W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Projekt uchwały budżetowej miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 roku

XML

Treść

PROJEKT
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2017 ROK
NR …………………………..
RADY MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ
z dnia ……………………………………. roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 814 ze zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości   386 800 000,00 zł.
 2. Kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:
  1) dochody bieżące w wysokości  382 440 000,00 zł
  2) dochody majątkowe w wysokości   4 360 000,00 zł.

§ 2

 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości    402 630 000,00 zł.
 2. Kwota wydatków budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:
  1)  wydatki bieżące w wysokości   369 922 000,00 zł
  2)  wydatki majątkowe w wysokości    32 708 000,00 zł.

§ 3

 1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2017 roku na kwotę 15 830 000,00 zł.
 2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będą przychody z tytułu nadwyżki budżetu  Miasta z lat ubiegłych w kwocie 15 830 000,00 zł.

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 16 017 980,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 187 980,00 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości  10 000 000,00 zł.

§ 6

Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających do spłaty w 2017 roku, w wysokości 624 433,00 zł.

§ 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 5 989 555,47 zł 
w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości  1 500 611,40 zł  

2) rezerwy celowe w wysokości  4 488 944,07 zł  
   z przeznaczeniem na:

a. nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli    190 994,00 zł
b. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  110 750,00 zł 
c. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   1 072 000,00 zł 
d. urlopy zdrowotne dla nauczycieli   500 000,00 zł
e. stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe    15 000,00 zł
f. wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta  2 200 000,00 zł 
g. zapewnienie realizacji projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej zgodnie z warunkami przyznanego dofinansowania   200 000,00 zł
h. wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami    200 200,07 zł. 

§ 8

Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 880 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 5 200 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 10

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13 914 316,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego w kwocie 80 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego.

§ 12

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta są zawarte w  załączniku nr 4.

§ 13

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14

Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 15

Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

1)   zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5,

2)   dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć objętych załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,

3)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

4)   przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta.

 § 17

 1. Ustala się, że uzyskane przez szkoły zwroty wydatków rzeczowych dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z jednostkami organizacyjnymi, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.
 2. Ustala się, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie  wydatków  w tym roku,
 3. Ustala się, że uzyskane przez miejskie jednostki budżetowe zwroty wydatków, sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane