W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 224 w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok (XXI/224/2007)

UCHWAŁA  NR  XXI/224/2007 

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie  zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001roku z późniejszymi zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca   o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86. art.106. ust.2 pkt 1 lit. d, ust. 2,   art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz.955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z  2001 roku  z  późniejszymi  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 roku),  w oparciu o opinie Komisji,     

    

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

Zmienić plan przychodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2007 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2007 i na lata 2008-2009”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 3 .

 

§ 4

Zmienić plan dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

 

1.       Minister Finansów pismem Nr ST5-4822-27g,p/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 roku poinformował Miasto o zwiększeniu kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok o 22 354 zł w gminie i 12 683 zł w powiecie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Wobec tego proponuje się dokonać zwiększenia dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na ogólną kwotę 35 037 zł.

W związku z tym, że Miasto na bieżąco pokrywało z własnych środków koszty odpraw emerytalnych nauczycieli i placówki oświatowe miały na bieżąco zwiększane plany finansowe, proponuje się zwiększyć tylko dochody budżetu Miasta.

 

2.       Proponuje się zwiększyć  plan dochodów  bieżących w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 28 000 zł z tytułu środków pochodzących z rozliczenia zadań, które finansowane były w ramach wydatków niewygasających w roku 2006, tj. z zadania Nr 18 Dokumentacja przyszłościowa i plan wydatków bieżących  w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85111- Szpitale ogólne z przeznaczeniem na zakup 10 sztuk materacy przeciwodleżynowych, które będą przekazane w użyczenie dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Krasickiego 21.

 

3.       W związku z planowaną przez Zespół Szkół Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju realizacją projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Programu Sokrates Comenius pn. „A slice of bread”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  proponuje się zwiększyć dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 45 395 zł, stanowiącej 80% całkowitego kosztu projektu i wydatki o kwotę 1 291 zł stanowiącej potrzeby roku 2007.

Całkowity koszt projektu wynosi 16 000 EUR, co w przeliczeniu według kursu dewiz Banku Handlowego dniu wpływu I transzy wynosi 56 744 zł i realizowany będzie w latach 2007-2009.

 

4.       W związku z planowaną przez Szkołę Podstawową Nr 6  w Jastrzębiu Zdroju realizacją projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Program „Uczenie się przez całe życie” – Sokrates Comenius, Seminarium kontaktowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  proponuje się zwiększyć w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe dochody  o kwotę  1 970  stanowiącą 80% planowanej wartości realizowanego projektu oraz wydatki w wysokości 100 % zrealizowanego projektu tj. w kwocie 2 405 zł. Pozostałe 20 % wartości zrealizowanego projektu tj. 435 zł wpłynie do budżetu Miasta w 2008 roku po rozliczeniu projektu.

W ramach tego zadania pokryte zostaną koszty podróży przedstawiciela Beneficjenta Programu na seminarium kontaktowe przygotowujące do wzięcia udziału w Partnerskich Projektach Szkół w ST. Johann w Austrii.

 

5.       Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, gmina ma obowiązek zapewnić osobie uprawnionej, z mocy wyroku, lokal socjalny. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku właściciel, czyli spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo do roszczenia odszkodowania od gminy. Spółdzielnie Mieszkaniowe dostarczyły wezwania do zapłaty za niedostarczenie owych lokali, uwzględniając roszczenia odszkodowawcze wsteczne od 1 stycznia 2005 roku. Miasto zabezpieczyło więc w planie finansowym na 2007 rok środki na wypłatę odszkodowań zaległych i bieżących. 18 stycznia 2007 roku Miasto zawarło umowy najmu z trzema spółdzielniami na lokale socjalne, w których zamieszkują osoby z orzeczonym wyrokiem o eksmisję oraz przyznanym prawem do lokalu socjalnego.   Przedstawiciele spółdzielni wystąpili do tej pory jedynie o bieżące roszczenia odszkodowawcze, nie wystąpili o zapłatę roszczeń zaległych.

Wobec tego proponuje się zmniejszyć plan wydatków w wysokości 190 594 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w związku z niewykorzystaniem w roku bieżących zabezpieczonych środków na wypłatę odszkodowań.

 

 

 

6.       Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących  z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 2 000 zł do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów.

 

7.       W związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu Państwa na koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 2007 roku proponuje się zmniejszyć planowane  dofinansowanie z budżetu Miasta do tych zadań w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 7 600 zł.

Ponadto, w związku z otrzymaniem z budżetu Państwa dotacji na utrzymanie budynku byłego Sądu przy ul. 1 Maja 32 proponuje się zmniejszyć dofinansowanie z budżetu Miasta do tego zadania w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30 000 zł.

Zwiększona dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w dziale 852 – Opieka społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej pozwala również na zmniejszenie środków własnych zabezpieczonych na dodatek dla pracowników socjalnych w wysokości 19 000 zł.

 

8.       W związku z niższą niż planowano wysokością oprocentowania kredytów zaciągniętych w 2005 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w 2006 roku w ING Bank Śląski S.A., proponuje się dokonać zmniejszenia planu wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 68 000 zł. Ponadto proponuje się zmniejszyć kwotę poręczenia kredytów dla JTBS DASZEK sp. z o.o.  zaciągniętych na budowę mieszkań pod wynajem w wysokości 1 750 000 zł, ponieważ nie było konieczności wykorzystania tego poręczenia w 2007 roku.

 

9.       W związku z niższym poborem podatków przez inkasentów oraz poborem opłaty skarbowej bez prowizji, proponuje się zmniejszyć koszty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych o kwotę 56 100 zł w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

 

 

Załącznik Nr 2

 

Proponuje się zmniejszyć plan przychodów budżetu Miasta na 2007 rok o kwotę 2 200 000 zł, w związku z brakiem konieczności zaciągnięcia kredytu na realizację zadań majątkowych w planowanej wcześniej wysokości z powodu niższej realizacji zadań.

 

Załącznik Nr 3

 

1.       Proponuje się zmienić limity wydatków inwestycyjnych wynikające ze zmian wydatków w budżecie Miasta wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w ramach posiadanych upoważnień, jak niżej:

 

a)       przenieść w ramach zadania Nr 23 – Zakup urządzeń kuchennych kwotę 3 275 zł z  Wydziału Edukacji UM do  Publicznego Przedszkola Nr 15,

b)       zwiększyć zadanie 23 – Zakup urządzeń kuchennych o kwotę 32 103 zł, w tym:

-         Publiczne Przedszkole  Nr 4             3 903 zł,

-         Publiczne Przedszkole  Nr 8             6 405 zł,

-         Publiczne Przedszkole  Nr 15           2 765 zł,

-         Publiczne Przedszkole  Nr 19           6 040 zł,

-         Zespół Szkół Nr 2                            12 990 zł,

w  drodze przeniesienia powyższej kwoty z  zadania 107 – Zakup sprzętu i urządzeń,

c)       zwiększyć zadanie 50 – Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych o kwotę 4 500 zł dla Zespołu Szkół Nr 5,

d)       zmniejszyć zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji o kwotę 15 231 zł, w tym:

-         zadanie Nr 114 – Modernizacja Stadionu Miejskiego           14 250 zł,

-         zadanie Nr 116 – Zakupy na Stadion Miejski                             935 zł,

-         zadanie Nr 132  - Modernizacja basenu przy ul. Witczaka          46 zł.

 

 

2.       Proponuje się zmienić źródło finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2007 roku, poprzez zmniejszenie ogólnej kwoty kredytu o 2 200 000 zł, tj. do kwoty 13 000 000 zł, w związku z proponowaną zmianą przychodów z tytułu kredytu (zmiana załącznika Nr 2).

 

 

Załącznik Nr 4

 

Proponuje się dokonać zmian w rachunkach dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta, polegających na zwiększeniu planu dochodów z tytułu stanu środków pieniężnych z wynajmu pomieszczeń szkolnych (11 974 zł)  oraz dochodów z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych (7 748 zł) oraz zwiększeniu planu wydatków o tę samą kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego