W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 463 w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok (XX/463/2004)

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA  NR XX/463/2004

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 

z dnia 27 maja  2004 roku

 

 

 

 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok.

 

           

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku z późniejszymi zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami),  art. 109, art. art.112, art. 116, art. 117, art. 118 art. 124, art. 128, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października   1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy  reformujące  administrację  publiczną  (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z 1998 roku z późniejszymi zmianami), Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

 

1.       Dokonać   zmian  planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2004 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

 

2.       Dokonać zmian przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 

 

3.       Dokonać zmian  planu dochodów  budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem  Nr 3.

 

4.       Dokonać zmian  planu przychodów  budżetu miasta na 2004 rok, zgodnie z Załącznikiem  Nr 4.

 

5.       Zwiększyć liczbę etatów kalkulacyjnych na 2004 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

 

6.       Dokonać zmiany limitu zadań inwestycyjnych na rok 2004 oraz na lata 2005-2006 - jednolity tekst zawiera Załącznik Nr 6.

 

7.       Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

8.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Załącznik Nr 1

 

            Zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów dla miasta Jastrzębie Zdrój przyznana została ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota 130 214 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatów po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych.

 

            W związku z przesunięciem na rok następny terminu przekazania środków z umorzenia spłaconej wcześniej przez miasto pożyczki z NFOŚiGW, proponuje się zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 650.000 zł.

 

             W związku ze zmianą WPI wprowadzoną Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/399/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku, polegającą na zmniejszeniu o 875 000 zł limitu wydatków zadania Nr 24 „Monitoring wizyjny miasta” na 2004 roku, proponuje się zmniejszenie o tę kwotę planu wydatków budżetu miasta na 2004 rok w dz. 750, rozdz. 75023. 

 

            W związku ze stanowczym wymogiem Sanepidu konieczny jest zakup dla Domu Nauki i Rehabilitacji sprzętu wyparzającego naczynia kuchenne. Niezbędne środki w wysokości 5 100 zł proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia z Dz. 801, Rozdz. 80114, par. 4010 w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli spowodowanym usamodzielnianiem się szkół i przedszkoli wcześniej obsługiwanych przez MZOSiP.

 

W związku z uaktualnieniem harmonogramu  realizacji zadań inwestycyjnych „Kanalizacja Sanitarna Osiedle Pszczyńska wraz z  drogami” – zad. Nr 12 oraz „Kanalizacja sanitarna osiedle Zdrój” – zad. Nr 31 proponuje się zmniejszyć plan wydatków  na rok bieżący o 370 000 zł na zad. Nr 12   i o 570 000 zł na zad. Nr 31, przy równoczesnym zwiększeniu o te wartości limitu wydatków na 2005 rok w WPI.

 

            W celu przygotowania obiektu Basenu przy ul. Witczaka do sezonu letniego konieczne jest przeprowadzenie remontu. Proponowane  15 000 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do remontu, a same prace remontowe wykonane zostaną przez odpowiednie służby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Potrzebne środki proponuje się pozyskać  w drodze przeniesienia z dz. 852, rozdz. 85212 , par. 6060 Nr zad. 38 – Zakupy inwestycyjne dla OPS w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na wyposażenie nowo utworzonego Działu Świadczeń Rodzinnych przy OPS, co spowodowało uwolnienie środków własnych miasta wcześniej na ten cel angażowanych.

 

            W związku z proponowaną zmianą WPI polegającą na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego Nr 51 Modernizacja Hali Sportowej oraz zmniejszeniu o 100 000 zł środków na zad. Nr 7 Budowa Drogi Sieczna-Bankowa dostosowuje się odpowiednio plany w budżecie miasta.

 

            Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z  o.o. zamierza wystąpić z wnioskiem o pomoc finansową ze środków strukturalnych w  ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost    konkurencyjności przedsiębiorstw” polegającej na dokapitalizowaniu Funduszu.

Planowana wartość inwestycji to 6 mln  250 tys. zł.

Suma ta jest podyktowana wysokością kwoty minimalnej dotacji, o jaką może starać się miasto i  wynosi

5 mln zł, co stanowi maksymalnie 80 % całości kosztów inwestycji. Pozostałe 20 % pochodzić ma ze źródeł innych niż środki pomocowe, i tak:

-            z Banku Gospodarstwa Krajowego 1 mln zł,

-            ze środków budżetu miasta 250 tys. zł.

Aby wniosek o przyznanie środków spełniał wymogi formalne, należy w nim wskazać źródła współfinansowania projektu.

W wypadku wskazanych wyżej niezbędnych środków z budżetu miasta świadectwem gotowości Miasta do współuczestnictwa w inwestycji byłoby właśnie zapewnienie niezbędnych środków w budżecie.

Korzyści wynikające ze zrealizowania projektu obejmowałyby przede wszystkim prawie trzykrotne zwiększenie „zdolności poręczeniowej” Funduszu, poprzez wzrost kapitalizacji. Zwiększona zdolność przekładałaby się na wzrost górnego limitu jednostkowego zaangażowania Funduszu oraz liczby i ogólnej wartości udzielonych poręczeń.

Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw działających w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego. Jednym z działań w jego zakresie jest wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, takich jak m.in. fundusze poręczeniowe. 

Wobec powyższego proponuje się zwiększenie  wydatków budżetu miasta o   250.000 zł, a jako źródło pokrycia  kredyt lub pożyczkę.

 

    

 

 

  Zmniejszenie w 2004 roku zadania inwestycyjnyego pn. Modernizacja ul. Broniewskiego-Słoneczna o kwotę 84.000 zł spowodowane jest tym, że zakres robót przewidziany do realizacji na 2004 rok jest na ukończeniu a pozostałe, po zmniejszeniu środki finansowe zabezpieczają uregulowanie wszelkich płatności. Środki w wysokości 84.000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wyższych niż planowano kosztów remontów nawierzchni  cząstkowych dróg i oznakowania miasta w związku ze wzrostem stawki podatku VAT .

 

 

            W związku z tym, że wartość zadania pn. Modernizacja Lodowiska JASTOR uległa zwiększeniu w związku ze wzrostem o 15 % stawki podatku VAT oraz wzrostem cen materiałów budowlanych i paliw proponuje się zwiększyć to zadanie o kwotę 700 000 zł i zmniejszyć zadanie pn. Modernizacja obiektów w Parku Zdrojowym o tę samą kwotę. Zmniejszenie związane jest ze zmianą cyklu realizacji inwestycji. Na podstawie ekspertyzy stanu technicznego obiektu  należy wykonać projekt techniczny jego przebudowy zmieniając program użytkowy budynku na bibliotekę miejską publiczną. Wobec tego w roku bieżącym przewiduje się wykonanie tylko dokumentacji technicznej tego zadania, a realizację planuje się w latach następnych z udziałem środków unijnych.

 

            Na wniosek Zarządu Osiedla  Przyjaźń proponuje się przeniesienie kwoty 500 zł z dz. 921, rozdz. 92105 zaplanowanej na zakup nagród na imprezę mikołajkową dla dzieci, do dz. 926, rozdz. 92605 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oprawy muzycznej turnieju sportowego z okazji Dnia Dziecka.

 

Załącznik Nr 2

 

W załączniku Nr 2 proponuje się zwiększenie stanów środków obrotowych na początek roku środków specjalnych: „Wynajem pomieszczeń” w SP Nr 1, „Podnoszenie standardu usług” w DPS, „Żywienie zbiorowe” w PP Nr 24 i Żłobku oraz zwiększenie o takie same kwoty wydatków tych środków.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych „Pomoc Centrum Kształcenia Praktycznego” proponuje się zwiększyć w związku ze zwiększeniem liczby zainteresowanych kursami i szkoleniami organizowanymi przez CKP oraz osiągnięcie wyższych środków obrotowych na początek roku.

 

Załącznik Nr 3

 

W  załączniku Nr 3 zwiększa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją  zadań zleconych  miastu w celu dostosowania do  ustawy budżetowej.

 

Załącznik Nr 4

 

W  załączniku Nr 4 zmniejsza się plan  przychodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego (kredyt) w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadaniach inwestycyjne, których realizacja zgodnie z harmonogramem nastąpi częściowo w 2005 roku.

 

 

Załącznik Nr 5

 

W związku z przekazaniem przez budżet państwa do realizacji nowych zadań administracji rządowej przez samorządy, tj. wypłat świadczeń rodzinnych, zaszła konieczność utworzenia Działu Świadczeń Rodzinnych. Wobec tego proponuje się zwiększyć etaty kalkulacyjne o 9,5  dla nowo utworzonego działu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju.

 

 

Załącznik Nr 6

 

W związku z proponowanymi zmianami planów zadań inwestycyjnych w budżecie miasta oraz zmianami Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 proponuje się odpowiednio zmienić limity zadań inwestycyjnych na rok 2004 oraz lata 2005-2006 określone w budżecie miasta zgodnie z art. 110 ustawy o finansach publicznych.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane