mazowiecka, ul. Opolskiej, ul. Podhalańskiej, skrzyżowania ulic 1 Maja–Kościuszki, ul. Wielkopolskiej, Al. Piłsudskiego (obok DH „Domus”), Al. Piłsudskiego – rondo przy MiniMAL oraz w Parku Zdrojowym. System monitorujący posiada nowoczesne rozwiązania, tj.: kamery obrotowe o 360º, przybliżanie obrazu, wydruk zdjęć. Przy każdej z kamer umieszczony został głośnik umożliwiający nadawanie sygnałów słownych

 

 

                  - w zakresie polityki gospodarczej

 

- 7 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą Rybniku,

- 14 listopada odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „DASZEK”,

- w dniach 14 do 19 listopada odbyła się Hawierzowie (Republika Czeska) „Międzynarodowa wystawa rękodzieła”. Z naszego miasta na wystawie prezentowanych było łącznie 68 prac, w tym ceramika, haft i malarstwo,

- 16 listopada odbyły się konsultacje społeczne w związku z trwającymi pracami nad Tworzeniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013. Program ten będzie kluczowym dokumentem określającym podział Funduszy Strukturalnych w Województwie Śląskim na lata 2007-2013

 

 

                  - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- wg danych na dzień 31 października 2005r. w Powiatowym Urzędzie Pracy były zarejestrowane 6.242 osoby bezrobotne (zgodnie z danymi opublikowanymi w Biuletynie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wynika, że Jastrzębie Zdrój jest na 4 miejscu spośród wszystkich powiatów województwa śląskiego o największym spadku bezrobocia - po Siemianowicach Śląskich, Jaworznie i Żorach),

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 15,3%, w podregionie rybnicko-jastrzębskim kształtowała się na poziomie 15,5%, dla województwa śląskiego wynosiła 15,7%, a dla kraju - 17,6% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do miesiąca września br.),

- w październiku do urzędu pracy wpłynęły 353 oferty pracy, w tym 75 ofert subsydiowanych,

- w dniach 13-14 października odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia połączone ze szkoleniem. Członkowie Rady zapoznali się z aktualnym stanem i strukturą bezrobocia oraz z sytuacją finansową Funduszu Pracy (zaopiniowano m.in. podział środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz na zadania fakultatywne realizowane przez urząd pracy). Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych działania powiatowych rad zatrudnienia, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

                  - w zakresie edukacji

 

- 28 października Ośrodek Działalności Dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego w Jastrzębiu Zdroju zainaugurował rok akademicki 2005/2006. W trakcie inauguracji odbyła się immatrykulacja studentów I roku oraz wręczenie dyplomów licencjackich absolwentom kierunku "Zarządzanie i marketing",

- otrzymano dofinansowanie w wysokości 105.177,05 zł na realizację projektu pn. „Program pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Jastrzębiu Zdroju” w ramach działania 2.2. „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Dofinansowaniem w ramach programu objętych zostanie 66 uczniów z terenu naszego miasta,

- 2 listopada przeprowadzono konkursy na stanowiska dyrektorów następujących placówek oświatowych:

- Publiczne Przedszkole nr 5,

- Publiczne Przedszkole nr 17,

- Szkoła Podstawowa Nr 1,

- Zespół Szkół Nr 4

- rozliczono Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia z podziałem na gminę i powiat za rok 2005

 

                  - w zakresie ochrony środowiska

 

- wykonane zostały badania wody w źródłach na terenie miasta oraz badania wód powierzchniowych,

- rozpatrzono wnioski o dofinansowanie zadań proekologicznych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioski zostały złożone przez mieszkańców w III kwartale br. Dotyczyły one dofinansowania:

- 33 ekologicznych urządzeń grzewczych,

- 28 przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,

- 1 przydomowej oczyszczalni ścieków

- unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest

 

na łączną kwotę około 56.231,00 zł.

 

           

                  - w zakresie gospodarowania mieniem

 

- wniesiono aportem na rzecz Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. nieruchomość położoną przy ul. Turystycznej 5A o pow. 0,0654 ha zabudowaną pawilonem handlowym,

- ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na działalność handlowo-usługową położonych przy ul. Chlebowej, Jana Pawła II
i ul. Kusocińskiego oraz nieruchomości przeznaczonej pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe przy ul. Miłej,

- przygotowano wykaz nieruchomości położonych przy ul. Gospodarskiej, Reymonta, Czecha o łącznej powierzchni 0,0838 ha, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej,

- dokonano zbycia w drodze przetargu nieograniczonego na rzecz osób fizycznych
7 nieruchomości przy ul. Młyńskiej, Orzeszkowej i Skrzyszowskiej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

 

 

                  - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu 327 wniosków wypłacono 1.795 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 255.746,16 zł,

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego osobom znajdującym się w wykazie osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali o czynszu regulowanym

 

 

                  - Miejski Zarząd Nieruchomości

 

Realizowano postępowania przetargowe na zadania:

- postępowania zakończone:

- w zakresie usług:

1. Wybór Wykonawcy na wywóz nieczystości stałych z zasobów Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju – przetarg rozstrzygnięty

 

- w zakresie robót budowlanych:

1. Wybór Wykonawcy na remont wewnętrznej instalacji gazu w 10 budynkach mieszkalnych - przetarg rozstrzygnięty,

2. Wybór Wykonawcy na wykonanie robót ogólnobudowlanych w obiekcie OSP przy ul. Świerczewskiego 174 - przetarg rozstrzygnięty,

3. Wybór Wykonawcy na remont pomieszczeń w budynku OSP przy
ul. Gagarina 130 - przetarg rozstrzygnięty,

4. Wybór Wykonawcy na remont gzymsu na budynku mieszkalnym przy
ul. Gagarina 108 - przetarg rozstrzygnięty,

5. Opracowanie dokumentacji placyku gospodarczego przy ul. Armii Krajowej 23 - postępowanie unieważniono,

6. Postępowanie na bieżące utrzymanie nieruchomości (budynki socjalne) - postępowanie unieważniono,

7. Postępowanie na remont posadzki w budynku OSP przy ul. Gagarina 130
– postępowanie unieważniono

 

- ponadto realizowano następujące zadania:

- prowadzono roboty w zakresie m.in. regulacji instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji instalacji c.o., konserwacji instalacji odgromowych, wymiany poziomów kanalizacyjnych, sprawdzanie i naprawa instalacji gazowej, usuwanie usterek elektrycznych i hydraulicznych zgodnie ze zleceniami,

- prowadzono roboty ogólnobudowlane w zakresie m.in remontu kapitalnego pustostanów, robót porządkowych, udrożnienia wentylacji grawitacyjnej, usuwania drobnych usterek zgodnie ze zgłoszeniami,

- w zakresie administrowania nieruchomościami przeprowadzono na przełomie września i października br. m.in. przycinanie pielęgnacyjne drzew i krzewów, wywożono wielkogabarytowe sprzęty gospodarstwa domowego z całości zasobów Miejskiego Zarządu Nieruchomości,

- przyjęto w administrowanie nieruchomość gruntową położoną przy ul. Opolskiej 7, stanowiącą własność Miasta, zabudowaną budynkiem byłej stacji pogotowia ratunkowego

 

 

                  - w zakresie kultury i sportu

 

- trwa rozliczanie dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym na rok bieżący,

- 5 listopada w Galerii Historii Miasta zorganizowano sesję historyczną „Myśl polityczna Romana Dmowskiego”,

- 10 listopada odbyła się pierwsza impreza z cyklu „Śmiechoterapia”, w ramach której przed jastrzębską widownią zaprezentował się kabaret „ANI MRU MRU”,

- 11 listopada z okazji obchodów Święta Niepodległości odbył się koncert w wykonaniu Teatru Muzycznego „Hals” z Gdyni i aktora Narodowego Teatru Starego w Krakowie Piotra Cyrwusa,

- 5 listopada odbyły się X Mistrzostwa Służb Mundurowych w Piłce Halowej,

- 11 listopada odbył się Turniej kwalifikacyjny do XV Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Barbórkowego w Piłce Nożnej o Puchar Prezesa JSW S.A.,

- 20 listopada zorganizowano „III Zawody Wspinaczki na sztucznej Ścianie o Puchar Dyrektora MOSiR”

 

 

                        - Miejska Biblioteka Publiczna

 

Zorganizowano następujące przedsięwzięcia kulturalno - edukacyjne:

- wykłady, spotkania:

- wykład dr Małgorzaty Kisilowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego
pt. „Komunikacja z użytkownikiem, czyli jak zrobić dobre wrażenie na innych”;

- spotkanie ze Zbigniewem Łukasikiem „W górach jest wszystko, co kocham”;

- wystawy:

- wystawę fotografii Georgii Krawiec pn. „Pałac – moja miłość”– w ramach
I Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej w Jastrzębiu Zdroju;

- wystawę zapomnianych zabawek pn. „Odkurzone zabawki”;

- wystawę malarstwa, grafiki i rysunku autorstwa Janiny Bogusz-Wiśniewskiej pn. „Malarskie interpretacje”;

 

Zorganizowano także:

- XII edycję turnieju wiedzy ogólnej dla dorosłych „Tęga Głowa”;

- Akcję „Bezpłatny Internet” – darmowy dostęp do Internetu dla wszystkich (w każdy czwartek listopada);

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju otrzymała medal za najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała Polska Czyta Dzieciom” w roku szkolnym 2004/2005. Nagrodę przyznała Fundacja ABC XXI Program Zdrowia Emocjonalnego.

 

 

                  - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 11 listopada pod pomnikiem w Jastrzębiu Bziu odbyły się uroczystości związane
z obchodami Narodowego Święta Niepodległości,

- 28 października zostało przeprowadzone miejskie ćwiczenie zgrywające na temat: “Działanie służb miejskich oraz ratowniczych w sytuacji zakłóceń związanych z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego u Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój – ewakuacja pracowników i petentów z budynku”. Celem ćwiczenia była symulacja zdarzenia w warunkach zagrożenia podłożeniem ładunku wybuchowego, sprawdzenie skuteczności działania osób odpowiedzialnych za ewakuację oraz zachowania pracowników i petentów w sytuacji zagrożenia. W ćwiczeniu wzięły udział wszystkie podmioty, które odpowiadają za realizację zadań z zakresu ochrony ludności,

- 28 października przeprowadzony został test sprawności powszechnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach testu emitowany był dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający sygnał o klęsce żywiołowej i zagrożeniu środowiska,

- 18 listopada zorganizowano odprawę szkoleniową z pracownikami ds. obrony cywilnej zakładów pracy. Spotkanie miało na celu omówienie spraw bieżących oraz zagadnień związane z epidemią ptasiej grypy. W odprawie uczestniczył przedstawiciel Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który przeprowadził szkolenie dla pracowników OC zakładów pracy, naczelników wydziałów Urzędu Miasta oraz pracowników posiadających poświadczenia bezpieczeństwa. Szkolenie to dotyczyło ochrony informacji niejawnych. Spotkanie było okazją do wręczenia medali “Za zasługi dla obronności kraju”. Decyzją Ministra Obrony Narodowej medale otrzymali: Pan Bogumił Śliwczyński – Dyrektor KWK “Borynia”, Pan Bogusław Wróblewski – Komendant Miejski Ochotniczej Straży Pożarnej, Pani Maria Pawelec –b. Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, Pani Heliodora Pawera – Naczelnik Biura Rady Miasta, Pani Alina Urbanowicz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

 

                  - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- w okresie od 3 listopada do 15 listopada przeprowadzono jesienną zbiórkę i wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta. Akcją objęte zostały wszystkie sołectwa oraz dzielnice o zabudowie jednorodzinnej. Łącznie wywieziono ok. 40 ton odpadów oraz 2.400 sztuk opon,

- w miesiącu październiku br. zebrano opłaty: parkingowe na parkingu przy ul. Podhalańskiej (w łącznej kwocie 11.296,50 zł), w strefie płatnego parkowania przy ul. 1 Maja, Słonecznej i Witczaka (w łącznej kwocie 10.736,90 zł) oraz opłatę targową na targowiskach miejskich i na terenie miasta (w łącznej kwocie 62.496,10 zł),

- wykonano chodnik z kostki brukowej na kwaterze grzebalnej “M” na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei oraz ogrodzenie wraz z przekładką bramy wjazdowej na cmentarz komunalny przy ul. Okrzei,

- wykonano prace remontowe na schronisku dla bezdomnych psów,  

 

           

Ponadto informuję, że

- 14 listopada zebrała się Młodzieżowa Rada Miasta. Podczas sesji wybrano Sekretarza MRM, zaprzysiężono także dwóch nowych radnych,

- na miejskich stronach internetowych ogłoszony został kolejny konkurs fotograficzny zatytułowany „Niebo nade mną”. Tym razem oceniane będą zdjęcia, na których temat
"Niebo nade mną" uchwycony zostanie w najbardziej ciekawy sposób. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 31 grudnia,

- rozstrzygnięto przetarg na wydawanie gazety „Jastrząb” w roku 2006. W postępowaniu przetargowym, które odbyło się w dniu 17 listopada br. wyłoniono firmę OFFSETdruk I MEDIA Spółka z o.o. z siedzibą w Cieszynie, która zaproponowała najniższą cenę, tj. 5.087, 40 zł brutto miesięcznie

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane