W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Regulamin przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

XML

Treść

ZARZĄDZENIE Nr Or-IV.0050.180.2015

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 04 maja 2015 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 t. j.  ze.zm.)


zarządzam

§ 1

Wprowadzić do stosowania „Regulamin przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 2

Wyznaczam Panią Annę Świderską – Asystentkę Prezydenta Miasta do koordynowania zadań związanych z przyznawaniem Patronatów Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Załącznik do Zarządzenia
Nr Or-IV.0050.180.2015
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 04 maja 2015

 

Regulamin przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Rozdział I

Zasady przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta

Jastrzębie-Zdrój

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój wydarzeniom organizowanym szczególnie na terenie miasta.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a). Patronat – Patronat Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój lub Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

b) Prezydent – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

c) Wydział Merytoryczny – Wydział Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

d) Urząd – Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

e) Wniosek – wniosek o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

f) Wnioskodawca – główny organizator wydarzenia lub osoba upoważniona przez organizatora

g) Miasto – miasto Jastrzębie-Zdrój.


§ 2. 1. Prawo przyznania Patronatu, jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter i rangę imprezy przysługuje wyłącznie Prezydentowi.

2. Informacja o przyznaniu patronatu zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu.


§ 3. Kryteria przyznawania Patronatu:

Patronat może być przyznany wydarzeniom, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne lub ogólnomiejskie oraz istotne, pozytywne znaczenie dla promocji Miasta, a ich realizacja jest zbieżna z celami strategicznymi określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 oraz innymi dokumentami określającymi cele promocyjne miasta.


§ 4. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, a jego przyznanie nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego.


§ 5. Patronat nie jest przyznawany wydarzeniom o charakterze komercyjnym.Rozdział II

Uprawnieni do wnioskowania o przyznanie Patronatu


§ 6. Z wnioskiem o przyznanie Patronatu wydarzeniu występuje wyłącznie główny organizator wydarzenia lub osoba upoważniona przez organizatora.

§ 7. 1. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu nie może być krótszy niż 30 dni od planowanej daty wydarzenia.

2. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. W uzasadnionych przypadkach Prezydent może rozpatrzyć wniosek złożony po przekroczeniu terminu określonego w ust. 1.


Rozdział III

Procedura przyznawania Patronatu

§ 8. 1. W celu ubiegania się o przyznanie Patronatu należy przedłożyć Prezydentowi wniosek zawierający szczegółowy opis wydarzenia, o której objęcie Patronatem wnioskuje się.

2. Wniosek należy złożyć w formie:

a) papierowej – podpisany dokument złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

b) elektronicznej – (skan podpisanego pisma) przesłać na adres: patronat@um.jastrzebie.pl.

3. W przypadku wydarzeń cyklicznych wniosek należy składać każdorazowo.


§ 9. 1. Prezydent po otrzymaniu wniosku kieruje zapytanie o opinię na temat zasadności przyznania wydarzeniu Patronatu do właściwego merytorycznie wydziału urzędu.

2. Zaopiniowanie następuje w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez wydział zapytania
o opinię.

3. Dodatkowe informacje niezbędne do wydania opinii wydział merytoryczny pozyskuje we własnym zakresie.

4. Organizator może zostać poproszony o uzupełnienie wniosku lub złożenie dodatkowych informacji na temat wydarzenia drogą e-mailową lub telefoniczną.

5. Termin, o którym mowa w ust. 2, biegnie od dnia otrzymania od organizatora uzupełnionego wniosku lub złożenia pełnych informacji na temat wydarzenia.

6. O przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu, wydział merytoryczny informuje organizatora niezwłocznie w formie pisemnej. Odmowa nie wymaga uzasadnienia.


Rozdział IV

Organizator zobowiązuje się do:

§ 10. 1. Udokumentowania imprezy w formie fotograficznej, audiowizualnej itp.

2. Bezpłatnego przekazania dokumentacji do 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia do Sekretariatu Prezydenta w formie elektronicznej:

a) zdjęcia o niskiej rozdzielczości do Internetu (72 DPI) i

b) zdjęcia o wysokiej rozdzielczości z przeznaczeniem do druku (300 DPI)

3. Bezpłatnego przeniesienia na Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych
i praw pokrewnych (w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby) do przekazanych fotografii dokumentujących wydarzenie wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na wszelkich polach eksploatacji znanych w czasie przyznania Patronatu związanych z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawo do:

a) wyłącznego używania i wykorzystania fotografii we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej Miasta,

b) utrwalania i zwielokrotniania fotografii wszelkimi technikami graficznymi,

c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu fotografii na nośnikach elektronicznych,

d) publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich wydarzeniach otwartych i zamkniętych,

e) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,

f) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania w materiałach promocyjnych
i reklamowych,

g) wprowadzania i zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci trwałej komputera, w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz w sieci Internet, a także wyświetlania na stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach elektronicznych (w szczególności na komputerach PC, notebookach, padach, innych urządzeniach przenośnych, ekranach telefonów komórkowych, tablicach reklamowych, ekranach kinowych i wielkoformatowych),

h) publicznego wystawiania,

i) najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia.

4. Wnioskodawca oświadcza, iż fotografie stanowią jego wyłączną własność i tym samym nie naruszają praw osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa z tytułu wykorzystania jej wizerunku w fotografiach przez Urząd bądź Miasto.

6. Obowiązek ten ciąży na organizatorze w przypadku zawarcia tej informacji na formularzu opinii
w kwestii ubiegania się przyznanie Patronatu.

7. Informacja o Patronacie (właściwy logotyp) musi zostać umieszczona na wszystkich nośnikach informacji o wydarzeniu, tj. plakacie, ulotce, bilecie, banerze, informacji prasowej itp. Umiejscowienie logotypu musi zostać każdorazowo uzgodnione i zatwierdzone przez Urząd. Niezastosowanie się do w/w wytycznych może w przyszłości skutkować odmową przyznania Patronatu w przypadku ponownego ubiegania się o jego przyznanie.

8. Logotypy (Patronat – wersja pozioma, wersja pionowa; Patronat Honorowy – wersja pozioma, wersja pionowa) dostępne są na stronie www.jastrzebie.pl oraz na prośbę przesłaną na adres patronat@um.jastrzebie.pl.


Rozdział V

Odebranie Patronatu

§ 11. W uzasadnionych przypadkach Prezydent może odebrać przyznanie Patronatu.
O odebraniu Patronatu organizator zostanie poinformowany niezwłocznie.

§ 12. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania Patronatu we wszelkich komunikatach informujących o danym wydarzeniu za pośrednictwem wszystkich kanałów ich dystrybucji.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane