W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Wersja strony w formacie XML

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Naczelnik Wydziału

mł. bryg. mgr Daniel Lebioda

 Do zakresu działania Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:

W zakresie zadań operacyjnych:

 

1)      analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze miasta oraz przygotowanie Komendy do organizacji działań ratowniczych, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także bieżąca weryfikacja organizacji działań ratowniczych;

2)      opracowywanie i aktualizacja: planów ratowniczych, analizy zabezpieczenia operacyjnego, analizy gotowości operacyjnej, analizy ćwiczeń i innych materiałów o charakterze analityczno – operacyjnym;

3)      opracowanie i aktualizacja planu sieci podmiotów KSRG na obszarze miasta w tym sporządzanie dokumentacji dotyczącej włączania i wyłączania OSP do/z KSRG;

4)      zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami
i środkami KSRG i innych JOP na terenie działania komendy oraz obszaru chronionego, a także umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego;

5)      współdziałanie z innymi służbami i instytucjami w zakresie powiadamiania i dysponowania sił i środków;

6)      koordynacja działań na terenie miasta wynikających z podjęcia działań ratowniczych przez jednostki KSRG i inne podmioty ratownicze;

7)      wsparcie działań ratowniczych kierującego działaniem ratowniczym;

8)      obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowanie, obsługa alarmów pożarowych przekazywanych systemem monitoringu pożarowego i dysponowanie sił i środków zgodnie z odrębnymi ustaleniami;

9)      współdziałanie ze służbą dyżurną powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, ze specjalistami branżowymi w sprawach ratownictwa w zakresie określonym odrębnymi regulacjami oraz podmiotami zajmującymi się monitorowaniem, prognozowaniem zagrożeń, a także innymi podmiotami działającymi na rzecz KSRG oraz dysponowania nimi według odrębnych ustaleń;

10)   przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania
lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych;

11)   analizowanie stanu wyposażenia i przygotowania jednostki ratowniczo-gaśniczej i innych podmiotów KSRG oraz pozostałych JOP do działań ratowniczych
oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

12)   prowadzenie, aktualizowanie i korzystanie z baz danych;

13)   utrzymywanie stałej łączności z SKKW oraz zastępami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych;

14)   przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powiadamianie innych służb ratowniczych na terenie powiatu, a także rejestrowanie i ewidencjonowanie udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczych, a także przekazywanie informacji
do SKKW oraz innych podmiotów zgodnie z odrębnymi ustaleniami;

15)   dokonywanie bieżącej oceny sytuacji na terenie działania komendy w zakresie występujących pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń oraz jego operacyjnego zabezpieczenia;

16)   planowanie i organizowanie pełnienia służby, w tym opracowywanie i realizacja harmonogramu czasu służby i dyżurów domowych strażaków, ewidencjonowanie czasu służby funkcjonariuszy oraz nieobecności i innych zwolnień, a także prowadzenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji oraz sporządzanie okresowych zestawień ilości godzin służby w warunkach szkodliwych lub uciążliwych;

17)   podejmowanie przedsięwzięć mających na celu eliminowanie lub minimalizowanie wśród strażaków stresu pourazowego powstałego podczas akcji ratowniczych;

18)   sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty KSRG i inne JOP, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz  sporządzanie innej dokumentacji związanej z realizacją działań ratowniczych, w tym potwierdzeń i zaświadczeń;

19)   współdziałanie przy planowaniu systemów łączności;

20)   przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami
oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;

21)   kontrolowanie i weryfikowanie gotowości operacyjnej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz innych podmiotów KSRG oraz pozostałych JOP, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie;

22)   przeprowadzanie kontroli toku służby w JRG oraz inspekcji gotowości operacyjnej w OSP na obszarze miasta pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

23)   przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych i związków taktycznych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

24)   prowadzenie i korzystanie z planów operacyjnych oraz dokumentacji operacyjnej pomocniczej lub specjalnej;

25)   udział w pracach związanych z funkcjonowaniem KSRG;

26)   prowadzenie ewidencji podmiotów KSRG oraz innych JOP na terenie działania komendy działania;

27)   bieżące informowanie kierownictwa komendy i oficera prasowego o szczególnych zdarzeniach odnotowanych w mieście i postępie akcji ratowniczych;

28)   administrowanie systemem SWD PSP oraz wprowadzanie i przetwarzanie danych
w systemie zgodnie z odrębnymi ustaleniami;

29)   współpraca z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

30)   wykonywanie zadań związanych z rozdziałem dotacji przekazywanej przez MSWiA
dla jednostek OSP oraz dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej i włączonych do KSRG;

31)   przygotowywanie zakresów czynności dla funkcjonariuszy pełniących służbę w zmianowym systemie służby.

 

W zakresie zadań szkoleniowych:


1)      planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesu doskonalenia zawodowego w zakresie określonym szczegółowymi regulacjami;

2)      planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesu szkolenia dla członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie określonym szczegółowymi regulacjami;

3)      inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG i innych JOP na obszarze miasta;

4)      prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków pełniących służbę w Komendzie.

 

W zakresie zadań informatyki:


1)        analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy;

2)        zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy, nadzór oraz analizowanie wdrażanych komputerowych systemów wspomagania, dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG wykorzystywanych w działalności komendy;

3)        współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;

4)        planowanie i wdrażanie w podmiotach KSRG i innych JOP nowoczesnych technik informatycznych;

5)        sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

6)        wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

7)        systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy;

8)        realizacja zadań administratora sieci oraz administrowanie i zarządzanie w zakresie technicznej sprawności informatycznymi systemami dziedzinowymi wspomagającymi pracę bieżącą komendy, w tym stanowiska kierowania;

9)        prowadzenie zagadnień związanych z podpisem elektronicznym w strukturze klucza publicznego dla komendy;

10)     utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie systemów teleinformatycznych;

11)     realizacja zadań związanych z cyberbezpieczeństwem teleinformatycznym;

12)     obsługa i nadzór techniczny nad stroną internetową, w tym BIP oraz administrowanie kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.


W zakresie zadań łączności:


1)      zapewnienie łączności przewodowej i bezprzewodowej w komendzie;

2)      współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

3)      uzgadnianie z jednostką nadrzędną zmiany warunków technicznych korzystania z sieci radiowych UKF PSP na terenie działania komendy;

4)      planowanie i wdrażanie w komendzie nowoczesnych technik łączności
oraz organizowanie spójnego systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie działania komendy;

5)      planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia, współdziałania a także systemów alarmowania na terenie działania komendy;

6)      analizowanie i bieżące weryfikowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy;

7)      analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na terenie działania komendy;

8)      sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;

9)      szkolenie abonentów sieci radiowych UKF PSP z zasad prowadzenia korespondencji radiowej;

10)   opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji łączności Komendy.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane