W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 122 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C44 w Jastrzębiu Zdroju (XII/122/2007)

RSS

UCHWAŁA Nr XII/122/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 28 czerwca 2007 roku

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu

jednostki Centrum o symbolu roboczym C44 w Jastrzębiu Zdroju

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591,   z późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miejscowego ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój", Rada Miasta Jastrzębie Zdrój uchwala poniższy akt prawa miejscowego, którego ustalenia obowiązują na obszarze opisanym w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

 

TREŚĆ UCHWAŁY ZAWARTA JEST W NASTĘPUJĄCYCH ROZDZIAŁACH:

1. Przepisy ogólne

2. Ustalenia dla terenów zabudowy

3. Ustalenia dla terenów komunikacji

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

7. Stawki jednorazowych opłat za sprzedaż nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu

8. Przepisy końcowe

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

§1            

1.      Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C44 w Jastrzębiu Zdroju obejmuje obszar w granicach określonych w załącznikach nr 1a i 1b do uchwały nr XXXVII/979/2001 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 grudnia 2001 roku. tj.: granica opracowania rozpoczyna się od punktu będącego północnym wierzchołkiem dz. 61/5, następnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granic dz. 61/5, 59/6, 57/7, 55/8, 85/9,86/9, 81/9, 82/9 biegnie do punktu będącego południowo - wschodnim wierzchołkiem dz. 82/9 następnie w kierunku zachodnim biegnie wzdłuż południowej granicy dz. 82/9, 55/8, 3/7, 27/6, 61/5, 22/4, 83/4 oraz przedłużenia południowej granicy dz. 83/4 do południowo - zachodniego wierzchołka dz. 561/127, następnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy dz. 560/128 do punktu położonego na przecięciu się wschodniej granicy dz. 560/128 z przedłużeniem południowej granicy dz. 1852/306, następnie biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż przedłużenia południowej granicy dz. 1852/306 do punktu będącego południowo - zachodnim wierzchołkiem dz. 1852/306, następnie wzdłuż zachodniej granicy dz. 1852/306 oraz wzdłuż ulicy Pochwacie z powrotem do punktu będącego północnym wierzchołkiem dz. 61/5.

2.      Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C44 w Jastrzębiu Zdroju (zwany dalej w skrócie „planem”), składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

1)        załącznik nr 1 - Rysunek planu stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej, w skali 1:2000, wydrukowany w skali 1:4000;

2)        załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3)        załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

 §2            

1.      W części tekstowej niniejszej uchwały określa się:

1)        przeznaczenie terenów;

2)        zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)        zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)        zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)        wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6)        parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7)        granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8)        szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9)        szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10)     zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11)     sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12)     stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.      W załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały określa się elementy będące ustaleniami planu:

1)        granice obszaru objętego planem;

2)        linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)        oznaczenia cyfrowo-literowe określające numer i przeznaczenie terenu;

4)        nieprzekraczalne linie zabudowy;

5)        tereny, dla których ustala się różną od zera stawkę renty planistycznej.

3.      W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały określa się elementy informacyjne nie będące ustaleniami planu:

1)        granice działek;

2)        istniejące sieci infrastruktury technicznej wraz ze strefami ochronnymi.

§3            

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)        uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Jastrzębie Zdrój o ile z treści przypisu nie wynika inaczej;

2)        planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój w granicach określonych niniejszą uchwałą, o ile z treści przypisów nie wynika inaczej;

3)        rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, na mapie zasadniczej w skali 1:2000;

4)        jednostce planu lub terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

5)        oznaczeniach C000...,… – należy przez to rozumieć symbol literowo-cyfrowy określający numer i przeznaczenie jednostki planu, odpowiednio: {C000} - oznaczenie cyfrowe jednostki planu, {...,…} – przeznaczenie terenu;

6)        ustawie – należy przez to  rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami);

7)        przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania terenu określone jako uzupełniające;

8)        przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć działalność inną niż podstawowa, dopuszczoną w ograniczonym zakresie do lokalizacji w danej jednostce planu jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego;

9)        wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć maksymalną wysokość obiektu budowlanego mierzoną od poziomu terenu w rejonie wejścia głównego do gzymsu, rynny lub szczytu attyki, wyrażoną  w ilości kondygnacji o wysokości standardowej dla danej funkcji lub w metrach;

10)     wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych w obrębie nieruchomości do powierzchni tej nieruchomości;

11)     powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć nieutwardzoną i niezabudowaną powierzchnię pokrytą roślinnością trwałą lub wodą na gruncie rodzimym, przy czym dopuszcza się, że nie więcej niż 25% powierzchni pokrytych roślinnością może być na podłożu sztucznym nad podziemnymi kondygnacjami budynków;

12)     zagospodarowaniu towarzyszącym – należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne lub pożarowe, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, obiekty gospodarcze oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji dominujących lub towarzyszącą zieleń urządzoną, chyba że w treści zapisów szczegółowych określono inaczej lub obiekt czy urządzenia nie spełniają norm określonych w odrębnych przepisach;

13)     zamierzeniu inwestycyjnym – należy przez to rozumieć obszar niezbędny dla realizacji przedsięwzięcia obejmujący: część działki, działkę lub działki, do których inwestor posiada tytuł prawny;

14)     nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności;

15)     funkcje uciążliwe – należy przez to rozumieć funkcje, które powodują lub mogą spowodować przekroczenie standardów jakości środowiska lub standardów emisyjnych, w szczególności poza terenem do którego właściciel posiada tytuł prawny, lub wprowadzające ograniczenia w użytkowaniu terenów przylegających zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie. Podstawą zaliczenia funkcji do kategorii uciążliwych jest wynik przeprowadzonego postępowania w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko lub wynik przeglądu ekologicznego, a nie tylko jego kwalifikacja rodzajowa wynikająca z przepisów dotyczących ochrony środowiska.

§4            

W ustaleniach tekstowych zastosowano następujące wyrażenia określające stopień obowiązywania tych ustaleń:

1)        "zakaz" lub "nakaz" a także "wymagane" wyrażają konieczność respektowania danego ustalenia planu z wyjątkiem od­stępstw wyrażonych dopuszczeniem innych możliwości;

2)        "dopuszcza się" wyraża dopuszczenie odstępstw od ustaleń pod­stawowych w podanym zakresie, uzasadnionych np.: warun­kami projektowania, warunkami ekonomicznymi, doraźnymi potrzebami itp.

ROZDZIAŁ 2

USTALENIA DLA TERENÓW ZABUDOWY

§5            

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostek oznaczonych jako C001MN;    C002MN:

1.      Przeznaczenie terenów:

1)        przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)        przeznaczenie uzupełniające – usługi i rzemiosło, zagospodarowanie towarzyszące, urządzenia oraz sieci uzbrojenia nad- i podziemnego.

2.      Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)        dopuszcza się funkcje usług i rzemiosła wyłącznie w obrębie nieruchomości o dominującej funkcji mieszkaniowej;

2)        udział powierzchni przeznaczonej dla funkcji usług i/lub rzemiosła, w obrębie nieruchomości, nie może przekroczyć 40% powierzchni użytkowej obiektów w obrębie tej nieruchomości;

3)        zakaz przekraczania wskazanych na rysunku planu linii zabudowy tj.:

a)       nie mniej niż 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Pochwacie,

b)       nie mniej niż 12m od zewnętrznej krawędzi jezdni w jednostce planu oznaczonej jako C008KDD,

c)        nie mniej niż 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni w jednostkach planu oznaczonych jako C010KDW i C011KDW,

d)       dla istniejących obiektów zlokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w odległości od dróg mniejszej niż wskazana na rysunku planu, dopuszcza się utrzymanie i remonty tych obiektów bez prawa rozbudowy w tej strefie.

4)        dla dachów o kącie nachylenia połaci powyżej 15º nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu;

5)        zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej i falistej;

6)        dopuszcza się lokalizowanie obiektów tymczasowych w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”.

3.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)        powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni nieruchomości gruntowej;

2)        minimum 40% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna;

3)        wysokość zabudowy nie może przekraczać 11m;

4)        wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie i inne nie będące obiektami mieszkaniowymi) nie może przekraczać 6,5m.

4.      Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)        nie ustala się wymogu scalania nieruchomości;

2)        dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych oraz innych prawnie dopuszczonych form przejazdu o szerokości nie mniejszej niż 4,5m dla projektowanych do wydzielenia działek gruntu nie posiadających dostępu do drogi publicznej;

3)        zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 600m2;

4)        zakaz wydzielania działek o szerokości frontu mniejszej niż 20m;

5)        dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż wskazane powyżej, wyłącznie w celu polepszenia warunków dla przyległej nieruchomości. Polepszenie warunków oznacza: zwiększenie powierzchni nieruchomości dla projektowanej lub istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej lub dróg.

5.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1)        zakaz lokalizowania i rozbudowy obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi w strefie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a krawędzią jezdni, dopuszcza się wyłącznie remonty i nadbudowy obiektów zlokalizowanych w tej strefie bez zmiany obrysu;

2)        zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt osób w strefie ochronnej linii energetycznej średniego napięcia. Dopuszcza się lokalizowanie w tej strefie pozostałych obiektów pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego zarządcy.

6.      Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

ustala się tymczasowe rolnicze użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem.

7.      Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z §13.

8.      Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z §14.

9.      Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

1)        jednostka zawiera się w obrębie terenów górniczych w związku z tym ustala się obowiązek prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskiwanych od właściwych organów nadzoru górniczego lub bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego;

2)        w obrębie jednostki planu nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

3)        w obrębie jednostki planu nie występują obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych.

10.   Zasady obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej:

1)        obsługa komunikacyjna nieruchomości z drogi publicznej w jednostce planu oznaczonej symbolem C008KDD oraz dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem C010KDW i C011KDW;

2)        wymaga się wyposażenia obiektów w parkingi w ilości nie mniejszej niż:

a)       2 miejsca postojowe na każde mieszkanie,

b)       dla usług – 3 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,

c)        dla funkcji rzemiosła – 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie.

11.   Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z §15.

12.   Stawki jednorazowych opłat za sprzedaż nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu zgodnie z §16.

§6            

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostek oznaczonych jako C003P,U,UC; C004P,U,UC;

1.      Przeznaczenie terenów:

1)        przeznaczenie podstawowe – obiekty produkcyjne, obiekty rzemiosła, składy, magazyny,  obiekty usługowe z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

2)        przeznaczenie uzupełniające – obiekty biurowe, funkcje mieszkalne w obrębie obiektów o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym, zagospodarowanie towarzyszące, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

2.      Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)        dopuszcza się utrzymanie istniejących obiektów i funkcji mieszkalnych z prawem do rozbudowy, bez prawa lokalizowania nowych obiektów mieszkalnych w obrębie tych nieruchomości;

2)        udział powierzchni przeznaczonej dla funkcji mieszkalnych, w obrębie obiektu o funkcji podstawowej, nie może przekroczyć 25% powierzchni użytkowej tego obiektu;

3)        zakaz realizacji inwestycji w obrębie nieruchomości gruntowej o powierzchni mniejszej niż 1500m2;

4)        zakaz gromadzenia, składowania i utylizacji odpadów wytworzonych poza jednostką planu;

5)        zakaz przekraczania wskazanych na rysunku planu linii zabudowy tj.:

a)       nie mniej niż 25m od zewnętrznej krawędzi jezdni w jednostce planu oznaczonej jako C007KDG,

b)       nie mniej niż 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Pochwacie,

c)        nie mniej niż 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Rybnickiej,

d)       nie mniej niż 12m od zewnętrznej krawędzi jezdni w jednostce planu oznaczonej jako C008KDD,

e)       nie mniej niż 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni w jednostce planu oznaczonej jako C011KDW.

6)        uciążliwość związana z prowadzoną działalnością nie może przekraczać dopuszczalnych i progowych poziomów emisji w sąsiadujących terenach zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        dopuszcza się lokalizowanie obiektów tymczasowych w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”.

3.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)        maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynosi 1,2;

2)        powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 70% powierzchni nieruchomości gruntowej lub zamierzenia inwestycyjnego;

3)        minimum 15% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna;

4)        maksymalna wysokość zabudowy wynosi 15m. Dopuszcza się odstępstwo dla urządzeń i budowli, których większa wysokość wynika ze względów technologicznych.

4.      Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)        nie ustala się wymogu scalania nieruchomości;

2)        dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych oraz innych prawnie dopuszczonych form przejazdu o szerokości nie mniejszej niż 6,0m dla projektowanych do wydzielenia działek gruntu nie posiadających dostępu do drogi publicznej;

3)        zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 1500m2;

4)        dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż wskazane powyżej, wyłącznie w celu polepszenia warunków dla przyległej nieruchomości. Polepszenie warunków oznacza: zwiększenie powierzchni nieruchomości dla projektowanej lub istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej lub dróg.

5.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1)        zakaz lokalizowania i rozbudowy obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi w strefie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a krawędzią jezdni, zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza się w tej strefie lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej;

2)        zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt osób w strefach ochronnych linii energetycznych średniego i wysokiego napięcia. Dopuszcza się lokalizowanie w tych strefach pozostałych obiektów pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego zarządcy.

6.      Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

ustala się tymczasowe rolnicze użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem.

7.      Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z §13.

8.      Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z §14.

9.      Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

1)        jednostka zawiera się w obrębie terenów górniczych w związku z tym ustala się obowiązek prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskiwanych od właściwych organów nadzoru górniczego lub bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego;

2)        w obrębie jednostki planu nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

3)        w obrębie jednostki planu nie występują obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych.

10.   Zasady obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej:

1)        obsługa komunikacyjna nieruchomości z drogi publicznej w jednostce planu oznaczonej symbolem C008KDD bezpośrednio lub pośrednio poprzez wydzielone drogi wewnętrzne;

2)        dopuszcza się obsługę nieruchomości bezpośrednio z dróg zbiorczych (ulica Rybnicka i ulica Pochwacie) wyłącznie za zgodą zarządcy drogi i na zasadach przez niego określonych;

3)        wymaga się wyposażenia obiektów w parkingi w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności w ilości nie mniejszej niż:

a)       dla powierzchni biurowych – 3 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej,

b)       dla placów składowych i magazynów – 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na każde 1000m2 powierzchni składowych, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie oraz 3 miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych na każde 1000m2 powierzchni składowych,

c)        dla obiektów produkcji i rzemiosła – 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,

d)       dla usług handlu – 3 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej (dostępnej dla klienta), dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,

e)       dla pozostałych usług – 3 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,

f)         dla funkcji mieszkaniowej - 2 miejsca postojowe na każde mieszkanie.

11.   Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z §15.

12.   Stawki jednorazowych opłat za sprzedaż nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu zgodnie z §16.

§7            

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostek oznaczonych jako C005P,U; C006P,U;

1.      Przeznaczenie terenów:

1)        przeznaczenie podstawowe – obiekty produkcyjne, obiekty rzemiosła, składy, magazyny,  obiekty usługowe;

2)        przeznaczenie uzupełniające – obiekty biurowe, funkcje mieszkalne w obrębie obiektów o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym, zagospodarowanie towarzyszące, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

2.      Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)        dopuszcza się lokalizację obiektów handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000m2;

2)        dopuszcza się utrzymanie istniejących obiektów i funkcji mieszkalnych z prawem do rozbudowy, bez prawa lokalizowania nowych obiektów mieszkalnych w obrębie tych nieruchomości;

3)        udział powierzchni przeznaczonej dla funkcji mieszkalnych, w obrębie obiektu o funkcji podstawowej, nie może przekroczyć 30% powierzchni użytkowej tego obiektu;

4)        zakaz realizacji inwestycji w obrębie nieruchomości gruntowej o powierzchni mniejszej niż 1000m2;

5)        zakaz gromadzenia, składowania i utylizacji odpadów wytworzonych poza jednostką planu;

6)        zakaz przekraczania wskazanych na rysunku planu linii zabudowy tj.:

a)       nie mniej niż 25m od zewnętrznej krawędzi jezdni w jednostce planu oznaczonej jako C007KDG,

b)       nie mniej niż 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Pochwacie,

c)        nie mniej niż 12m od zewnętrznej krawędzi jezdni w jednostce planu oznaczonej jako C009KDD.

7)        uciążliwość związana z prowadzoną działalnością nie może przekraczać dopuszczalnych i progowych poziomów emisji w sąsiadujących terenach zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)        dopuszcza się lokalizowanie obiektów tymczasowych w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”.

3.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)        maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynosi 1,2;

2)        powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 70% powierzchni nieruchomości gruntowej lub zamierzenia inwestycyjnego;

3)        minimum 15% powierzchni nieruchomości gruntowej ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna;

4)        maksymalna wysokość zabudowy wynosi 15m. Dopuszcza się odstępstwo dla urządzeń i budowli, których większa wysokość wynika ze względów technologicznych.

4.      Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)        nie ustala się wymogu scalania nieruchomości;

2)        dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych oraz innych prawnie dopuszczonych form przejazdu o szerokości nie mniejszej niż 6,0m dla projektowanych do wydzielenia działek gruntu nie posiadających dostępu do drogi publicznej;

3)        zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 1000m2;

4)        dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż wskazane powyżej, wyłącznie w celu polepszenia warunków dla przyległej nieruchomości. Polepszenie warunków oznacza: zwiększenie powierzchni nieruchomości dla projektowanej lub istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej lub dróg.

5.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1)        zakaz lokalizowania i rozbudowy obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi w strefie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a krawędzią jezdni, zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza się w tej strefie lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej;

2)        zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt osób w strefach ochronnych linii energetycznej wysokiego napięcia. Dopuszcza się lokalizowanie w tych strefach pozostałych obiektów pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego zarządcy.

6.      Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

ustala się tymczasowe rolnicze użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem.

7.      Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z §13.

8.      Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z §14.

9.      Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

1)        jednostka zawiera się w obrębie terenów górniczych w związku z tym ustala się obowiązek prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskiwanych od właściwych organów nadzoru górniczego lub bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego;

2)        w obrębie jednostki planu nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

3)        w obrębie jednostki planu nie występują obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych;

4)        ze względu na ukształtowanie terenu wprowadza się wymóg zabezpieczenia właściwie uformowanych skarp zapewniający:

a)       brak niekorzystnych wpływów w przyległych nieruchomościach,

b)       brak ograniczeń w sposobie zagospodarowania przyległych nieruchomości.

10.   Zasady obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej:

1)        obsługa komunikacyjna nieruchomości wyłącznie z drogi publicznej w jednostce planu oznaczonej symbolem C009KDD bezpośrednio lub pośrednio poprzez wydzielone drogi wewnętrzne;

2)        wymaga się wyposażenia obiektów w parkingi w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności w ilości nie mniejszej niż:

a)       dla powierzchni biurowych – 3 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej,

b)       dla placów składowych i magazynów – 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na każde 1000m2 powierzchni składowych, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie oraz 3 miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych na każde 1000m2 powierzchni składowych,

c)        dla obiektów produkcji i rzemiosła – 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,

d)       dla usług handlu – 3 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej (dostępnej dla klienta), dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,

e)       dla pozostałych usług – 3 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jednej zmianie,

f)         dla funkcji mieszkaniowej - 2 miejsca postojowe na każde mieszkanie.

11.   Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z §15.

12.   Stawki jednorazowych opłat za sprzedaż nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu zgodnie z §16.

ROZDZIAŁ 3

USTALENIA DLA TERENÓW KOMUNIKACJI

§8            

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostki oznaczonej jako C007KDG:

1)        przeznaczenie podstawowe – tereny komunikacji publicznej, droga klasy G;

2)        przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze i rowerowe, zatoki postojowe dla komunikacji publicznej, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia ochrony przed hałasem, zieleń urządzona i izolacyjna;

3)        linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu;

4)        usytuowanie obiektów budowlanych od krawędzi jezdni nie mniej niż 25m;

5)        zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z realizacją i funkcjonowaniem drogi;

6)        nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających szczelne odprowadzenie wód opadowych z powierzchni tras drogowych.

§9            

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostek oznaczonych jako C008KDD;

1)        przeznaczenie podstawowe – tereny komunikacji publicznej, droga klasy D;

2)        przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze i rowerowe, zatoki postojowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona;

3)        linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu;

4)        usytuowanie obiektów budowlanych od krawędzi jezdni nie mniej niż 12m;

5)        zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z realizacją i funkcjonowaniem drogi;

6)        nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających szczelne odprowadzenie wód opadowych z powierzchni tras drogowych.

 §10          

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostek oznaczonych jako C009KDD;

1)        przeznaczenie podstawowe – tereny komunikacji publicznej, droga klasy D;

2)        przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze i rowerowe, zatoki postojowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona;

3)        linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu;

4)        usytuowanie obiektów budowlanych od krawędzi jezdni nie mniej niż 12m;

5)        zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z realizacją i funkcjonowaniem drogi;

6)        nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających szczelne odprowadzenie wód opadowych z powierzchni tras drogowych.

§11          

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostki oznaczonej jako C010KDW:

1)        przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna;

2)        przeznaczenie uzupełniające – miejsca postojowe, sieci infrastruktury technicznej, zieleń urządzona;

3)        zakaz realizacji włączeń do drogi zbiorczej w ul. Pochwacie. Dopuszczalne włączenie wyłącznie do drogi w jednostce planu oznaczonej symbolem C008KDD;

4)        usytuowanie obiektów budowlanych od krawędzi jezdni nie mniej niż 6m;

5)        dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych w liniach rozgraniczających drogi;

6)        zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z realizacją i funkcjonowaniem drogi.

 §12          

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostki oznaczonej jako C011KDW:

1)        przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna;

2)        przeznaczenie uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej;

3)        usytuowanie obiektów budowlanych od krawędzi jezdni nie mniej niż 6m, zgodnie z rysunkiem planu;

4)        zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z realizacją i funkcjonowaniem drogi.

ROZDZIAŁ 4

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§13          

1.      Na terenach miejsc postojowych, parkingów, placów, garaży dla więcej niż 6 samochodów osobowych i więcej niż 2 samochodów ciężarowych wprowadza się wymóg stosowania, szczelnych urządzeń do odprowadzania wód opadowych wyposażonych w separatory związków ropopochodnych.

2.      W zakresie postępowania z odpadami ustala się:

1)        dopuszczenia i ograniczenia w zakresie składowania i gromadzenia odpadów zgodnie z zapisami szczegółowymi planu w rozdziale 3;

2)        gromadzenie odpadów na terenie objętym planem, poza spełnieniem standardów wymaganych prawem, nie może powodować uciążliwości w sąsiadujących nieruchomościach.

ROZDZIAŁ 5

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

§14            

1.      Na mocy niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego nie obejmuje się ochroną konserwatorską żadnych obiektów zlokalizowanych w obrębie opracowania.

2.      W obrębie obszaru opracowania nie wprowadza się stref ochrony konserwatorskiej.

3.      W obrębie obszaru opracowania nie wprowadza się stref ochrony archeologicznej.

ROZDZIAŁ 6

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

 §15           

1.      W obrębie terenu objętego planem adaptuje się ist­niejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej. Dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym w obrębie wszystkich wydzielonych jednostek planu z zachowaniem wymagań przepisów odrębnych, chyba że w zapisach szczegółowych planu wskazano inaczej.

2.      Wszelkie, oznaczone na rysunku planu, sieci mają charakter orientacyjny i nie są ustaleniami planu.

3.      Dopuszcza się możliwość przebudowy istniejących sieci po uzgodnieniu z odpowiednim zarządcą.

4.      W przypadku istniejących przebiegów powodujących utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości dopuszcza się przekładki sieci.

5.      Przebiegi projektowanych sieci uzbrojenia powinny być w miarę możliwości wyznaczane równolegle do dróg w obrębie linii rozgraniczających infrastruktury komunikacyjnej.

6.      Dla terenów zabudowy wyszczególnionych w rozdziale 3 ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci, energię elektryczną, kanalizację sanitarną oraz sieć teletechniczną.

7.      Szczegółowe ustalenia dotyczące warunków zagospodarowania terenu w obszarze stref ochronnych należy uzgadniać z zarządcami mediów dla których utworzono strefę.

8.      Szerokości stref ochronnych wskazanych na rysunkach planu mogą ulec zmniejszeniu lub likwidacji po uzyskaniu uzgodnień z odpowiednim dyspozytorem sieci.

9.      W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1)        adaptuje się istniejące linie średniego i wysokiego napięcia oraz zapewnia możliwość ich remontów i przebudowy;

2)        dopuszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych w obrębie wszystkich jednostek planu;

3)        zagospodarowanie terenów wokół istniejących i projektowanych stacji transformatorowych oraz słupów linii wysokiego napięcia musi zapewniać całodobowy dojazd sprzętem ciężkim;

4)        wymagane pozostawienie stref ochronnych wolnych od zabudowy i zadrzewień o szerokości odpowiednio:

a)       2m od osi napowietrznej linii niskiego napięcia,

b)       8m od osi napowietrznej linii średniego napięcia,

c)        15m od rzutu skrajnego przewodu napowietrznej linii wysokiego napięcia.

5)        zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt osób w strefie ochronnej linii średniego i wysokiego napięcia;

6)        dopuszcza się lokalizowanie w strefie ochronnej obiektów innych niż wymienione w pkt 5 pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego zarządcy;

7)        modernizacja oraz budowa nowych sieci energetycznych winna uwzględniać w miarę możliwości likwidację linii napowietrznych;

8)        wymagane zapewnienie zasilania w energię elektryczną o wymaganych, w odpowiednich przepisach, standardach dla wszystkich odbiorców w obszarze objętym planem.

10.   W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1)        zapewnienie zasilania w wodę z sieci, o wymaganych w odpowiednich przepisach standardach, dla wszystkich odbiorców w obszarze objętym planem;

2)        dopuszczalny pobór z ujęć lokalnych;

3)        wymagane zapewnienie właściwego standardu zasilania w wodę dla ochrony przeciwpożarowej w obrębie jednostek planu wymienionych w rozdziale 3.

11.   W zakresie telekomunikacji ustala się:

1)        rozbudowę sieci telekomunikacyjnych dla nowoprojektowanego zagospodarowania;

2)        dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej telefonii komórkowej w obrębie całego terenu opracowania.

12.   W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1)        zapewnienie możliwości zaopatrzenia w gaz z sieci dla odbiorców w obrębie opracowania;

2)        rozbudowę sieci rozdzielczej dla bezpośredniego zasilania odbiorców.

13.   W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:

1)        odprowadzanie ścieków sanitarnych wyłącznie do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej z ich odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków;

2)        do czasu uruchomienia zbiorczego systemu kanalizacji dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Po uruchomieniu zbiorczego systemu kanalizacji wymaga się włączenia powyższych do systemu.

14.   W zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się:

1)        odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej z terenów komunikacji samochodowej w jednostkach planu oznaczonych jako C…KD…;

2)        zapewnienie możliwości obsługi w zakresie odbioru wód opadowych i roztopowych z jednostek planu oznaczonych symbolem C003P,U,UC; C004P,U,UC; C005P,U; C006P,U;

3)        wymóg podczyszczenia wód deszczowych, do wymaganych prawem standardów, przed wprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej. Wymóg ten dotyczy placów, parkingów i innych powierzchni, narażonych na zanieczyszczenia środkami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi w jednostkach planu oznaczonych symbolem C003P,U,UC; C004P,U,UC; C005P,U; C006P,U;

4)        jako dopuszczalne, retencjonowanie wód opadowych pochodzących z nie zanieczyszczonych powierzchni dachów budynków, w zbiornikach podziemnych do późniejszego wykorzystania;

5)        jako dopuszczalne, lokalne systemy odwodnień powierzchniowych z rozsączaniem wody w gruntach przepuszczalnych w ramach nieruchomości gruntowej lub za zgodą właściciela na terenach przylegających, pod warunkiem, że nie spowoduje to ich zalewania lub podtapiania.

15.   W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną do celów grzewczych ustala się:

1)        zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych lub grupowych ekologicznych systemów grzewczych.

ROZDZIAŁ 7

STAWKI JEDNORAZOWYCH OPŁAT ZA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ WZROSŁA W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§16          

1.       Dla terenów w jednostkach planu oznaczonych symbolem C003P,U,UC oraz C004U,UC ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

2.      Dla terenów nie wymienionych w ust.1 ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0% (słownie: zero procent) i odstępuje się od jej naliczania.

ROZDZIAŁ 8

PRZEPISY KOŃCOWE

§17          

W granicach terenu objętego niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXV/599/2000 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 listopada 2000r.

 §18          

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

 

§19          

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 §20          

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 16.07.2007 13:49
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 358
Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 16.07.2007 13:49
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 1534
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.