W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 69 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Szeroka o symbolu roboczym Sz73 w Jastrzębiu Zdroju (VII/69/2007)

RSS

UCHWAŁA Nr VII/69/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 22 marca 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu

jednostki Szeroka o symbolu roboczym Sz73 w Jastrzębiu Zdroju

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miejscowego ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój", Rada Miasta Jastrzębie Zdrój uchwala poniższy akt prawa miejscowego, którego ustalenia obowiązują na obszarze opisanym w § 1 niniejszej uchwały.

TREŚĆ UCHWAŁY ZAWARTA JEST W NASTĘPUJĄCYCH ROZDZIAŁACH:

1.      Przepisy ogólne

2.      Ustalenia obowiązujące w całym obszarze planu

3.      Ustalenia obowiązujące w strefach i obszarach funkcjonalno - przestrzennych

4.      Ustalenia obowiązujące w poszczególnych terenach

5.      Przepisy końcowe

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Szeroka o symbolu roboczym Sz73 w mieście Jastrzębie Zdrój, zwany dalej planem, obejmuje obszar w granicach opisanych w załączniku 1a do Uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XXXII/688/2005 z dnia 19 maja 2005 r., w sprawie przystąpienia do jego sporządzania - to jest biegnących od punktu położonego na przecięciu się granicy administracyjnej Miasta Jastrzębie Zdrój i osi ulicy Powstańców w kierunku południowym wzdłuż granicy administracyjnej Miasta Jastrzębie Zdrój do punktu położonego na przecięciu się granicy administracyjnej Miasta Jastrzębie Zdrój i osi ulicy Pszczyńskiej, a następnie w kierunku zachodnim wzdłuż osi ulicy Pszczyńskiej do punktu położonego na przecięciu się osi ulicy Rybnickiej i Pszczyńskiej i dalej wzdłuż osi ulicy Rybnickiej w kierunku północnym do punktu położonego na przecięciu się osi ulic Rybnickiej i Gagarina, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu wyjściowego wzdłuż osi ulicy Gagarina i Powstańców - z wyłączeniem obszaru określonego w uchwale Nr XXX/636/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie:uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogi wojewódzkiej nr 933 - „Droga Główna Południowa" - na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Rybnickiej.

§ 2

Załącznikami do uchwały są:

1)      załącznik nr 1 - rysunek planu sporządzony w skali 1 : 1000, wydrukowany w skali 1 : 4000, wraz z orientacją oraz wyrysem ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój";

2)      załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego o symbolu roboczym Sz73;

3)      załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

1.      W obszarze objętym planem, z mocy niniejszej uchwały, obowiązują:

1)      granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

2)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)      oznaczenia przeznaczenia terenów złożone z kolejnego numeru i symbolu literowego;

4)      nieprzekraczalne linie zabudowy;

5)      granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

6)      granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

7)      granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²;

8)      lokalizacje obiektów wskazanych do objęcia Gminną Ewidencją Zabytków;

9)      granice obszarów, dla których ustalono różną od zera stawkę procentową.

2.      W obszarze objętym planem uwzględnia się wynikające z innych aktów prawnych, dokumentów oraz opracowań planistycznych uwarunkowania takie jak:

1)      granice administracyjne;

2)      położenie w granicach terenów i obszarów górniczych;

3)      ochrona środowiska, przyrody, wartości kulturowych oraz zachowanie bezpieczeństwa publicznego;

4)      przebiegi sieci infrastruktury technicznej, których parametry wprowadzają istotne ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wraz z przypisanymi do nich strefami ograniczeń w użytkowaniu terenów, obejmujące:

a)      wodociągi o średnicach powyżej 200 mm,

b)      kolektory kanalizacyjne o średnicach powyżej 400 mm,

c)      gazociągi niskiego i średniego ciśnienia powyżej 300 mm oraz wszystkie wysokiego ciśnienia,

d)      ciepłociągi o średnicach powyżej 2 x 200mm,

e)      sieci elektroenergetyczne o napięciu powyżej 20 kV, dla sieci istniejących oraz powyżej 6 kV dla sieci planowanych.

3.      Pozostałe oznaczenia zawarte w rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 4

Pojęcia używane w ustaleniach planu, których znaczenie może odbiegać od potocznego, należy rozumieć jak niżej:

1)      strefy i obszary funkcjonalno - przestrzenne to fragmenty planu o cechach wynikających z uwarunkowań naturalnych, antropogenicznych, funkcjonalnych lub prawnych; ustalenia dla nich właściwe są odpowiednio obowiązujące dla wszystkich objętych nimi terenów, łącznie z ustaleniami dotyczącymi przeznaczenia;

2)      teren - to część obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, wyodrębniona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem złożonym z liczby oznaczającej kolejny numer terenu o danym przeznaczeniu i liter określających rodzaj tego przeznaczenia, w przypadku terenów podlegających przekształceniom lub rekultywacji, po przecinku może wystąpić symbol literowy przeznaczenia docelowego; jeśli w przepisach uchwały powołuje się jedynie literową część symbolu to należy odnosić je do wszystkich terenów o takim przeznaczeniu;

3)      przestrzeń publiczna - to ogólnodostępne ulice, place, ciągi piesze i tereny zieleni urządzonej, może również występować w granicach terenów mieszkaniowych, usługowych i produkcyjno – usługowych;

4)      teren przypisany do danego zamierzenia inwestycyjnego - to działki gruntowe a także ich części, wskazane przez Inwestora w projekcie budowlanym, stanowiącym podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę;

5)      linie zabudowy nieprzekraczalne - to graniczne lokalizacje fasad obiektów budowlanych, przebieg linii zabudowy dotyczy zgeneralizowanej płaszczyzny elewacji i nie wyklucza stosowania ryzalitów, wnęk, balkonów i innych podobnych akcentów kompozycyjnych; linie zabudowy dotyczą inwestycji projektowanych oraz w zakresie możliwym do zrealizowania - przebudowy obiektów istniejących oraz wyznaczane są wyłącznie tam, gdzie nie wynika to z przepisów odrębnych, a jest wskazane z uwagi na uwarunkowania miejscowe;

6)      parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - to poniższe cechy zagospodarowania terenów odnoszące się do zabudowy istniejącej i planowanej łącznie, warunki dotyczące kształtu i minimalnej wielkości działek nie dotyczą tych które zostały wydzielone przed wejściem w życie ustaleń planu, o ile możliwe jest spełnienie pozostałych wymagań:

a)      dopuszczalna powierzchnia zabudowy - to wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi łącznie do powierzchni działki lub terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego,

b)      wymagana powierzchnia biologicznie czynna - to wyrażony w procentach stosunek powierzchni niezabudowanej i nieutwardzonej do powierzchni działki lub terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego,

c)      dopuszczalna wysokość zabudowy - to maksymalna wysokość obiektu budowlanego mierzona od poziomu terenu w rejonie wejścia głównego do gzymsu, rynny lub szczytu attyki, wyrażona  w ilości kondygnacji o wysokości standardowej dla danej funkcji lub w metrach,

d)      zasady formowania budynków - to lista cech obiektu budowlanego decydująca o jego percepcji w tym na przykład: proporcje bryły, kształt dachu, charakter detalu architektonicznego, materiały budowlane i kolorystyka;

7)      funkcje uciążliwe - to takie, które powodują lub mogą spowodować przekroczenie standardów jakości środowiska lub standardów emisyjnych, w szczególności poza terenem do którego właściciel posiada tytuł prawny, lub wprowadzające ograniczenia w użytkowaniu terenów przylegających zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie; podstawą zaliczenia funkcji do kategorii uciążliwych jest wynik przeprowadzonego postępowania w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko lub wynik przeglądu ekologicznego, a nie tylko jego kwalifikacja rodzajowa wynikająca z przepisów dotyczących ochrony środowiska.

§ 5

1.      Treścią wypisów z planu są ustalenia zawarte w paragrafie dotyczącym danego terenu oraz odpowiednie ustalenia rozdziałów 2 i 3. Brak któregokolwiek z obligatoryjnych lub fakultatywnych elementów planu opisanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oznacza, że dla tego terenu nie występowała potrzeba jego określenia.

2.      Wyrys z rysunku planu musi zawierać jego stosowny fragment i legendę opisującą występujące oznaczenia graficzne.

Rozdział 2

USTALENIA OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM OBSZARZE PLANU

§ 6

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

1.      Plan ustala przeznaczenie terenów wymienionych w legendzie rysunku planu oraz opisanych w rozdziale 4 niniejszej uchwały.

2.      W granicach wyznaczonych w planie terenów mogą każdorazowo występować:

1)      drogi wewnętrzne i parkingi, o ile nie są wykluczone przedmiotowo;

2)      ogólnodostępne ciągi piesze, pieszo-jezdne i ścieżki rowerowe;

3)      obiekty i sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia służące ochronie środowiska;

4)      zieleń izolacyjna i urządzona;

5)      wody powierzchniowe.

3.      Dopuszczalne są zmiany zasięgu obszarów zajętych przez wody powierzchniowe wynikające ze zmiany lokalnych stosunków wodnych lub planowanych prac hydrotechnicznych w tym wydzielanie terenów pod regulację koryta cieku lub rowu zgodnie z odpowiednim projektem realizacyjnym. Fragmenty terenów trwale opuszczonych przez wodę uzyskują przeznaczenie zgodne z ustaleniami niniejszej uchwały.

4.      Dla oznaczonych na rysunku planu obszarów występowania wód powierzchniowych, obowiązują odpowiednio:

1)      cieki powierzchniowe:

a)      przeznaczenie dopuszczalne - budowle i urządzenia hydrotechniczne, mosty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie kolidujące z funkcją podstawową,

b)      szczególne warunki zagospodarowania - zakaz wprowadzania obiektów budowlanych utrudniających naturalny spływ wód powierzchniowych;

2)      zbiorniki wodne:

a)      przeznaczenie dopuszczalne - budowle i urządzenia hydrotechniczne, obiekty gospodarcze, rekreacyjne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie kolidujące z funkcją podstawową,

b)      szczególne warunki zagospodarowania - zakaz wprowadzania wszelkich obiektów budowlanych kolidujących z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym.

5.      Dla obszarów zajętych przez wody powierzchniowe obowiązują również odpowiednio ustalenia §8 ust. 9 i 10.

§ 7

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1.      Obowiązuje stosowanie określonych w planie regulacji przestrzennych, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, każdorazowo przy uwzględnieniu kontekstu przestrzennego.

2.      W całym obszarze planu dopuszcza się:

1)      remonty, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy obiektów istniejących oraz zmiany sposobu ich użytkowania na funkcje zgodne z przeznaczeniem terenów pod warunkiem, że dla obiektów istniejących i wprowadzanych łącznie, zachowane zostaną wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy określone dla tego terenu;

2)      sytuowanie budynków w odległościach mniejszych niż wynikające z warunków technicznych, w szczególności w granicy działki, za zgodą stron, jeśli lokalizacja taka nie stoi w sprzeczności z przepisami higieniczno - sanitarnymi, dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, dróg publicznych, nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich i nie ogranicza swobody zagospodarowania i użytkowania działki sąsiadującej;

3)      jednoczesną realizację stykających się budynków o podobnej funkcji i gabarytach na działkach przylegających, oraz realizacje kubatury usytuowanej na granicy działek prowadzoną przez właścicieli wspólnie.

3.      W przypadkach, gdy istniejące zagospodarowanie i ukształtowanie zabudowy w obrębie działki lub terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego nie spełnia określonych w planie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, dopuszcza się wyłącznie remonty i przebudowy nie związane z powiększaniem wysokości i powierzchni zabudowy.

4.      Zabudowę oraz zmianę sposobu użytkowania zgodną z ustalonym przeznaczeniem terenu,  dopuszcza się pod warunkiem pełnego zaspokojenia potrzeb parkingowych danego przedsięwzięcia inwestycyjnego, przy uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 10 ust. 1 pkt 6.

5.      Ustala się poniższe zasady prowadzenia przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów złożonych takich jak na przykład szeregowa lub bliźniacza zabudowa jednorodzinna:

1)      zakres przekształceń powinien obejmować wszystkie budynki składające się na obiekt, jeśli obejmuje tylko ich część to wprowadzane zmiany muszą gwarantować właściwe użytkowanie części pozostałych i zapewniać spójną formę tak powstałej całości;

2)      zakazuje się realizacji nowych budynków gospodarczych, usługowych i garaży nie uwzględniających pierwotnych założeń zagospodarowania całego zespołu.

6.      Zabudowę oraz zagospodarowanie w obrębie terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego powinny cechować zharmonizowane z otoczeniem i ujednolicone rozwiązania architektoniczne, zwłaszcza w zakresie zastosowanych materiałów, kolorystyki elewacji, pokryć dachowych i ogrodzeń oraz planowanej zieleni urządzonej i kształtowania powierzchni utwardzonych parkingów, dojść i dojazdów.

§ 8

 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1.      Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz ryzyko wystąpienia poważnych awarii, za wyjątkiem terenów zakładów górnictwa węgla kamiennego w zakresie ich funkcji podstawowej.

2.      Zakazuje się realizacji przedsięwzięć powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska lub standardów emisyjnych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych obowiązujących w tym zakresie, w szczególności przy użyciu najlepszej dostępnej techniki, należy ograniczać emisję zanieczyszczeń.

3.      Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustaleniami gminnego planu gospodarki odpadami.

4.      W obszarach ochrony zbiorników wód podziemnych nakazuje się stosowanie nawierzchni szczelnych dla ulic, placów manewrowych i składowych, a także parkingów i obiektów dystrybucji paliw. Wody opadowe i roztopowe z tych powierzchni winny być odprowadzane do istniejących i projektowanych systemów kanalizacji deszczowej, po ich podczyszczeniu z substancji ropopochodnych do poziomu wynikającego z przepisów odrębnych.

5.      Ochrona gleby na terenach budowlanych:

1)      nakazuje się minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochronę przed erozją poprzez właściwe zagospodarowanie i odprowadzanie wód opadowych;

2)      przy realizacji robót ziemnych należy wyegzekwować zdjęcie warstwy próchnicznej gleby oraz jej odpowiednie zdeponowanie, co najmniej w ilości pozwalającej na przywrócenie tej warstwy na fragmentach niezabudowanych.

6.      Nakazuje się ochronę istniejących szpalerów i grup drzew, o ile co do zasady nie kolidują z planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi. Oznacza to zakaz ich wycinania bez ważnych powodów takich jak bezpieczeństwo użytkowania dróg, placów, obiektów budowlanych i sieci infrastruktury technicznej, nie dotyczy to cięć zdrowotnych drzewostanu i innych rutynowych zabiegów ogrodniczych, w tym celowych przekształceń gatunkowych.

7.      Wprowadzanie zabudowy w odległości mniejszej niż 30 m od granicy lasów wymaga uzgodnienia z odpowiednimi służbami leśnymi.

8.      Nakazuje się sukcesywne wprowadzanie ekranów akustycznych i zieleni izolacyjnej chroniących tereny mieszkaniowe oraz inne tego wymagające, przed uciążliwościami generowanymi przez ruch samochodowy wszędzie tam gdzie potwierdzą to stosowne badania.

9.      Zakazuje się zabudowy i grodzenia terenów w pasie o szerokości około 5 m od linii brzegowej
lub korony skarpy wydzielającej zbiorniki wodne i cieki, tak by możliwe było wykonywanie niezbędnych prac hydrotechnicznych związanych z ich utrzymaniem, ewentualne korekty linii brzegowej powinny być realizowane przy pomocy materiałów naturalnych.

10.        Tereny pod mostami należy urządzić w sposób umożliwiający migrację płazów, gadów i drobnych ssaków.

11.   Dopuszcza się zagospodarowanie mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż wraz z ich przerabianiem do niżej wymienionych celów,  z zastrzeżeniem ust.12 o ile dalsze przepisy planu tego nie zakazują:

1)      nadbudowa, niwelacja i rekultywacja terenów;

2)      realizacja budowli inżynierskich i krajobrazowych takich jak: nasypy, wały, podbudowy drogowe, regulacja cieków wodnych i inne o zbliżonym charakterze;

3)      wypełnianie i doszczelnianie wyrobisk dołowych kopalń.

12.   Warunki zagospodarowania i skład chemiczny mas ziemnych i skalnych nie mogą powodować zagrożenia dla środowiska, w szczególności prowadzić do zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych oraz muszą zapewniać uzyskanie nośności i zagęszczenia podłoża wymaganego dla danego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

§ 9

 Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1.      Dla przestrzeni publicznych obejmujących drogi, ulice, place, ciągi piesze oraz skwery i parki pozostające w zarządzie miejskim, występujących w granicach terenów mieszkaniowych, usługowych i produkcyjno - usługowych określa się poniższe zasady ich kształtowania i zagospodarowania:

1)      przeznaczenie podstawowe: prowadzenie ruchu pieszego i kołowego niezbędnego dla obsługi sąsiadujących obiektów, terenów i urządzeń;

2)      przeznaczenie dopuszczalne: lokalizowanie niewielkich obiektów usługowych takie jak kioski, wiaty przystankowe, elementy małej architektury oraz zieleń dekoracyjna i izolacyjna;

3)      szyldy, reklamy i tablice informacyjne umieszczane na budynkach nie mogą deformować ich bryły oraz powinny nawiązywać do podziałów i tektoniki fasad;

4)      lokalizacje i forma reklam wolnostojących winna uwzględniać:

a)      zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego,

b)      ujednolicenie wielkości nośników: bilboardy i inne reklamy wielkogabarytowe formowane w oparciu o system modułów 3 m, pozostałe powinny być realizowane w postaci powtarzalnego systemu słupów, tablic lub innych konstrukcji przestrzennych,

c)      nośniki reklamowe nie mogą ograniczać widoczności budynków o znaczących walorach kulturowych, takich jak obiekty zabytkowe, kościoły i miejsca pamięci narodowej oraz powodować zacienienia terenów mieszkaniowych i terenów usług związanych z oświatą.

2.      Przestrzenie publiczne należy formować uwzględniając powiązania widokowe z terenami przylegającymi, różnorodność gatunkową stosowanych roślin w tym wielopiętrowe układy zimozielone i poszycie odporne na wydeptywanie.

3.      Nakazuje się dostosowanie przyjmowanych rozwiązań do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1.      Obsługa komunikacyjna:

1)      nakazuje się realizację i utrzymanie zewnętrznych powiązań komunikacyjnych obszaru planu, dotyczy to w szczególności ciągów ulic Pszczyńska - Rybnicka - Gagarina - Powstańców Śląskich oraz planowanej trasy KDG;

2)      modernizacja istniejącego układu drogowego i nowe realizacje powinny uwzględniać zakładane w planie klasy techniczne i wynikające z nich parametry geometryczne;

3)      dopuszcza się w uzgodnieniu z Zarządzającym drogą lub ulicą oraz przy zachowaniu przebiegu osi, wydzielanie pasa drogowego w granicach odbiegających od wyznaczonych w planie linii rozgraniczających wyłącznie w zakresie wynikającym z projektu realizacyjnego uwzględniającego lokalne uwarunkowania terenowe, takie jak na przykład konieczność wprowadzania skarp, rowów odwadniających lub konstrukcji inżynierskich;

4)      dopuszcza się w uzgodnieniu z zarządzającym drogą lub ulicą, zachowanie w pasie drogowym istniejących budynków i ogrodzeń, o ile ich lokalizacja pozwala na właściwe użytkowanie ulicy;

5)      warunek obsługi komunikacyjnej działki przypisanej do danej funkcji lub zamierzenia inwestycyjnego uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej, przylega ona na odcinku o długości 5 m do drogi publicznej lub do jej granic dochodzi droga wewnętrzna o szerokości 5 m o parametrach geometrycznych pozwalających na dojazd staży pożarnej i miejskich służb komunalnych lub ustanowiono służebność przejazdu do drogi publicznej poprzez działki sąsiadujące, a zarządzający drogą wyraził zgodę na podłączenie - w przypadku przeciwnym, zakazuje się zabudowy działki;

6)      nakazuje się stosowanie poniższych, minimalnych standardów zaspokojenia potrzeb parkingowych, pod pojęciem "zatrudnionych" należy rozumieć liczbę pracowników etatowych najliczniejszej zmiany:

a)      zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - 2 miejsca postojowe na budynek, wliczając w to miejsce w garażu,

b)      usługi w budynkach jednorodzinnych - ponad wynikające z funkcji mieszkaniowej - 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej lokalu i dodatkowo 1 miejsce na 4 zatrudnionych,

c)      zabudowa wielorodzinna - 1 miejsce postojowe na mieszkanie, odległość pomiędzy wejściem do budynku a parkingiem nie powinna przekraczać 200 m,

d)      usługi handlu tworzące zespoły wielofunkcyjne oraz wolnostojące o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 1000m2 - 1 miejsce postojowe na 35m2 powierzchni sprzedaży i dodatkowo 1 miejsce na 4 zatrudnionych, wymagana możliwość dostawy towarów w sposób nie zakłócający płynności ruchu na ulicach przylegających,

e)      usługi gastronomiczne - 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych i dodatkowo 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych,

f)        usługi związane z administracją, zarządzaniem, opieką zdrowotną, banki i inne podobne, których działanie opiera się na obsłudze pojedynczych klientów - 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej dostępnej dla klientów i dodatkowo 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych,

g)      pozostałe usługi, obiekty produkcyjne, hurtownie i składy - ilość miejsc kalkulowana indywidualnie przy uwzględnieniu specyfiki danej funkcji, wymagań technologicznych i oczekiwanej ilości klientów - tak by zapewnić prawidłową obsługę w przeciętnych warunkach użytkowania obiektów;

7)      zakazuje się realizacji inwestycji, dla których w granicach działki lub w odległości nie większej niż 200 m od obiektu obsługiwanego nie można wskazać lokalizacji zespołu parkingowego pokrywającego potrzeby tej realizacji;

8)      zakazuje się wykorzystywania na cele działalności gospodarczej miejsc postojowych przeznaczonych na potrzeby mieszkańców.

2.      Infrastruktura techniczna:

1)      dla istniejących sieci infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządzającym daną siecią, dopuszcza się ich rozbudowę lub przełożenie na koszt zainteresowanego inwestora lub władającego terenem o ile nie naruszy to struktury danej sieci i nie wpłynie na pogorszenie standardu obsługi innych terenów;

2)      projektowane sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulic i dróg, lub w przypadku braku takiej możliwości - na terenach przylegających, na warunkach uzgodnionych z właścicielem danego terenu i w powiązaniu z fizjografią, istniejącymi obiektami, kierunkami ogrodzeń lub kierunkami podziałów własnościowych oraz w sposób umożliwiający realizację ustalonego dla danego terenu zagospodarowania i kształtowania zabudowy związanej z jego przeznaczeniem;

3)      wszelkie działania inwestycyjne, w tym makroniwelacja, budowa obiektów kubaturowych,  ogrodzeń,  uzbrojenie terenu, nasadzenia i długotrwałe składowanie materiałów, prowadzone w granicach określonych przepisami odrębnymi stref technicznych i kontrolowanych sieci istniejących i planowanych, wymagają uzyskania zgody zarządzającego siecią. Na rysunku planu oznaczono orientacyjny zasięg tych stref;

4)      właściciele i zarządzający terenami są zobowiązani do umożliwienia zarządzającemu daną siecią dostępu do niej i urządzeń z nią związanych położonych w granicach ich nieruchomości w celu kontroli jej działania, usunięcia awarii lub przeprowadzenia modernizacji - na obustronnie uzgodnionych warunkach z zastrzeżeniem pkt 5;

5)      w przypadku prowadzenia robót opisanych w pkt 4, zarządzający siecią jest zobowiązany na swój koszt do przywrócenia pierwotnego stanu terenu i obiektów lub wypłacenia odszkodowania;

6)      warunki obsługi:

a)      zaopatrzenie w wodę - obowiązuje podłączenie do wodociągów istniejących lub planowanych, bez ograniczeń dopuszczalny pobór z ujęć lokalnych dla zwykłego korzystania z wód, w pozostałych przypadkach - na warunkach określonych w pozwoleniu wodno - prawnym,

b)      odbiór ścieków komunalnych - obowiązuje podłączenie do istniejących i planowanych kolektorów sanitarnych, dla zabudowy jednorodzinnej - wyłącznie do czasu realizacji stosownych odcinków sieci, dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych, lub ich odprowadzanie do oczyszczalni przydomowych z zastrzeżeniem ustaleń lit. c, dla ścieków o innym składzie niż bytowe obowiązuje ich lokalne podczyszczenie do poziomu uzgodnionego z zarządzającym siecią,

c)      istniejące oczyszczalnie przydomowe mogą być eksploatowane bezterminowo, dla planowanych wymaga się łącznego spełnienia poniższych warunków:

-          lokalne warunki hydrogeologiczne muszą pozwalać na bezpieczne dla środowiska i wód podziemnych odprowadzanie oczyszczonych ścieków, co musi zostać stwierdzone na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej,

-          wielkość działki musi pozwalać na zachowanie odległości od zabudowy istniejącej i planowanej wynikających z warunków technicznych i przepisów sanitarnych,

d)      odprowadzenie wód opadowych i roztopowych systemem istniejącej i planowanej kanalizacji deszczowej, dopuszcza się lokalne systemy odwodnień powierzchniowych z rozsączaniem wody w gruntach przepuszczalnych w ramach nieruchomości gruntowej lub za zgodą właściciela na terenach przylegających, pod warunkiem, że nie spowoduje to ich zalewania lub podtapiania, z zastrzeżeniem §8 ust. 5 pkt 1,dopuszcza się również gromadzenie w zbiornikach podziemnych wód opadowych i roztopowych pochodzących z nie zanieczyszczonych powierzchni dachów budynków, dla dróg i ulic dopuszczalne rowy odwadniające,

e)      zaopatrzenie w gaz - z istniejących i projektowanych sieci niskiego i średniego ciśnienia oraz związanych z nimi urządzeń,

f)        zaopatrzenie w ciepło - systemy wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń i uzyskania ciepłej wody użytkowej muszą zapewniać minimalną emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, w tym celu nakazuje się zastosowanie urządzeń w postaci:

-          kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym,

-          kotłów opalanych paliwem stałym o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 80%,

-          niekonwencjonalnych systemów ogrzewania opartych na źródłach energii odnawialnej,

-          systemu sieci ciepłowniczych,

-          elektrycznych urządzeń grzewczych,

g)      zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych i związanych z nimi stacji transformatorowych, w przypadku modernizacji i budowy nowych odcinków sieci niskiego napięcia zaleca się jej realizację w formie kabli podziemnych,

h)      obsługa telekomunikacyjna z sieci istniejących i projektowanych, zaleca się realizację nowych i modernizowanych podłączeń w formie kablowej oraz stopniową likwidację istniejących podłączeń napowietrznych.

§ 11

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

1.      W granicach planu nie wyznaczono takich terenów, stąd warunków w tym zakresie nie ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.      Wszystkie tereny, obiekty i urządzenia zlokalizowane w granicach planu mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do momentu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, chyba że w zapisie dotyczącym danego terenu ustalono inaczej lub występują sprzeczności wynikające z przepisów odrębnych.

3.      Dla obszarów przeznaczonych w planie do zabudowy a zagrożonych wystąpieniem deformacji ciągłych V kategorii szkód górniczych, do czasu obniżenia (po przejściu eksploatacji górniczej) prognozowanych deformacji ciągłych do IV kategorii szkód górniczych, jako poziomu umożliwiającego realizację zabudowy, dopuszcza się ich tymczasowe użytkowanie na cele gospodarcze nie wymagające budowy obiektów kubaturowych, takie jak na przykład otwarte place składowe, autokomisy i podobne.

§ 12

Stawka procentowa

W granicach oznaczonych na rysunku planu ustala się stawkę procentową w wysokości 30%, dla pozostałego obszaru objętego planem jej wysokość wynosi 0%, co oznacza, że renta planistyczna nie będzie naliczana.

Rozdział 3

USTALENIA OBOWIĄZUJĄCE W STREFACH I OBSZARACH

FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNYCH

§ 13

 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1.      W obszarze planu nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków stąd warunków ochrony w tym zakresie nie określa się.

2.      Ustala się ochronę następujących obiektów o wysokich walorach kulturowych objętych i postulowanych do objęcia Gminną Ewidencją Zabytków:

-         B78 - dom mieszkalny, Szeroka, ul. Powstańców Śląskich 98, dz. 543/83 k.m. 4, obręb Szeroka,

-         B89 - ośrodek opiekuńczy, dawny klasztor sióstr Służebniczek NMP, Szeroka, ul. Partyzantów 110, 116/61k.m.4 obręb Borynia.

3.      Ochrona wyżej wymienionych obiektów obejmuje:

1)      nakaz uzyskania opinii właściwego konserwatora zabytków w przypadku zamiaru całkowitej przebudowy funkcjonalnej, konstrukcyjnej, architektonicznej lub rozbiórki obiektów, uzyskania takiej opinii nie wymaga prowadzenie remontów bieżących, wymiana instalacji i przebudowy które nie zmieniają pierwotnego rozplanowania i formy obiektu;

2)      co do zasady - nakaz zachowania budynków, dopuszcza się remonty, przebudowy, modernizacje i zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz ich rozbiórkę w przypadku utraty wartości zabytkowej lub zagrożenia bezpieczeństwa publicznego;

3)      zaleca się aby remonty, modernizacje techniczne i przebudowy nie zmieniały pierwotnych gabarytów bryły i formy architektonicznej obiektu w tym rozmieszczenia i proporcji otworów okiennych i drzwiowych oraz nie naruszały podstawowych elementów konstrukcyjnych;

4)      należy dążyć do zachowania lub odtworzenia oryginalnego detalu architektonicznego i podziałów fasad - w szczególności dotyczy to: cokołu, opasek okiennych i drzwiowych, gzymsów i innego detalu architektonicznego oraz ślusarki i stolarki budowlanej;

5)      rozbiórka obiektów jest możliwa tylko na warunkach określonych przez właściwego konserwatora zabytków;

6)      zaleca się zachowanie lub odtworzenie pierwotnych założenia zieleni urządzonej, w tym drzewostanu.

4.      W granicach planu występują niżej wymienione krzyże przydrożne i kapliczki o cechach zabytkowych:

-         K01- kapliczka kubaturowa neogotycka z 1870r, Borynia, ul. Bema, na wschód od bud. nr 5,

-         K02-  krzyż kamienny z 1891r, Borynia, skrzyżowanie ul. Bema i Powstańców Śląskich,

-         K03-  krzyż kamienny z 1899r, fundacji Franciszka i Marii Winkler, Borynia, ul. Bema przed nr 40,

-         K04- krzyż, Borynia, ul. Partyzantów 20,

-         K05- krzyż kamienny z 1904r, Borynia, ul. 3 Maja 91,

-         K36- krzyż, Szeroka, skrzyżowanie ul. Gagarina i Rybnickiej,

-         K42- krzyż Męki Pańskiej kamienny, Szeroka, ul. Wolności 12 (na NW od bud. nr 12).

5.      W granicach planu występuje niżej wymienione miejsce pamięci narodowej:

-         M19 - pomnik porozumień jastrzębskich - Solidarność, Jastrzębie Górne, ul. Rybnicka, przed KWK "Zofiówka".

6.      Ochrona obiektów wymienionych w ust. 4 i 5 obejmuje:

1)      zachowanie obiektów i ich lokalizacji;

2)      przypadki planowanego przeniesienia obiektów lub konieczność rozbiórki należy zgłaszać odpowiednim służbom konserwatorskim oraz spełnić warunki przez nie określone.

7.      W granicach planu nie występują udokumentowane stanowiska archeologiczne, stąd warunków w tym zakresie nie ustala się, z zastrzeżeniem ust. 8.

8.      Prowadzenie większych prac ziemnych, takich jak na przykład związane z realizacją magistralnych sieci infrastruktury technicznej, drogami głównymi oraz wykopami pod fundamenty dużych obiektów usługowych i produkcyjnych, o powierzchni zabudowy powyżej 1000 m2 - powinny mieć zapewniony nadzór archeologiczny.

§ 14

Zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych

1.      Ochrona środowiska naturalnego i przyrody - dla niżej wymienionych, postulowanych obszarów i stref, oznaczonych na rysunku planu, obowiązują odpowiednio:

1)      Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Dolina Dębinki" obejmujący teren 16ZR - do czasu objęcia ochroną prawną wynikającą z przepisów odrębnych ustala się:

a)      zakazuje się przekształceń obszaru zaburzających jego naturalne uformowanie, dotyczy to w szczególności prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu i zamian stosunków wodnych, poza pracami dotyczącymi:

-          realizacji programu związanego z obszarami wymagającymi przekształceń lub rekultywacji, o których mowa w § 16 ust. 2 i 3,

-          utrzymania, remontu i modernizacji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym w szczególności rektyfikacja słupów linii energetycznych.

b)      zakazuje się wprowadzania wszelkich obiektów budowlanych w sposób kolidujący z naturalnymi cechami krajobrazu, to jest na przykład na grzbietach lokalnych wzniesień, dnach dolin oraz w sposób przesłaniający wskazane punkty i otwarcia widokowe,

c)      zaleca się stosowanie tradycyjnych form zabudowy wykonywanych z materiałów naturalnych, takich jak kamień, cegła licowa, tynki szlachetne, dachówka ceramiczna, drewno i szkło, utrzymywanych w stonowanej gamie kolorów ziemi,

d)      zakazuje się kompleksowego zalesiania terenów rolniczych i zieleni nieurządzonej,

e)      dopuszcza się prowadzenie dojazdów, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych wyłącznie śladami dróg istniejących oraz zakazuje się używania do ich realizacji żużli, popiołów i skały płonnej;

2)      Zbiorniki wód podziemnych obejmujące cały obszar planu:

a)      w granicach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) zakazuje się prowadzenia działalności i realizacji inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne; są to w szczególności przedsięwzięcia wymagające sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem dopuszczonych w przepisach planu,

b)      przedsięwzięcia dopuszczone do realizacji przepisami planu, przedsięwzięcia mogące wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz wszelkie przedsięwzięcia mogące zanieczyścić wody podziemne w granicach Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (UPWP) wymagają zastosowania najlepszych dostępnych technik chroniących grunt i wody podziemne przed zanieczyszczeniem; podstawą do stwierdzenia istnienia bądź braku zagrożenia w tym zakresie jest postępowanie w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzone w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i dokumentację hydrogeologiczną;

3)      Ujęcia wody oznaczone jako S-9, S-13 wraz z ich strefami ochrony bezpośredniej i pośredniej ustalonymi na podstawie przepisów odrębnych:

a)      zakazuje się prowadzenie działalności mogących skazić ujmowaną wodę, w szczególności dotyczy to składowania i przeróbki odpadów, substancji chemicznych i paliw w odległościach mniejszych niż wynikające z ustanowionych stref ochronnych,

b)      poza strefą ochrony bezpośredniej dopuszcza się realizacje obiektów budowlanych związanych z mieszkalnictwem i usługami pod warunkiem rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej w sposób wykluczający skażenie ujmowanej wody.

2.      Tereny i obszary górnictwa węglowego

1)      Fragmenty obszaru objętego planem są położone w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej w obrębie terenów i obszarów górniczych JSW S.A. Jastrzębie Górne (KWK "Zofiówka"), Szeroka I (KWK "Borynia"), Krzyżowice III (KWK "Pniówek") - zgodnie z zasięgiem oznaczonym na rysunku planu; zasady prowadzenia eksploatacji regulują przepisy odrębne i koncesja;

2)      kategorie odkształceń terenów są elementem informacyjnym planu, przy określaniu przydatności terenów do zabudowy oraz rozstrzyganiu o zasadności i wysokości roszczeń związanych z obniżeniem wartości terenów na skutek prognozowanej działalności górniczej, obowiązują kategorie szkód górniczych i wartości osiadań określone w aktualnym "Planie ruchu" zakładu górniczego;

3)      w granicach terenów i obszarów górniczych, ustala się obowiązek prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno - górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskanych od właściwych organów nadzoru górniczego lub bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego z zastrzeżeniem pkt 4;

4)      granice obszarów zagrożonych znaczącymi skutkami prognozowanej eksploatacji górniczej, pokazane na rysunku planu, są elementem informacyjnym planu; przy określaniu przydatności terenów do zabudowy oraz rozstrzyganiu o zasadności i wysokości roszczeń związanych z obniżeniem wartości terenów obowiązują kategorie szkód górniczych i wartości osiadań (w tym granice niecek bezodpływowych), określone w aktualnym "Planie Ruchu" odpowiedniego zakładu górniczego, w przypadku ich wystąpienia obowiązują odpowiednio:

a)      obszary zagrożone wystąpieniem deformacji ciągłych V kategorii szkód górniczych - dla których zakazuje się wprowadzania nowych obiektów kubaturowych, do czasu obniżenia (po przejściu eksploatacji górniczej) prognozowanych deformacji ciągłych do IV kategorii szkód górniczych, jako poziomu umożliwiającego realizację zabudowy, bez ograniczeń dopuszczalne są niezbędne remonty budynków, modernizacje dróg, konstrukcji inżynierskich i sieci infrastruktury technicznej oraz możliwe sposoby tymczasowego zagospodarowania określone w § 11 ust. 3,

b)      obszary zagrożone wystąpieniem deformacji nieciągłych (uskoki, leje, zapadliska oraz rejony wokół zlikwidowanych szybów) - realizacja wszelkich obiektów budowlanych oraz modernizacja i remonty obiektów i budowli istniejących jest możliwa jedynie przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z ekspertyzy ustalającej warunki geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych, a w odniesieniu do obiektów istniejących - również ekspertyzie konstrukcyjnej, potrzeba wykonania przedmiotowej ekspertyzy określona będzie w informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno – górniczej, o której mowa w pkt 3,

c)      obszary zagrożone wystąpieniem niecek bezodpływowych - zależnie od stanowiska uzgodnionego pomiędzy właścicielami terenów a przedsiębiorcą górniczym, potwierdzonego stosowną umową cywilno - prawną, każdorazowo na koszt przedsiębiorcy, dopuszcza się jedną z niżej wymienionych możliwości:

-          likwidacja istniejącego zainwestowania terenu łącznie z drogami i infrastrukturą techniczną i realizacja zbiornika wodnego,

-          pozostawienie istniejącego zainwestowania w tym prowadzenie remontów i modernizacji oraz dopuszczenie nowej zabudowy zgodnej z przeznaczeniem ustalonym w planie, pod warunkiem realizacji i eksploatacji odpowiedniej pompowni na warunkach wynikających z przepisów odrębnych - w szczególności odpowiedniego pozwolenia wodno-prawnego,

-          likwidacja niecki bezodpływowej poprzez jej rekultywację następująca w oparciu o ugodę zawartą z poszkodowanym, zgodnie ze stosownymi przepisami odrębnymi, docelowe przeznaczenie terenów będzie w takim przypadku zgodne z określonym w zatwierdzonym programie rekultywacji, dopuszcza się stosowanie skały płonnej do celów rekultywacji technicznej, pod warunkiem, że zawarte w niej związki szkodliwe, w szczególności związki siarki, zostały uprzednio ze skały płonnej wyługowane w takim stopniu, aby nie stanowiły zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych, przy uwzględnieniu ilości skały do tego przeznaczonej,

-          zmiana sposobu prowadzenia eksploatacji wykluczająca powstanie niecki bezodpływowej – w tym przypadku, bez dodatkowych ograniczeń, obowiązuje przeznaczenie terenów ustalone w planie;

5)      ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności inwestycyjnej w obszarach wymienionych w pkt 4 lit. a, b i c nie dotyczą terenów i obiektów pozostających w zarządzie przedsiębiorcy górniczego;

6)      przebudowy i remonty narażonych na skutki eksploatacji górniczej ciągów komunikacyjnych oraz powiązanych z nimi konstrukcji inżynierskich, muszą być prowadzone przy zachowaniu poniższych warunków:

a)      zmiany niwelety dróg i linii kolejowych nie mogą doprowadzić w sposób trwały do przekroczenia granicznych spadków i łuków pionowych opisanych w odpowiednich normach i warunkach technicznych,

b)      koszty przejmowania terenów niezbędnych dla prowadzenia tych prac obciążają przedsiębiorcę górniczego;

7)      koszty kierowanych do Gminy roszczeń finansowych związanych z obniżeniem wartości terenów, wynikającym z bieżącej i prognozowanej eksploatacji górniczej ponosi w całości przedsiębiorca górniczy na warunkach określonych w przepisach odrębnych i umowie cywilno - prawnej zawartej pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. Zasadność i wysokość takich roszczeń będzie każdorazowo ustalana w oparciu o prognozowanie skutki eksploatacji górniczej na dzień ich zgłoszenia.

3.      Przepisy sanitarne

1)      w granicach obszaru ograniczonego użytkowania dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, oznaczonego na rysunku planu obejmującego fragmenty terenów 1ITO, 5PU, 6PU, 6KDL i 12KDX:

a)      zakazuje się budowy obiektów nie związanych z działalnością składowiska, nie dotyczy to dróg i sieci infrastruktury technicznej,

b)      nakazuje się wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej o szerokości co najmniej 30 m w postaci nasadzeń drzew i krzewów zgodnych z lokalnymi warunkami siedliskowymi w rejonach sąsiadujących z istniejącym zainwestowaniem oraz wydzielających składowisko od strony tras komunikacyjnych;

2)      w granicach obszaru ograniczeń dla rolnictwa wokół składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, oznaczonego na rysunku planu obejmującego fragmenty terenów 1ITO, 5PU-8PU, 6KDL i 12KDX:

a)      zakazuje się uprawy roślin przeznaczonych do spożywania przez ludzi oraz zwierzęta hodowlane,

b)      zakazuje się lokalizowania obiektów związanych z produkcją rolną oraz hodowlą;

3)      w granicach strefy ochrony sanitarnej cmentarza o szerokości 50m, oznaczonej na rysunku planu obejmującej fragmenty terenów 10MN, 16R-18R, 2KDL, 13KDD i 5KDX:

a)      dopuszcza się remonty i modernizacje obiektów istniejących bez prawa ich rozbudowy,

b)      dopuszcza się realizacje i przebudowy sieci i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną za wyjątkiem związanych z zaopatrzeniem w wodę,

c)      inne działania inwestycyjne wymagają uzgodnienia z właściwym organem nadzoru sanitarnego.

§ 15

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1.      W granicach planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.      Scalenia i podziały nieruchomości na cele inwestycyjne winny uwzględniać poniższe warunki:

1)      obowiązuje wielkość i geometria działki opisana w ustaleniach dla poszczególnych terenów;

2)      zabudowa danego terenu jest możliwa dopiero po wydzieleniu niezbędnej obsługi komunikacyjnej;

3)      dopuszcza się przeprowadzenie procedury scalania i podziału nieruchomości gruntowych dla fragmentów terenów w drodze indywidualnej wymiany gruntów;

4)      wydzielane działki muszą pozwalać na zachowanie wskaźników i parametrów urbanistycznych przypisanych do danego terenu.

3.      Dopuszcza się wydzielanie działek gruntowych przeznaczonych na cele uzupełniające przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne terenów, w szczególności takie jak:

1)      obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

2)      drogi wewnętrzne i ciągi pieszojezdne o minimalnej szerokości wynoszącej:

a)      8 m dla terenów oznaczonych symbolami: PW, ITO, ITC, ITK,

b)      6 m dla terenów oznaczonych symbolami: MW, MNU, MNR, U, UP, PU,

c)      5 m dla terenów oznaczonych symbolami: MN, R, ZR, ZL, ZD.

4.      Przy wydzielaniu działki na potrzeby dróg wewnętrznych o charakterze sięgacza, obsługującej więcej niż cztery działki budowlane, należy przewidzieć realizację placu do zawracania.

5.      Sytuowanie nowych budynków na działkach wydzielonych przed wejściem w życie ustaleń niniejszego planu i mniejszych od wymaganej powierzchni minimalnej jest możliwe pod warunkiem zachowania gabarytów, parametrów i wskaźników urbanistycznych wskazanych w przepisach niniejszej uchwały, dotyczących danego terenu.

§ 16

Zasady rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszary wymagające przekształceń lub rekultywacji

1.      Wyznacza się oznaczone na rysunku planu obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej obejmujące zabudowę mieszkaniową i usługową wraz z obsługą komunikacyjną w zakresie terenów: 3MW-8MW, 10U, 11U, 13U, 14U, 3UP, 1UZ, 21PU, 1KG, 4KDL, 9KDX-11KDX, 13KDW i 15KDW, której celem jest:

1)      podniesienie standardów mieszkaniowych, w tym rozgęszczenie zasiedlenia do poziomu 1 rodzina na 1 mieszkanie;

2)      zapewnienie dostępności komunikacyjnej, w tym ilości miejsc parkingowych na poziomie 1 stanowisko na 1 mieszkanie;

3)      zapewnienie dostępności do usług podstawowych związanych z handlem, oświatą i służbą zdrowia w izochronie 10 minut.

2.      Wyznacza się oznaczone na rysunku planu obszary wymagające przekształceń lub rekultywacji, do których zalicza się:

1)      obszary zalewisk pogórniczych i niecek bezodpływowych zlokalizowane w obrębie terenu 16ZR;

2)      teren gospodarki masami skalnymi i ziemnymi oznaczony symbolem 1PWs;

3)      teren osadnika wód dołowych  oznaczony symbolem 1PWw.

3.      Ustala się dla obszarów zalewisk pogórniczych i niecek bezodpływowych, wymagających przekształceń lub rekultywacji, że przeznaczeniem docelowym mogą być funkcje związane z wypoczynkiem i rekreacją.

4.      Ustala się dla terenu gospodarki masami skalnymi i ziemnymi oznaczonego symbolem 1PWs, następujące cele i zasady prowadzenia przekształceń lub rekultywacji:

1)      ograniczenie zagrożeń dla środowiska naturalnego, polegające na selekcji lub bieżącej neutralizacji komponentów szkodliwych takich jak na przykład: związki siarki, chloru i substancje radioaktywne, w tym odprowadzanie odcieków w sposób wykluczający skażenia wód podziemnych i powierzchniowych;

2)      ograniczenie uciążliwości dla terenów przylegających, które mogą wynikać z pylenia lub samozapłonu oraz stopniowa eliminacja transportu mas skalnych i ziemnych ulicami z ciągłą obudową mieszkaniową;

3)      wyznaczenie fragmentów przeznaczonych pod działalności gospodarcze, takie jak na przykład produkcja kruszywa, lub odzyskiwanie komponentów wartościowych, dla których należy:

a)      zapewnić niezbędną obsługę komunikacyjną prowadzoną w sposób nieuciążliwy dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej w ciągach ulicznych,

b)      prowadzić działalność w sposób nieuciążliwy dla terenów sąsiadujących, w tym odseparowanie od zabudowy mieszkaniowej i przestrzeni publicznych pasami zieleni zimozielonej o szerokości co najmniej 30 m;

4)      wyznaczenie fragmentów podlegających rekultywacji poprzez zadrzewianie, dla których należy:

a)      przyjmować ukształtowanie przestrzenne nawiązujące do form naturalnych,

b)      zapewnić stabilność i odporność na erozję stoków i skarp, w tym wykluczenie zagrożeń związanych z osuwaniem się mas ziemnych i skalnych,

c)      odtworzyć warstwę żyzną gleby, stosownie do planowanego składu gatunkowego zadrzewień,

d)      wprowadzać wielogatunkową, w części zimozieloną szatę roślinną, przy uwzględnieniu spodziewanych stosunków wodnych;

5)      wyznaczenie fragmentów, przeznaczonych pod funkcje utylitarne, związane na przykład z rekreacją, sportem czy kulturą, dla których należy:

a)      przyjmować ukształtowanie przestrzenne stosownie do planowanego programu użytkowego,

b)      zapewnić stabilność i bezpieczeństwo użytkowania, poprzez zapewnienie odpowiedniej nośności gruntu we fragmentach przeznaczonych pod zabudowę i drogi,

c)      zapewnić właściwe powiązania komunikacyjne z miastem oraz program parkingowy pokrywający w pełni potrzeby planowanego zespołu,

d)      formować zespół przy uwzględnieni relacji widokowych z otoczeniem;

6)      prowadzenie kompleksowej realizacji w etapach umożliwiających sukcesywne przekazywanie fragmentów do użytkowania zgodnie z założonym przeznaczeniem, to jest łącznie z powiązaną obsługą komunikacyjną i niezbędną infrastrukturą techniczną.

5.      Ustala się dla terenu osadnika wód dołowych, następujące cele i zasady prowadzenia przekształceń lub rekultywacji:

1)      eliminacja zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z niekontrolowanego przedostawania się do wód powierzchniowych i gruntowych wypłukiwanych soli w tym głównie chlorków, związków siarki oraz zawieszonego pyłu węglowego;

2)      wyznaczenie fragmentów terenów pod prowadzenie działalności gospodarczych polegających na odzyskiwaniu wartościowych komponentów zawartych w szlamie i osadach dennych lub ich utylizacji, dla których należy:

a)      zapewnić niezbędną obsługę komunikacyjną prowadzoną w sposób nieuciążliwy dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej w ciągach ulicznych,

b)      prowadzić działalność w sposób nieuciążliwy dla terenów sąsiadujących, w tym odseparowanie od zabudowy mieszkaniowej i przestrzeni publicznych pasami zieleni zimozielonej o szerokości co najmniej 30 m,

3)      wyznaczenie fragmentów podlegających rekultywacji poprzez zadrzewianie, dla których należy:

a)      przyjmować ukształtowanie przestrzenne nawiązujące do form naturalnych,

b)      usunąć bądź zneutralizować skażenia gruntów co najmniej w stopniu pozwalającym na wprowadzenie i prawidłową wegetację roślinności,

c)      odtworzyć warstwę żyzną gleby, stosownie do planowanego składu gatunkowego zadrzewień,

d)      wprowadzać wielogatunkową, w części zimozieloną szatę roślinną, przy uwzględnieniu spodziewanych stosunków wodnych;

4)      wyznaczenie fragmentów, przeznaczonych pod zbiorniki wodne o charakterze rekreacyjnym, krajobrazowym lub hodowlanym, dla których należy:

a)      przyjmować ukształtowanie przestrzenne stosownie do planowanego programu użytkowego, z tym, że przeciętna głębokość planowanych zbiorników wodnych musi zapewniać możliwość wytworzenia lokalnego ekosystemu cechującego się zdolnością do samooczyszczania się wód - czyli nie mniej niż 2 - 3 m,

b)      realizacja zbiornika musi być poprzedzona ekspertyzą hydrotechniczną wykazującą możliwość naturalnego utrzymania zakładanego poziomu lustra wody,

c)      w przypadku zbiorników o charakterze rekreacyjnym - zapewnić właściwe powiązania komunikacyjne z otoczeniem oraz program parkingowy pokrywający w pełni potrzeby planowanego zespołu,

d)      formować zespół przy uwzględnieni relacji widokowych z otoczeniem.

6.      Zakazuje się prowadzenia działalności inwestycyjnej sprzecznej z wyżej wymienionymi celami.

Rozdział 4

USTALENIA OBOWIĄZUJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH TERENACH

§ 17

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN - 10MN

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią;

2)      dopuszczalne:

a)      nieuciążliwe usługi prowadzone w budynku mieszkalnym,

b)      obiekty towarzyszące, takie jak garaże, budynki gospodarcze, wiaty.

2.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)      geometria i wielkość działki - umiarowa, tam gdzie to możliwe prostokreślna, kąt nachylenia granic bocznych w stosunku do kierunku drogi obsługującej nie mniejszy niż 60o, minimalna  wielkość działki przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego:

a)      tereny 4MN – 10MN:

­          zabudowa wolnostojąca - 500 m2, szerokość frontu co najmniej 18 m,

­          zabudowa bliźniacza - 350 m2, szerokość frontu co najmniej 14m,

b)      tereny 1MN – 3MN:

­          zabudowa wolnostojąca - 700 m2, szerokość frontu co najmniej 18 m,

­          zabudowa bliźniacza - 500 m2, szerokość frontu co najmniej 14 m,

c)      dla pozostałych, dopuszczalnych form zabudowy wielkość działki musi zapewniać możliwość zachowania niżej opisanych wskaźników i parametrów urbanistycznych;

2)      zasady lokalizacji budynków - budynki mieszkalne, gospodarcze i garaże należy sytuować zgodnie z regulacjami przestrzennymi określonymi w rysunku planu, a w przypadku ich braku w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obsługującej, w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni, określonych w przepisach odrębnych z zastrzeżeniem ustaleń § 7 ust. 2 pkt 2;

3)      dopuszczalna powierzchnia zabudowy:

a)      dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej - nie więcej niż 40% powierzchni działki,

b)      dla innych dopuszczalnych form zabudowy - nie więcej niż 50% powierzchni działki;

4)      wymagana powierzchnia biologicznie czynna:

a)      dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej - nie mniej niż 40% powierzchni działki,

b)      dla innych dopuszczalnych form zabudowy - nie mniej niż 30% powierzchni działki;

5)      dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym:

a)      budynki mieszkalne - trzy kondygnacje nadziemne,

b)      budynki gospodarcze i garaże wolnostojące - dwie kondygnacje nadziemne,

c)      każdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną czwartą rzutu poziomego obiektu;

6)      zasady formowania budynków:

a)      dopuszczalna zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa i atrialna,

b)      dopuszczalne dachy płaskie, łupinowe oraz dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, kąty nachylenia połaci symetryczne względem kalenicy, o spadkach od 20o do 45o.

3.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1)      realizacja nowych zespołów zabudowy jest możliwa dopiero po wydzieleniu ulic obsługujących;

2)      dopuszcza się drugą i następne linie zabudowy tylko w przypadku zapewnienia ich obsługi zgodnie z ustaleniami opisanymi w§ 10 ust. 1 pkt 5;

3)      tam, gdzie to możliwe nakazuje się łączenie wjazdów bramowych na działkach sąsiadujących;

4)      obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 18

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,

oznaczone symbolami 1MNR - 43MNR

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe - zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią;

2)      dopuszczalne:

a)      nieuciążliwe usługi występujące w granicach działki łącznie z funkcją mieszkaniową,

b)      obiekty towarzyszące, takie jak garaże, budynki gospodarcze, wiaty.

2.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)      geometria i wielkość działki - umiarowa, tam gdzie to możliwe prostokreślna, kąt nachylenia granic bocznych w stosunku do kierunku drogi obsługującej nie mniejszy niż 60o, minimalna wielkość działki przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego:

a)      tereny MNR o numerach: 8, 9, 11, 13, 20, 22, 23, 26, 28, 31-37, 41:

­          zabudowa zagrodowa - 900 m2, szerokość frontu co najmniej 20 m,

­          zabudowa jednorodzinna wolnostojąca - 500 m2, szerokość frontu co najmniej 18 m,

b)      tereny MNR o numerach: 1-7, 10, 12, 14-19, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 38-40, 42 i 43:

­          zabudowa zagrodowa - 1200 m2, szerokość frontu co najmniej 22 m,

­          zabudowa jednorodzinna wolnostojąca - 700 m2, szerokość frontu co najmniej 20 m,

c)      dla pozostałych, dopuszczalnych form zabudowy wielkość działki musi zapewniać możliwość zachowania niżej opisanych wskaźników i parametrów urbanistycznych;

2)      zasady lokalizacji budynków:

a)      budynki mieszkalne, usługowe, gospodarcze i garaże należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obsługującej, w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni, określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2,

b)      obiekty związane z produkcją rolną muszą być lokalizowane w taki sposób, aby nie ograniczały możliwości użytkowania zabudowy sąsiadującej;

3)      dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 30% powierzchni działki przypisanej do danego zamierzenia inwestycyjnego;

4)      wymagana powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 50% powierzchni działki przypisanej do danego zamierzenia inwestycyjnego;

5)      dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym:

a)      budynki mieszkalne - trzy kondygnacje nadziemne,

b)      budynki usługowe, gospodarcze i garaże wolnostojące - dwie kondygnacje nadziemne,

c)      obiekty związane z produkcją rolną - nie więcej niż 9 m,

d)      każdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną czwartą rzutu poziomego obiektu;

6)      zasady formowania budynków:

a)      dopuszczalna zabudowa wolnostojąca,

b)      dopuszczalne dachy płaskie, łupinowe oraz dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, kąty nachylenia połaci symetryczne względem kalenicy, o spadkach od 20o do 45o.

3.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1)      dopuszcza się drugą i następne linie zabudowy tylko w przypadku zapewnienia ich obsługi zgodnie z ustaleniami opisanymi w§ 10 ust. 1 pkt 5;

2)      tam, gdzie to możliwe nakazuje się łączenie wjazdów bramowych na działkach sąsiadujących;

3)      obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy zagrodowej.

§ 19

Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczone symbolami 1MNU - 47MNU

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią, za wyjątkiem stacji paliw oraz produkcji, składów i magazynów nie związanych z funkcją usługową; w obrębie poszczególnych działek możliwa jest realizacja zabudowy:

a)      mieszkaniowej bez funkcji usługowej lub prowadzonej jedynie w części budynku mieszkalnego,

b)      albo zabudowy mieszkaniowo – usługowej,

c)      albo zabudowy usługowej;

2)      dopuszczalne:

a)      działalność produkcyjna związana wyłącznie z prowadzoną funkcją usługową,

b)      utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej oraz działalności związanej z przetwórstwem rolnym,

c)      obiekty towarzyszące, takie jak garaże, budynki gospodarcze, wiaty.

2.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)      geometria i wielkość działki - umiarowa, tam gdzie to możliwe prostokreślna, kąt nachylenia granic bocznych w stosunku do kierunku drogi obsługującej nie mniejszy niż 60o, minimalna wielkość działki przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego:

a)      tereny MNU o numerach: 3, 6, 10, 13, 14, 17, 19, 22, 31, 32, 35-42, 44-47:

­          zabudowa jednorodzinna wolnostojąca - 500 m2, szerokość frontu co najmniej 18 m,

­          zabudowa mieszkaniowo-usługowa - 600 m2, szerokość frontu co najmniej 18 m,

­          usługi występujące samodzielnie - 800 m2, szerokość frontu co najmniej 20 m,

b)      tereny MNU o numerach: 1, 2, 4, 5, 7-9, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23-30, 33, 34 i 43:

­          zabudowa jednorodzinna wolnostojąca - 700 m2, szerokość frontu co najmniej 18 m,

­          zabudowa mieszkaniowo-usługowa - 800 m2, szerokość frontu co najmniej 18 m,

­          usługi występujące samodzielnie - 1000 m2, szerokość frontu co najmniej 20 m,

c)      dla pozostałych, dopuszczalnych form zabudowy wielkość działki musi zapewniać możliwość zachowania niżej opisanych wskaźników i parametrów urbanistycznych;

2)      zasady lokalizacji budynków - budynki mieszkalne, usługowe, gospodarcze i garaże należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obsługującej, w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni, określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2;

3)      dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 50% powierzchni działki przypisanej do danego zamierzenia inwestycyjnego;

4)      wymagana powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 30% powierzchni działki przypisanej do danego zamierzenia inwestycyjnego;

5)      dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym:

a)      budynki mieszkalne i usługowe - trzy kondygnacje nadziemne,

b)      budynki gospodarcze i garaże wolnostojące - dwie kondygnacje nadziemne,

c)      obiekty halowe o funkcji usługowej i produkcyjnej - nie więcej niż 9 m,

d)      każdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną czwartą rzutu poziomego obiektu;

6)      zasady formowania budynków:

a)      dopuszczalna zabudowa wolnostojąca,

b)      dopuszczalne dachy płaskie, łupinowe oraz dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, kąty nachylenia połaci symetryczne względem kalenicy, o spadkach od 20o do 45o.

3.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1)      dopuszcza się drugą i następne linie zabudowy tylko w przypadku zapewnienia ich obsługi zgodnie z ustaleniami opisanymi w§ 10 ust. 1 pkt 5;

2)      tam, gdzie to możliwe nakazuje się łączenie wjazdów bramowych na działkach sąsiadujących;

3)      obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.

§ 20

Tereny zabudowy wielorodzinnej oznaczone symbolami 1MW - 8MW

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią urządzoną i miejscami wypoczynku codziennego;

2)      dopuszczalne:

a)      budynki zamieszkania zbiorowego takie jak: hotel, motel, schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów i dom dziecka,

b)      funkcje usługowe lokalizowane wyłącznie w obiektach wolno stojących lub w parterach budynków mieszkalnych z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, stacji paliw oraz obiektów typu „blaszak” i innych parterowych o powierzchni zabudowy mniejszej niż 100 m2,

c)      istniejące, nieuciążliwe dla mieszkańców usługi - niezależnie od ich gabarytów i statusu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 5 i 6,

d)      zespoły parkingów i garaży powyżej 10 stanowisk, w tym wielopoziomowe.

2.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)      geometria i wielkość działki - nie określa się, zakazane wydzielenia fragmentów przestrzeni publicznej i zieleni osiedlowej obniżające standardy zamieszkania z punktu widzenia warunków technicznych;

2)      zasady lokalizacji budynków - budynki należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obsługującej, w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni, określonych w przepisach odrębnych z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2;

3)      dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 20% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;

4)      wymagana powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 50% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;

5)      dopuszczalna wysokość zabudowy:

a)      mieszkalnictwo, budynki biurowe i budynki zamieszkania zbiorowego - obowiązuje nawiązująca do budynków istniejących - do sześciu kondygnacji w tym z możliwością nadbudowy istniejącej zabudowy o jedną kondygnację,

b)      usługi - do trzech kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym, możliwość nadbudowy istniejących obiektów usługowych musi być dowiedziona w stosownej ekspertyzie konstrukcyjnej,

c)      garaże wielopoziomowe - do trzech kondygnacji nadziemnych,

d)      każdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną piątą rzutu poziomego obiektu;

6)      zasady formowania budynków:

a)      przebudowy i remonty budynków mieszkalnych istniejących - dopuszczalne wszelkie zabiegi wzbogacające i różnicujące formę budynków, łącznie z wprowadzaniem balkonów, przeszkleń klatek schodowych i nadbudową ich fragmentów, w tym rozbudowę i nadbudowę budynku wyłącznie na potrzeby mieszkalnictwa wielorodzinnego, oznacza to zakaz wykorzystywania kondygnacji naziemnych powyżej parteru na cele nie służące funkcji mieszkaniowej w szczególności usługowe,

b)      przebudowy i remonty istniejących budynków usługowych - nakazuje się dostosowanie formy obiektów do kontekstu i skali otocznia, oznacza to stosowanie geometrii dachów takiej samej jaka występuje w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (w przypadku dachów spadzistych z tolerancją do 5%) oraz podobnych podziałów formalnych i materiałów wykończeniowych, przy czym zakazuje się stosowania stylistyki rustykalnej i materiałów wykończeniowych, takich jak kamień łamany, mur pruski, gont drewniany i podobne,

c)      zakazuje się rozbudowy poziomej parterów budynków mieszkalnych, w szczególności realizacji zabudowy usługowej lub garaży przylegających bezpośrednio do budynku,

d)      kolorystyka bloków mieszkalnych powinna być wprowadzana kompleksowo w skali poszczególnych osiedli lub ich wyodrębnionych fragmentów, uwzględniając poniższe warunki:

­          nawiązanie do istniejących podziałów konstrukcyjnych i formalnych budynku w tym rozmieszczenia okien, balkonów, loggi i klatek schodowych,

­          stosowanie stonowanych i zharmonizowanych zestawień kolorystycznych opartych w odniesieniu do przeważającej części fasad, o gamę kolorów ziemi (biel, żółć i zieleń chromowa, ochra, ciepłe brązy, grafit), dla fragmentów akcentujących ważne funkcjonalnie lub formalnie fragmenty budynku ograniczeń nie wprowadza się,

­          stosowanie rozwiązań przełamujących strukturę budynku oraz opartych o silne kontrasty barwne jest możliwe tylko po uzyskaniu akceptacji Gminnej Komisji Urbanistyki i Architektury,

e)      umieszczane na budynkach, drobne reklamy, szyldy i elementy informacji wizualnej o gabarytach porównywalnych z wielkością okien i otworów drzwiowych należy lokalizować w ścisłym powiązaniu z kompozycją fasad - to jest symetrycznie do osi okiennych, licowane z nadprożami, parapetami i innymi elementami formalnie ważnymi,

f)        reklamy wielkogabarytowe:

­          mogą być umieszczane wyłącznie na ścianach szczytowych budynków powyżej 5 kondygnacji naziemnej, w szczególności oznacza to zakaz umieszczania reklam na dachach za wyjątkiem szyldów i tablic informacyjnych tylko w postaci elementów ażurowych (wycięte napisy lub rysunki) podświetlanych lub neonowych, których treść związana jest z występującą w danym terenie MW funkcją (nazwa osiedla, firmy, instytucji, przedsiębiorcy itp.),

­          muszą nawiązywać do kształtu i podziałów całej fasady oraz kontekstu przestrzennego, w przypadku umieszczenia na ścianie szczytowej więcej niż jednej reklamy ich wielkość i kształt powinny być takie same,

­          wymagane uzyskanie akceptacji Gminnej Komisji Urbanistyki i Architektury na podstawie projektu zawierającego wizualizację całego obiektu wraz z otoczeniem z punktów lub punktu widzenia reprezentatywnego dla percepcji reklamy,

g)      ogrodzenia placyków gospodarczych, śmietników i podobne, ściśle utylitarne elementy małej architektury, powinny być realizowane przy użyciu materiałów wykończeniowych takich jak tynki szlachetne, beton fakturowany, cegła klinkierowa, szkliwiona ceramika budowlana i podobne, zakazuje się stosowania typowych prefabrykatów betonowych, blachy trapezowej i wszelkich materiałów odpadowych.

3.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1)      obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;

2)      przy zagospodarowaniu terenu i kształtowaniu zabudowy zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie należy utrzymać istniejące ogólnodostępne ciągi piesze, pieszo-jezdne i ścieżki rowerowe lub wskazać ich alternatywne rozwiązanie w sposób zapewniający ciągłość z terenami sąsiednimi;

3)      zakazuje się wprowadzania pojedynczych boksów garażowych oraz legalizacji istniejących;

4)      zakazuje się zmiany użytkowania istniejących boksów garażowych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i usługi.

§ 21

Tereny usług, oznaczone symbolami 1U - 14U

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe: zabudowa usługowa wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią z wyłączeniem stacji paliw (z zastrzeżeniem pkt 2d) i obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2)      dopuszczalne:

a)      funkcje związane z działalnością publiczną dla terenów 13U i 14U,

b)      nieuciążliwa działalność produkcyjna,

c)      zabudowa mieszkaniowa związana z prowadzoną działalnością,

d)      stacja paliw wyłącznie dla terenu 1U,

e)      garaże, w tym wielopoziomowe, magazyny, obiekty towarzyszące, takie jak budynki gospodarcze, wiaty.

2.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)      geometria i wielkość działki - umiarowa, tam gdzie to możliwe prostokreślna, wielkość działki przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego musi pozwalać na uzyskanie wskaźników opisanych w pkt 3 i 4;

2)      zasady lokalizacji budynków - nowe i rozbudowywane budynki usługowe, a także towarzyszące należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obsługującej, w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni, określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2;

3)      dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 70% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;

4)      wymagana powierzchnia biologicznie czynna - 15%;

5)      dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym:

a)      biura, hotele i budynki mieszkalne - cztery kondygnacje nadziemne,

b)      obiekty halowe związane z produkcją i składowaniem - nie więcej niż 12 m, chyba, że większa wysokość wynika wprost ze specyfiki danej funkcji,

c)      budynki gospodarcze i garaże wolnostojące - dwie kondygnacje nadziemne,

d)      każdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną piątą rzutu poziomego obiektu;

6)      zasady formowania budynków:

a)      budynki biurowe i usługowe: artykulacja współczesna z użyciem trwałych materiałów wykończeniowych takich jak kamień, cegła klinkierowa, tynki szlachetne, szkło, drewno i pokrycia ceramiczne,

b)      obiekty halowe: prosta, umiarowa bryła z akcentowaną partią wejścia głównego, dopuszczalne rozwiązania materiałowe i plastyczne specyficzne dla danej firmy lub funkcji,

c)      dla obiektów biurowych i usługowych dopuszczalne dachy płaskie, łupinowe oraz dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, kąty nachylenia połaci symetryczne względem kalenicy, o spadkach od 20o do 45o, z możliwością odstępstwa w przypadku elementów dodatkowych takich jak: lukarny, wieżyczki, daszki wejściowe itp.

3.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów – nie określa się

§ 22

Tereny usług o charakterze publicznym, oznaczone symbolami 1UP - 3UP

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe - zabudowa usługowa wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią, obejmuje funkcje związane z działalnością publiczną na przykład takie jak: administracja, oświata, szkolnictwo, nauka, kultura, sport, kult religijny, ochrona zdrowia, opieka społeczna - w szczególności:

a)      dla terenu 1UP jest to straż pożarna,

b)      dla terenu 2UP są to budynki zamieszkania zbiorowego związane z zakwaterowaniem na terenie zakładu karnego wraz z funkcjami administracji i socjalnymi;

2)      dopuszczalne: inne usługi nie kolidujące z funkcją podstawową oraz obiekty uzupełniające takie jak garaże, budynki gospodarcze, wiaty;

3)      zakazane: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

2.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)      geometria i wielkość działki - umiarowa, tam gdzie to możliwe prostokreślna, wielkość działki przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego musi pozwalać na uzyskanie wskaźników opisanych w pkt 3 i 4;

2)      zasady lokalizacji budynków - nowe i rozbudowywane budynki należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obsługującej, w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni, określonych w przepisach odrębnych;

3)      dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 30% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;

4)      wymagana powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 30% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;

5)      dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym:

a)      budynki usługowe - cztery kondygnacje nadziemne,

b)      obiekty halowe - nie więcej niż 12 m, chyba, że większa wysokość wynika wprost ze specyfiki danej funkcji,

c)      budynki gospodarcze i garaże wolnostojące - dwie kondygnacje nadziemne,

d)      każdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną piątą rzutu poziomego obiektu,

e)      dla funkcji unikalnych związanych na przykład z kulturą, kultem religijnym lub sportem wysokości nie określa się;

6)      zasady formowania budynków:

a)      obiekty istniejące - dopuszczalne wszelkie zabiegi architektoniczne prowadzące do ich wzbogacenia i zróżnicowania, w tym na przykład zmiana formy dachów, rozbudowa partii wejściowych,

b)      nowe budynki biurowe i usługowe: artykulacja współczesna z użyciem trwałych materiałów wykończeniowych takich jak kamień, cegła klinkierowa, tynki szlachetne, szkło, drewno i pokrycia ceramiczne,

c)      dla innych usług, w tym obiektów unikalnych zasad nie określa się.

3.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1)      obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów: zabudowy związanej ze stałym lub wielo-godzinnym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki i szpitali w miastach - odpowiednio do lokalizowanej funkcji, w przypadku i w okresie wykorzystywania terenu na cele wymagające ochrony przed hałasem;

2)      przy zagospodarowaniu terenu i kształtowaniu zabudowy zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie należy utrzymać istniejące ogólnodostępne ciągi piesze, pieszo-jezdne i ścieżki rowerowe lub wskazać ich alternatywne rozwiązanie w sposób zapewniający ciągłość z terenami sąsiednimi.

 

§ 23

Teren usług zdrowia, oznaczony symbolem 1UZ

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe: zabudowa usług ochrony zdrowia wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią urządzoną;

2)      dopuszczalne - obiekty uzupełniające takie jak garaże, magazyny, budynki gospodarcze, wiaty;

3)      zakazuje się zmiany sposobu użytkowania części obiektów wykorzystywanych na cele związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)      geometria i wielkość działki - w przypadku podziału lub poszerzenia, wielkość działki musi pozwalać na uzyskanie wskaźników opisanych w pkt 3 i 4;

2)      zasady lokalizacji budynków - obiekty nowe i towarzyszące należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej,  z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2;

3)      dopuszczalna powierzchnia zabudowy dla nowych realizacji - nie więcej niż 50% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego, w przypadku wydzielania fragmentów budynków lub zespołów istniejących - nie określa się;

4)      wymagana powierzchnia biologicznie czynna dla nowych realizacji - nie mniej niż 20% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego, w przypadku wydzielania fragmentów budynków lub zespołów istniejących - nie określa się;

5)      dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym:

a)      budynki usługowe - cztery kondygnacje nadziemne,

b)      budynki gospodarcze i garaże wolnostojące - dwie kondygnacje nadziemne,

c)      każdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną piątą rzutu poziomego obiektu;

6)      zasady formowania budynków:

a)      obiekty istniejące - dopuszczalne wszelkie zabiegi architektoniczne prowadzące do ich wzbogacenia i zróżnicowania, w tym na przykład zmiana formy dachów, rozbudowa partii wejściowych,

b)      nowe budynki biurowe i usługowe: artykulacja współczesna z użyciem trwałych materiałów wykończeniowych takich jak kamień, cegła klinkierowa, tynki szlachetne, szkło, drewno i pokrycia ceramiczne,

3.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1)      obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów: domów opieki i szpitali w miastach;

2)      przy zagospodarowaniu terenu i kształtowaniu zabudowy zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie należy utrzymać istniejące ogólnodostępne ciągi piesze, pieszo-jezdne i ścieżki rowerowe lub wskazać ich alternatywne rozwiązanie w sposób zapewniający ciągłość z terenami sąsiednimi.

§ 24

Teren usług sportu i rekreacji, oznaczony symbolem 1US

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe - tereny, urządzenia i zabudowa związana ze sportem i rekreacją w tym hotele i gastronomia wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią;

2)      dopuszczalne - inne usługi nie kolidujące z funkcją podstawową z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, oraz obiekty uzupełniające, takie jak garaże, budynki gospodarcze, wiaty.

2.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)      geometria i wielkość działki - pozwalająca na uzyskanie wskaźników opisanych w pkt 3 i 4;

2)      zasady lokalizacji budynków - w ścisłym nawiązaniu do istniejącej zabudowy lub w oparciu o projekt zagospodarowania całego terenu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2;

3)      dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 20% powierzchni terenu;

4)      wymagana powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 50% powierzchni terenu, w przypadku otwartych basenów, boisk i bieżni o sztucznej nawierzchni i może ulec obniżeniu do 10%;

5)      dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym:

a)      budynki administracyjne lub klubowe - trzy kondygnacje nadziemne,

b)      budynki gospodarcze i garaże wolnostojące - dwie kondygnacje nadziemne,

c)      dla pozostałych - w tym unikalnych takich jak trybuny i zadaszenia - nie określa się;

6)      zasady formowania budynków:

a)      obiekty istniejące - dopuszczalne wszelkie zabiegi architektoniczne prowadzące do ich wzbogacenia i zróżnicowania, w tym na przykład zmiana formy dachów, rozbudowa partii wejściowych,

b)      nowe budynki biurowe i usługowe: artykulacja współczesna z użyciem trwałych materiałów wykończeniowych takich jak kamień, cegła klinkierowa, tynki szlachetne, szkło, drewno i pokrycia ceramiczne,

c)      dla innych usług, w tym obiektów unikalnych zasad nie określa się.

3.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów - nie określa się.

§ 25

Tereny zabudowy produkcyjno - usługowej, oznaczone symbolami 1PU - 22PU

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe: tereny i zabudowa produkcyjna, w tym bazy, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią;

2)      dopuszczalne:

a)      dla terenów: 1PU-4PU, 10PU-19PU, 22PU – zabudowa mieszkaniowa związana wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b)      handel hurtowy z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, z zastrzeżeniem lit. c),

c)      dla terenu 7PU dopuszcza się realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, teren ten został objęty granicą terenu pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m² w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

d)      dla terenów 5PU i 6PU - składowanie, segregacja, odzysk i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne, w tym komunalnych i przemysłowych oraz złomowanie i demontaż pojazdów samochodowych, wraz z urządzeniami technologicznymi, bazą sprzętową, obiektami administracyjnymi, socjalnymi, obsługą komunikacyjną i powiązaną infrastrukturą techniczną,

e)      produkcja rolnicza,

f)        obiekty towarzyszące, takie jak garaże, w tym wielopoziomowe, budynki gospodarcze i wiaty,

g)      stacje paliw i inne usługi związane z obsługą ruchu samochodowego.

2.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)      geometria i wielkość działki - dotyczy nowych wydzieleń - umiarowa, tam gdzie to możliwe prostokreślna, kąt nachylenia granic bocznych w stosunku do kierunku drogi obsługującej nie mniejszy niż 60o, wymagany dostęp do drogi publicznej, szerokość frontu co najmniej 25 m; wielkość działki budowlanej przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego musi pozwalać na uzyskanie wskaźników opisanych w pkt 3 i 4, jednak nie mniej niż:

a)      dla terenów i zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów:

­          2000m2  w terenach 1PU-4PU, 9PU-11PU, 15PU, 17PU-22PU,

­          3000m2  w terenach 5PU-8PU, 12PU-14PU, 16PU,

b)      dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 w terenie 7PU - 4000m2,

c)      dla składowania, segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne oraz złomowania i demontażu pojazdów samochodowych w terenach 6PU i 5PU - 4000m2 ,

d)      dla pozostałych funkcji w tym związanych z usługami;

­          1000m2  w terenach 1PU-4PU, 9PU-11PU, 15PU, 17PU-22PU,

­          2000m2  w terenach 5PU-8PU, 12PU-14PU, 16PU,

e)      dla potrzeb związanych z infrastrukturą techniczną minimalnej wielkości działki nie określa się;

2)      zasady lokalizacji budynków - budynki produkcyjne, składowe, usługowe, gospodarcze i garaże należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej, prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obsługującej, w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni, określonych w przepisach odrębnych,  z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2;

3)      dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 60% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;

4)      wymagana powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 10% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;

5)      dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym:

a)      budynki administracyjne - cztery kondygnacje nadziemne,

b)      obiekty halowe - nie więcej niż 15 m, chyba, że większa wysokość wynika wprost ze specyfiki danej funkcji,

c)      budynki gospodarcze i garaże - dwie kondygnacje nadziemne,

d)      każdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną piątą rzutu poziomego obiektu;

6)      zasady formowania budynków:

a)      nowe budynki biurowe i usługowe: artykulacja współczesna z użyciem trwałych materiałów wykończeniowych takich jak kamień, cegła klinkierowa, tynki szlachetne, szkło, drewno i pokrycia ceramiczne,

b)      obiekty halowe: prosta, umiarowa bryła z akcentowaną partią wejścia głównego,

c)      dla obiektów i urządzeń technologicznych zasad nie określa się.

3.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1)      dla terenów 5U i 6U w przypadku wykorzystania terenu na potrzeby zintegrowanego urządzenia do obróbki i odzysku odpadów komunalnych i przemysłowych należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z:

a)      ochrony przed hałasem: zgodnie z przepisami odrębnymi, w przypadku lokalizacji urządzeń powodujące wzmożoną emisję hałasu do środowiska związanych ze strzępieniem złomu, w szczególności w stosunku do terenów o funkcji mieszkaniowej oznaczonych symbolami: 37MNU-42MNU,

b)      ochrony krajobrazu, w szczególności związanej z najbliższym otoczeniem (sąsiedztwo proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Doliny Dębina” - na północ od terenu 5PU oraz kompleksu rolnego i leśnego - południowo-wschodniej narożnik terenu 6PU) oraz ekspozycją  związaną z widocznością w obrębie lokalnego krajobrazu;

2)      w związku z pkt 1, przy wyborze lokalizacji należy uwzględnić optymalnie najkorzystniejsze umiejscowienie w obrębie terenu 5PU lub 6PU oraz konieczność odseparowania pasem zieleni izolacyjnej (wysokiej) częściowo zimozielonej w celu ograniczenia negatywnego wpływu na lokalny krajobraz oraz formowanie obiektów w zakresie kolorystyki elewacji i stosowanych materiałów w sposób niepowodujący dysharmonijnego charakteru w lokalnym krajobrazie;

3)      dla terenu 8PU obsługę komunikacyjną należy zapewnić od strony terenu drogi 6KDL;

4)      dla terenu 9PU obsługę komunikacyjną należy zapewnić od strony drogi przebiegającej wzdłuż granicy administracyjnej miasta, której fragment w postaci rezerwy stanowi teren drogi publicznej klasy dojazdowa oznaczony w planie symbolem 20KDD, a której dopełnienie i kontynuacja prowadzona jest na terenie Gminy Pawłowice.

§ 26

Tereny zakładów górniczych, oznaczone symbolami 1PW - 2PW

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe: tereny zakładów górniczych węgla kamiennego wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią;

2)      dopuszczalne:

a)      tereny, obiekty i urządzenia towarzyszące wynikające z stosowanej technologii,

b)      usługi nie związane z działalnością górniczą, pod warunkiem wydzielenia związanego z nimi terenu bezpośrednio dostępnego z dróg publicznych.

2.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)      geometria i wielkość działki - dotyczy tylko wydzieleń z terenów zakładów istniejących - umiarowa, tam gdzie to możliwe prostokreślna, kąt nachylenia granic bocznych w stosunku do kierunku drogi obsługującej nie mniejszy niż 60o, wymagany dostęp do drogi publicznej, szerokość frontu co najmniej 25 m; wielość działki przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego musi pozwalać na uzyskanie wskaźników opisanych w pkt 3 i 4, jednak nie mniej niż:

a)      2000m2  dla terenu 2PW,

b)      3000m2  dla terenu 1PW;

2)      zasady lokalizacji budynków - budynki należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej, prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obsługującej, w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni, określonych w przepisach odrębnych,  z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2;

3)      dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 70% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;

4)      wymagana powierzchnia biologicznie czynna - 10%;

5)      dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym:

a)      budynki administracyjne - pięć kondygnacji nadziemnych,

b)      obiekty halowe - dotyczy planowanych usług nie związanych z górnictwem - nie więcej niż 15 m,

c)      budynki gospodarcze i garaże - dwie kondygnacje nadziemne,

d)      dla pozostałych obiektów - zgodnie z wymogami technologicznymi;

6)      zasady formowania budynków:

a)      nowe budynki biurowe i usługowe: artykulacja współczesna z użyciem trwałych materiałów wykończeniowych takich jak kamień, cegła klinkierowa, tynki szlachetne, szkło, drewno i pokrycia ceramiczne,

b)      dla obiektów i urządzeń technologicznych zasad nie określa się.

3.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów - nie określa się.

§ 27

Teren gospodarki masami skalnymi i ziemnymi, oznaczony symbolem 1PWs

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe:

a)      składowanie,

b)      zagospodarowanie i inne działalności związane z wykorzystaniem mas skalnych lub  ziemnych powstających w związku z wydobywaniem i przerabianiemzłóż węgla kamiennego, wraz z urządzeniami technologicznymi, bazą sprzętową, obiektami administracyjnymi, socjalnymi, obsługą komunikacyjną i powiązaną infrastrukturą techniczną;

2)      dopuszczalne - lokalizacja i realizacja budowli krajobrazowych, służących powiększeniu terenów zieleni urządzonej i lasów oraz celom związanym z rekreacją, kulturą i sportem, z zastrzeżeniem ustaleń § 8 ust. 11, budowla lub budowle krajobrazowe mogą obejmować fragmenty lub cały teren oznaczony na rysunku planu.

2.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1)      dopuszczalna rzędna nadbudowy terenu z wykorzystaniem mas skalnych lub ziemnych wynosi 320 m n.p.m.;

2)      stoki powinny być formowane w sposób zbliżony do naturalnego, co oznacza że należy unikać dużych, eksponowanych fragmentów o jednolitym nachyleniu;

3)      kąty nachylenia zboczy muszą być dobierane tak aby wykluczyć ich osuwanie się i nadmierną erozję, dla stoków przeznaczonych pod zadrzewienia kąt nie powinien przekraczać 30o a dla stoków trawiastych 20o, lokalnie dopuszczalne skarpy powiązane na przykład z ciągami komunikacyjnymi o kącie nachylenia nie większym niż 40o;

4)      warstwa wierzchnia gleby musi posiadać skład i grubość pozwalającą na naturalną wegetację wprowadzanych roślin oraz być układana na podłożu ograniczającym przesiąkanie wód opadowych do warstw silnie przepuszczalnych;

5)      skład gatunkowy wprowadzanych zadrzewień i zakrzaczeń musi uwzględniać lokalne warunki siedliskowe, w szczególności brak naturalnych wód gruntowych, udział gatunków zimozielonych powinien wynosić ok. 30%;

6)      przekształcenie w budowle krajobrazową wymaga spełnienia poniższych warunków:

a)      przeznaczenie budowli winno realizować cel lub cele określone w §16 ust. 4,

b)      nakazuje się kompleksową realizację przedsięwzięcia, obejmujące poza samą budowlą, powiązaną z nią obsługę komunikacyjną i infrastrukturę techniczną,

c)      momentem rozpoczęcia realizacji budowli krajobrazowej jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na jej budowę;

7)      zaleca się scalenie działek ewidencyjnych prowadzone w taki sposób aby do danego sposobu użytkowania lub zagospodarowania była przypisana jedna działka;

8)      koszty realizacji oraz przyszłego użytkowania i utrzymania budowli krajobrazowej, co do zasady, nie mogą obciążać budżetu Gminy.

§ 28

Teren osadników wód dołowych, oznaczony symbolem 1PWw

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe - prowadzenie działalności związanej z gospodarką wodami zasolonymi, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodno - prawnym, w tym uzasadnione przeformowanie terenu zgodnie z wymogami technologicznymi, jeśli zasięg oddziaływania takich przekształceń ogranicza się do granic terenu, oraz lokalizacja urządzeń technologicznych, baza sprzętowa, obiekty administracyjne, socjalne, obsługa komunikacyjna i powiązana infrastruktura techniczna;

2)      dopuszczalne - lokalizowanie i prowadzenie działalności związanych z gospodarczym wykorzystaniem osadów i rekultywacją terenów po osadnikach.

2.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1)      rekultywacja terenu winna służyć celom opisanym w §16 ust. 5;

2)      wprowadzanie obiektów budowlanych musi być poprzedzone wykonaniem badań geotechnicznych podłoża wykazujących możliwość ich realizacji;

3)      zasypywanie osadnika musi być poprzedzone neutralizacją szlamu i osadów dennych.

§ 29

Teren cmentarza, oznaczony symbolem 1ZC

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe: cmentarz obejmujący powierzchnię grzebalną i część gospodarczą, w tym budynki takie jak: kaplica, dom przedpogrzebowy, administracja, obiekty gospodarcze oraz parkingi ogólnodostępne wykorzystywane wyłącznie na potrzeby cmentarza;

2)      dopuszczalne: usługi ściśle związane z funkcją terenu w tym krematorium wraz z kolumbarium oraz sieci infrastruktury technicznej prowadzone w sposób niekolidujący z funkcją podstawową.

2.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dotyczy wyłącznie obiektów wprowadzanych):

1)      geometria i wielkość działki - nie określa się;

2)      zasady lokalizacji budynków - zgodnie z projektem zagospodarowania terenów cmentarnych;

3)      dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 5% powierzchni terenu;

4)      część powierzchni grzebalnej cmentarza, nie mniejszą niż wskaźniki określone w przepisach odrębnych, należy przeznaczyć pod zieleń, w szczególności urządzoną jako zadrzewienia;

5)      dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym:

a)      budynki usługowe i towarzyszące - trzy kondygnacje nadziemne,

b)      dla pozostałych - w tym unikalnych kaplica lub dom pogrzebowy - nie określa się;

6)      zasady formowania budynków - artykulacja współczesna z użyciem trwałych materiałów wykończeniowych takich jak kamień, cegła licowa, tynki szlachetne, drewno i pokrycia ceramiczne.

3.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1)      obowiązuje ochrona istniejącej zieleni wysokiej i krzewów;

2)      w granicach cmentarza nakazuje się wprowadzenie sanitariatów publicznych;

3)      dla terenów ZC nie obowiązują ustalenia zawarte w§ 8 ust. 11 i 12.

§ 30

Teren ogrodów działkowych, oznaczony symbolem 1ZD

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe: uprawy ogrodnicze i zieleń o funkcji rekreacyjnej, lokalizacja altan ogrodowych, wiat, pergoli i podobnych elementów małej architektury;

2)      dopuszczalne - związane z utrzymaniem i użytkowaniem ogrodu: usługi, drogi, parkingi, obiekty zaplecza gospodarczego .

2.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dotyczy wyłącznie funkcji dopuszczalnych):

1)      geometria i wielkość działki - w przypadku niezbędnych wydzieleń, wielkość działki musi pozwalać na uzyskanie wskaźników opisanych w pkt 3 i 4;

2)      zasady lokalizacji budynków - obiekty usługowe i altany ogrodowe należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej prostopadle lub równolegle do kierunku alejek, ciągów pieszych i dróg obsługujących,  z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2;

3)      dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 20% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;

4)      wymagana powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 60% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;

5)      dopuszczalna wysokość zabudowy - dwie kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym;

6)      zasady formowania budynków - obiekty usługowe - artykulacja współczesna z użyciem trwałych materiałów wykończeniowych takich jak kamień, cegła klinkierowa, tynki szlachetne, drewno i pokrycia ceramiczne, dachy dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, kąty nachylenia połaci symetryczne względem kalenicy, o spadkach od 20o do 45o.

3.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1)      obowiązuje ochrona istniejącej zieleni wysokiej o walorach kompozycyjnych w granicach przestrzeni wspólnych, takich jak alejki czy place;

2)      obowiązuje wyposażenie obiektów usługowych co najmniej w instalację wodociągową, elektryczną i podłączenie do kanalizacji sanitarnej,

§ 31

Tereny rolnicze, oznaczone symbolami 1R - 26R

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe: produkcyjne i nieprodukcyjne tereny rolne;

2)      dopuszczalne:

a)      zalesienia i zadrzewienia, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, uzupełniające istniejące kompleksy leśne lub zadrzewienia zboczy dolin i parowów, obniżeń terenu oraz zadrzewienia szpalerowe wzdłuż cieków wodnych,

b)      zalesienia nie wymienione w pkt 2a, o powierzchni powyżej 1 ha,

c)      wody powierzchniowe,

d)      obiekty związane z produkcją rolną, prowadzenie koniecznych dojazdów, sieci i lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej;

3)      zakazane: budownictwo mieszkaniowe nie związane bezpośrednio z produkcją rolną - wyklucza się możliwość wyłącznego odbioru zrealizowanych obiektów mieszkaniowych stanowiących część takiej inwestycji.

2.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dotyczy wyłącznie funkcji dopuszczalnych):

1)      geometria i wielkość działki - w przypadku niezbędnych wydzieleń, wielkość działki musi pozwalać na uzyskanie wskaźników opisanych w pkt 3 i 4, jednak nie mniej niż 2000 m2, szerokość frontu co najmniej 25 m, wymagany dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej;

2)      dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 50% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;

3)      wymagana powierzchnia biologicznie czynna - w przypadku lokalizacji obiektów zgodnie z ust.1, pkt 2d nie mniej niż 15% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego, zagospodarowana jako zieleń wielowarstwowa separująca od terenów sąsiadujących;

4)      dopuszczalna wysokość zabudowy:

a)      budynki mieszkalne związane bezpośrednio z prowadzeniem produkcji rolnej - trzy kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym,

b)      budynki gospodarcze - dwie kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym,

c)      obiekty halowe - nie więcej niż 9 m,

d)      obiekty urządzenia związane z przetwórstwem spożywczym - nie określa się;

5)      zasady formowania budynków: budynki gospodarskie i magazynowe: artykulacja współczesna z użyciem trwałych materiałów wykończeniowych takich jak kamień, cegła klinkierowa, tynki szlachetne, drewno i pokrycia ceramiczne, dachy dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, kąty nachylenia połaci symetryczne względem kalenicy, o spadkach od 20o do 45o.

3.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1)      obszar oddziaływania obiektów związanych z produkcją rolną nie może wprowadzać uciążliwości i ograniczeń dla zabudowy sąsiadującej;

2)      warunkiem wprowadzania zalesień jest zachowanie wynikającej z przepisów o ochronie przeciwpożarowej odległości od zabudowy istniejącej i planowanej.

§ 32

Tereny leśne, oznaczony symbolem 1ZL

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe: las;

2)      dopuszczalne: realizacja ciągów pieszych, ścieżek rowerowych oraz lokalizacja sieci i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.

2.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów - dla terenu 1ZL nie obowiązują ustalenia zawarte w§ 8 ust. 11 i 12.

§ 33

Tereny zieleni nieurządzonej i tereny rolnicze o znaczeniu bioklimatycznym,

oznaczone symbolami 1ZR - 22ZR

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe: zieleń niska i wysoka o funkcji bioklimatycznej, użytkowanie rolnicze, pod warunkiem zachowania wartościowych drzew i krzewów oraz siedlisk podmokłych, wody powierzchniowe;

2)      dopuszczalne:

a)      prowadzenie dojazdów, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych oraz lokalizacja sieci i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną,

b)      zalesienia i zadrzewienia, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, uzupełniające istniejące kompleksy leśne lub zadrzewienia zboczy dolin i parowów oraz szpalerowe wzdłuż cieków wodnych,

c)      zalesienia nie wymienione w pkt 2b, o powierzchni powyżej 1 ha,

d)      dla terenu 17ZR – lokalizacja parkingów uzupełniających potrzeby terenu 1US obsługiwanych wyłącznie z terenu publicznego ciągu pieszo-jezdnego 8KDX.

2.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów dotyczą wprowadzania zalesień, dla których należy zachować odległości od zabudowy istniejącej i planowanej zgodną z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

§ 34

Tereny ulic i dróg publicznych, oznaczone symbolami: 1KDG - 2KDG, 1KDZ - 4KDZ, 1KDL - 6KDL, 1KDD- 20KDD, 1KDX - 12KDX

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe: pasy drogowe ulic i dróg publicznych oraz parkingi, obiekty i urządzenia związane z ruchem samochodowym i jego bezpieczeństwem;

2)      dopuszczalne:

a)      prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego, sieci infrastruktury technicznej i lokalizacja związanych z nią urządzeń, lokalizacja reklam, elementów informacji wizualnej i zieleni przyulicznej,

b)      wykorzystanie przestrzeni pod powierzchnią terenu na potrzeby lokali usługowych jedynie w przypadku istnienia lub realizacji podziemnych przejść pieszych.

2.      Występują poniższe klasy techniczne dróg i ulic publicznych, oznaczone na rysunku planu:

1)      KDG – główne:

a)      szerokość w liniach rozgraniczających od 20 m do 45 m,

b)      przekrój poprzeczny 2 x 2 pasy ruchu, ze stosownymi poszerzeniami w rejonach skrzyżowań, zjazdów i włączeń, na terenach zainwestowanych obustronne chodniki z zielenią rozdzielającą;

c)      wprowadzanie dodatkowych, bezpośrednich włączeń w jezdnie drogi, ponad wynikające z zainwestowania terenu w momencie wejścia w życie ustaleń planu oraz wskazanych w jego rysunku wymaga uzgodnień z Zarządzającym;

2)      KDZ – zbiorcze:

a)      szerokość w liniach rozgraniczających od 15 m do 35 m,

b)      przekrój poprzeczny co najmniej 1 x 2 pasy ruchu, ze stosownymi poszerzeniami w rejonach skrzyżowań, zjazdów i włączeń, na terenach zainwestowanych obustronne chodniki z zielenią rozdzielającą,

c)      wprowadzanie dodatkowych, bezpośrednich włączeń w jezdnie drogi, ponad wynikające z zainwestowania terenu w momencie wejścia w życie ustaleń planu oraz wskazanych w jego rysunku wymaga uzgodnień z Zarządzającym;

3)      KDL – lokalne:

a)      szerokość w liniach rozgraniczających od 12 m do 15 m, z uwzględnieniem dopuszczalnych lokalnych przewężeń i poszerzeń wynikających z istniejącego zainwestowania,

b)      przekrój poprzeczny 2 pasy ruchu, ze stosownymi poszerzeniami w rejonach skrzyżowań, zjazdów i włączeń, na terenach zainwestowanych obustronne lub jednostronne chodniki z zielenią rozdzielającą;

4)      KDD – dojazdowe:

a)      szerokość w liniach rozgraniczających - wymagane 10 m, dopuszczalne lokalne przewężenia lub poszerzenia wynikające z istniejącego zainwestowania, jednak nie mniej niż 8 m,

b)      przekrój poprzeczny 2 pasy ruchu, ze stosownymi poszerzeniami w rejonach skrzyżowań, zjazdów i włączeń, na terenach zainwestowanych obustronne lub jednostronne chodniki;

5)      KDX - ciągi pieszojezdne - szerokość w liniach rozgraniczających od 5 m do 10 m, dopuszczalne lokalne przewężenia lub poszerzenia wynikające z istniejącego zainwestowania.

3.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1)      nakazuje się wprowadzanie ekranów akustycznych lub zielni izolacyjnej zapewniającej ochronę przylegających terenów mieszkaniowych i usług związanych z oświatą, szkolnictwem, ochroną zdrowia i wypoczynkiem przed uciążliwościami generowanymi przez ruch samochodowy o ile stosowne badania wykażą przekroczenia standardów akustycznych;

2)      nakazuje się sukcesywne scalanie działek w granicach pasów drogowych dla poszczególnych klas technicznych lub odrębnych podmiotów zarządzających;

3)      teren oznaczony symbolem 20KDD stanowi rezerwę pod docelową realizację drogi publicznej klasy dojazdowej, której dopełnienie i kontynuacja prowadzona jest poza granicą administracyjną na terenie Gminy Pawłowice.

§ 35

Tereny ulic i dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW - 20KDW

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe: tereny niepublicznych ulic, dróg i parkingów, obiekty i urządzenia związane z ruchem samochodowym i jego bezpieczeństwem;

2)      dopuszczalne: prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i lokalizacja związanych z nią urządzeń, lokalizacja reklam, elementów informacji wizualnej i zieleni przyulicznej.

2.      Wymagane poniższe parametry techniczne ulic wewnętrznych:

1)      szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 5 m;

2)      przekrój poprzeczny - zalecane 2 pasy ruchu, na odcinkach nie dłuższych niż 200 m dopuszczalny 1 pas ruchu o szerokości nie mniejszej niż 3 m, pod warunkiem wprowadzenia mijanek o długości nie mniejszej niż 10 m w odstępach nie większych niż 50 m,

3)      geometria ulicy musi pozwalać na dojazd i zawracanie pojazdów staży pożarnej oraz służb komunalnych.

3.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów - nie określa się.

§ 36

Teren garaży, oznaczony symbolem 1KG

1.      Przeznaczenie: garażowanie i postój samochodów osobowych i dostawczych wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią.

2.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)      geometria i wielkość działki - powinna pozwalać na uzyskanie wskaźników właściwych dla wprowadzanej funkcji, w szczególności dopuszcza się wydzielenia w obrysie obiektu budowlanego, o ile taka konieczność będzie wynikała ze sposobu zarządzania zespołem;

2)      zasady lokalizacji budynków:

a)      nowe garaże należy sytuować wyłącznie zgodnie z całościowym projektem zagospodarowania zespołu w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obsługującej w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2,

b)      zakazuje się lokalizacji przewężających przestrzeń manewrową której parametry muszą pozwalać na dojazd straży pożarnej i służb komunalnych;

3)      dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 50% powierzchni terenu;

4)      wymagana powierzchnia biologicznie czynna - dopuszcza się pełne utwardzenie terenu;

5)      dopuszczalna wysokość zabudowy:

a)      dla zespołów indywidualnych boksów garażowych - 1 kondygnacja na terenie płaskim, tam gdzie ukształtowanie terenu na to pozwala 2 kondygnacje, dopuszczalne poddasza użytkowe, jeśli wynika to z całościowej koncepcji zespołu,

b)      dla garaży wielopoziomowych - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne;

6)      zasady formowania budynków: nakazuje się realizację lub modernizację poszczególnych boksów i ich zespołów w oparciu o całościowy projekt architektoniczny, w szczególności oznacza to obowiązek ujednolicenia detali zadaszeń, stolarki i kolorystyki.

3.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1)      zakazuje się realizacji boksów garażowych niezgodnych z warunkami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej w szczególności w postaci tymczasowych konstrukcji stalowych licowanych blachą;

2)      zakazuje się legalizacji istniejących, substandardowych zespołów blaszanych boksów garażowych oraz nakazuje ich sukcesywną likwidację.

§ 37

Tereny kolejowe, oznaczone symbolami 1KK – 3KK

Dla terenów kolejowych nie będących terenami zamkniętymi, obowiązuje jak niżej:

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe - tereny i urządzenia służące prowadzeniu ruchu kolejowego;

2)      dopuszczalne - komunikacja drogowa, zmiana sposobu użytkowania budynków istniejących z przeznaczeniem na funkcję mieszkaniową, usługową i produkcyjną, prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i lokalizacja związanych z nią urządzeń.

2.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1)      nakazuje się utrzymanie ciągłości przestrzennej terenów kolejowych, tak by w przypadku likwidacji funkcji podstawowej możliwe było ich wykorzystanie na cele komunikacyjne;

2)      wszelkie przecięcia dróg, ulic i sieci infrastruktury technicznej z terenami kolejowymi wymagają uzgodnień z zarządzającym linią kolejową.

§ 38

Tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami 1ITK, 1ITC

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe - tereny, obiekty i urządzenia związane z działaniem i zarządzaniem infrastrukturą techniczną, wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami oraz zielenią – w szczególności w zakresie:

1ITK - pompownie, oczyszczalnie ścieków, osadniki,

1ITC - elektrociepłownie, ciepłownie, kotłownie lokalne, węzły cieplne, wymiennikownie;

2)      dopuszczalne - usługi i produkcja nie kolidująca z przeznaczeniem podstawowym.

2.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)      geometria i wielkość działki - dotyczy nowych wydzieleń - umiarowa, tam gdzie to możliwe prostokreślna, kąt nachylenia granic bocznych w stosunku do kierunku drogi obsługującej niż mniejszy niż 60o, wielość działki przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego musi pozwalać na uzyskanie wskaźników opisanych w pkt 3 i 4, wymagany dostęp do drogi publicznej;

2)      zasady lokalizacji budynków - budynki i urządzenia - zgodnie z wymaganiami stosowanych technologii w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2;

3)      dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 80% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;

4)      wymagana powierzchnia biologicznie czynna - dopuszcza się pełne utwardzenie terenu niezabudowanego, o ile wynika to z wymagań technologicznych, w pozostałych przypadkach - 15%;

5)      dopuszczalna wysokość zabudowy: pięć kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym dla budynków administracyjnych, dwie kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym dla gospodarczych, dla pozostałych obiektów - zgodnie z wymogami technologicznymi;

6)      zasady formowania budynków: budynki biurowe: artykulacja współczesna z użyciem trwałych materiałów wykończeniowych takich jak kamień, cegła klinkierowa, tynki szlachetne, drewno i pokrycia ceramiczne.

3.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów – nie określa się

§ 39

Teren gospodarki odpadami, oznaczony symbolem 1ITO

1.      Przeznaczenie:

1)      podstawowe - odzysk i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne, w tym komunalnych wraz z urządzeniami technologicznymi, bazą sprzętową, obiektami administracyjnymi, socjalnymi, obsługą komunikacyjną i powiązaną infrastrukturą techniczną;

2)      dopuszczalne - usługi i produkcja nie kolidująca z funkcją podstawową.

2.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1)      dopuszczalna rzędna składowania odpadów wynosi 285 m n.p.m.;

2)      rekultywacja terenu winna być prowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym w sposób umożliwiający sukcesywne włączanie uwalnianych fragmentów składowiska w tereny zieleni nieurządzonej i leśnej.

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 40

Tracą moc ustalenia niżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego związanych z uchwałami Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju o numerach:

1)      XXXVIII/658/97 z dnia 25.10.1997 r.;

2)      XLVI/796/98 z dnia 30.05.1998 r.

§ 41

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 42

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 43

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

Załączniki:

Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Sławik
Data wytworzenia: 17.05.2019
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 17.05.2019 09:05
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 751
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Sławik
Data wytworzenia: 17.05.2019
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 17.05.2019 09:05
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 758
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 10.04.2007 13:06
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 907
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Sławik
Data wytworzenia: 22.03.2007
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 10.04.2007 13:06
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 17.05.2019 09:09
Liczba wyświetleń: 4325
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.