W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr LIII/673/2010

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR LIII/673/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami), art. 211, art. 212,  art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), art. 7, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 roku Nr 68 poz.449 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,              

                                                                                                    

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan przychodów budżetu Miasta na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2010 oraz w latach następnych”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 3.

§ 4

Zmienić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Zmienić plan dotacji z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

Zmienić plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych , zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3”, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

 

1.  Wprowadzić zmianę planu dochodów  bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia polegającą na zwiększeniu subwencji oświatowej w części gminnej budżetu Miasta o kwotę   127 565 zł oraz zmniejszeniu subwencji oświatowej w części powiatowej budżetu Miasta o kwotę   60 016 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w celu dostosowania wysokości planu z tego źródła dochodu do wysokości kwot zaplanowanych w budżecie państwa (zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów).

2.   Wprowadzić zmianę planu dochodów bieżących budżetu Miasta w 2010 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegającą na zwiększeniu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w części gminnej budżetu Miasta w wysokości 51 651 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 8 204 zł na dofinansowanie realizacji Projektu „Przedszkolaki przyszłością naszej gminy”, w związku z niezrealizowaniem planu w roku ubiegłym.

     Zmiana powyższa powoduje także zwiększenie planu wydatków bieżących  w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 60 765 zł. Różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami  stanowi wkład własny Miasta w realizację projektu.

3.   Proponuje się  zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2010 roku w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 179 290 złna dofinansowanie realizacji Projektu „Profesjonalny urząd”, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Zmiana powyższa powoduje także zwiększenie planu wydatków bieżących  w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy  o kwotę 213 950 zł. Różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami  stanowi wkład własny Miasta w realizację projektu.

  1. Wprowadzić zmianę planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność:

-rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu polegającą na zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu  Nr 130 Przebudowa wiaduktu ul. Świerklańskiej o kwotę   52 501 zł oraz zwiększeniu planu wydatków dla zadania Nr 8 Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanieo kwotę   102 501 zł,

-rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne polegającą na zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu  Nr 3 Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem terenu na rewitalizowanym terenie byłej KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju o kwotę   50 000 zł.

Zmiany powyższe proponuje się wprowadzić w związku z pojawieniem się kosztów, które wcześniej nie były ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie budowy drogi głównej południowej. Są to koszty nie kwalifikowane, niezbędne w celu wykonania projektu, na które nie uzyskamy dofinansowania.

5.   Wprowadzić zmianę planu wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola polegającą na przeniesieniu planu wydatków na zadaniu Nr 23 Zakup urządzeń kuchennychw wysokości 7 000 zł z dysponenta Wydział Edukacji Urzędu Miasta na dysponenta Publiczne Przedszkole Nr 3 z przeznaczeniem na zakup zlewozmywaków oraz stołu kuchennego ze stali nierdzewnej.

Ponadto w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność proponuje się również  zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 67 549 zł zprzeznaczeniem na remonty szkół.

Wprowadzić zmianę planu wydatków majątkowych w dziale 852 – Opieka społeczna, polegającą na zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu Nr 71 – Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OWo kwotę 17 212 zł (rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze) i zwiększeniu  planu wydatków na zadaniu Nr 23 Zakup urządzeń kuchennych o kwotę   5 500 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki dla Ogniska Wychowawczego oraz zwiększeniu o kwotę 11 712 zł planu wydatków dla nowego jednorocznego zadania Nr 178 Zakup maszyny czyszczącejdlaOPS.  

 

Załącznik Nr 2

 

W związku z wprowadzeniem zmian planu dochodów i wydatków w Załączniku Nr 1 proponuje się zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych  o kwotę 35 571 zł w celu zbilansowania budżetu Miasta.

 

Załącznik Nr 3

 

Zaproponowane w załączniku Nr 1 zmiany wydatków majątkowych powodują także zmiany limitów wydatków związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi w roku 2010 oraz w latach następnych, polegających na:

1.     Zmniejszeniu  limitu dla zadania Nr 130  Przebudowa wiaduktu ul.Świerklańska na 2010 rok o kwotę 52 501 zł.

2.     Zwiększeniu limitu dla  zadania Nr 8 Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie na 2010 rok o kwotę 102 502 zł, na 2011 rok o kwotę 361 zł, na 2012 rok o kwotę 1 zł, po 2012 rok o kwotę 1 zł.

3.     Wprowadzeniu nowego dysponenta – Przedszkole  Publiczne Nr 3 dla zadania Nr 23 Zakup urządzeń kuchennych i ustalenie dla niego limitu na 2010 rok w wysokości 7 000 zł i pomniejszeniu limitu o tę samą kwotę dla dysponenta Wydział Edukacji Urzędu Miasta.

4.     Zwiększeniu limitu dla zadania  Nr 23  Zakup urządzeń kuchennych  o kwotę 5 500 zł w 2010 roku o kwotę 5 500 zł, z przeznaczeniem na zakup zmywarki dla Ogniska Wychowawczego.

5.     Zmniejszeniu limitu dla zadania  Nr 71  Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OW  na 2010 rok o kwotę 17 212 zł.

6.     Zmniejszeniu limitu dla zadania  Nr 3 Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem terenu na rewitalizowanym terenie byłej KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju na 2010 rok o kwotę 50 000 zł.

 

 

 

Załącznik Nr 4

 

W związku z osiągnięciem wyższego niż pierwotnie zakładano stanu środków obrotowych netto, proponuje się zwiększyć o 17 310 zł plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych za prace zlecone w formie umowy-zlecenia dotyczące  wybranych czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na pokrycie aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Załącznik Nr 5

 

Wprowadzone przez Prezydenta Miasta zmiany  wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” powodują zmianę załącznika „Dotacje z budżetu Miasta”, polegające na:

1.     Zwiększeniu Funduszu Wsparcia Policji o kwotę 4 500 zł  z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju za osiągnięcia w służbie.

2.     Wprowadzeniu nowej dotacji celowej w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem dla Gminy Pawłowice na pokrycie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły.

3.     Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 20 657 zł, z przeznaczeniem dla Miasta Stołecznego Warszawa, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza granicami Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

Załącznik Nr 6

 

W związku z osiągnięciem wyższego niż zakładano na etapie planowania budżetu Miasta stanu środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych  oraz bieżących dochodów proponuje się zwiększyć plan rachunek dochodów  własnych o kwotę 104 180 zł i przeznaczyć ją na wydatki bieżące określone przez  poszczególne jednostki organizacyjne Miasta, które na mocy uchwal Rady Miasta mogą takie rachunki tworzyć.

 

Załącznik Nr 7

 

1.    Proponuje się dokonać zmian polegających na zwiększeniu w 2010 roku plan wydatków  o kwotę  60 765 zł  przeznaczonych na realizację projektu pn. ,,Przedszkolaki przyszłością naszej gminy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, w tym zwiększenie o kwotę     51 651 zł wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększenie o kwotę 8 204 zł wydatków z Budżetu Państwa, w tym zwiększenie o kwotę 910 zł wydatków Gminy.

§   W tym Wydział Edukacji:

       Europejski Fundusz Społeczny – zwiększyć o kwotę  14 153 zł

       Budżet Państwa                      - zwiększyć o kwotę     2 248 zł

       Wkład własny                           - zwiększyć o kwotę        249 zł

§   W tym Publiczne Przedszkole Nr 12:

       Europejski Fundusz Społeczny – zwiększyć o kwotę  24 239 zł

       Budżet Państwa                      - zwiększyć o kwotę     3 850 zł

       Wkład własny                           - zwiększyć o kwotę        427 zł

§   W tym Publiczne Przedszkole Nr 13:

       Europejski Fundusz Społeczny – zwiększyć o kwotę  13 259 zł

       Budżet Państwa                      - zwiększyć o kwotę     2 106 zł

       Wkład własny                           - zwiększyć o kwotę        234 zł

      W dniu 05 sierpnia 2009 roku Miasto podpisało umowę nr UDA-POKL.09.01.01-24-033/08-00 o dofinansowanie projektu, którego realizację przewidziano na lata 2009-2010. Niezrealizowane wydatki z 2009 roku w wysokości 60 765 zł będą realizowane  w roku 2010.

 

2.    W związku ze zmianą  planu wydatków projektu „Przedszkolaki przyszłością naszej gminy”, wprowadzoną w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem w dniu  25 marca 2010 roku  proponuje się dokonać zmian  polegających na  dostosowaniu limitu wydatków do umownego montażu finansowego projektu tzn.  zmniejszeniu o kwotę  59 zł planu wydatków   z Budżetu Państwa przy równoczesnym zwiększeniu  o 40 zł  planu wydatków  z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zwiększeniu o 19 zł wkładu własnego.

3.    Miasto w dniu 18 lutego 2010 roku podpisało umowę nr UDA-POKL.06.01.02-24-004/09-00                o dofinansowanie projektu pn. ,,Profesjonalny urząd”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w latach 2010-2011.Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 462 099 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 392 784 zł., co stanowi 85% wartości projektu, pozostałą część w wysokości 69 315 zł stanowi wkład własny Miasta. Budżet projektu w podziale na lata przedstawia się następująco:

§   w  2010 roku

      Europejski Fundusz Społeczny 179 290 zł

       wkład własny 34 660 zł

§   w  2011 roku

      Europejski Fundusz Społeczny 213 494  

      wkład własny 34 655 zł

  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa     zawodowego na jastrzębskim rynku pracy, podniesienie jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy. Projekt ten choć jest odrębnym projektem stanowi jednak naturalną kontynuację projektu pn. ,,Skuteczny urząd”.

 

4.    Proponuje się dokonać zmian polegających na zwiększeniu o kwotę 10 001 zł wydatków  przeznaczonych na realizacje projektu pn. ,,Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – Etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

        W dniu 27 października 2009 roku Miasto podpisało umowę nr UDA-RPSL.07.01.01-00-003/08-00 o dofinansowanie projektu, którego realizację przewidziano na lata 2007-2012. W związku z wystąpieniem nieplanowanych wydatków niekwalifikowanych i wcześniejszym przesunięciem na ich pokrycie środków zaplanowanych na wydatki kwalifikowane zaistniała konieczność uzupełnienia w budżecie Miasta środków o ww. kwotę w celu wykazania równowagi zaplanowanych środków w budżecie Miasta na 2010 rok ze środkami wykazanymi w harmonogramie do wniosku o dofinansowanie.

 

5.    Proponuje się dokonać zmian polegających na zwiększeniu o kwotę 92 864 zł wydatków  przeznaczonych na realizację projektu pn. ,,Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – Etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.  W związku z wystąpieniem nieplanowanych wydatków niekwalifikowanych, na które Miasto nie otrzyma dofinansowania, a związanych z  podziałem działek pod planowaną inwestycję  zaistniała konieczność uzupełnienia w budżecie Miasta  środków o ww. kwotę, odpowiednio w podziale na lata:

        w 2010 roku zwiększyć o 92 501zł

        w 2011 roku zwiększyć o 361 zł

        w 2012 roku zwiększyć o 1 zł

       po 2012 roku zwiększyć o 1 zł

 

6.    Proponuje się dokonać zmian polegających na zmniejszeniu  o kwotę 50 000 zł wydatków  przeznaczonych w 2010 roku na wkład własny w realizacji projektu pn. ,,Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W związku z wystąpieniem po przetargu oszczędności proponuje się zmniejszyć plan wydatków o ww.  kwotę.  


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane