W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 91 w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok (IX/91/2007)

UCHWAŁA  NR IX/91/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie  zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001roku z późniejszymi zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca   o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86. art.106. ust.2 pkt 1 lit. d, ust. 2,   art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz.955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z  2001 roku  z  późniejszymi  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 roku),  w oparciu o opinie Komisji,              

     

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

       

u c h w a l a :

 

§ 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2007 oraz na lata 2008-2009”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 2.

§ 3

Zmienić plan dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 proponuje się dokonać następujących zmian:

 

DOCHODY

 

1.       Po  otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2007 rocznych kwotach subwencji ogólnych proponuje się zwiększyć subwencję oświatową o kwotę 2 477 592 zł, w tym w części gminnej 1 235 796 zł i w części powiatowej 1 241 796 zł.

2.       Miasto podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zielone szkoły” dla dzieci szkół podstawowych w okresie od kwietnia do czerwca 2007 roku, dlatego proponuje się zwiększyć dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW o kwotę 140 659 zł, w tym w części gminnej 129 950 zł i w części powiatowej 10 700 zł.

3.       Dokonana została weryfikacja wniosku o płatność końcową dla projektu „Modernizacja ul. Libowiec”  wynikająca z nieuwzględnienia wszystkich zastrzeżeń wniesionych przez Miasto Jastrzębie Zdrój do wystąpienia pokontrolnego NIK, dlatego proponuje się zmniejszyć należne Miastu środki z budżetu Unii Europejskiej na realizacją tego projektu o kwotę 22 399 zł.

4.       Zwiększenie dochodów z tytułu środków z Unii Europejskiej o 100 000 zł wynika z podziału kosztów, które będą podlegać zwrotowi w zakresie tego zadania, po przeprowadzonym przetargu na roboty budowlane (uzasadnienie z Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji).

5.       Proponuje się zmniejszyć środki z Unii Europejskiej na realizację projektu INTERREG III A  „Śląsk wszystkimi zmysłami” w Zespole Szkół Nr 3 o kwotę 3 750 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu udziału środków z budżetu państwa na współfinansowanie tego projektu o kwotę 1 500 zł, tj. o 10% ogólnej wartości projektu.

 

WYDATKI

 

1.        Zwiększenie środków finansowych na zadaniu Nr 13 „Modernizacja ul. A.Krajowej o kwotę 1 200 000 zł wynika z przeprowadzonego przetargu na realizację zadania. Był to już drugi przetarg na to zadanie. Pierwszy odbył się 5 stycznia br. a wartość najkorzystniejszej oferty wynosiła 13.829.375,84 zł i również przewyższała środki zabezpieczone w budżecie. Złożone aktualnie oferty również przewyższają zaplanowane na realizację zadania środki. Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu ze środków unijnych w wysokości 4 400 000 zł w roku 2007 i 806 055 zł w roku 2008 co stanowi 44.46 % wartości zadania. Pozostała kwota na realizację zadania winna być zabezpieczona przez Miasto. Zwiększenie środków finansowych jest warunkiem rozstrzygnięcia przetargu i rozpoczęcia realizacji zadania, z ostatecznym terminem jego zakończenia 15 kwietnia 2008 roku (rozdz. 60015 – powiat).

2.       Proponuje się zwiększyć  wydatki  na odszkodowania za grunty przejęte i przejmowane przez Miasto w trybie przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w wysokości 16 000 zł ( precyzyjne określenie  możliwości  zakresu przejęcia gruntów pod drogi publiczne na etapie planowania jest utrudnione, gdyż podziały geodezyjne dokonywane są na wniosek właścicieli -rozdz. 70005 – gmina).

3.       Przeniesienia z działu 710 do działu 750 w wysokości 49 500 zł dokonuje się w związku z koniecznością urządzenia w Wydziale Architektury nowego stanowiska komputerowego, wymianę części sprzętu komputerowego, który staje się zbyt wolny w obsłudze programów geodezyjnych Ewopisu i Ewomapy, zakup oprogramowania map-info do obsługi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co bezpośrednio przyczyni się do wzbogacania informacji w Systemie Informacji Przestrzennej dla Miast.

4.       Przeniesienia z działu 750 do działu 710 w wysokości 500 zł dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia udziałów Miasta w JSAG Sp. z o.o.

W związku z nowym okresem programowania środków unijnych przeprowadzono analizę Wstępnego Projektu Podręcznika Wdrażania RPO w Województwie Śląskim na lata 2007-2013 pod kątem możliwości aplikowania środków na realizację zadań wynikających z dokumentów programowych Miasta Jastrzębie Zdrój. W toku prac pojawiła się wątpliwość dotycząca struktury własnościowej Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. jako potencjalnego beneficjenta funduszy unijnych. W związku z powyższym skierowano pismo do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o oficjalne stanowisko w tej kwestii. Na podstawie uzyskanej odpowiedzi należy stwierdzić, że JSAG Sp. z o.o., jako podmiot w którym udział kapitału jednostki samorządu terytorialnego nie przekracza 50 %, nie może być beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W związku z powyższym konieczna jest zmiana struktury własnościowej JSAG Sp. z o.o. poprzez nabycie od JSW S.A. jednego udziału przez Miasto Jastrzębie Zdrój o wartości 500 zł.

5.       Przyniesienia wydatków bieżących – 5 181 zł - na zadanie inwestycyjne nr 145 pn. Zakup środków trwałych związanych z eksploatacją budynku i garaży UM w rozdz. 75023 proponuje się dokonać w związku z koniecznością zakupu i montażu zapory niezbędnej dla umożliwienia bezkolizyjnego dojazdu samochodów służbowych do garaży, a także do wywozu kontenera na śmieci.

6.       W związku z realizacją zadań unijnych, projektu pn. Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie zachodzi konieczność zwiększenia kadr w Urzędzie Miasta o 4 etaty (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Wydział Mienia, Wydział Finansowy), a w związku z tym zwiększenia planu na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych dla tych etatów w wysokości 82 572 zł.

7.       Kosztorys inwestorski zadania remontowanego  pn. Remont ogrodzenia boiska os. Bogoczowiec opiewa na kwotę  58 173 zł. W budżecie Miasta na rok 2007 zaplanowano na to zadanie środki w wysokości 33 000 zł. Dlatego proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 173 zł, co pozwoli na rozpoczęcie realizacji zadania.

8.       Odsetki od kredytu zalicza się w ciężar inwestycji do czasu jej zakończenia i rozliczenia, a po tym terminie zalicza się do wydatków w dz.757 – Obsługa długu. Odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2005 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w 2006 roku w ING Bank Śląski S.A. przypadające do zapłaty w 2007 roku, powinny obciążyć  zadanie  Nr 40 Rewitalizacja terenów pouzdrowiskowych kwotą 3 600 zł (rozdz. 90095), zadanie Nr 80 Modernizacja w Parku Zdrojowym kwotą 106 000 zł (rozdz. 92120), zadanie 51 Modernizacja Hali Sportowej  kwotą 165 000 zł (rozdz. 92601). Dlatego też proponuje się zwiększenie planu wydatków na tych zadaniach o wymienione powyżej kwoty, przy równoczesnym zmniejszeniu dz. 757 o łączną kwotę  274 600 zł.

9.       Udzielenie przez dyrektorów placówek oświatowych urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli powoduje dodatkowe wydatki dla budżetu. Zatem konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych  środków  na wynagrodzenia i pochodne w budżetach tych jednostek o kwotę 21 978 zł, w tym dla Szkoły podstawowej Nr 4 8 202 zł (rozdz. 80101 o kwotę 940 zł i rozdz. 85401 o kwotę 7 262 zł), a dla Zespołu Szkół Nr 1 13 776 zł (rozdz. 80120).

10.   Realizacja programu naprawczego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, który wynika z obowiązku osiągnięcia odpowiedniego standardu świadczonych usług, określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, powoduje dodatkowe koszty, konieczne dla realizacji programu. Zamierza się  dokonanie prac remontowych oraz doposażenia placówek funkcjonujących w Mieście. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jednostka samorządu terytorialnego prowadząca takie placówki może występować o dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości do 50 % ogólnego kosztu zadania. Miasto wystąpiło z takim wnioskiem 2 kwietnia  na ogólną kwotę 136 142 zł. Część środków zostało zabezpieczonych w naszym budżecie, jednak dla zrównoważenia współfinansowania należy  zabezpieczyć dodatkowe środki w wysokości 29 148 zł,  w tym: na remont Rodzinnego Domu Dziecka 21 348 zł, a na doposażenie Ogniska Wychowawczego 7 800 zł.

11.   Zapis art.106 pkt 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej zobowiązuje powiat, którego mieszkańcami są uczestnicy rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, do pokrycia kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat. Ponieważ mieszkaniec  naszego Miasta korzysta z rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach konieczne jest  zabezpieczenie środków na sfinansowanie tych kosztów w wysokości 706 zł.

12.   Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu Zdroju,  w roku 2007,  w 95% finansowane są ze środków PFRON, a pozostałe 5%, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, powinno pochodzić ze środków powiatu i innych źródeł. Ponieważ Zgodnie z nie znaleziono innego źródła, proponuje się brakującą kwotę  - 22 360 zł - pokryć w ramach dochodów własnych Miasta. Nadmienia się, że w budżecie uchwalonym na ten cel została zaplanowana kwota 20 000 zł.  Zatem całkowity koszt dofinansowania (dotacja)  dla WZT w 2007 roku wyniesie 42 360  zł. 

13.   Proponuje się dokonać zwiększenia wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup 10 łóżek dziecięcych dla podopiecznych Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego „Betlejem” .

14.   Zgodnie z par. 3 oraz 4 Porozumienia  z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie objęcia działaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności w Rybniku mieszkańców Miasta Jastrzębie Zdrój, Przewodnicząca tegoż Zespołu przedstawiła wyliczenie wysokości dotacji na 2007rok. Z wyliczenia tego wynika, iż Miasto Jastrzębie Zdrój zobowiązane jest do przekazania na rzecz Zespołu kwotę wyższą  od pierwotnie planowanej o 5 006 zł.

15.   Na pokrycie kosztów wyjazdu dzieci Miasto podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki wodnej na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zielone szkoły: dla dzieci szkół podstawowych w okresie od kwietnia do czerwca 2007 roku, dlatego proponuje się zwiększyć wydatki na ten cel o kwotę 140 659 zł, w tym w części gminnej 129 950 zł i w części powiatowej 10 700 zł.

16.   Szeroko rozumiana promocja odbywa się poprzez różne narzędzia reklamowe. Jak wynika z dotychczasowej praktyki istotne znaczenie ma również promocja Miasta przez sport. Piłka siatkowa jest dyscypliną medialną i bardzo popularną w Polsce. Nazwa klubu nawiązuje nie tylko do miejscowości, z której się wywodzi – dzięki czemu Jastrzębie Zdrój doskonale znane jest nie tylko kibicom siatkówki. Nazwa klubu to także słowo „węgiel” – nierozerwalna i nieodzowna „rzecz”, dzięki której Jastrzębie Zdrój zawdzięcza swoje istnienie. KS „Jastrzębski Węgiel” może promować Miasto podczas wielu spotkań krajowych i zagranicznych transmitowanych przez radio i telewizję. Jest to dla Jastrzębia Zdroju nie tylko doskonała promocja, lecz także zaprezentowanie jedności i doskonałej współpracy pomiędzy samorządem, górnictwem i sportem.

Proponowane działania promocyjne odbywać się będą przez ekspozycję herbu i nazwy Miasta na ubiorach sportowych zawodników, materiałach reklamowych, banerach reklamowych na obiekcie Hali Sportowej, na autokarze przewożącym zawodników, na boiskach drużyn przeciwnych oraz na plakatach ogłaszających terminy kolejnych meczy.

Środki w 2007 roku, w wysokości 125 000 zł,  zostaną przekazane KS „Jastrzębski Węgiel” w trybie zamówienia z wolnej ręki. Podyktowane jest to tym, że klub zdobywał m.in. mistrzostwa Polski w latach poprzednich.

Termin realizacji zamówienia obejmie terminarz rozgrywek Polskiej Ligi Siatkowej sezon 2007/2008 fazy zasadniczej.

17.   Niezbędnym warunkiem efektywnego funkcjonowania Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dłuższej perspektywie jest osiągnięcie kapitalizacji w wysokości min. 5.000.000  zł. Pozostali Wspólnicy Spółki wstępnie wyrazili akceptację proporcjonalnego dokapitalizowania, co skutkowałoby zwiększeniem kapitału Spółki o 2.030.000  zł. Jednocześnie zwiększenie kapitału Spółki stworzy możliwość pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych. Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest jednym z beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 poddziałanie 1.1.1 „Infrastruktura rozwoju gospodarczego” typ projektu 7 – „Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości”. Wysokość wkładu własnego prawdopodobnie wyniesie 40%. Wysokość posiadanego kapitału zdeterminuje możliwość i pułap dofinansowania. Proponuje się zwiększenie udziałów z budżetu Miasta o 1 000 000 zł.

18.   Proponuje się zwiększyć wydatki w dziale 801, rozdz. 80110 o kwotę 7 550 zł na realizację zadania inwestycyjnego Nr 110   pn. „Ścieżka ekologiczna oaza pośród betonu” w Gimnazjum Nr 8. Środki na ten cel placówka przenosi z wydatków bieżących.

 

 

W załączniku Nr 2 proponuje się dokonać zmian limitów na wydatki majątkowe w 2007 roku, polegających na zwiększeniu:

-         zadania Nr 90 „Wniesienie udziałów do JSAG” o kwotę 500 zł,

-         zadania Nr 146 „Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych o kwotę 1 000 000 zł,

-        zadania Nr 50 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych” o kwotę 50 000 zł (49 500 zł przeniesienie między działami Uchwałą Rady Miasta, 500 zł przeniesienie między rozdziałami Zarządzeniem Prezydenta Miasta),

-         zadania Nr 40 „Rewitalizacja terenów pouzdrowiskowych” o kwotę 3 600 zł,

-         zadania Nr 80 „Modernizacja obiektów w Parku Zdrojowym” o kwotę 106 000 zł,

-         zadania Nr 51 „Modernizacja Hali Sportowej” o kwotę 165 000 zł,

-         zadania Nr 13 „Modernizacja ul. A. Krajowej” o kwotę 1 200 000 zł,

-         zadanie Nr 145 „Zakup środków trwałych związanych z eksploatacją budynku i garaży UM” o kwotę     5 181 zł,

-         zadanie Nr 110 „Ścieżka ekologiczna oaza wśród betonu” o kwotę 7 500 zł

-         oraz na  zmniejszeniu limitu wydatków inwestycyjnych zadania nr 47 „Zakup sprzętu i urządzeń” o kwotę 16 230 zł (zmiana wydatków budżetu Miasta dokonana Zarządzeniem Prezydenta Miasta).

 

W załączniku Nr 3 proponuje się dokonać zmian w rachunkach dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta,  polegających głównie na wprowadzeniu do planu stanów środków pieniężnych pozostałych na tych rachunkach na koniec 2006 roku i   określeniu dla nich planu wydatków w celu wykorzystania w roku 2007.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego