W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr IX/93/2007

Wersja strony w formacie XML

Wojewoda Śląski unieważnił uchwałę w części


UCHWAŁA NR IX/93/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój


z dnia 26 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną

dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 91 d pkt. 1) w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

 

§ 1

Ilekroć w dalszej części uchwały mowa jest o szkole, należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt. 1 i 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

§ 2

1.       W budżecie Miasta Jastrzębie Zdrój zapewnia się corocznie środki finansowe w wysokości 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

2.       Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określane są na każdy rok w planach finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój.

§ 3

1.       Środki finansowe wymienione w § 2 tworzą fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

2.       Środkami finansowymi stanowiącymi szkolny fundusz zdrowotny dla nauczycieli dysponuje dyrektor szkoły.

3.       Fundusz zdrowotny przeznacza się na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zwanych dalej nauczycielami, którzy:

1)      zatrudnieni są w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój,

2)      przeszli na emeryturę lub rentę ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój i korzystają z opieki zdrowotnej.

4.       Obsługę finansowo - księgową funduszu zdrowotnego szkoły prowadzić będzie księgowość danej szkoły, a w przypadku szkół obsługiwanych przez Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju ten Zespół.

§ 4

1.       Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie świadczenia pieniężnego, zwanego dalej zasiłkiem.

2.       Zasiłek przeznaczony jest na pokrycie kosztów związanych z zakupem przez nauczyciela okularów, aparatu słuchowego lub protezy zębowej.

3.       Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest zapomogą o charakterze socjalnym.

4.       Zasiłki wypłacane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej traktowane są jak zapomogi losowe z tytułu długotrwałej choroby i zwolnione są od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie odrębnych przepisów.

5.       Zasiłki nie stanowią podstawy wymiaru składek ani na ubezpieczenia społeczne, ani na ubezpieczenia zdrowotne - na podstawie odrębnych przepisów w zakresie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

§ 5

1.       Wniosek o przyznanie zasiłku, zwany dalej wnioskiem, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, nauczyciel składa do dyrektora szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia nauczyciela lub dyrektora szkoły, z której nauczyciel przeszedł na emeryturę lub rentę, a w przypadku gdy nauczyciel zatrudniony jest w dwu lub więcej szkołach, w szkole w której nauczyciel realizuje największą liczbę godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych lub za zgodą dyrektora szkoły w szkole wskazanej przez nauczyciela.

2.       Do wniosku należy załączyć:

1)       rachunek za zakup okularów lub aparatu słuchowego albo protezy zębowej.

2)       oświadczenie o średniej wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny nauczyciela ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających okres ubiegania się o zasiłek,

3)       uzasadnienie.

3.       Wnioski należy składać w terminach odpowiednio:  

1)       do 15 marca

2)       do 15 czerwca

3)       do 20 września

      danego roku budżetowego.

4.       Wnioski rozpatrywać będzie komisja powołana przez dyrektora szkoły, zwana dalej komisją,
w składzie:

1)       2 nauczycieli z danej szkoły wyznaczonych przez Radę Pedagogiczną tej Szkoły,
z których jeden pełni funkcję przewodniczącego komisji,

2)       emerytowany nauczyciel danej szkoły,

3)       po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w danej szkole.

5.       Przy rozpatrywaniu wniosków komisja bierze pod uwagę nie tylko wysokość kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z zakupem okularów lub aparatu słuchowego albo protezy zębowej, ale również całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną nauczyciela.

6.       Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków komisji.

7.       Komisja rozpatrywać będzie wnioski podczas jednego posiedzenia, które odbywać się będzie
w terminach odpowiednio do 30 marca, do 30 czerwca i do 10 października danego roku budżetowego.

8.       Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który wraz z propozycjami przyznania zasiłków komisja przedkłada dyrektorowi szkoły.

9.       Dyrektor szkoły wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku i przekazuje ją wnioskodawcy.

10.   Obsługę administracyjno – biurową komisji zapewnia dyrektor szkoły.

§ 6

1.       Wypłaty przyznanych zasiłków dla nauczycieli dokonuje jednostka, o której mowa w § 3 ust. 4, na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

2.       Nauczyciel może skorzystać z pomocy zdrowotnej tylko raz w roku.

§ 7

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
* Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informuje, że Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NP-N-0911/349/R/07 z dnia 30 maja 2007 r. stwierdził nieważność Uchwały Nr IX/93/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia środków finansowych przeznaczo­nych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, w części określonej w § 2 ust: 1 i 2, § 3 ust. 4. §4 ust. 4 i 5 i § 5 ust. 10 uchwa­ły-jako niezgodnej z przepisem art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006, Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane