W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr XVI/322/2004 w sprawie budżetu miasta na 2004 rok

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA  NR XVI/322/ 2004

  RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 

z dnia  22 stycznia 2004 roku

 

 

w sprawie: budżetu miasta  na 2004 rok .

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, e, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U.   Nr 142 poz. 1591  z 2001roku z późniejszymi zmianami  ), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca   o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami ),  art. 109, art. 110, art.112, art. 116, art. 117, art. 118 art. 124, art. 128, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627,  z  2001 roku  z  późniejszymi  zmianami ), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie  szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  j.s.t. ustawami oraz  przekazywania j.s.t. dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz. 1077 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) w oparciu o opinie Komisji,              

 

Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a :

 

§ 1

 

1.Prognozowane dochody budżetu miasta w wysokości              159.801.500 zł

    w tym :

-          część gminna                  119.138.502 zł

-          część powiatowa               40.662.998 zł,  

 

zgodnie z Załącznikiem Nr 1,  a dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 625.781 zł, zgodnie z  Załącznikiem  Nr  2 .

 

 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje, między innymi:

     1)dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  ustawami   w wysokości  7.508.172 zł,

     2)dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień  w wysokości 49.950 zł,

     3)dotacje na realizację  zadań  wspólnych  wykonywanych  na  podstawie umów lub porozumień   z  innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  127.956 zł,

     4)dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości  779.568 zł,

     5)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości          1.250.000 zł,

     6)środki z funduszy pomocowych na realizację zadań inwestycyjnych w  wysokości 1.876.875 zł,

 

3. Wydatki budżetu miasta w wysokości                   186.639.400                          

    w tym :

       - częśćgminna           145.271.524 zł       

       - część powiatowa        41.367.876  zł,     

   

zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

 

 

 

4. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,  zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

 

5. Z wydatków, o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:

    1) Wydatki bieżące kwotę                                         153.013.600 zł,

         w tym między innymi:

         a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       82.883.473 zł,

         b) dotacje dla zakładów budżetowych                   1.900.622  zł,

         c) dotacje dla instytucji kultury                            4.998.000  zł,

         d)dotacje dla organizacji pożytku publicznego           634.032  zł,

         e)dotacje z budżetu miasta dla innych podmiotów     1.253.906  zł,

         f) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

            zleconych ustawami  7.508.172 zł,

         g) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie  porozumień w wysokości 49.950 zł,

         h) wydatki na obsługę długu gminy 1.213.033 zł,

         i) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę  1.750.000 zł.

 

     2) Wydatki majątkowe na kwotę  33.625.800 zł, w tym :

a)       wydatki inwestycyjne   30.920.800 zł,

b)       udziały                              500.000 zł,

c)    dotacje                            2.205.000 zł.

 

6. Kwota wydatków określona w ust. 3 obejmuje ponadto:

 

    1) wydatki  związane  z  realizacją  zadań  wspólnych  wykonywanych   na  podstawie  umów  lub  porozumień   zawartych  z  innymi  jednostkami  samorządu  terytorialnego w wysokości  946.303 zł,

    2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1.250.000 zł,

    3) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych   105.000 zł.

 

§ 2

 

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 26.837.900 zł.

 

2. Źródło pokrycia deficytu  o którym mowa w pkt. 1 stanowi kredyt   komercyjny w wysokości 35.000.000 zł i wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 5.873.904 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 .

 

§ 3

 

Spłatę  kredytów bankowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne w wysokości 14.036.004 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr  5.

 

§ 4

 

Limit  zadań inwestycyjnych w roku 2004 oraz na lata 2005-2006, określony w  Załączniku Nr 6.

 

 

§ 5

 

1. Przychody  i   wydatki zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem  Nr 7.

 

2. Przychody  i   wydatki środków specjalnych , zgodnie z Załącznikiem  Nr  8.

 

3. Przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Załącznikiem  Nr  9.

 

§ 6

 

Etaty kalkulacyjne dla jednostek organizacyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

 

 

§ 7

 

Zestawienie  dotacji dla zakładów budżetowych i instytucji kultury, zgodnie  z  Załącznikami  Nr 11 .

 

 

§ 8

 

Zestawienie dotacji z budżetu dla organizacji pożytku publicznego oraz dotacji z budżetu dla innych podmiotów, zgodnie z Załącznikami Nr 12 i 13.

 

 

§ 9

 

Środki  do  dyspozycji  jednostek pomocniczych  w  wysokości  105.000 zł   zgodnie  z  Załącznikiem  Nr  14.

 

 

§ 10

 

Rezerwy budżetowe w wysokości                                            4.344.000 zł                        

 w tym:

 

1. ogólna na wydatki nieprzewidziane w wysokości                                 1.500.000 zł  

 

2. rezerwy celowe  w wysokości                                                             2.844.000 zł

    w tym:

    1) na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli                                     108.000 zł

    2) na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                       36.000 zł

    3) na zadania oświatowe                                                                    500.000 zł

    4)na skutek podwyżki wynagrodzeń                                                       2.200.000 zł

  

§ 11

 

Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

 

§ 12

 

Wykaz zadań remontowych  oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania, zgodnie z Załącznikiem  Nr 16.

 

 

§ 13

 

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją wspólnych zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z  Załącznikiem Nr 17.

 

§ 14

 

Wysokość sumy, do której Prezydent Miasta  może samodzielnie zaciągać  zobowiązania   w    zakresie :

   a).podejmowania  inwestycji  do kwoty  określonej   w  Załączniku Nr 6,

   b).zadań bieżących do  kwoty   35.000.000  zł,

  w tym także zobowiązań wekslowych.

 

§ 15

 

1.Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku  budżetowym z tytułu :

   a)prywatnych rozmów telefonicznych,

   b)zakupu energii,

  c)kosztów  wynagrodzeń  pracowników  zatrudnianych  na  podstawie  umów  zawieranych z Powiatowym Urzędem Pracy,

   d)wypłat zasiłków dla rodzin poborowych i odbywających zastępczą służbę wojskową,

   e)wypłat świadczeń nie podjętych, bądź niesłusznie pobranych przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

 

 

§ 16

 

Upoważnić Prezydenta Miasta do :

 

1.zaciągania  długu i spłaty zobowiązań określonych w Załączniku Nr 5,

 

2.dokonywania zmian w budżecie miasta polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian planu wydatków paragrafów od 4010 do 4080, paragrafów    od   2410  do 2830 oraz do dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi  nie objętymi Załącznikiem Nr 6 i za wyjątkiem zmian powodujących wprowadzenie nowego lub  likwidację już istniejącego zadania inwestycyjnego,

 

3.lokowania  w  bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu  2004 roku,

 

4.przekazania kierownikom  jednostek organizacyjnych miasta  swoich uprawnień do dokonywania  przeniesień  wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

 

 

§ 17

 

Zobowiązać Prezydenta Miasta do składania Radzie Miasta informacji o dokonanych przeniesieniach między rozdziałami w okresach kwartalnych w terminie do końca miesiąca po upływie kwartału.

 

 

 

 

§ 18

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

 

§ 19

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane