W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 236 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz66 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/236/2007)

RSS

UCHWAŁA Nr XXI/236/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 20 grudnia 2007 roku

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu

jednostki Bzie o symbolu  roboczym Bz66 w Jastrzębiu Zdroju

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miejscowego z zapisami " studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój", Rada Miasta Jastrzębie Zdrój uchwala poniższy akt prawa miejscowego, którego ustalenia obowiązują na obszarze opisanym w § 1 niniejszej uchwały.

 

TREŚĆ UCHWAŁY ZAWARTA JEST W NASTĘPUJĄCYCH ROZDZIAŁACH:

 

1.         Przepisy ogólne.

2.         Ustalenia  obowiązujące w całym obszarze  planu.

3.         Ustalenia obowiązujące  w  strefach  i  obszarach funkcjonalno – przestrzennych.

4.         Ustalenia obowiązujące w poszczególnych terenach.

5.         Przepisy końcowe.

 

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie w mieście Jastrzębie Zdrój o symbolu roboczym Bz 66, zwany dalej planem, obejmuje obszar określony w uchwale Rady Miasta Jastrzębie Zdrój o numerze VIII/154/2003 z dnia 24.04.2003r.:

Numerem 1 oznaczono południowo zachodni wierzchołek dz. 655/11 skąd granica strefy przebiega wzdłuż zachodniej granicy dz. 656/11 do punktu 2 będącym południowo zachodnim wierzchołkiem
dz. 656/11 a następnie granica strefy biegnie w kierunku wschodnim, przez punkty 3, 4, 5 położone
na północnej granicy dz. 1384/43, do punktu 6, będącym północno wschodnim wierzchołkiem dz.1348/43. z punktu 6 granica strefy biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej granicy dz.1385/43, poprzez punkt 7, leżący na północnej granicy dz. 1385/43, do punktu 8, będącym północno wschodnim wierzchołkiem dz. 1385/43. Z punktu 8 granica strefy biegnie dalej w kierunku wschodnim do punktu 9, będącym południowo wschodnim wierzchołkiem dz. 652/43 a następnie granica strefy biegnie do punktu 10 będącym północno zachodnim wierzchołkiem dz. 650/43. Z punktu 10 granica strefy biegnie w kierunku południowym, wzdłuż zachodniej granicy dz. 650/43, do punktu 11, będącym południowo zachodnim wierzchołkiem dz. 650/43 a następnie granica strefy biegnie w kierunku południowym, wzdłuż południowej granicy dz. 650/43 do punktu 12. Punkt 12 stanowi południowo – wschodni wierzchołek dz. 650/43. Z punktu 12 granica strefy biegnie w kierunku północnym do punktu 13, który jest wspólnym punktem z dz. 1386/43, 650/43, 883/11. Z punktu
13 strefy biegnie w kierunku wschodnim do punktu 14, będącym północno wschodnim wierzchołkiem dz. 1386/43. Z punktu 14 granica strefy biegnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy dz. 1386/43, 1406/43, 1393/43 do punktu 15, będącym północno wschodnim wierzchołkiem
dz. 1310/43. Z punktu 15 granica strefy biegnie dalej w kierunku południowym do punktu 16, będącym południowo wschodnim wierzchołkiem dz. 1310/43. Z punktu 16 granica strefy biegnie w kierunku zachodnim poprzez punkt 17, będącym południowo zachodnim wierzchołkiem dz. 1310/43, wzdłuż południowej granicy dz. 1310/43, 1361/43 do punktu 18. Punkt 18 stanowi południowo zachodni wierzchołek dz.1361/43. Z punktu 18 granica strefy biegnie w kierunku północnym do punktu 19, stanowiący północno wschodni wierzchołek dz. 916/43, skąd w kierunku zachodnim granica strefy biegnie do punktu 20, wzdłuż południowej granicy dz. 1379/43. Z punktu 20, będącym południowo zachodnim wierzchołkiem dz. 1392/43 granica strefy biegnie wzdłuż zachodniej granicy dz. 1392/43, na której leżą punkty 21 i 22, do punktu 23. Punkt 23 stanowi północno wschodni wierzchołek
dz. 379/27. Z punktu 23 granica strefy biegnie
  do punktu 24, będącym wspólnym wierzchołkiem
dz. 1359/27 i dz. 1390/43. Z punktu 24 granica strefy biegnie w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy dz. 1390/43 i 1389/43 do punktu 25, skąd wzdłuż południowej granicy dz. 1409/43 biegnie do punktu 26, a następnie wzdłuż zachodniej granicy dz. 1409/43 biegnie do punktu 27. Punkt 27 jest północno zachodnim wierzchołkiem dz. 1409/43. Z punktu 27 granica strefy biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy dz. 1384/43 do punktu 28, będącym południowo zachodnim wierzchołkiem dz. 1384/43 a następnie wzdłuż zachodniej granicy dz. 1384/43 poprzez punkt 29 i 30 biegnie do punktu 31. Punkt 31 stanowi wspólny wierzchołek dz. 653/43, 1383/43, 1384/43. Z punktu 31 granica strefy łączy się z punktem 1.

 

§ 2

 

Załącznikami do uchwały są:

1.    załącznik nr 1 - rysunek planu, sporządzony w skali 1 : 2000, wraz z wyrysem ze " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój";

2.    załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie, w sprawie sposobu rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu;

3.     załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

 

§ 3

 

1. W obszarze objętym planem, z mocy niniejszej uchwały, obowiązują:

1)   granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

2)   linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)   cyfrowo – literowe oznaczenia przeznaczenia terenów;

4)   nieprzekraczalne linie zabudowy;

 

2.  Pozostałe oznaczenia zawarte w rysunku planu mają charakter informacyjny.

 

§ 4

 

1.    Pojęcia używane w ustaleniach planu, których znaczenie może odbiegać od potocznego, należy rozumieć jak niżej:

1)       teren - to część obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem cyfrowo - literowym, w którym cyfra oznacza kolejny numer terenu o danym przeznaczeniu a część literowa określa rodzaj tego przeznaczenia;

2)       przestrzeń publiczna - to ulice, place, ciągi piesze i przedpola obiektów kubaturowych do nich przylegające, stanowiących składnik osiedli mieszkaniowych oraz budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, a także ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej;

3)       stawka procentowa - określa  jaki procent wzrostu wartości terenu, spowodowanej ustaleniami planu, będzie jednorazowo pobierany przez Prezydenta od Właściciela zbywanej nieruchomości zgodnie z aktualnym stanem regulacji prawnych.

 

2.                   Treścią wypisów z planu są ustalenia zawarte w paragrafie dotyczącym danego terenu oraz ustalenia ogólne dotyczące danej inwestycji. Brak któregokolwiek z obligatoryjnych lub fakultatywnych elementów planu opisanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oznacza, że dla tego terenu nie występowała potrzeba jego określenia.

 

3.                   Wyrys z rysunku planu musi zawierać jego stosowny fragment i legendę opisującą występujące oznaczenia graficzne.

 

Rozdział 2

USTALENIA  OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM OBSZARZE  PLANU

 

§ 5

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

 

1.       Plan ustala przeznaczenie terenów wymienionych w legendzie rysunku planu oraz opisanych w §2 niniejszej uchwały.

 

2.       W granicach wyznaczonych w planie terenów mogą każdorazowo występować:

 

1)    drogi wewnętrzne i parkingi,

2)    ogólnodostępne ciągi piesze, pieszo-jezdne i ścieżki rowerowe,

3)    obiekty i sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia służące ochronie środowiska,

4)    zieleń izolacyjna i urządzona,

5)    wody powierzchniowe.

 

§ 6

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

1.       Na całym obszarze planu dopuszcza się:

 

1)         remonty, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy obiektów istniejących oraz zmiany sposobu ich użytkowania na funkcje zgodne z przeznaczeniem terenów pod warunkiem, że dla obiektów istniejących i wprowadzanych łącznie, zachowane zostaną wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy określone dla tego terenu;

2)         sytuowanie budynków w odległościach mniejszych niż wynikające z warunków technicznych, w szczególności w granicy działki;

3)         jednoczesną realizację stykających się budynków o podobnej funkcji i gabarytach na działkach przylegających, oraz realizacje kubatury usytuowanej na granicy działek prowadzoną przez właścicieli wspólnie.

 

2.       Zakazuje się realizacji budynków w granicach linii rozgraniczających układu drogowego, za wyjątkiem obiektów plombowych, dla których zaleca się utrzymanie linii zabudowy i lokalizacji ogrodzeń jak na działkach sąsiadujących - o ile pozwala to na właściwe użytkowanie ulicy.

 

3.       W przypadkach, gdy istniejące zagospodarowanie i ukształtowanie zabudowy w obrębie działki lub terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego nie spełnia określonych w planie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, dopuszcza się wyłącznie remonty i przebudowy nie związane z powiększaniem powierzchni i wysokości zabudowy.

 

4.       Zabudowę oraz zmianę sposobu użytkowania zgodną z przeznaczeniem terenu ustalonym w niniejszej uchwale dopuszcza się pod warunkiem pełnego zaspokojenia potrzeb parkingowych planowanego zagospodarowania i użytkowania terenu, uwzględniając ustalenia zawarte w § 9, ust. 1, pkt 3.

 

5.       Ustala się poniższe zasady prowadzenia przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów złożonych takich jak na przykład szeregowa lub bliźniacza zabudowa jednorodzinna:

 

1)       zakres przekształceń powinien obejmować wszystkie budynki składające się na obiekt, jeśli obejmuje tylko ich część to wprowadzane zmiany muszą gwarantować właściwe użytkowanie części pozostałych i zapewniać spójną formę tak powstałej całości;

2)       zakazuje się realizacji budynków gospodarczych, usługowych i garaży nie uwzględniających pierwotnych założeń zagospodarowania całego zespołu.

 

6.         Zabudowę oraz zagospodarowanie w obrębie terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego powinny cechować zharmonizowane z otoczeniem i ujednolicone rozwiązania architektoniczne, zwłaszcza w zakresie zastosowanych materiałów, kolorystyki elewacji, pokryć dachowych i ogrodzeń oraz planowanej zieleni urządzonej i kształtowania powierzchni utwardzonych parkingów, dojść i dojazdów.

 

  

 

§ 7

 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 

1.       Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,
w myśl obowiązujących
przepisów odrębnych.

 

2.       Zakazuje się realizacji przedsięwzięć powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska lub standardów emisyjnych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych obowiązujących w tym zakresie, w szczególności należy zapewnić przy użyciu wszelkiej dostępnej techniki ograniczenie emisji powodującej zanieczyszczenie w stosunku do terenów sąsiednich.

 

§ 8

 Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

 

1.         Dla ogólnodostępnych przestrzeni publicznych wyznaczonych w rysunku planu oraz występujących w granicach terenów usługowych i produkcyjno - usługowych określa się poniższe zasady ich kształtowania i zagospodarowania:

- szyldy, reklamy i tablice informacyjne umieszczane na budynkach nie mogą deformować ich bryły i powinny nawiązywać do podziałów i tektoniki fasad.

2.         Przestrzenie publiczne należy formować uwzględniając powiązania widokowe z terenami przylegającymi, różnorodność gatunkową stosowanych roślin w tym wielopiętrowe układy zimozielone i poszycie odporne na wydeptywanie.

3.         Nakazuje się dostosowanie przyjmowanych rozwiązań do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

§ 9

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

 

1.         Obsługa komunikacyjna:

 

1)       dopuszcza się w uzgodnieniu z zarządzającym drogą lub ulicą, zachowanie w pasie drogowym istniejących budynków i ogrodzeń, o ile ich lokalizacja pozwala na właściwe użytkowanie ulicy;

2)       warunek obsługi komunikacyjnej działki przypisanej do danej funkcji lub zamierzenia inwestycyjnego uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej, przylega ona na odcinku o długości 5 m do drogi publicznej lub do jej granic dochodzi droga wewnętrzna o szerokości 6m o parametrach geometrycznych pozwalających na dojazd staży pożarnej i miejskich służb komunalnych lub ustanowiono służebność przejazdu do drogi publicznej poprzez działki sąsiadujące, w  przypadku przeciwnym, zakazuje się zabudowy działki;

3)       nakazuje się stosowanie poniższych, minimalnych standardów zaspokojenia potrzeb parkingowych, pod pojęciem "zatrudnionych" należy rozumieć liczbę pracowników etatowych najliczniejszej zmiany:

a)    usługi handlu tworzące zespoły wielofunkcyjne oraz wolnostojące o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 1000 m2 - 1 miejsce postojowe na 35 m2 powierzchni sprzedaży i dodatkowo  1 miejsce na 4 zatrudnionych, wymagana możliwość dostawy towarów w sposób nie zakłócający płynność ruchu na ulicach przylegających;

b)    usługi gastronomiczne - 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych i dodatkowo
1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych;

c)    usługi związane z administracją, zarządzaniem gospodarczym, banki i inne podobne, których działanie opiera się na obsłudze pojedynczych klientów - 1 miejsce postojowe na 50m2 powierzchni użytkowej dostępnej dla klientów i dodatkowo 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych;

4)       przed bramą wjazdową nakazuje się  zabezpieczenie miejsca postojowego dla co najmniej jednego zestawu drogowego TIR oraz 4 stanowisk dla samochodów osobowych.

5)       zakazuje się realizacji inwestycji, dla których w granicach działki lub w odległości nie większej niż 300m od obiektu obsługiwanego nie można wskazać lokalizacji zespołu parkingowego pokrywającego potrzeby tej realizacji.

 

2.       Infrastruktura techniczna:

 

1)         wszelkie działania inwestycyjne, w tym makroniwelacja, budowa obiektów kubaturowych,  ogrodzeń,  uzbrojenie terenu, nasadzenia i długotrwałe składowanie materiałów, prowadzone w granicach określonych przepisami odrębnymi stref technicznych i kontrolowanych sieci istniejących i planowanych, wymagają uzyskania zgody zarządzającego siecią.

2)         projektowane sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulic i dróg, lub w przypadku braku takiej możliwości - na terenach przylegających, na warunkach uzgodnionych z właścicielem danego terenu i w powiązaniu z fizjografią, istniejącymi obiektami, kierunkami ogrodzeń lub kierunkami podziałów własnościowych oraz w sposób umożliwiający realizację ustalonego dla danego terenu zagospodarowania i kształtowania zabudowy związanej z jego przeznaczeniem;

3)         wszelkie działania inwestycyjne, w tym makroniwelacja, budowa obiektów kubaturowych,  ogrodzeń,  uzbrojenie terenu, nasadzenia i długotrwałe składowanie materiałów, prowadzone
w granicach określonych przepisami odrębnymi stref technicznych i kontrolowanych sieci istniejących i planowanych, wymagają uzyskania zgody zarządzającego siecią;

4)         właściciele i zarządzający terenami są zobowiązani do umożliwienia zarządzającemu daną siecią dostępu do niej i urządzeń z nią związanych położonych w granicach ich nieruchomości w celu kontroli jej działania, usunięcia awarii;

5)         warunki obsługi:

a)    zaopatrzenie w wodę - obowiązuje podłączenie do wodociągów istniejących lub planowanych;

b)    ustala się możliwość zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych z istniejącej sieci ø 150;

c)    odbiór ścieków komunalnych - obowiązuje podłączenie do istniejących kolektorów sanitarnych;

d)    odprowadzenie wód opadowych i roztopowych systemem istniejącej i planowanej kanalizacji deszczowej;

e)    zaopatrzenie w gaz - z istniejących i projektowanych sieci niskiego i podwyższonego ciśnienia oraz związanych z nimi urządzeń;

f)      zaopatrzenie w ciepło - systemy wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń i uzyskania ciepłej wody użytkowej muszą zapewniać minimalną emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, w tym celu nakazuje się zastosowanie urządzeń w postaci:

·         kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym,

·         kotłów opalanych paliwem stałym o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 80%,

·         niekonwencjonalnych systemów ogrzewania opartych na źródłach energii odnawialnej,

·         systemu sieci ciepłowniczych,

·         elektrycznych urządzeń grzewczych.

g)    zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci poprzez jej utrzymanie i wykorzystanie
w granicach istniejącej mocy sieci dosyłowej i transmisyjnej, ustalono rezerwę terenu oznaczonego symbolem 1TE - tereny infrastruktury technicznej, elektroenergetyka; istniejący GPZ Bzie, ustala się wymóg uporządkowania tras przebiegu sieci średniego
i niskiego napięcia poprzez ułożenie kabli w zarezerwowanych strefach wzdłuż dróg
;

h)    obsługa telekomunikacyjna z sieci istniejących i projektowanych, nakazuje się realizację nowych i modernizowanych podłączeń w formie kablowej i zaleca się sukcesywną likwidację istniejących podłączeń napowietrznych.

 

Rozdział 3

USTALENIA OBOWIĄZUJĄCE W  STREFACH  I  OBSZARACH

FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNYCH

 

§ 10

 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

 

1.       W obszarze planu nie występują obiekty wpisane do Rejestru Zabytków oraz Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, stąd warunków ochrony w tym zakresie nie określa się.

 

2.       W obszarze planu nie występują obiekty o wysokich walorach kulturowych - postulowanych do objęcia Gminną Ewidencją Zabytków.

 

3.       W granicach planu nie występują udokumentowane stanowiska archeologiczne, jeśli jednak
w trakcie prowadzenia prac ziemnych natrafi się na przedmiot o cechach zabytkowych obowiązuje wstrzymanie robót i powiadomienie właściwego organu nadzoru archeologicznego w trybie określonym w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków.

 

§ 11

Zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych

 

1.  Ochrona środowiska naturalnego i przyrody - dla niżej wymienionych, postulowanych obszarów i stref obowiązują odpowiednio:

 

1) Zbiorniki wód podziemnych w całym obszarze planu:

a)         w granicach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) zakazuje się prowadzenia działalności i realizacji inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne;

b)         przedsięwzięcia dopuszczone do realizacji przepisami planu, przedsięwzięcia mogące wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz wszelkie przedsięwzięcia mogące zanieczyścić wody podziemne w granicach Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (UPWP) wymagają zastosowania najlepszych dostępnych technik chroniących grunt i wody podziemne przed zanieczyszczeniem; podstawą do stwierdzenia istnienia bądź braku zagrożenia w tym zakresie jest postępowanie w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzone w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy
i dokumentację hydrogeologiczną.

2)       Pomniki przyrody - postuluje się objęcie ochroną prawną drzew: ul. Rolnicza i lipa drobnolistna - ochronna winna polegać na umożliwieniu naturalnej wegetacji w tym zachowanie niezmiennych stosunków wodnych i glebowych w odległości równej co najmniej podwojonej wysokości drzewa.

2.      Tereny i obszary górnictwa węglowego:

1)       obszar objęty planem jest położony granicach terenów górniczych JSW S.A. KWK "Pniówek";

2)        ustala się obowiązek prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem informacji
o przewidywanych czynnikach geologiczno - górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskanych od właściwych organów nadzoru górniczego lub bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego.

 

§ 12

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

 

1.    Nie wprowadza się ograniczeń dla podziałów nieruchomości prowadzone w celach innych niż inwestycyjne, takich jak na przykład z postępowaniami spadkowymi, kupno – sprzedaż nieruchomości.

2.    Dopuszcza się wydzielanie działek gruntowych przeznaczonych cele uzupełniające przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne terenów, w szczególności takie jak:

 

1)         obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

2)         drogi wewnętrzne o minimalnej szerokości wynoszącej:

- 6m dla terenów oznaczonych symbolami:  PU, MN, U

 

3.         Przy wydzielaniu działki na potrzeby dróg wewnętrznych o charakterze sięgacza, obsługującej więcej niż cztery działki budowlane, należy przewidzieć realizację placu do zawracania.

 

4.         Sytuowanie nowych budynków na działkach wydzielonych przed wejściem w życie ustaleń niniejszego planu i mniejszych od wymaganej powierzchni minimalnej jest możliwe pod warunkiem zachowania gabarytów, parametrów i wskaźników urbanistycznych wskazanych
w przepisach niniejszej uchwały, dotyczących danego terenu.

 

5.         Podziały budynków muszą uwzględniać jego schemat konstrukcyjny i sposób użytkowania,
w szczególności:

1)         jeżeli wraz z podziałem działki dochodzi do podziału budynku, to linia podziału musi przebiegać na całej wysokości obiektu, przez ścianę dzielącą go na regularne i samodzielne części  oraz nie może odbiegać od linii podziału działki;

2)         wydzielone części muszą spełniać warunki techniczne dla sytuowania budynków w granicy działki;

3)         po podziale musi być możliwe prowadzenie remontów, modernizacji i przebudów samodzielnie - przez  właścicieli poszczególnych fragmentów.

 

§ 13

Zasady rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji

 

1.       Ustala  się że istniejąca zabudowa produkcyjno - usługowej, wymaga przekształceń i rekultywacji, których celem jest:

 

1)         przywrócenie walorów użytkowych terenu silnie narażonego na skutki obecnej i planowanej eksploatacji górniczej;

2)         zapewnienie akceptowalnego standardu estetycznego obiektów położonych przy trasie prowadzącej ruch tranzytowy.

 

2.       Zakazuje się prowadzenia działalności inwestycyjnej sprzecznej z wyżej wymienionymi celami.

 

Rozdział 4

USTALENIA OBOWIĄZUJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH TERENACH

 

§ 14

Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczone symbolami 1MN,U

1.  Przeznaczenie:

1)         podstawowe: zabudowa usługowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią, za wyjątkiem stacji paliw oraz produkcji, składów i magazynów nie związanych
z funkcją usługową; w obrębie poszczególnych działek możliwe jest dowolne łączenie wymienionych przeznaczeń;

2)         dopuszczalne:

b)         działalność produkcyjna związana wyłącznie z prowadzoną funkcją usługową,

c)         obiekty towarzyszące, takie jak garaże, budynki gospodarcze, wiaty.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)    geometria i wielkość działki - umiarowa, tam gdzie to możliwe prostokreślna, kąt nachylenia granic bocznych w stosunku do kierunku drogi obsługującej nie mniejszy niż 60o,

a) minimalna wielkość działki przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego:

           - tereny 1MN,U:

        - zabudowa mieszkaniowa - 500 m2   szerokość frontu co najmniej 18 m,

        - usługi występujące samodzielnie – 1000 m2  szerokość frontu co najmniej 22 m,

b)  dla pozostałych, dopuszczalnych form zabudowy wielkość działki musi zapewniać możliwość zachowania niżej opisanych wskaźników i parametrów urbanistycznych;

3)       zasady lokalizacji budynków - budynki mieszkalne, usługowe, gospodarcze i garaże należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obsługującej w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni określonych w przepisach odrębnych z zastrzeżeniem ustaleń § 6 ust. 1 pkt 2 i 3;

4)       dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 50% powierzchni działki przypisanej do danego zamierzenia inwestycyjnego;

5)       wymagana powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 30% powierzchni działki przypisanej do danego zamierzenia inwestycyjnego;

6)       dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym:

a)                  budynki mieszkalne i usługowe - trzy kondygnacje nadziemne,

b)                  budynki gospodarcze i garaże wolnostojące - dwie kondygnacje nadziemne,

c)                  obiekty halowe o funkcji usługowej i produkcyjnej - nie więcej niż 9 m,

d)                  każdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną czwartą rzutu poziomego obiektu;

7)   zasady formowania budynków:

a)                  dopuszczalna zabudowa wolnostojąca,

b)                  dopuszczalne dachy płaskie, łupinowe oraz dwu i wielospadowe, szczytowe
i naczółkowe, kąty nachylenia połaci symetryczne względem kalenicy, o spadkach od 20o do 45o.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1)         dopuszcza się drugą i kolejne linie zabudowy tylko w przypadku zapewnienia ich obsługi zgodnie z ustaleniami opisanymi w § 9, ust. 1, pkt 2;

2)         wjazd na jednostkę wyłącznie drogą wewnętrzną od strony 4PU,

3)         tam gdzie to możliwe nakazuje się łączenie wjazdów bramowych na działkach sąsiadujących;

4)         obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

  1. Stawka procentowa - dla terenów: MN,U - 0%.

 

§ 15

Tereny zabudowy produkcyjno - usługowej, oznaczone symbolami 1 – 5PU

 

1. Ustala się przeznaczenie:

 

1)       podstawowe: tereny i zabudowa produkcyjna, magazynowo - składowa i usługowa wraz
z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią;

2)       dopuszczalne:

a)    zabudowa mieszkaniowo - hotelowa,

b)    handel hurtowy z wyłączeniem obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,

c)    obiekty towarzyszące, takie jak garaże, budynki gospodarcze i wiaty,

 

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)       geometria i wielkość działki - dotyczy nowych wydzieleń - umiarowa, tam gdzie to możliwe prostokreślna, kąt nachylenia granic bocznych w stosunku do kierunku drogi obsługującej niż mniejszy niż 60o, wielość działki przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego musi pozwalać na uzyskanie wskaźników opisanych w pkt. 3 i 4, jednak nie mniej niż 3000 m2, szerokość frontu co najmniej 25 m.

2)       zasady lokalizacji budynków - budynki produkcyjne, składowe, usługowe, gospodarcze i garaże należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej, prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obsługującej w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni określonych
w przepisach odrębnych  ;

3)       dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie więcej niż  60% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;

4)       wymagana powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 20% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;

5)       dopuszczalna wysokość zabudowy: cztery kondygnacje nadziemne dla budynków administracyjnych, dwie kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym dla gospodarczych i garaży wolnostojących, dla obiektów produkcyjnych magazynowych i halowych nie więcej niż 15 m, chyba, że większa wysokość wynika wprost z technologii lub specyfiki danego obiektu, każdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną piątą rzutu poziomego obiektu;

6)       zasady formowania budynków:

a)         nowe budynki biurowe i usługowe: artykulacja współczesna z użyciem tradycyjnych materiałów wykończeniowych takich jak kamień, cegła klinkierowa, tynki szlachetne, szkło, drewno i pokrycia ceramiczne,

b)         obiekty halowe: prosta, umiarowa bryła z akcentowaną partią wejścia głównego,

c)         dla obiektów i urządzeń technologicznych zasad nie określa się.

 

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów - nie określa się

 

4. Stawka procentowa - dla terenów: PU - 0%.

 

§ 16

Tereny dróg publicznych, oznaczone symbolami 1KD-Z,  1KD-L,  1-3KD-D

 

1. Ustala się przeznaczenie:

1)              podstawowe: pasy drogowe ulic i dróg publicznych oraz parkingi, obiekty i urządzenia związane z ruchem samochodowym i jego bezpieczeństwem;

2)              dopuszczalne - prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i lokalizacja związanych z nią urządzeń, lokalizacja reklam, elementów informacji wizualnej i zieleni przyulicznej.

 

2.    Występują poniższe klasy techniczne dróg i ulic publicznych, oznaczone na rysunku planu:

1)              1KD-Z – tereny dróg publicznych w  ciągu ul. Świerczewskiego w tym droga klasy – Z,
 
w granicach opracowania pobocze,

- zakazuje się wprowadzania dodatkowych, bezpośrednich włączeń w jezdnie drogi, ponad wynikające z zainwestowania terenu w momencie wejścia w życie ustaleń planu;

2)           1KD-L – tereny dróg publicznych w ciągu ulicy Rolniczej w tym droga klasy– L,

a)         szerokość w liniach rozgraniczających od 12m do 15m,

b)         przekrój poprzeczny 2 pasy ruchu, ze stosownymi poszerzeniami w rejonach skrzyżowań, zjazdów i włączeń, obustronne chodniki z zielenią rozdzielającą,

c)         nakazuje się ochronę istniejących drzew.

3)       1-3KD-D – tereny dróg publicznych w tym droga klasy – D,

a)         szerokość w liniach rozgraniczających - wymagane 10m, dopuszczalne lokalne przewężenia lub poszerzenia wynikające z istniejącego zainwestowania, jednak nie mniej niż 8m;

b)         przekrój poprzeczny 2 pasy ruchu, ze stosownymi poszerzeniami w rejonach skrzyżowań, zjazdów i włączeń, obustronne chodniki.

 

3.  Stawka procentowa - dla terenów: KD-Z, KD-L, KD-D - 0%.

 

§ 17

Tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW

 

Ustala się przeznaczenie:

1)    podstawowe: tereny niepublicznych ulic i parkingów, obiekty i urządzenia związane z ruchem samochodowym i jego bezpieczeństwem;

2)    dopuszczalne: prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i lokalizacja związanych z nią urządzeń, lokalizacja reklam, elementów informacji wizualnej i zieleni przyulicznej.

Wymagane poniższe parametry techniczne ulic wewnętrznych:

1)       szerokość w liniach rozgraniczających  nie mniej niż 6m;

2)       przekrój poprzeczny - zalecane 2 pasy ruchu, na odcinkach nie dłuższych niż 200 m dopuszczalny 1 pas ruchu o szerokości nie mniejszej niż 3 m, pod warunkiem wprowadzenia mijanek o długości nie mniejszej niż 10 m w odstępach nie większych niż 50 m,

3)       geometria ulicy musi pozwalać na dojazd i zawracanie pojazdów staży pożarnej oraz służb komunalnych.

 

1.       Szczególne warunki zagospodarowania terenów - nie określa się.

 

2.       Stawka procentowa- dla terenu KDW - 0%.

 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 18

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 19

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego.

§ 20

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.01.2008 12:22
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 739
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.01.2008 12:22
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 432
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.01.2008 12:22
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 374
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.01.2008 12:22
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 2140
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.