W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 606 w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju (XXVIII/606/2005)

Wersja strony w formacie XML
 

UCHWAŁA Nr XXVIII/606/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 20 stycznia 2005 r.

 

w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

 

§ 1

Zakładowi  budżetowemu działającemu pod nazwą: „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” nadać nazwę: „Miejski Zarząd Nieruchomości”.

 

§ 2

Przyjąć Statut Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IX/205/99 z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym województwa śląskiego.

 


Załącznik
do Uchwały Nr XXVIII/606/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 20 stycznia 2005 r.

 

STATUT

Miejskiego Zarządu Nieruchomości

w Jastrzębiu Zdroju

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju, zwany dalej „MZN” jest zakładem budżetowym, utworzonym na mocy Uchwały Nr XXII/ 255/91 Rady Miasta w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.11.1991 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.

§ 2

MZN działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm./,

2) Ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z poźn. zm./,

3) Uchwały  Rady  Miasta  w  Jastrzębiu  Zdroju Nr XXII/255/91 z dnia 30.11.1991 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.

4) Niniejszego statutu.

 

§ 3

1. MZN ma swoją siedzibę w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1 Maja 55.

2. Terenem działania MZN jest miasto Jastrzębie Zdrój.

 

§ 4

 MZN nie posiada osobowości prawnej.

 

Rozdział II

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA  MZN

§ 5

1. MZN w imieniu miasta Jastrzębie Zdrój gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości.

2. Zakres działań MZN obejmuje:

1) podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania: właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomościami, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w te nieruchomości,

2) prowadzenie administracji zleconej nieruchomości,

3) prowadzenie ewidencji budynków, nieruchomości  oraz lokali,

4) prowadzenie ewidencji najemców oraz właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych,

5) zawieranie i rozwiązywanie umów w przedmiocie:

            a) najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych,

            b) umieszczania reklam na budynkach i terenach,

            c) dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody,

            d) dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków,

            e) dostawy energii elektrycznej i gazu,

            f) konserwacji i remontów zbiorczych anten telewizyjnych,

            g) konserwacji i remontów dźwigów osobowych,

            h) wywozu nieczystości stałych i płynnych,

            i) oczyszczania i udrażniania przewodów kominowych,

            j) robót budowlanych, konserwacji i sprawowania pogotowia technicznego,

            k) ubezpieczenia mienia,

l) innych, niezbędnych do prowadzenia prawidłowej gospodarki powierzonym mieniem komunalnym,

6) prowadzenie rozliczeń dostarczanych do nieruchomości mediów,

7) utrzymanie czystości obiektów i przyległych terenów, prowadzenie akcji sanitarnych,

8) wykonywanie robót budowlanych, remontów i konserwacji,

9) realizację inwestycji,

10) przeprowadzanie przeglądów technicznych,

11) prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,

12) prowadzenie obsługi finansowej nieruchomości.

3. MZN jest uprawniony do:

1) prowadzenia windykacji, w tym sądownego dochodzenia roszczeń w zakresie: należności czynszowych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali, obiektów, gruntów, zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomościami i innych należności wynikających z zawartych umów,

2) prowadzenia sądowych spraw o eksmisję,

3) dochodzenia odszkodowania za szkody związane z eksploatacją górniczą,

4) wykonywania opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami,

5) prowadzenia innych spraw związanych z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami.

§ 6

MZN prowadzi zarząd wspólnot mieszkaniowych na podstawie art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm./.

§ 7

MZN prowadzi trwały zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Jastrzębie Zdrój w przypadku ustanowienia tego zarządu na swój wniosek, zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.). 

 

Rozdział III

ORGANIZACJA  MIEJSKIEGO  ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI

§ 8

1. MZN kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta.

2. Dyrektor reprezentuje MZN na zewnątrz.

3. Dyrektor zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje,  a zwłaszcza za:

            1) - dyscyplinę budżetową,

            2) - dyscyplinę pracy,

            3) - politykę kadrową,

            4) - zabezpieczenie powierzonego mienia komunalnego,

            5) - racjonalną gospodarkę,

            6) - przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 9

Strukturę organizacyjną, zadania i działania poszczególnych komórek organizacyjnych MZN oraz nadzór i kontrolę wobec pracowników określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora MZN.

§ 10

1. MZN jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.

2. Czynności w sprawach zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba.

 

Rozdział IV

ZASADY  DZIAŁANIA MZN

§ 11

1. Podstawą gospodarki finansowej MZN jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty działalności  oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

2. Działalność MZN finansowana jest z przychodów własnych oraz dotacji budżetowej, której wysokość ustala się w budżecie Miasta Jastrzębia Zdroju.

 

§ 12

1. MZN posiada odrębny rachunek bankowy.

2. MZN prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

 

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

Zmiany Statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 14

Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie na zasadach określonych w § 4 Uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane