W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Statut Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju

Wersja strony w formacie XML

STATUT

Miejskiego Zarządu Nieruchomości

w Jastrzębiu-Zdroju


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, zwany dalej „MZN” jest jednostką budżetową utworzoną na mocy Uchwały Nr XLV/930/2006 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju w jednostkę budżetową.

§ 2

Podstawą działania MZN są w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 249, poz. 2104).
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

§ 3

 1. Siedzibą MZN jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 55.
 2. Terenem działania MZN jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.

Rozdział II

PRZEDMIOT  DZIAŁANIA  MZN

§ 4

 1. Przedmiotem działania MZN jest w szczególności:

  1)gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,

  2)podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania nieruchomościami, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w te nieruchomości,

  3)prowadzenie administracji zleconej nieruchomości,

  4)prowadzenie ewidencji budynków, nieruchomości  oraz lokali,

  5)prowadzenie ewidencji najemców oraz właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych,

  6)zawieranie i rozwiązywanie umów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości na podstawie udzielonych pełnomocnictw rodzajowych,

  7)prowadzenie rozliczeń dostarczanych do nieruchomości mediów,

  8)utrzymanie czystości obiektów i przyległych terenów, prowadzenie akcji sanitarnych,

  9)wykonywanie robót budowlanych, remontów i konserwacji,

  10)realizacja inwestycji,

  11)przeprowadzanie przeglądów technicznych,

  12)prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,

  13)prowadzenie obsługi finansowej nieruchomości.

 2. Działalność podstawowa MZN obejmuje:

  1)pobór opłat z tytułu najmu lokali  mieszkalnych i użytkowych oraz prowadzenie windykacji, w tym sądowne dochodzenie roszczeń w zakresie: należności czynszowych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali, obiektów, gruntów i innych należności wynikających z zawartych umów,

  2)prowadzenie sądowych spraw o eksmisję,

  3)dochodzenie odszkodowania za szkody związane z eksploatacją górniczą,

  4)wykonywanie opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami,

  5)prowadzenie innych spraw związanych z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami.

§ 5

MZN prowadzi zarząd wspólnot mieszkaniowych na podstawie art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zmianami/.

Rozdział III

ORGANIZACJA  MIEJSKIEGO  ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI

§ 6

 1. MZN kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta.
 2. Dyrektor reprezentuje MZN na zewnątrz.
 3. Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 7

Strukturę organizacyjną, zadania i działania poszczególnych komórek organizacyjnych MZN oraz nadzór i kontrolę wobec pracowników określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora MZN.

§ 8

 1. MZN jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
 2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba.

Rozdział IV

ZASADY  DZIAŁANIA MZN

§ 9

Podstawą gospodarki finansowej MZN jest plan finansowy dochodów i wydatków.

§ 10

MZN dysponuje rachunkiem bankowym.

§11

Działalność MZN finansowana jest z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój. 


Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Zmiany Statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane