W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr 275 w sprawie zmiany porozumienia zawartego z gminami Godów i Mszana o współuczestnictwie w realizacji inwestycji pn. “Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla mieszka (XIII/275/2003)

XML

Treść

Uchwała Nr XIII/275/2003

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 7 listopada 2003r.

 

w sprawie zmiany porozumienia zawartego z gminami Godów i Mszana o współuczestnictwie w realizacji inwestycji pn. “Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów dla ochrony zlewni rzek górnej Odry i Wisły”

 

   Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

 

§ 1

1. Zmienić porozumienie Nr RKW 2236/148/2003 z dnia 06.03.2003 roku, którego treść została przyjęta uchwałą Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr VI/103/2003 z dnia 13.02.2003 roku w sposób określony w aneksie do porozumienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. Przyjąć tekst jednolity Porozumienia Nr RKW 2236/148/2003 z dnia 06.03.2003 roku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr XllI/275/2003

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 7 listopada 2003r.

 

ANEKS

Nr BZP 2236/.................../2003

Do porozumienia nr RKW 2236/148/2003 zawartego dnia 06.03.2003 roku, sporządzony w dniu .................................. 2003 roku pomiędzy:

Miastem Jastrzębie Zdrój, które reprezentuje:

Prezydent Miasta - mgr Marian JANECKI

a

Gminą Godów, którą reprezentuje:

Wójt Gminy - mgr inż. Józef PĘKAŁA

a

Gminą Mszana, którą reprezentuje:

Wójt Gminy - mgr Jerzy GRZEGOSZCZYK

 

§1

Zmienić porozumienie nr RKW 2236/148/2003 zawarte dnia 06.03.2003 r. pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój, Gminą Godów i Gminą Mszana w sprawie współuczestnictwa w Inwestycji pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów dla ochrony zlewni rzek Górnej Odry i Wisły" planowanej do realizacji z udziałem funduszy Unii Europejskiej w ten sposób, że:

1)     § l ust.2 otrzymuje brzmienie:

„Planowany zakres rzeczowo-finansowy Inwestycji ustalono na podstawie „Koncepcji programowej porządkowania gospodarki ściekowej" wykonanej dla Gmin Jastrzębie

Zdrój, Godów i Mszana".

2)    § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ogólny koszt inwestycji ustalony na podstawie koncepcji, o której mowa w § l ust.2, wynosi 202541 tyś. zł. w tym na terenach poszczególnych Gmin wynosi

odpowiednio:

Gmina Jastrzębie Zdrój:

124461 tyś. zł., przy czym udział Miasta Jastrzębie Zdrój wynosi 26 119 tyś. zł., natomiast udział Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. wynosi 12 000 tyś. zł.

Gmina Godów:

44 666 tyś. zł., przy czym udział Gminy Godów wynosi 13 638 tyś. zł.

Gmina Mszana:

33 414 tyś. zł, przy czym udział Gminy Mszana wynosi 11 190 tyś. zł."

3)    § 3 ust. l otrzymuje brzmienie:

„Strony niniejszego porozumienia ustalają, iż Beneficjentem środków pomocowych, o które Gminy wspólnie wystąpiły będzie Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju, którego jedynym akcjonariuszem jest Gmina Jastrzębie Zdrój".

4)     § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Gminy strony porozumienia ustalają, iż Inwestorem całego zakresu rzeczowego będzie Beneficjent, o którym mowa w ust. l".

5)    W § 3 dodaje się ust.3, który brzmi:

„Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do zabezpieczenia środków finansowych w wysokości określonej w § 2 jako partycypacja Gmin i Spółki, nie wyłączając możliwości nabycia akcji JZWiK S.A. do wysokości stanowiącej udział własny Gminy w kosztach Inwestycji. W przypadku nabycia akcji strony porozumienia zobowiązują się ograniczyć ich zbywalność stosownie do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej".

6)     W § 3 dodaje się ust.4, który brzmi:

„W przypadku zwiększenia wartości Inwestycji strony porozumienia zobowiązują się

do pokrycia zwiększonych kosztów Inwestycji na terenie swojej gminy".

7)    § 4 ust. l otrzymuje brzmienie:

„Strony niniejszego porozumienia ustalają, iż Miasto Jastrzębie Zdrój na drodze odrębnego porozumienia przekaże Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju następujący zakres czynności:

- pełnienie roli siedziby porozumienia co oznacza, że wszelkie działania zmierzające do realizacji Inwestycji oraz uzgodnienia i wyjaśnienia dotyczące Inwestycji z funduszami pomocowymi Unii Europejskiej prowadzone będą za pośrednictwem JZWiK S.A. w Jastrzębiu Zdroju;

- koordynacji realizacji Inwestycji;

- przeprowadzenia przetargów na realizację zgodnie z wymogami funduszy pomocowych Unii Europejskiej;

- zapewnienia udziału przedstawicielom porozumienia w przetargach;

- zawarcia umów na realizację".

8)     W § 4 dodaje się ust. 3, który brzmi:

„Strony niniejszego porozumienia udzielają pełnomocnictwa Gminie Jastrzębie Zdrój do zawarcia umowy z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju w zakresie niezbędnym do wykonania ustaleń niniejszego porozumienia".

9)     § 6 otrzymuje brzmienie:

„Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do obniżenia podatku od nieruchomości przypadającego od przedmiotu niniejszego porozumienia conajmniej o 50 %".

§2

Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§3

Aneks sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Miasto Jastrzębie Zdrój           Gmina Godów             Gmina Mszana

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XIII/275/2003

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 7 listopada 2003r.

 

Tekst jednolity przyjęty uchwałą

Nr XIII/275/2003 Rady Miasta

Jastrzębie Zdrój z dnia 7 listopada 2003r.

 

 

POROZUMIENIE

Nr RKW 2236/148/2003

Zawarte w dniu 6 marca 2003 roku w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy:

Miastem Jastrzębie Zdrój, które reprezentuje:

Prezydent Miasta - mgr Marian JANECKI

a

Gminą Godów, którą reprezentuj e:

Wójt Gminy - mgr inż. Józef PĘKAŁA

a

Gminą Mszana, którą reprezentuj e:

Wójt Gminy - mgr Jerzy GRZEGOSZCZYK

 

§1

1. Przedmiotem porozumienia jest współuczestnictwo w realizacji inwestycji pn.

Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój,

Mszana i Godów dla ochrony zlewni rzeki górnej Odry i Wisły" planowanej do realizacji z udziałem funduszy Unii Europejskiej zwaną dalej „Inwestycją".

2. Planowany zakres rzeczowo-finansowy Inwestycji ustalono na podstawie „Koncepcji programowej porządkowania gospodarki ściekowej" wykonanej dla Gmin Jastrzębie Zdrój, Godów i Mszana.

 

§2

Ogólny koszt inwestycji ustalony na podstawie koncepcji, o której mowa w § l ust. 2, wynosi 202 541 tyś. zł. w tym na terenach poszczególnych Gmin wynosi odpowiednio:

Gmina Jastrzębie Zdrój:

124 461 tyś. zł., przy czym udział Miasta Jastrzębie Zdrój wynosi 26 119 tyś. zł., natomiast udział Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. wynosi 12 000 tyś. zł.

Gmina Godów:

44 666 tyś. zł., przy czym udział Gminy Godów wynosi 13 638 tyś. zł.

Gmina Mszana:

33 414 tyś. zł, przy czym udział Gminy Mszana wynosi 11 190 tyś. zł.

 

§3

1. Strony niniejszego porozumienia ustalają, iż Beneficjentem środków pomocowych, o które Gminy wspólnie wystąpiły będzie Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, którego jedynym akcjonariuszem jest Gmina Jastrzębie Zdrój.

2. Gminy strony porozumienia ustalają, iż Inwestorem całego zakresu rzeczowego będzie Beneficjent, o którym mowa w ust. l.

3. Strony mniejszego porozumienia zobowiązują się do zabezpieczenia środków finansowych w wysokości określonej w § 2 jako partycypacja Gmin i Spółki, nie wyłączając możliwości nabycia akcji JZWiK S.A. do wysokości stanowiącej udział własny Gminy w kosztach Inwestycji. W przypadku nabycia akcji strony porozumienia zobowiązują się ograniczyć ich zbywalność stosownie do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej.

4. W przypadku zwiększenia wartości Inwestycji strony porozumienia zobowiązują się do pokrycia zwiększonych kosztów Inwestycji na terenie swojej gminy.

 

§4

1. Strony niniejszego porozumienia ustalają, iż Miasto Jastrzębie Zdrój na drodze odrębnego porozumienia przekaże Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju następujący zakres czynności:

- pełnienie roli siedziby porozumienia, co oznacza, że wszelkie działania zmierzające do realizacji Inwestycji oraz uzgodnienia i wyjaśnienia dotyczące Inwestycji z funduszami pomocowymi Unii Europejskiej prowadzone będą za pośrednictwem JZWiK S.A. w Jastrzębiu Zdroju;

- koordynacji realizacji Inwestycji;

- przeprowadzenia przetargów na realizację zgodnie z wymogami funduszy pomocowych Unii Europejskiej;

- zapewnienia udziału przedstawicielom porozumienia w przetargach;

- zawarcia umów na realizację.

2. Strony porozumienia zobowiązują się do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na terenie własnej gminy.

3. Strony niniejszego porozumienia udzielają pełnomocnictwa Gminie Jastrzębie Zdrój do zawarcia umowy z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju w zakresie niezbędnym do wykonania ustaleń niniejszego porozumienia.

 

§5

Szczegółowe zasady współpracy i podziału obowiązków zostaną określone odrębnym porozumieniem w momencie przystąpienia do realizacji Inwestycji.

 

§6

Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do obniżenia podatku od nieruchomości przypadającego od przedmiotu niniejszego porozumienia conajmniej o 50 %.

 

§7

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§8

Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji Inwestycji.

 

§9

W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.

 

§10

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

 

§11

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Miasto Jastrzębie Zdrój            Gmina Godów  Gmina Mszana

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane