W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 177 w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok (XVIII/177/2007)

UCHWAŁA  NR  XVIII/177/2007      

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 18  października 2007 roku

w sprawie  zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001roku z późniejszymi zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca   o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86. art.106. ust.2 pkt 1 lit. d, ust. 2,   art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz.955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z  2001 roku  z  późniejszymi  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 roku),  w oparciu o opinie Komisji,     

    

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2007 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2007 i na lata 2008-2009”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 3 .

 

§ 4

Zmienić plan dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4

  

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

 

1.       Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 8 000 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na zakup i montaż nowej centrali telefonicznej dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości. Konieczność wymiany starej centrali telefonicznej wynika z wysokiej awaryjności obecnej centrali i braku możliwości jej rozbudowy i naprawy.

Ponadto w dziale tym, proponuje się przenieść plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 470 000 zł z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa z zadania nr 61 Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292 do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadanie 60 Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2.

 

Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292, dział 700, rozdział 70001 zad. Nr 61

W związku z wydaniem przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia nr 63/07 z dnia 07.09.2007 r., nakazującego wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 292 (decyzja wydana w związku z pojawieniem się w budynku przy ul. Pszczyńskiej 294 szkód górniczych związanych z prowadzoną eksploatacją górniczą i uznaniem, iż szkody te z uwagi na niewielką odległość od budynku nr 292 mogą w sposób bezpośredni wpływać również na ten budynek) oraz otrzymaniem przez MZN ekspertyzy budowlanej wykonanej przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „WERUM” z wnioskami, w szczególności nakazem bezwzględnego wykwaterowania z budynku ludzi w terminach określonych na stronie 20, w pełni uzasadnione jest odłożenie terminu rozpoczęcia robót i unieważnienie przetargu do czasu pozyskania opracowania technicznego w sposób jednoznaczny potwierdzający możliwość wykonania robót.

Opracowanie takie może zostać wykonane w terminie nie krótszym niż ok. 3 miesiące, co uniemożliwi realizację zadania w roku 2007. W tej sytuacji uzasadnione jest podjęcie decyzji o przesunięciu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania nr 61 w roku 2007 w wysokości 470.000 zł. na inny cel (założono pozostawienie kwoty 20.000 zł z łącznej kwoty 490.000 zł na pokrycie kosztów ekspertyzy budowlanej stanu technicznego budynku nr 292).

 

Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2, dział 921, rozdział 92120, zadanie 60

W przetargu w dniu 12.10.2007 r. złożono ofertę na kwotę przekraczającą zabezpieczone na realizację tego zadania środki (kosztorys inwestorski na kwotę 1.099.225,58 w stosunku do złożonej oferty na kwotę 1.179.808,48 zł). Jednakże z uwagi na obecną sytuację na rynku budowlanym, a w szczególności systematyczny wzrost cen (na podstawie informacji miesięcznej Sekocenbud”- w ramach robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych odnotowano:

-         wzrost cen w maju w stosunku do poprzedniego miesiąca – 4,8 %

-         wzrost cen w czerwcu w stosunku do poprzedniego miesiąca – 2,4 %

-         wzrost cen w lipcu w stosunku do poprzedniego miesiąca – 3,6 %

-         wzrost cen w stosunku do 31.12.2006 r. – 25,3 % co daje średni miesięczny wzrost cen na poziomie 3,61 % i dla inwestycji o przewidywanej wstępnie wartości 1.140.000 zł średni miesięczny wzrost o 41.154 zł) przyjęcie oferty wydaje się być uzasadnione.

W celu wykonania zadania w pełnym zakresie, tzn. łącznie z  robotami zewnętrznymi proponuje się  przesunięcie kwoty 470.000 zł z  zadania nr 61 - Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292. Umożliwiłoby to również zrealizowanie pewnych robót zewnętrznych, które planowano wykonać w okresie późniejszym.

 

2.       Na wniosek Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego proponuje  się   zwiększyć   plan  wydatków  inwestycyjnych  w  dziale  900 –  Gospodarka komunalna  i  ochrona  środowiska  o kwotę  79 000 zł  z  przeznaczeniem na zad. Nr 106 Modernizacja  budynków garaży nr 5- nr 13 przy ul. Dworcowej 17 D. Przy ciągle rosnących cenach materiałów budowlanych  i usług  budowlanych  zwiększenie  środków  finansowych  o kwotę  79 000 zł  pozwoli  na rozstrzygnięcie przetargu i dalszą realizację zadania.

Jednocześnie proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 710 – Działalność usługowa  o  kwotę  79 000 zł,  gdyż  środki  na  zakup  akcesoriów pogrzebowych i usług związanych z obsługą pogrzebu  nie zostaną w  pełni wykorzystane  na  skutek  mniejszej niż planowano ilości zleceń związanych z usługami pogrzebowymi.

 

3.       W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” i nie poniesieniem części wydatków dotyczących projektu,  proponuje się zmniejszyć plan budżetu Miasta  w dziale 710 – Działalność usługowa, po stronie dochodów o kwotę 17 900 zł, a po stronie wydatków o kwotę  18 145 zł.

 

4.       Proponuje się zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na  nowe zadanie inwestycyjne Nr 149 Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego.

Dynamiczna zmiany konstrukcyjne środków transportu wymuszają okresową wymianę posiadanego sprzętu ratowniczego celem dostosowania go do stawianych wymagań. Obecnie użytkowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju zestaw pochodzi z 1992 roku i nie posiada możliwości technicznych do prowadzenia działań podczas wypadków drogowych z udziałem pojazdów spełniających nowe normy bezpieczeństwa. Całkowity koszt zakupu zestawu wynosi 80 000 zł, z czego 50 000 zł przekaże Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach. 

5.       Na podstawie analizy wykonania wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przewiduje się większe wpływy od osób fizycznych o kwotę 2 614 661 zł i niższe o 1 980 000 zł od osób prawnych, dlatego proponuje się dokonać korekty planu o powyższe kwoty w dziale  756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Ponadto w dziale tym proponuje się także zwiększenie planu dochodów z tytuł podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1 200 000 zł, co jest głównie wynikiem uregulowania dodatkowego podatku przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.  (sprawa dotycząca nieruchomości spornych pomiędzy JSW S.A. i PTKiGK PW), uregulowaniem zaległości podatkowych dotyczących lat poprzednich.

 

6.       Proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia  o kwotę 1 542 756 zł z tytułu środków pochodzących z rozliczenia zadań, które finansowane były w ramach wydatków niewygasających w roku 2006 (zad. Nr 3 – Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica 666 045 zł, zad. Nr 51 – Modernizacja i nadbudowa hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej 721 351 zł, zad. Nr 69 – Montaż windy ul. Turystyczna 5 A 155 360 zł).

 

7.       Proponuje się zwiększenie o 16 000 zł  planu dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna.  Zwiększenie to obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wypłacanych z dotacji budżetu państwa oraz odsetek z tytułu zwłoki w spłacie tychże świadczeń. Większa ściągalność należności oraz ustalania coraz większej liczby świadczeniobiorców, którym przypisywane są do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia spowodowały konieczność zwiększenia planu.

8.       Korzystne  oprocentowanie zaciągniętych kredytów oraz fakt, że planowany do zaciągnięcia kredyt zastanie uruchomiony dopiero w końcówce roku spowodował oszczędności środków zabezpieczonych na obsługę długu miasta, dlatego proponuje się zmniejszenie planu w dziale 757­ – Obsługa długu publicznego o kwotę 1 074 352 zł.

9.       Z uwagi na fakt iż w roku bieżącym nie zostaną rozpoczęte prace budowlane wg nowego projektu, środki na zadaniu Nr 51 Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej nie zostaną w pełni wykorzystane, dlatego proponuje się zmniejszyć plan wydatków o 2 000 000 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport.

10.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na zad. Nr 47 Zakup sprzętu medycznego o kwotę 16 000 zł. W trakcie postępowania przetargowego na  dostawę urządzeń medycznych, zaoferowane ceny okazały się wyższe od środków zagwarantowanych w budżecie na realizację zadania. W celu dokonania zakupu planowanych urządzeń niezbędne jest przeznaczenie dodatkowych środków.

11.   Ponadto w przedkładanym projekcie uchwały proponuje się zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń od 1 października br. dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta (bez nauczycieli). Skutek planowanej podwyżki wynagrodzeń wyniesie w roku bieżącym 373 897 zł.

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

W związku z proponowanymi zmianami budżetu Miasta deficyt budżetu Miasta zmniejszy się do  kwoty 16 447 149 zł. Spowoduje to również zmniejszenie zapotrzebowania na kredyt o kwotę  6 024 117 zł tj. do kwoty 15 200 000 zł.

 

Załącznik Nr 3

 

W związku ze zmianami planów na wydatki inwestycyjne dokonane w załączniku Nr 1 proponuje się dokonać zmian limitów tych wydatków w 2007 roku, polegające na:

a)      utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego nr 148 Centrala telefoniczna na kwotę 8 000 zł,

b)      utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego nr 149 Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego na kwotę 30 000 zł,

c)       zwiększeniu zadania inwestycyjnego nr 106 Modernizacja  budynków garaży nr 5 - nr 13 przy ul. Dworcowej 17 D o kwotę 79 000 zł,

d)      zwiększeniu zadania inwestycyjnego nr 60 Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2 o kwotę 470 000 zł,

e)      zmniejszeniu zadania inwestycyjnego nr 51 Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej o kwotę 2 000 000 zł,

f)        zmniejszeniu zadania inwestycyjnego nr 61 Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292 o kwotę 470 000 zł,

g)      zwiększeniu zadania inwestycyjnego nr 47 Zakup sprzętu medycznego o kwotę 16 000 zł.

 

Ponadto proponuje się zmienić limity wydatków inwestycyjnych wynikające ze zmian wydatków w budżecie Miasta wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w ramach posiadanych upoważnień, jak niżej:

 

a)      zwiększyć zadanie Nr 50 – Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych o kwotę 10 000 zł,

b)      zwiększyć zadanie Nr 37 Modernizacja obiektu ul. Wielkopolska 1 A o kwote 8 000 zł,

c)       zmniejszyć zadania: Nr 18 Dokumentacja przyszłościowa o kwotę  48 800 zł, Nr 46 Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140 o kwotę  36 600 zł i Nr 52 Modernizacja obiektu ul. 1 Maja 61 UŚ o kwotę 36 600 zł,

d)      przenieść kwotę 100 000 zł z zadania nr 88 Niwelacja terenu ul. Młyńska na zadanie nr 8 Budowa Drogi Głównej Południowej w Jastrzębiu Zdroju na odcinku od DW933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie,

e)       zmienić jednostkę realizującą zadanie nr 113 Budowa lokalnego systemu monitoringu, tzn. Urząd Miasta – Straż Miejska na  Zespół Szkół Nr 5.

 

W załączniku tym proponuje się również dokonanie zmian polegających głównie na dostosowaniu limitów wydatków inwestycyjnych 2008 i 2009 roku do limitów określonych w Wieloletnim  Programie Gospodarki Inwestycjami Miasta Jastrzębie Zdrój na lata 2007-2012 z wyłączeniem środków z UE.

 

Załącznik Nr 4

 

Proponuje się dokonać zmian w rachunkach dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta, polegających na zwiększeniu planu z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego