W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Regulamin ucznia

XML

Treść

Podstawowym zadaniem ucznia jest pilna i systematyczna nauka oraz wytrwała praca nad pełnym rozwojem osobowości . Ponadto uczeń rozumie i podejmuje podstawowe obowiązki obywatelskie ja i ponosi odpowiedzialność za swoje uczynki. Dba o dobre imię szkoły.

§ 1

UDZIAŁ W SPOŁECZNYM ŻYCIU SZKOŁY

1.     Każdy uczeń jest członkiem społeczności uczniowskiej.

2.     Najwyższą władzą społeczności uczniowskiej w szkole jest Samorząd Uczniowski.

3.     Pracą Samorządu Uczniowskiego kieruje Przewodniczący, wybierany drogą tajnych wyborów ze społeczności uczniowskiej.

4.     Przewodniczący kieruje pracą Samorządu, realizując jego plan pracy.

5.     Samorząd, dla organizowania i kierowania poszczególnymi dziedzinami życia uczniów w szkole, może powołać sekcje problemowe stałe lub doraźne.

6.     Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.

7.     Samorząd Uczniowski współpracuje z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.

8.     Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczą w posiedzeniach:

a)     Rady Pedagogicznej - jeśli zostaną zaproszeni przez Dyrektora szkoły;

b)    Rady Rodziców - na zaproszenie jej przewodniczącego.

9.     Samorząd Uczniowski współpracuje z działającymi na terenie szkoły organizacjami młodzieżowymi, akceptowanymi przez dyrekcję szkoły.

10.  Samorząd Uczniowski współdziała z opiekunami , spełniającymi rolę doradców w rozstrzyganiu podejmowanych spraw i łączników z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły.

§2

PRAWA UCZNIA

Uczeń ma prawo do:

1.     Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej.

2.     Podmiotowego i życzliwego traktowania go w całokształcie procesu dydaktyczno-wychowawczego, swobody wyrażania myśli i przekonań o życiu szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

3.     Opieki wychowawczej i takich warunków pobytu w szkole, które zapewniają bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności.

4.     Rozwijania swoich zainteresowań , zdolności i talentów w różnych formach zajęć pozalekcyjnych w szkole i poza nią.

5.     Pomocy nauczycielskiej i koleżeńskiej w przypadku trudności w nauce.

6.     Jawnej, obiektywnej i sprawiedliwej oceny oraz ustanowionych sposobów kontroli
postępów w nauce.

7.     Powiadomienia przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych prac kontrolnych. W ciągu dnia może się odbyć tylko jedna pisemna praca kontrolna, a w tygodniu nie więcej niż trzy.

8.     Uzyskania w ciągu dwóch tygodni oceny z pisemnej pracy kontrolnej.

9.     Indywidualnego toku nauczania i promowania z postanowieniem zawartym w odrębnych przepisach.

10.  Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

11.  Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

12.  Reprezentowania szkoły w różnych imprezach pozaszkolnych po uzyskaniu zgody wychowawcy klasowego. Podstawą zgody jest osiągnięcie pozytywnych wyników w nauce i nienaganne zachowanie.

13.  Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole. W szkole nie mogą działać organizacje, które w swym programie zakładają jakiekolwiek nietolerancje światopoglądowe, narodowościowe, wyznaniowe. Zgodę na działalność w szkole organizacji, ruchów i stowarzyszeń wydaje Dyrektor szkoły

14.  Korzystanie ze szkolnej opieki medycznej oraz zbiorowego ubezpieczenia.

15.  Korzystania z organizowanych przez szkołę rajdów, wycieczek i innych imprez kulturalno-oświatowych i sportowych.

§3

OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek:

1.     Przestrzegać postanowień statutu i regulaminów wewnętrznych szkoły.

2.     Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.

3.     Przychodzić na zajęcia lekcyjne i poza lekcyjne punktualnie. Opuszczone zajęcia muszą być usprawiedliwione przez rodziców telefonicznie, pisemnie lub osobiście. Uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia brakującego materiału.

4.     Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

5.     Przeciwstawiać się przejawom brutalności, agresji i wulgarności, szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka.

6.     Być odpowiedzialnym za życie i zdrowie własne, przestrzegać zasad higieny osobistej i zakazu: palenia tytoniu, używania środków odurzających i picia alkoholu.

7.     Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. W przypadku zniszczenia mienia szkoły Rodzice ucznia będą pociągnięci do odpowiedzialności materialnej.

8.     Przestrzegać przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących na terenie szkoły, a w szczególności podczas zajęć z techniki oraz zajęć wychowania fizycznego.

9.     Dbać o swój estetyczny wygląd i ubiór, a także o estetykę miejsca nauki.

10.  Pozostawiać w szatni po przybyciu do szkoły wierzchnie nakrycie, oraz obuwie.

11.  Pozostawać w czasie przerw na terenie szkoły. Nie wolno biegać po schodach, korytarzu oraz zachowywać się hałaśliwie.

12.  Wykorzystywać przerwy między zajęciami na odpoczynek i spożycie posiłku.

13.  Uczeń zobowiązany jest do wykonywania poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 4

NAGRODY

1.     Uczniowie wyróżniający się w nauce, zachowaniu i pracy pozalekcyjnej mogą otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

a)     pochwałę wychowawcy klasy;

b)    pochwałę Dyrektora szkoły;

c)     wyróżnienie przez Radę Pedagogiczną na wniosek wychowawcy klasy w formie listu do rodziców i ogłoszenia na apelu;

d)    nagrodę rzeczową.

e)     otrzymanie dodatkowych punktów z zachowania.

§ 5

KARY

1.     Za nieprzestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów, uczeń może być ukarany w następujący sposób:

a)     upomnieniem wychowawcy klasy;

b)    upomnieniem lub nagana Dyrektora szkoły;

c)     upomnieniem lub nagana Dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów;

d)    zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły;

e)     przeniesieniem do innej klasy lub innej szkoły;

f)     odjęciem punktów z zachowania

2.     Kolejność stosowania w/w kar, w zależności od charakteru wykroczenia, nie musi być przestrzegana.

3.     Uczeń, który uważa, że został ukarany niesłusznie lub że kara jest niewspółmierna do popełnionego czynu, ma prawo odwołać się do Dyrektora szkoły w ciągu trzech dni. Dyrektor szkoły, po konsultacji z Komisją Wychowawczą, podejmuje decyzję w ciągu 7 dni.

4.     Wykonanie kary (pkt1. d-e) może być zawieszone przez Dyrektora szkoły.

5.     Przy wymierzaniu kary Rada Pedagogiczna może nakazać ukaranemu obowiązek uczestniczenia w dodatkowych zajęciach wychowawczych prowadzonych przez pedagoga szkolnego.

6.     O otrzymaniu przez ucznia nagrody lub kary należy powiadomić jego rodziców lub prawnych opiekunów. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor lub wychowawca mogą listownie powiadomić rodziców lub opiekunów.

§ 6

Postanowienia końcowe:

1.     Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu w jakikolwiek sposób represjonowani.

2.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 września 2003r.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane