W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 193 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok (XV.193.2012)

 

UCHWAŁA NR XV.193.2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 20 grudnia  2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 1 042 899 zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  339 601 711 , w tym:

a)     dochody bieżące 310 312 333 zł,

b)    dochody majątkowe 29 289 378 zł.

§ 2

1.     Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 9 563 941 zł, w tym:

a)     zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 9 601 zł,

b)    zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 9 573 542 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  373 240 388 , w tym:

a)     wydatki bieżące 300 091 093 zł,

b)    wydatki majątkowe 73 149 295 zł.

§ 3

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 10 606 840 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  33 638 677 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4

1.   Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  10 606 840 , z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi  33 788 677 .

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

                                                            § 5

Zmniejszyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 17 533 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.     W związku z niemożliwością wykonania i zafakturowania niektórych planowanych w 2012 roku  robót na zadaniu Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” i przesunięciem ich realizacji na rok 2013 proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwa węgla kamiennego o kwotę 4 374 806 zł.

2.     W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na realizację w ramach SPECUSTAWY przedsięwzięcia wieloletniego o nazwie Nr 000-000-194-300 „Przebudowa drogi ul. Zamłynie – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 299 700 zł i przesunąć ich realizację na  rok 2013.

3.     W związku z niemożliwością wykonania obmiarów i wyliczenia prawidłowo powykonawczo wykonanych robót dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P48-008-100 "Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I- Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3", a co za tym idzie z niemożliwością zafakturowania i dokonania płatności za część robót wykonanych w 2012 roku oraz w związku z wystąpieniem wolnych, nie zaangażowanych unijnych środków finansowych w 2012 roku proponuje sie zmniejszyć  plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta na 2012 rok w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 4 899 036 zł i przesunąć ich realizację na 2013 rok.

4.     W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 Minister Finansów zwiększył dla Miasta Jastrzębie – Zdrój subwencję oświatową o kwotę 1 035 277 zł, dlatego proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących dziale 758 – Różne rozliczenia, w tym w części gminnej o 484 028 zł i w części powiatowej o 551 249 zł.

5.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 11 964 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi księgowej dla przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą „Dajmy dzieciom skrzydła - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkól podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Obsługa księgowa projektu stanowić będzie koszt niekwalifikowany projektu i polegać będzie na zarządzaniu budżetem projektu, kontroli poprawności ponoszonych wydatków, rozliczaniu kolejnych transz, sporządzaniu wniosków o opłatność i sprawozdań finansowych, przygotowaniu raportu końcowego, współpracy z wydziałem księgowości budżetowej, terminowym przygotowaniu i przekazywaniu informacji i rozliczeń do instytucji pośredniczącej.

Środki na pokrycie kosztów, o których mowa powyżej proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia wydatków bieżących planowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu.

6.     W związku ze wzrostem kursu euro proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1 979 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego 000-P92-000-100 „Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.

7.     W związku z otrzymaniem przez Zespół Ognisk Wychowawczych nawiązki sądowej w wysokości 1 500 zł oraz darowizny z Jastrzębskiej Spółki Węglowej w wysokości 5 000 zł proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6 500 zł oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 6 500 zł z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla dzieci oraz zorganizowanie uroczystości wigilijnych.

8.     W związku z uzyskaniem przez Dom Nauki i Rehabilitacji prowizji od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczenia podopiecznych, proponuje się  zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę 1 122 zł oraz plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup teatrzyku dla dzieci oraz pomocy naukowych.

 

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie  deficytu budżetowego o  10 606 840 zł. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę  10 606 840 zł.

 

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami  wydatków  dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu grudniu bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

a)   zwiększeniu dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Jastrzębia-Zdroju w niepublicznym przedszkolu na terenie innych gmin o kwotę 5 200 zł, - poz.I.10., w tym:

-      dla miasta Gliwice 1 800 zł,

-      dla miasta Rybnik  1 200 zł,

-      dla miasta Cieszyn 2 200 zł,

b)   zmniejszeniu dotacji na organizację imprez sportowych ogólnopolskich i międzynarodowych oraz realizację zadania: "Szkolenie dzieci i młodzieży w 2012 roku" o kwotę 24 213 zł – poz.II.5.

c)     zwiększeniu o kwotę 1 000 zł wpłatę  Miasta na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – poz.I.20.

Proponuje się również dokonanie:

a)     przeniesienia dotacji na utrzymanie dzieci  przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza granicami Miasta Jastrzębie – Zdrój polegającego na zmniejszeniu dotacji dla miasta Sosnowiec o 23 945 zł i zwiększeniu o tą samą kwotę dotacji dla powiatu częstochowskiego – poz.I.13.

b)    przeniesienia dotacji na utrzymanie dzieci  przebywających w rodzinach zastępczych poza granicami Miasta Jastrzębie – Zdrój polegającego na zmniejszeniu dotacji powiatu ropczycko-sędziszowskiego o 4 000 zł i zwiększeniu o tę samą kwotę dotacji dla powiatu sandomierskiego – poz.I.12.

c)     przeniesienia dotacji na utrzymanie dzieci  przebywających w rodzinach zastępczych poza granicami Miasta Jastrzębie – Zdrój polegającego na zmniejszeniu dotacji dla  miasta:

-  Żory o 6 000 zł,

-  Rybnik o 11 000 zł

i zwiększeniu o kwotę 17 000 zł dotacji dla powiatu rybnickiego – poz.I.12.

d)   zwiększenia dotacji z tytułu zwrotu dotacji  z zakresu polityki społecznej w wysokości  480 zł, w tym do budżetu państwa 72 zł i do budżetu Unii Europejskiej 408  poz. I.17.

Ponadto w załączniku Nr 4 w poz. I.19a. w kolumnie „Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)” wyraz „oznakowanego” proponuje się zastąpić wyrazem „nie oznakowanego”.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego