W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 158 w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok (XVI/158/2007)

UCHWAŁA  NR  XVI/158/2007      

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 13  września 2007 roku

w sprawie  zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001roku z późniejszymi zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca   o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86. art.106. ust.2 pkt 1 lit. d, ust. 2,   art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz.955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z  2001 roku  z  późniejszymi  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 roku),  w oparciu o opinie Komisji,          

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2007 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2007 i na lata 2008-2009”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 3 .

§ 4

Zmienić nazwy zadań inwestycyjnych:

-         Nr 30 „Modernizacja ul. 11 Listopada (budowa kanalizacji i wykonanie nawierzchni)” na „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju”,

-          Nr 86 „Budowa Skateparku” na „Budowa Skateparku ul. Turystyczna”.

§ 5

Zmienić plan dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

 

1.       Proponuje się zmniejszyć plan wydatków   majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę  657 950 zł, w tym:

-         Zad. Nr 3 Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica 278 150 zł (w trakcie realizacji koszt zadania został obniżony),

-         Zad. Nr 13 Modernizacja ul. A. Krajowej 280 000 zł (zmniejszenie wartości umów),

-         Zad. Nr 30 Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju 99 800 zł (zmniejszenie wydatków wynika z  faktu iż Miasto wystąpiło o dofinansowanie zadania, a rozpoczęcie robót nie nastąpi w bieżącym roku)

2.       Proponuje się zwiększyć dochody budżetu Miasta w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 234 761 zł z następujących źródeł:

-         czynsze za lokale mieszkalne wraz z odsetkami w wysokości 144 761 zł – z powodu zmiany przepisów od 1 stycznia 2007 roku Miasto zawarło inną formę umów ze spółdzielniami, obligując lokatorów do wpłat czynszów za lokale socjalne na konto Urzędu Miasta, które wcześniej są płacone przez Miasto na rzecz spółdzielni.

-         sprzedaż mieszkań komunalnych w wysokości 90 000 zł – wzrost zainteresowania wykupem mieszkań oraz wzrost ceny za 1 m2  powierzchni mieszkań komunalnych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa  proponuje się również zmianę planu wydatków polegającą na zmniejszeniu zabezpieczonej  kwoty na odszkodowania dla osób fizycznych w Strefie  Centrum o 932 610 zł, które w tym roku nie zostaną wykorzystane.

3.       Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W dziale 750 proponuje się również dokonać przeniesienia kwoty 19 520 zł  z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Multimedialne kioski informacyjne”. Zakup kiosków zrealizuje zadanie promocji Miasta poprzez umożliwienie mieszkańcom, turystom oraz osobom zainteresowanym Miastem Jastrzębie Zdrój bezpłatnego, elektronicznego dostępu do prezentacji walorów Miasta na stronach www oraz zasobów informacji o mieście.

4.       Proponuje się zwiększyć plan wydatków  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na pomoc dla Gminy Dąbrowa Zielona poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 20 lipca 2007 roku. Środki te zostaną przeznaczone na remonty zniszczonej infrastruktury komunalnej i budynków.

5.       Proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia  o kwotę 449 307 zł w tym:

-         środki pochodzące z rozliczenia zadań, które finansowane były w ramach wydatków niewygasających w roku 2006 o kwotę 77 589 zł (zad. Nr 351 - Remont wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego  39 770 zł, zad. Nr 7 - Przebudowa dróg najazdowych na wiadukt stary  7 819 zł, zad. Nr 94 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem ul. A. Krajowej 92,94,96   30 000 zł),

-         część  oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 371 718 zł (środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).

6.       Proponuje się zmniejszyć plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 414 609 zł, w tym:

-         środki na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli 45 354 zł (przeniesienie środków na pokrycie kosztów podwyżki dla nauczycieli klasyfikowanych w dziale  854),

-         zad. Nr 338 Remonty boisk szkolnych 619 255 zł (zmniejszenie wydatków na tym zadaniu wynika z faktu iż brak jest możliwości wykonania w roku bieżącym remontu kompleksu boisk przy ZS Nr 1),

-         zad. Nr 75 Modernizacja basenu w ZS Nr 6     750 000 zł  (zmniejszenie wydatków wynika z faktu iż Miasto wystąpiło o dofinansowanie zadania, a rozpoczęcie robót nie nastąpi w bieżącym roku).

7.       Zwiększyć plan dochodów w dziale  851 - Ochrona zdrowia  o kwotę 4 049 zł z tytułu wynagrodzenia za usługę reklamową świadczoną przez Miasto podczas organizacji  „Festynu Zdrowia”. O taką samą kwotę proponuje się także zwiększyć wydatki na organizację tego festynu.

8.       W budżecie Miasta na 2007 rok zaplanowano dochody z tytułu odpłatności osób nie zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej, a korzystających z wyżywienia w Domu Dziennego Pobytu. Od 2007 roku jednostka nie prowadzi Domu Dziennego Pobytu i w związku z tym w celu urealnienia planu proponuje się zmniejszyć w dziale 852 – Pomoc społeczna dochody o kwotę 107 460 zł  oraz  wydatki o kwotę 96 033 zł (wcześniej zaangażowano 11 427 zł  na pokrycie kosztów podwyżki dla nauczycieli).

9.       W związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na profilaktykę zdrowotną realizowaną  podczas pobytu dzieci na tzw. „Zielonych szkołach” proponuje się  zwiększyć w części gminnej dochody i wydatki budżetu Miasta w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8 650 zł. Równocześnie dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków w części powiatowej o kwotę 400 zł w związku z rozliczeniem I etapu zadania. 

Ponadto w dziale 854 proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 246 327 zł  z przeznaczeniem na:

-         pokrycie skutków podwyżek dla nauczycieli  45 354 zł,

-         dotację w wysokości 200 973 zł dla rozpoczynającego od 1 września 2007 roku działalność edukacyjno-opiekuńczą Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Głęboko Upośledzonych od 3-25 lat przy Niepublicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla Dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju.

10.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na:

-         zad. Nr 383 Remont ogrodzenia boiska do piłki plażowej na oś. 1000 Lecia  90 000 zł (zwiększenie planu wydatków ma na celu zabezpieczenie zarówno terenu boiska jak i terenu poza boiskiem np. samochodów przed uderzeniem piłki, co może doprowadzić do ich uszkodzenia i konieczności wypłat odszkodowań),

-         zad. Nr 10 Budowa oświetlenia ulic 10 000 zł (Toczące się od roku 2006 rozmowy z Zakładem Energetycznym w sprawie wspólnej realizacji zadań związanych z modernizacją sieci NN i równoczesną budową oświetlenia przy ul. Równoległej i Długosza przez długi czas nie przynosiły żadnego rezultatu. Dopiero w maju br. udało się podjąć pierwsze decyzje. Zakład Energetyczny w czerwcu rozpoczął przebudowę sieci przy ulicach Pszczyńska i Równoległa i na podstawie zawartego porozumienia wykona równocześnie na koszt Miasta budowę oświetlenia przy ulicy Równoległej. Również jest przygotowywane porozumienie dotyczące ul. Długosza w myśl którego, Miasto przeprowadzi przetarg na wykonanie modernizacji sieci NN i budowę oświetlenia przy założeniu rozdziału płatności za te zadania. Jednak posiadane środki finansowe na  zadaniu Nr 10 Budowa oświetlenia ulic są niewystarczające. Brakuje około 10 000 zł.

11.   Proponuje się zmniejszy plan wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 711 100 zł , w tym z:

-         zad. Nr 51 Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej 211 100 zł (zmniejszenie wydatków wynika z faktu iż w chwili obecnej nie są prowadzone prace na obiekcie, a ponowne rozpoczęcie robót nie gwarantuje wykorzystania w pełni środków)

-         zad. Nr 190 Boisko Sportowe ul. Kościelna 500 000 zł (zmniejszenie wydatków wynika z faktu iż Miasto wystąpiło o dofinansowanie zadania, a rozpoczęcie robót nie nastąpi w bieżącym roku).

 

 

Załącznik Nr 2

 

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Miasta wynikającymi z Załącznika Nr 1 proponuje się zmniejszyć planowany kredyt o kwotę 3 977 583   w celu zbilansowania budżetu Miasta.

 

Załącznik Nr 3

 

Proponuje się dokonać zmian limitów wydatków majątkowych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2007 oraz w latach 2008-2009 w celu dostosowania limitów do wydatków zaplanowanych w budżecie Miasta na 2007 rok.

 

Załącznik Nr 4

 

Proponuje się dokonać zmian w rachunkach dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta, polegających na wprowadzeniu do planu stanów środków pieniężnych pozostałych na tych rachunkach na koniec 2006 roku i określeniu dla nich wydatków w celu wykorzystania w 2007 roku.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego