W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 620 w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok (XLIX/620/2009)

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR XLIX/620/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 26 listopada 2009 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 82 ust.1, art. 86, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135 poz. 955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116 poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,  

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

§ 1

Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

 

§ 3

Zmienić, wydatki na inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 .

 

§ 4

Zmienić plan rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

 

§ 5

Zmienić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

 

 

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 7

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 Załącznik Nr 1

1.   W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszającej plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego Nr 143 „Przebudowa ul. Świerczewskiego – pętla autobusowa”, w wyniku ustalenia wielkości nakładów, proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w części powiatowej budżetu Miasta, w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 73 900 zł oraz plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o tę samą kwotę.

2.   Proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 332 000 zł w związku z zaniechaniem realizacji zadania z zakresu inwentaryzacji dróg i mostów.

3.   Zwiększyć plan dochodów bieżących w części powiatowej budżetu miasta na 2009 rok w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 1 382 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę dochodów majątkowych, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 Zmiana powyższa powoduje także konieczność dokonania zmian w planie wydatków w części powiatowej budżetu, w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania inwestycyjnego nr 182 „Zakupy inwestycyjne dla PINB” i zwiększeniu wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jastrzębiu Zdroju.

4.   W związku z koniecznością zakupu zagęszczarki na potrzeby Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w części gminnej budżetu o kwotę 4 300 zł w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71035 – Cmentarze w drodze przeniesienia tej kwoty z wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność.

5.   Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące Urzędu Miasta na pokrycie kosztów opłaty pocztowej o kwotę 65 000 zł, w tym:

-                     w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu o kwotę 35 000 zł,

-                     w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 30 000 zł.

Zwiększenie planu na pokrycie kosztów opłat pocztowych jest niezbędne w związku ze wzrostem ilości podatników i użytkowników wieczystych w 2009 roku. Tylko w związku z uwłaszczeniem lokali mieszkalnych wzrosła ilość przygotowywanych pism o 11 tysięcy sztuk.

Wzrost wydatków za przesyłki pocztowe ma również związek ze zmianą cennika Poczty Polskiej, który nastąpił z dniem 1 kwietnia 2009 roku, np. koszt przesyłki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, poleconej i zwykłej wzrósł o 10 groszy.

6.   Zwiększyć plan dochodów majątkowych w części powiatowej budżetu miasta na 2009 rok w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 180 000 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakupy komputerów, aparatów telefonicznych, centrali, serwerów i systemów rejestracji na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

 Zmiana ta powoduje także konieczność zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 180 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 22 „Zakupy na potrzeby Centrum powiadamiania Ratunkowego”.

7.   Zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 13 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 34 „Modernizacja samochodu bojowego dla OSP Ruptawa”. Zadanie to polega na zakupie i montażu motopompy w samochodzie bojowym i jest finansowane z udziałem środków otrzymanych przez PSP Ruptawa z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

8.   Zmniejszyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 265 765 zł planowanych wcześniej na koszty zaciągniętych kredytów.

9.   Zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu miasta na 2009 rok w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 229 204 zł, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, w tym w części gminnej 170 479 zł, a w części powiatowej 58 725 zł.

 Powyższa kwota zwiększenia pochodząca ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

10.               W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Nr 10 do realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – „Dzieci niepełnosprawne w roli aktorów (Baśń Kalif Bocian)” proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę 49 777 zł z tytułu środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej tj. w wysokości 80 % wartości całego projektu. Realizacja wydatków na ten projekt rozpocznie się od 2010 roku i zakończy w 2011 roku.

11.               Zwiększyć plan dochodów bieżących w części gminnej budżetu miasta na 2009 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10 500 zł, z tytułu zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zmiana ta powoduje także zwiększenie planu wydatków bieżących o tę samą kwotę w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – szkoły podstawowe.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z ustaleń poczynionych pomiędzy wykonawcą robót polegających na remoncie dachu w SP Nr 5, a dyrekcją szkoły w zakresie usunięcia przecieków jakie wystąpiły w czasie prac remontowych.

12.               Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 002 613 zł, w tym:

-          na wydatki bieżące:

Ø                   w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 224 391 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 206 043 zł,

Ø                   w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 62 734 zł w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Ø                   w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5 036 zł z przeznaczeniem na zakup pieca C.O. dla Zespołu Szkół nr 13.

Ø                   w rozdziale 80104 –Przedszkola o kwotę 199 918 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 164 744 zł,

Ø                   w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 48 224 zł w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Ø                   w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 250 194 zł w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Ø                   w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 32 116 zł w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Ø                   w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 168 000 zł w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

-              oraz na wydatki majątkowe 12 000 zł z przeznaczeniem na instalację monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 16.

Po zajęciach szkolnych budynek nie jest pilnowany i nie ma w nim również mieszkań. Teren szkoły obejmuje ponad 1 hektar użytków. Ponadto bliskie położenie Osiedla Złote Łany powoduje, że obejście szkoły staje się często miejscem nie zawsze zgodnym z prawem i obyczajami zachowań młodzieży i starszych mieszkańców (spożywanie alkoholu, wyprowadzanie psów, kradzież drzew i krzewów, nagminne niszczenie i dewastacja mienia). W roku 2007 odnotowano wielokrotne uszkodzenia linii telefonicznej oraz naruszenie urządzeń kontrolujących pracę kotłowni gazowej. Od maja do sierpnia systematycznie niszczone było obejście szkoły. We wrześniu podpalono trzy kontenery do segregacji odpadów oraz stwierdzono usiłowanie włamania i kradzieży do sklepiku szkolnego.

13.               Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 9 600 zł, w tym w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 8 100 zł z przeznaczeniem na zakup aparatury i urządzeń medycznych na użytek Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju oraz rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie przez rzeczoznawcę wyceny specjalistycznego agregatu chłodniczego w celu jego sprzedaży.

14.               Zmniejszyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 208 473 zł, planowanych wcześniej na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

15.               Zarządzeniem Dyrektora w Domu Nauki i Rehabilitacji zwiększona została stawka żywieniowa, dlatego dochody z tego tytułu wzrosną w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3 000 zł. W wyniku tej zmiany wzrosną także wydatki w tym dziale w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup środków żywności o kwotę 3 000 zł.

W rozdziale tym proponuje się także zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6 500 zł z przeznaczeniem na zakup podnośnika elektrycznego na potrzeby DNiR przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę wydatków bieżących w tej placówce.

16.               W związku z rozliczeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymanej na organizację wyjazdów śródrocznych dla dzieci na tzw. „zieloną szkołę” proponuje się zmniejszyć dochody bieżące w części gminnej w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 170 zł oraz wydatki bieżące o tę samą kwotę w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Ponadto w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 42 874 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 180 zł będące w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Nr 11 i pozostałe wydatki będące w dyspozycji Wydziału Edukacji oraz w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1 500 zł ze środków przeznaczonych na stypendia dla uczniów Gimnazjum Nr 8 i przenieść je do działu 801 - Oświata i wychowanie w celu prawidłowego zrealizowania zadań finansowanych w ramach SKUU w szkołach.

17.               Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 39 380 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, na pokrycie kosztów organizacji imprez miejskich.

 

Załącznik Nr 2

W wyniku zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 zwiększa się limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, polegający na zwiększeniu zadania Nr 47 „Zakup sprzętu medycznego” o kwotę 8 100 zł na 2009 rok.

 

Załącznik Nr 3

 Zmiany proponowane w załączniku Nr 1 spowodują wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych

 do załącznika o wydatkach na inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku:

-                     zadanie Nr 14 „Zakup zagęszczarki” kwota 4 300 zł,

-                     zadanie Nr 136 „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” kwota 12 000 zł (w ramach SKUU),

-                     zadanie Nr 117 „Zakup kotła C.O.” kwota 5 036 zł,

-                     zadanie Nr 137 „Zakup podnośnika elektrycznego na potrzeby DNiR” kwota 6 500 zł,

-                     zadanie Nr 34 „Modernizacja samochodu bojowego dla OSP Ruptawa” kwota 13 000 zł,

-                     zadanie Nr 22 „Zakupy na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego” kwota 180 000 zł (środki z budżetu państwa)

oraz:

-                     zmniejszeniu wydatków planowanych na zadaniu Nr 143 „Przebudowa ul. Świerczewskiego – pętla autobusowa” o kwotę 73 900 zł. Zmiana ta jest wynikiem zawarcia przez Miasto umowy z wykonawcą na niższą kwotę niż planowano wcześniej, co obniża koszt inwestycji i wysokość należnej Miastu dotacji z budżetu państwa (zadanie współfinansowane przez budżet państwa),

-                     zmniejszeniu wydatków planowanych na zadaniu Nr 182 „Zakupy inwestycyjne dla PINB” o kwotę 1 382 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na to zadanie przez Wojewodę Śląskiego,

 

Załącznik Nr 4

Dokonać zmian planu rachunku dochodów własnych polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 80 556 zł, w tym z:

-     opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych z wyjątkiem mieszkań służbowych o 76 402 zł, w związku z podpisaniem nowych umów na wynajem pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 10, Szkole Podstawowej Nr 19, Gimnazjum Nr 8, Zespole Szkół Nr 3, 7, 11,12, Zespole Szkół Handlowych oraz w związku z ustaleniem planu dla nowo utworzonego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego,

-     opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych o 533 zł (Gimnazjum Nr 8),

-     opłat z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych o 3 471 zł (Gimnazjum Nr 8),

-     opłat z nawiązek sądowych o 150 zł.

Ponadto proponuje się także zmniejszenie wydatków bieżących zgromadzonych na „Rachunku z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, z wyjątkiem mieszkań służbowych”, planowanych wcześniej na remont w Zespole Szkół Nr 3 w kwocie 25 000 zł i przeniesienie ich na pokrycie kosztów zakupu energii.

 

Załącznik Nr 5

Dokonać przeniesienia wydatków rzeczowych w wysokości 2 014 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w związku z zamiarem zlecenia wykonania aktualizacji numeracji ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków dla Jastrzębia Zdroju do postaci identyfikatorów ksiąg wieczystych w formie elektronicznej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane