W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój (Or.IV.0151-159/2009)

XML

Treść

ZARZĄDZENIE NR Or-IV.0050.67.2020

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 11 lutego 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), wprowadzam w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 maja 2009 r. następujące zmiany:

§ 1. Tabela miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman

Załącznik  do Zarządzenia nr Or-IV.0050.67.2020
ZARZĄDZENIE NR Or-IV.0050.128.2018
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 16 marca 2018 r.
 
zmieniające zarządzenie Nr Or-IV.0151.159.2009 w sprawie regulaminu wynagradzania
pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój z późn.zm.
 
 
§ 1

 
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), wprowadzam w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 maja 2009 r. następujące zmiany:
 
 
§ 2

Tabela stanowisk w grupie IIII. Stanowiska pomocnicze i obsługi otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2.

§ 4
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1  kwietnia 2018 roku.
 
 
 
PREZYDENT MIASTA


ZARZĄDZENIE NR Or-IV.0050.
714.2017

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 13 grudnia 2017 r.


zmieniające zarządzenie Nr Or.IV.0151.159.2009 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój z późn.zm.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), wprowadzam w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 maja 2009 r. następujące zmiany:

§ 1

Tabela miesięcznego poziomu wynagradzania otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1.

§ 2

Tabela stanowisk w grupie I. Stanowiska kierownicze urzędnicze otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr Or.IV.0151-615/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1  stycznia 2018 roku.

                                                                                                 

Załącznik nr1 do Regulaminu

TABELA

MIESIĘCZNEGO  POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Obowiązująca od dnia 01 stycznia 2018 roku

- dla pracowników zatrudnionych w urzędach gmin


Kategoria zaszeregowania

Kwota  w złotych

 

minimalna     

 

maksymalna

I

1 700  -  1 900

II

1 720  -  2 000

III

1 740  -  2 100

IV

1 760  -  2 200

V

1 780  -  2 300

VI

 1 800  -  2 400

VII

1 820  -  2 500

VIII

1 840  -  2 700

IX

1 860  -  3 000

X

1 880  -  3 200

XI

1 900  -  3 400

XII

1 920  -  3 500

XIII

1 940  -  3 600

XIV

1 960  -  3 800

XV

1 980  -  4 200

XVI

2 000 -  4 500

XVII

2 100  -  5 000

XVIII

2 200  -  5 200

XIX

2 400  -  5 600

XX

2 600  -  5 800

XXI

2 800  -  6 200

XXII

3 000  -  6 400

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

TABELA STANOWISK 

Stanowiska na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę

Lp.

Stanowisko 
Poziom  wynagrodzenia zasadniczegoWymagania kwalifikacyjne

Stawka dodatku funkcyjnego do

minimalny

maksymalny

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy         (w latach)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I. Stanowiska kierownicze urzędnicze

1.

Sekretarz gminy

XVII    -    XX

wyższe

4

8

2.

Zastępca skarbnika gminy w gminach powyżej 15 tys.  do 100 tys. mieszkańców

XV    -    XVIII

wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne

3

7

3.

Kierownik urzędu stanu cywilnego

XVI    -    XVIII

według odrębnych przepisów

5

4.

Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

XIII    -    XVI

wyższe2)

4

4

5.

Geodeta miasta (w mieście na prawach powiatu)

XV    -    XIX

według odrębnych przepisów

7

6.

Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów


XV    -    XVIII

wyższe2)

5

6

7.

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

XV    -    XVIII

według odrębnych przepisów

6

8.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

XV    -    XVIII

9.

Naczelnik (kierownik, dyrektor) wydziału (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej), rzecznik prasowy

XV    -    XVIII

wyższe2)

5

7

główny księgowy,          audytor wewnętrzny

według odrębnych przepisów

7

inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia  zawodowe

4

7

10.

Kierownik referatu (jednostki równorzędnej)

zastępca naczelnika (kierownika, dyrektora) wydziału, (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej)


XIII    -    XVIIIwyższe2)

 

 

 

 

 


wg odrębnych

przepisów


4


wg odrębnych

przepisów


6


wg odrębnych przepisów

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,

zastępca pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

                 

                                                                                                                                                                                                                                           
ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0050.39.2017

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 17 stycznia 2017r.


zmieniające zarządzenie Nr Or.IV.0151.159.2009 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój z późn.zm.


Wprowadzam w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie- Zdrój z dnia 18 maja 2009 r. następujące zmiany:

§1

W Regulaminie wynagradzania pracowników dla pracowników samorządowych w § 11  usuwa się ust. 4 /nagrody wypłacane pracownikom zatrudnionym w Biurze Obsługi Interesantów/


§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.Zarządzenie nr Or.IV.0050.717.2016

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 19 grudnia 2016r.

zmieniające zarządzenie Nr Or.IV.0151.159.2009 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój z późn.zm.

Wprowadzam w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie- Zdrój z dnia 18 maja 2009 r. następujące zmiany:

§1

1. W Regulaminie wynagradzania pracowników dla pracowników samorządowych usuwa się § 8a /dodatek służbowy/

2. W § 8 po ust. 4. dodaje się ust. 5 w brzmieniu :

„5. Dodatek specjalny jest pomniejszany w sposób proporcjonalny za okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku za czas choroby oraz pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku po uzupełnieniu na ogólnych zasadach określonych w ustawach.

3.  W § 11 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu :

„ 3a. Informację o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych pracownika."

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.
Zarządzenie nr Or.IV.0050.486.2015

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia29.09.2015 r.


zmieniające zarządzenie Nr Or.IV.0151.159.2009 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój z późn.zm.

 

Wprowadzam w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie- Zdrój z dnia
18 maja 2009 r. następujące zmiany:

§ 1


W Regulaminie wynagradzania pracowników dla pracowników samorządowych  po § 8   dodaje się §  8a w brzmieniu :


§ 8 a

Dodatek służbowy

  1. Ze względu na charakter pracy lub wykonywanie prac wymagających posiadania szczególnych uprawnień lub umiejętności , pracownikowi  zatrudnionemu  na  stanowisku  urzędniczym, stanowisku asystenta lub doradcy  może być przyznany dodatek służbowy.
  2. Dodatek służbowy przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.
  3. Dodatek służbowy jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia,
    w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. W uzasadnionych przypadkach dodatek służbowy może być przyznany w  wysokości wyższej.
  4. Dodatek specjalny i służbowy jest pomniejszany w sposób proporcjonalny za okres   pobierania wynagrodzenia i zasiłku za czas choroby oraz pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku po uzupełnieniu na ogólnych zasadach określonych w ustawach.

§ 2


         Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.

ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0050.220.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 12.05.2014 r.

zmieniające zarządzenie Nr Or.IV.0151.159.2009 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój z późn.zm.


Wprowadzam w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie- Zdrój z dnia 18 maja 2009 r. następujące zmiany:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Regulaminu wynagradzania tabela miesięcznego poziomu wynagradzania zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – dla pracowników zatrudnionych w urzędach gmin otrzymuje brzmienie:

 

Kategoria zaszeregowania

Kwota  w złotych

minimalna

maksymalna

I

1 100  -  1 680

II

1 120  -  1 700

III

1 140  -  1 800

IV

1 160  -  2 000

V

1 180  -  2 200

VI

1 200  -  2 400

VII

1 250  -  2 500

VIII

1 300  -  2 600

IX

1 350  -  2 800

X

1 400  -  3 000

XI

1 450  -  3 200

XII

1 500  -  3 400

XIII

1 600  -  3 600

XIV

1 700  -  3 800

XV

1 800  -  4 200

XVI

1 900  -  4 500

XVII

2 000  -  5 000

XVIII

2 200  -   5 200

XIX

2 400  -  5 600

XX

2 600  -  5 800

XXI

2 800  -  6 200

XXII

3 000  -  6 400

 


§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR Or-IV.0050.373.2011

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 17 sierpnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników

Urzędu Miasta Jastrzębie ZdrójWprowadzam w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia
18 maja 2009 r. następujące zmiany:


§ 1

W załączniku Nr 1 do Regulaminu wynagradzania tabela miesięcznego poziomu wynagradzania zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – dla pracowników zatrudnionych w urzędach gmin otrzymuje brzmienie:


Kategoria zaszeregowania

Kwota  w złotych

minimalna

maksymalna

I

1 100  -  1 300

II

1 120  -  1 360

III

1 140  -  1 430

IV

1 160  -  1 500

V

1 180  -  1 650

VI

1 200  -  1 800

VII

1 250  -  1 950

VIII

1 300  -  2 100

IX

1 350  -  2 250

X

1 400  -  2 400

XI

1 450  -  2 600

XII

1 500  -  2 800

XIII

1 600  -  3 000

XIV

1 700  -  3 300

XV

1 800  -  3 600

XVI

1 900  -  4 000

XVII

2 000  -  4 400

XVIII

2 200  -  4 800

XIX

2 400  -  5 200

XX

2 600  -  5 600

XXI

2 800  -  6 000

XXII

3 000  -  6 200

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0151-615/2010

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 16 grudnia 2010 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój


Wprowadzam w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 maja 2009 r. następujące zmiany:


§1

W załączniku Nr 2 do Regulaminu wynagradzania w Tabeli Stanowisk - stanowiska, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę wprowadzam:Lp.

Stanowisko

Poziom wynagrodzenia zasadniczego

Wymagania kwalifikacyjne

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

minimalny

maksymalny

wykształcenie

oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w łatach)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

IV. Stanowiska doradców i asystentów

1.

Doradca

XVII   -     XX

wyższe

5

7

2.

Asystent

XI   -    XV

średnie

-

-


§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia. 

ZARZĄDZENIE NR Or.lV.0151-374/2010

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 16 sierpnia 2010 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój


Wprowadzam w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 maja 2009 r. następujące zmiany:


§1

W załączniku Nr 2 do Regulaminu wynagradzania w straży miejskiej w grupie II. Stanowiska urzędnicze, tabela otrzymuje brzmienie:


Lp.

Stanowisko

Poziom wynagrodzenia zasadniczego

Wymagania kwalifikacyjne

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

minimalny

maksymalny

wykształcenie

oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

II. Stanowiska urzędnicze

3.

Starszy specjalista

XI-XIV

średnie3)

3

-

4.

Specjalista

XI -XIV

średnie3)

3

-

5.

Młodszy specjalista

X- XXIV

średnie3)

3

-

6.

Starszy strażnik

X - XIV

średnie3)

3

-

7.

Strażnik

IX - XIII

średnie3)

2

-

8.

Młodszy strażnik

VIII - XII

średnie3)

1

-

9.

Aplikant

VII - VIII

średnie3)

-

-

             


§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.

ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0151-364/2009

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 25 września 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie ZdrójWprowadzam w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia
18 maja 2009 r. następujące zmiany:

§ 1

W załączniku Nr 2 do Regulaminu wynagradzania w grupie III. Stanowiska pomocnicze i obsługi dodaje się stanowiska w których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych.


Lp.

Stanowisko

 

 

 Poziom  wynagrodzenia zasadniczego

 

 Wymagania kwalifikacyjne

Stawka dodatku funkcyjnego do

minimalny

maksymalny

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy         (w latach)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

III. Stanowiska pomocnicze i obsługi

10.

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych

lub prac interwencyjnych

XII-XVI

wyższe

3

-

XI-XV

wyższe

-

-

11.

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

X-XIII

średnie

3

-

IX-XI

średnie

2

-

VIII-X

średnie

-

-

                 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.


 
ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0151-304/2009

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 18 sierpnia 2009 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój


Wprowadzam w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 maja 2009 r. następujące zmiany:


§1

W załączniku Nr 2 do Regulaminu wynagradzania w straży miejskiej w grupie ł. Stanowiska kierownicze urzędnicze, tabela otrzymuje brzmienie: 

Lp.

Stanowisko

Poziom wynagrodzenia zasadniczego

Wymagania kwalifikacyjne

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

minimalny

maksymalny

wykształcenie

oraz

umiejętności

zawodowe

staż pracy (w latach)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Stanowiska kierownicze urzędnicze

1.

Komendant straży w gminach do 100 tys. mieszkańców

XV   -   XVIII

wyższe2)

5

7

2.

Zastępca komendanta straży w gminach powyżej 15tys. do 100tys. mieszkańców

XIV  -   XVII

wyższe2)

4

6

3.

Kierownik referatu

XIII    -    XVII

wyższe2)

4

5


§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.


 
ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0151-205/2009

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 15 czerwca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie ZdrójWprowadzam w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia
18 maja 2009 r. następujące zmiany:

§ 1

W załączniku Nr 2 do Regulaminu wynagradzania w grupie I. Stanowiska kierownicze urzędnicze, poz. 10 otrzymuje brzmienie:


Lp.

Stanowisko

 

 

 Poziom  wynagrodzenia zasadniczego

 

 Wymagania kwalifikacyjne

Stawka dodatku funkcyjnego do

minimalny

maksymalny

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy         (w latach)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I. Stanowiska kierownicze urzędnicze

10.

Kierownik referatu (jednostki równorzędnej)

XIII    -    XVIII

wyższe2)

4

6

 

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 

 

zastępca naczelnika (kierownika, dyrektora) wydziału, (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej)

 

               

w grupie II. Stanowiska urzędnicze, poz. 1 otrzymuje brzmienie:

II. Stanowiska urzędnicze

1.

 

Główny specjalista

 

 

główny specjalista ds. BHP

 

XII    -    XVIII

 

wyższe2)

 

 

 

według odrębnych przepisów

4

5

-

-

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.

 

 ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0151-159/2009

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 18 maja 2009r.

 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój


Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., Nr 223 poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 50, poz. 398)


zarządzam:

 

§1

Wprowadzić regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.


§2

Zobowiązuję Naczelników Wydziałów, Kierowników Referatów do zapoznania z treścią regulaminu podległych pracowników.


§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta


§4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój z mocą obowiązującą od 01.06.2009r.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane