W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr 80 w sprawie budżetu miasta na 2003 rok (V/80/2003)

XML

Treść

 

UCHWAŁA  NR  V/80/ 2003

  RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 

z dnia  14 stycznia  2003 roku

 

 

w sprawie: budżetu miasta  na 2003 rok .

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001roku z późniejszymi zmianami  ), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami ),  art. 109, art. art.112, art. 116, art. 117, art. 118 art. 124, art. 128, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1998 roku z późniejszymi zmianami ), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627,  z  2001 roku  z  późniejszymi  zmianami ), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie  szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  j.s.t. ustawami oraz  przekazywania j.s.t. dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz. 1077 z 2000 roku z późniejszymi zminanami) w oparciu o opinie Komisji,              

 

                                                    

Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a :

 

§ 1

 

1.Prognozowane dochody budżetu miasta w wysokości                                            156.810.000 zł

    w tym :

-          część gminna                                                                                                    121.608.273 zł

-          część powiatowa                                                                                                 35.201.727 zł,  

 

zgodnie z Załącznikiem Nr 1,  a dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, zgodnie z  Załącznikiem  Nr  2 .

 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje, między innymi:

     1)dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  ustawami  w wysokości  9.418.782 zł,

     2)dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień  w wysokości 15.000 zł,

     3)dotacje na realizację  zadań  wspólnych  wykonywanych  na  podstawie umów lub porozumień  z  innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  124.801 zł,

     4)dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości  2.150.465 zł,

     5)dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem funduszy pomocowych w wysokości 387.649 zł,

     6)środki z funduszy pomocowych na realizację zadań inwestycyjnych w  wysokości 1.162.951 zł,

     7)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości 

        950.000 zł.

 

3. Wydatki budżetu miasta w wysokości                                                                         165.036.000                          

    w tym :

    - część gminna                                                                                                            121.727.037                                                                                                                                                                                              

    - część powiatowa                                                                                                         43.308.963  zł,                                              

                                                                                                                                       

zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

 

 

4. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

    zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

 

5. Z wydatków, o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:

    1) Wydatki  bieżące  kwotę                                                                                  148.646.900 zł,

         w tym między innymi:

         a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       86.214.330 zł,

         b) dotacje dla zakładów budżetowych                       1.696.575  zł,

         c) dotacje dla instytucji kultury                                   4.826.232  zł,

         d) dotacje z budżetu miasta                                       3.046.291 

         e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

             zleconych ustawami  9.418.782 zł,

         f) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie 

            porozumień w wysokości 15.000 zł,

         g) wydatki na obsługę długu gminy  2.900.000 zł,

         h) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę  1.750.000 zł.

 

     2) Wydatki majątkowe na kwotę  16.389.100 zł, w tym :

a)       wydatki inwestycyjne  14.889.100 zł,

b)       udziały                          1.500.000 zł.

 

6. Kwota wydatków określona w ust. 3 obejmuje ponadto:

 

    1) wydatki  związane  z  realizacją  zadań  wspólnych  wykonywanych   na  podstawie  umów  lub 

         porozumień  zawartych  z  innymi  jednostkami  samorządu  terytorialnego 887.379 zł,

    2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

         alkoholowych 950.000 zł,

    3) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych   105.000 zł.

 

 

§ 2

 

 

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 8.226.000 zł.

 

2. Źródło pokrycia deficytu  o którym mowa w pkt. 1 stanowi[SM1]  kredyt   komercyjny w wysokości

    17.985.000 zł, zgodnie  z Załącznikiem Nr  5 .

 

§ 3

 

 

Spłatę  kredytów i pożyczek bankowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne w wysokości 13.078.774 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr  5.

 

§ 4

 

 

Wykaz  zadań inwestycyjnych  określony w  Załączniku Nr 6.

 

 

§ 5

 

 

1. Przychody  i   wydatki zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem  Nr 7.

 

2. Przychody  i   wydatki środków specjalnych , zgodnie z Załącznikiem  Nr  8.

 

3. Przychody    i  wydatki   Funduszu    Ochrony       Środowiska     i  Gospodarki  Wodnej,  zgodnie 

    z  Załącznikiem  Nr  9.

 

4. Przychody     i      wydatki       Powiatowego        Funduszu    Gospodarki     Zasobem Geodezyjnym

    i  Kartograficznym, zgodnie z  Załącznikiem Nr  10.

§ 6

 

Etaty kalkulacyjne dla jednostek organizacyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

 

 

§ 7

 

Zestawienie  dotacji dla zakładów budżetowych, instytucji kultury  i innych podmiotów, zgodnie  z  Załącznikami  Nr 12  i  13.

 

§ 8

 

Środki  do  dyspozycji  jednostek pomocniczych  w  wysokości  105.000 zł   zgodnie  z  Załącznikiem  Nr  14.

 

 

§ 9

 

Rezerwy budżetowe w wysokości                                                                                    2.108.000 zł                            

 w tym:

 

1. ogólna na wydatki nieprzewidziane w wysokości                                  1.455.000 zł  

 

2. rezerwa celowa  w wysokości                                                                   653.000 zł

    w tym:

    1) na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli                                     117.000 zł

    2) na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                           66.000 zł

    3) na rekompensatę 70 % dochodów jednostek oświatowych                    70.000 zł

    4) na zadania oświatowe                                                                           400.000 zł

  

 

§ 10

 

Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie Załącznikiem Nr 15.

 

 

 

 

§ 11

 

Wykaz zadań remontowych  oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania, zgodnie z Załącznikiem  Nr 16.

 

 

 

 

§ 12

 

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją wspólnych zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z  Załącznikiem Nr 17.

 

 

§ 13

 

 

1.Maksymalną   wysokość  pożyczek  i  kredytów   krótkoterminowych  zaciąganych przez Prezydenta

   Miasta na pokrycie  występującego  w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty   6.000.000  zł.

 

 

 

2.Wysokość sumy, do której Prezydent Miasta  może samodzielnie zaciągać  zobowiązania   w   

   zakresie :

   a).podejmowania  inwestycji   i  modernizacji  do kwoty  określonej   w  Załączniku Nr 6,

   b).zadań bieżących do  kwoty   25.000.000  zł,

 

  w tym także zobowiązań wekslowych.

 

 

§ 14

 

 

1.Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

   budżetowym z tytułu :

   a)prywatnych rozmów telefonicznych,

   b)zakupu energii,

   c)kosztów  wynagrodzeń  pracowników  zatrudnianych  na  podstawie  umów  zawieranych              

      z Powiatowym Urzędem Pracy

 

   zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

 

 

§ 15

 

Upoważnić Prezydenta Miasta do :

 

1.zaciągania  długu i spłaty zobowiązań określonych w Załączniku Nr 5,

 

2.dokonywania zmian w budżecie miasta polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami

   i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian planu wydatków paragrafów od 4010 do 4080,

   paragrafów od 2410 do 2830 oraz paragrafów od 6050 do 6140, za wyjątkiem zmian powodujących

   wprowadzenie nowego lub likwidację już istniejącego zadania inwestycyjnego w ramach działu,

 

3.lokowania  w  bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu  2003 roku.

 

4.przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta  swoich uprawnień do dokonywania przeniesień  wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

 

§ 16

 

Zobowiązać Prezydenta Miasta do składania Radzie Miasta informacji o dokonanych przeniesieniach między rozdziałami w okresach kwartalnych w terminie do końca miesiąca po upływie kwartału.

 

 

§ 17

 

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

 

§ 18

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane