W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 489 w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok. (XXIII/489/2004)

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA  NR XXIII/489/2004

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

z dnia 9 września  2004 roku

 

 

 

 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok.

 

           

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku z późniejszymi zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami),  art. 109, art. art.112, art. 116, art. 117, art. 118 art. 124, art. 128, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października   1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy  reformujące  administrację  publiczną  (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z 1998 roku z późniejszymi zmianami), Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

 

1.       Dokonać   zmian  planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2004 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

 

2.       Dokonać zmian  planu przychodów  budżetu miasta na 2004 rok, zgodnie z Załącznikiem  Nr 2.

 

3.       Dokonać zmian przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

 

4.       Dokonać zmian  planu  przychodów  i wydatków zakładów budżetowych,  zgodnie  z  Załącznikiem Nr 4.

 

5.       Zmienić liczbę etatów kalkulacyjnych na 2004 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

 

6.       Dokonać zmiany limitu zadań inwestycyjnych na rok 2004 i lata 2005-2006 – jednolity tekst zawiera załącznik Nr 6.

 

7.       Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

8.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Załącznik Nr 1

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie stawek opłat za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej organ wydający zezwolenia na regularny przewóz osób zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej. Za czynności związane z opracowaniem analizy Miasto pobiera opłatę od wnioskodawcy. Miasto chce realizować zadanie zlecając jego wykonanie wyspecjalizowanemu podmiotowi. Oszacowano, że wartość zadania i wysokość uzyskanych dochodów z tego tytułu wyniesie 13 500 zł.

 

                Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 11 000 000 zł z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej  od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A..

 

Zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-22/2004 z dnia 25 maja 2004 roku dla miasta Jastrzębie Zdrój przyznana została subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w kwocie przekraczającej o 27 zł wcześniej uchwalony plan.

 

Zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST5-4820-19g/2004 z dnia 16 lipca 2004 roku została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej w części gminnej o kwotę 14 000 zł, w części powiatowej o kwotę 71 751 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów      w       Szkole Podstawowej Nr 12 (7 000 zł), w Zespole Szkół Nr 7 ( 7 000 zł), w Zespole Szkół Nr 2 (21 000 zł) i w Zespole Szkół Zawodowych (50 751 zł) mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych.

 

Zwiększa się dochody miasta o kwotę 1 000 zł w związku z wpływem wynagrodzenia za reklamowanie Jastrzębskiej  Spółki Węglowej  S.A. podczas Festynu Zdrowia, środki te przeznacza się na opłacenie faktur związanych z organizacją tego festynu.

 

 

W związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wydatków z tytułu wyjazdów dzieci na tzw. „zieloną szkołę” zwiększa się plan dochodów i wydatków na kwotę 50 zł w gminie i 6 000 zł w powiecie.

 

W związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów dla ochrony zlewni rzek górnej Odry i Wisły” miasto otrzymało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 68 580 zł.

 

               Kwota dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia  między zarządami Miast Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory oraz zarządami starostw rybnickiego i wodzisławskiego na działalność Rzecznika Praw Konsumentów ulega zwiększeniu o 448 zł tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki na tym zadaniu rosną o kwotę 560 zł (112 zł – udział miasta Jastrzębie Zdrój).

 

W wyniku zgłaszanych wniosków mieszkańców zachodzi pilna potrzeba zakupu wiat przystankowych, które zostaną ustawione w zatokach przystankowych przy drogach publicznych – wartość zadania planuje się  na kwotę 20 000 zł. Środki powyższe proponuje się przenieść z planowanych wydatków na odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na rzecz miasta.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom przejętych  do zasobu miasta budynków przy ul. A. Krajowej 90-96 konieczne jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i przyłącz do sieci miejskiej. Szacuje się, że koszt zadania inwestycyjnego „Instalacja c.o. w budynkach mieszkalnych przy ul. A. Krajowej” wyniesie 186 100 zł. Wykonawcą zadania będzie ZGM, dlatego w budżecie planuje się dotację celową na realizację inwestycji. Potrzebne środki proponuje się przenieść z dotacji celowej na inwestycję „Modernizacja obiektu ul. Kościelna”, która w związku z przedłużeniem procedur przetargowych wyłaniających projektanta oraz koniecznością uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień nie będzie wykonana w bieżącym roku. Środki w wysokości  700 000 zł niezbędne będą w roku przyszłym.  

 

Zwiększenie o 6 000 zł zadania Nr 315  „Remont nawierzchni przy pomniku przy ulicy Boża Góra Prawa” stanowi dofinansowanie miasta do zadania administracji rządowej realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim. Środki na ten cel proponuje się przenieść z oszczędności na zadaniu „utrzymanie zieleni poza kwartałami”.

 

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 181 800 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych” w związku z koniecznością zakupu nowego i modernizacją posiadanego sprzętu komputerowego i kserograficznego.

 

Zwiększa się kwotę wydatków o 48 200 zł  z przeznaczeniem na opłaty sądowe, komornicze i skarbowe uiszczane przez gminę Jastrzębie Zdrój.

 

Zmniejsza się o 200 000 zł wydatki na remont budynku zajętego na działalność instytucji bezpieczeństwa publicznego .

 

W związku z przygotowywaniem przez miasto projektu o współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zadania „Modernizacja sieci teleinformatycznej na cele zintegrowanego ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Jastrzębiu Zdroju” konieczne jest sporządzenie Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego w 2004 roku w kwocie 29 600 zł.

 

W związku z trudną sytuacją w Gimnazjum Nr 7 związaną ze zwiększeniem się kosztów utrzymania budynku placówki dokonuje się zmniejszenia planu na pomoc materialną dla uczniów  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za energię cieplną  w wysokości 920 zł.

 

Przenosi się środki w Domu Pomocy Społecznej z oszczędności na wydatkach bieżących na zadanie inwestycyjne „Zakupy inwestycyjne dla DPS w kwocie 5 396 zł w związku z potrzebą zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla celów administracyjnych.

 

           Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wysokości 150 000 zł z zadania „posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach” zaplanowanych w dziale 852 – Pomoc społeczna do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. W ustawie o pomocy społecznej zmieniono, między innymi, kryterium dochodowe, od którego zależy możliwość finansowania przez miasto dożywiania dzieci z rodzin ubogich.

Obecnie kryterium dochodowe wynosi 316 zł, co znacznie obniżyło pułap dochodowy rodzin zwracających  się o pomoc materialną.  Spowodowało to, że około 500 dzieci, dotychczas korzystających z posiłków finansowanych przez miasto, nie powinno takiego  posiłku otrzymywać.

Proponuje się wykorzystać  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów wydane na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Z rozporządzenia wynika, że formą pomocy materialnej świadczonej ze środków budżetu państwa lub budżetu gminy uczniom szkół publicznych dla dzieci i młodzieży jest, między innymi, refundowanie opłat ponoszonych w stołówce prowadzonej przez inny podmiot. Uczeń wymagający szczególnej opieki w zakresie żywienia może być całkowicie lub częściowo zwolniony z opłaty i uczniowi takiemu może być także całkowicie lub częściowo refundowana opłata ponoszona przez niego w stołówce prowadzonej przez inny podmiot na podstawie umowy zawartej z dyrektorem szkoły.

 

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 250 000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulic” w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. Środki te zostaną przeznaczone na budowę:

-          oświetlenia przy ul. Powstańców na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Bema,

-          oświetlenia kablowego traktu pieszego z ul. 1 Maja do oś. Kasztanowa,

-          oświetlenia kablowego przy ul. Findera,

-          oświetlenia kablowego przy ul. Równoległej,

-          oświetlenia na sieci NN przy ul. Traugutta

 

                W związku ze zmianą terminów realizacji umów na dokumentację techniczną, na zadaniu inwestycyjnym „Dokumentacja przyszłościowa” zwiększa się wydatki na to zadanie w wysokości 180 900 zł.

 

W związku z zapewnieniem przez miasto 12,5 % wkładu własnego do projektu doradczego dla Parku Przemysłowo – Technologicznego  proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta  środki na objęcie nowych udziałów w JSAG Sp. z o.o. o kwotę 275 000 zł. Kwotę 125 000 zł przenosi się z planowanych wcześniej dopłat w spółkach prawa handlowego.

 

Zwiększa się o 3 800 zł wydatki  na zakupy inwestycyjne na  plac    zabaw   na  osiedlu „Bogoczowiec” . W tym celu 2 000 zł Zarząd Osiedla Bogoczowiec przenosi z wydatków bieżących zaplanowanych na doposażenie placów zabaw w elementy zabawowe, pozostałe 1 800 zł proponuje się przenieść z zadania „utrzymanie zieleni poza kwartałami”.

 

Zmniejsza się o 1 300 zł wydatki na organizację festynów na Osiedlu Staszica środki te zostaną przeznaczone na  zakup piasku na boisko do piłki plażowej oraz sprzętu sportowego ( ZO Staszica ).

 

Zmniejsza się o kwotę 367 000 zł dotację na inwestycję pod nazwą „Modernizacja ul. Cieszyńskiej” realizowaną w ramach współpracy regionalnej – spowodowane jest to wykonaniem robót na mniejszą kwotę.

 

W celu uruchomienia w Zespole Szkół Nr 5 jadalni konieczne jest wykonanie wymiany instalacji kanalizacyjnej oraz olicznikowanie instalacji wodnej i elektrycznej w związku z tym proponuje się zwiększyć  o 13 000 zł wydatki na remont.

 

Zwiększa się środki dla Powiatowego Urzędu Pracy o 29 000 zł na zakup centralki telefonicznej zapewniającej bezawaryjną łączność na zewnątrz i wewnątrz Urzędu oraz o 25 000 zł na organizację szkoleń. Kwotę 25 000 zł proponuje się przenieść z planowanej dotacji na działalność statutową Fundacji Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości.

 

W związku z dofinansowaniem zadania Nr 43 „Modernizacja Lodowiska Jastor” ze środków z dopłat do gier liczbowych w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej zachodzi konieczność proporcjonalnego wydatkowania środków własnych  już w bieżącym roku, dlatego proponuje się zwiększenie  planu o 1 960 700 zł, a w roku 2005 przewiduje się wydatki w wysokości 50 000 zł.

 

 

Załącznik Nr 2

 

W związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i zmniejszeniem planu wydatków budżetu miasta ulegają  zmniejszeniu źródła sfinansowania deficytu.  Proponuje się zmniejszenie kwoty planowanego kredytu o 9 400 000 zł przy jednoczesnym uruchomieniu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 93  805 zł. 

 

 

Załącznik Nr 3

 

W załączniku Nr 3 proponuje się zmiany planów środków specjalnych:

„Wynajem pomieszczeń”    polegających   na   zwiększeni stanów     środków   obrotowych  na  początek roku w  SP Nr 3,  SP Nr 9 i w Gimnazjum Nr 7 oraz przychodów własnych w SP Nr 4 i Zespole Szkół Nr 6 pochodzących z wynajmu sal lekcyjnych. Proponuje się zwiększenie o takie same kwoty wydatków na pokrycie kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń oraz naprawy i drobne remonty.

Pomoc szkole” polegających na zwiększeniu przychodów własnych z tytułu opłat za egzaminy kwalifikacyjne i odsetek od lokat na rachunku bankowym w ZSZ oraz zwiększenie o takie same kwoty wydatków na pokrycie kosztów przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.

„Utrzymanie dróg” polegających na zwiększeniu przychodów własnych z tytułu opłat za zajęcie terenów pasa drogowego dla robót remontowych i za ustawianie reklam w pasie drogowym oraz zwiększenie o takie same kwoty wydatków na pokrycie kosztów remontów nawierzchni ulic i dróg.

 

 

Załącznik Nr 4

 

Zwiększa się  o 480 751 zł kwotę przychodów własnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej oraz zmniejsza się dotację celową na realizację inwestycji o kwotę 513 900 zł. Zwiększa się również wydatki na utrzymanie i remonty  lokali mieszkalnych i użytkowych o 480 751 zł , zwiększa się wydatki inwestycyjne o 186.100 zł na realizację zadania „Instalacja c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. A. Krajowej” oraz zmniejsza się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektu ul. Kościelna” o kwotę 700 000 zł.

 

Zwiększa się o 120 800 zł kwotę przychodów  własnych oraz wydatków bieżących w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym  z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego  przy ul Podhalańkiej .

 

 

Załącznik Nr 5

 

Proponowane zmiany etatów kalkulacyjnych są wynikiem :

-zmiany planów organizacyjnych od 1 września br. w przedszkolach miejskich,

-przejęcia w administrowanie przez ZGM nowych budynków mieszkalnych,

-prowadzenia parkingu strzeżonego przy ul. Podhalańskiej przez JZK.

 

 

Załącznik Nr 6

 

W związku z proponowanymi zmianami planów zadań inwestycyjnych w budżecie miasta oraz zmianami Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 proponuje się odpowiednio zmienić limity zadań inwestycyjnych na rok 2004 oraz lata 2005-2006 określone w budżecie miasta zgodnie z art. 110 ustawy o finansach publicznych.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane