W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2009 roku (In.0055-12/09)

XML

Treść

 Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2009 roku.

 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej L Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 26 listopada 2009 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie finansów

 

W okresie od 23 listopada do 10 grudnia bieżącego roku podjąłem:

- 1 zarządzenie w sprawie układu wykonawczego do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta na sesji listopadowej,

- 5 zarządzeń w sprawie zmian układu wykonawczego,

- 2 zarządzenia w sprawie zmian budżetu Miasta,

- 2 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Miasta

- 4 zarządzenia w sprawie układu wykonawczego do tych zmian.

 

W wyniku zmian dochody budżetu Miasta według stanu na dzień 10 grudnia bieżącego roku wynoszą  285 334 961  zł, wydatki  297 734 107  zł, a deficyt  12 399 146  zł. 

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

Zakończono:

- remont nawierzchni ul. Kościelniok i Powstańców Śląskich,

- budowę łącznika ul. Kasztanowa z drogą osiedlową,

- remont ul. Przybosia,

- remont dachu na SP 5,

- wymianę okien w szkołach w ramach umów uzupełniających,

- projektowanie Internetu szerokopasmowego.

 

Trwają prace odbiorowe dotyczące przebudowy wiaduktu ul. Świerklańska oraz remontu mostu nad rzeką Szotkówką w ciągu ul. Wyzwolenia.

 

3 grudnia Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzygnęła sprawę wyboru wykonawcy dla zadania pn.: „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”. Wykonawcą jest Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A., Mostostal Puławy S.A., Acciona Infraestructuras S.A. za kwotę prawie 32,5 mln zł.

 

22 grudnia o godz. 1200 odbędzie się odbiór boisk przy ul. Warszawskiej wykonanych w ramach programu ORLIK 2012.

Zapraszam zainteresowanych Państwa Radnych a w szczególności członków Komisji   Kultury i Sportu do udziału w odbiorze.

 

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

7 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.. Temtem zgromadzenia było dokonanie zmian w statucie spółki mających na celu aktualizację PKD zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

25 listopada miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. Podczas zgromadzenia podjęto m.in. uchwałę w sprawie wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych znajdujących się w  zasobach JTBS „Daszek” Sp. z o.o.

 

23 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Przyjęto projekt planu finansowego na 2010 r. Podjęto stanowiska w następujących sprawach:

- zmiany przepisów ustawy Karta Nauczyciela,

- finansowania z Budżetu Państwa zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej,

- ograniczenia możliwości zadłużania jednostek samorządu terytorialnego wynikającego z indywidualnego wskaźnika zadłużenia,

- opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów i urządzeń budowlanych znajdujących się w podziemnych wyrobiskach górniczych.

 

W listopadzie zakończono  szkolenia dla  30 osób prowadzone ramach realizacji projektu pn. „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie  szkoleniowo - doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju”.

 

Przygotowywany jest projekt pn. „Elektroniczny obieg dokumentów dla Jastrzębia Zdroju”, który wraz z pełną dokumentacją zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do dnia 31 grudnia do oceny.

 

 

- w zakresie architektury

 

16 grudnia odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę marketu „Obi” przy ul. Podhalańskiej.

Roboty budowlane prowadzone są już od trzech miesięcy. Oddanie obiektu do użytkowania planowane jest na koniec II kwartału 2010 roku. W markecie podejmie pracę ponad 100 osób.

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

W listopadzie 2009 roku:

- w ewidencji znajdowało się 3157 os. bezrobotnych, w tym 1901 kobiet (60,22%).

- odnotowano 514 rejestracji, dokonano 551  wyłączeń z ewidencji urzędu.

 

Podsumowując współpracę Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu Zdroju z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, należy zaznaczyć, iż współpraca układała się dobrze I pozyskano dodatkowe środki, które przeznaczono na walkę z bezrobociem.

 

 

- w zakresie edukacji

 

W dniach 27 i 30 listopada przeprowadzono egzaminy dla 9 nauczycieli mianowanych. Wszyscy nauczyciele zdali egzaminy i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zwrócono się do Powiatowej Rady Zatrudnienia z prośbą o zaopiniowanie projektu wprowadzenia z dniem 1.09.2010 r. w Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju nowego kierunku kształcenia w zawodzie: technik mechatronik.

 

Dokonano rozliczenia dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna”. Wykorzystano  50 814,07 zł. 

 

Przeprowadzono konkursy na stanowiska dyrektorów następujących szkół i placówek oświatowych: Publiczne Przedszkole Nr 13, Szkoła Podstawowa Nr 10, Zespół Szkół Nr 4, Zespół Szkół Nr 13, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

 

Sfinalizowano dostawę okien do Publicznego Przedszkola nr 5 oraz Publicznego Przedszkola nr 17.

 

Dokonano rozliczenia zadania pt. „Integracyjny plener malarski” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców „Tęcza”. Dotacja w kwocie niespełna 3 tys zł została przez Stowarzyszenie prawidłowo rozliczona.

 

Rozliczana jest dotacja w wysokości: 27 243,00zł z tytułu przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego. W rozliczeniu biorą udział szkoły ponadgimnazjalne naszego miasta (Zespół Szkół nr 1, 2, 2, 3, 4 5, 6, 7, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Handlowych) oraz dotacji z ośrodkami kształcącymi uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w wysokości: 70 981,00zł.

 

Wyliczono średnie wynagrodzenie nauczycieli wg awansu zawodowego za 10 m-cy. Z materiałów z placówek oświatowych wynika, że dla nauczycieli stażystów w naszej Gminie należy wypłacić dodatek wyrównawczy dla 81,90 et. kalkulacyjnego. Koszt ogółem: 113 445,00zł.

 

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

Nabyto prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod :

- budowę gminnej drogi publicznej ul. Malczewskiego,

- poszerzenie odnogi gminnej drogi publicznej ul. Przemysłowej,

- budowę odnóg gminnych dróg publicznych ul. Ranoszka i Komuny Paryskiej.

 

Dokonano zamiany działki 3592/39 będącej własnością Gminy zabudowanej stacją transformatorową nie będącą częścią składową gruntu na prawo użytkowania wieczystego działki 116/1 będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, za dopłatą ze strony osoby prawnej.

 

 

- w zakresie ochrony środowiska

 

W wielu rejonach miasta została ukończona budowa rozdzielczej sieci kanalizacyjnej z Funduszu Spójności i mieszkańcy przyłączają swoje budynki do tej kanalizacji. Do chwili obecnej rozpatrzono  369  wniosków o dofinansowanie przyłączy i przyznano dofinansowania na łączną kwotę 235.019,00 zł.

Podłączenie do odbiorcy końcowego będzie najważniejszym kryterium oceny przez Komisję Europejską z realizowania wydatków przez nasze miasto, Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz rozliczenie 34 mln – owej dotacji z Unii Europejskiej.

 

- w zakresie  gospodarki mieszkaniowej

 

Wypłacono 1.075 dodatków mieszkaniowych na kwotę 217.717,73zł.

 

2 grudnia odbyło spotkanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Celem spotkania było przeprowadzenie wizji u osób, które złożyły „Wnioski o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych”.

 

7 grudnia odbyło się kolejne spotkanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Tematem spotkania było rozpatrywanie złożonych wniosków o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy. Komisja sporządziła dwa projekty tj. „Projekt wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych wynajętych na czas nieoznaczony, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na rok 2010”, jak również „Projekt wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na rok 2010”.    

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

W ramach XI Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia zorganizowano VII Miejski Turniej Wiedzy o Zdrowiu.

 

Trwają dostawy następujących urzadzeń medycznych:

- 2 sztuk kardiomonitorów oraz centrali intensywnego nadzoru na użytek Oddziału Gastrologiczno – Wewnętrznego WSS nr 2,

- głowicy  prezentacji B 10 MHZ do ULTRASONOGRAFU typ: ECHOFTAL na użytek Oddziału Okulistycznego WSS nr 2,

- respiratora na użytek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSS nr 2.

- łóżek szpitalnych i mobilnego podnośnika łóżkowego na użytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci.

 

 

- Ośrodek  Pomocy Społecznej


W nocy z 15 na 16 grudnia pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej wraz ze Strażą Miejską dokonali objazdu miejsc, w których przebywają osoby bezdomne.

Jest to próba zdiagnozowania środowiska osób bezdomnych na terenie całego kraju.

Po raz pierwszy w nowej siedzibie Ośrodka  w dniu 18 grudnia zorganizowana będzie Wigilia dla osób samotnych, starszych i opuszczonych z terenu naszego miasta.

W spotkaniu uczestniczyć będzie około 40 osób.


Przygotowywane są paczki żywnościowe dla podopiecznych Ośrodka.

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

Zrealizowano przedsięwzięcia kulturalno – edukacyjne m.in:

„The Wall w 20. rocznicę upadku muru berlińskiego” – wykład z cyklu „Na ścieżkach nauki”.

 

Zorganizowano wystawy:

- „Anielskie czynności – eksperyment ze szkłem”” – wystawa twórczości Elwiry Zembrzuskiej,

- „Odnalezione fragmenty”- wystawa fotografii autorstwa Wandy Hansen,

- „Miejsca znane i nieznane – Finlandia, Izrael, Norwegia”.

- „Najwyższe szczyty Antarktydy i Ameryki Południowej” – wystawa fotografii autorstwa Mariana Hudka, Dariusza Mildnera i Piotra Lilli.

 

 

 

- Miejski Ośrodek Kultury

 

29 listopada w Domu Zdrojowym odbyły się przesłuchania i finał XVII Konkursu Piosenki Poetyckiej „Jastrzębskie Śpiewania”. Wzięło w nich udział 17 wykonawców m.in. z Raciborza, Dąbrowy Górniczej, Bytomia, Chrzanowa i Katowic. Laureatką tegorocznej edycji została Agnieszka Błońska z Krzanowic.

                                      

Od 8 do 11 grudnia trwały eliminacje XIX Jastrzębskiego Przeglądu Jasełek.
W tegorocznej edycji wzięło udział 7 grup teatralnych z przedszkoli, 7 ze szkół podstawowych oraz 5 z gimnazjów. Ogłoszenie wyników Jastrzębskiego Przeglądu Jasełek oraz rozdanie nagród nastąpi jutro podczas uroczystego finału, który odbędzie się w Domu Zdrojowym.

 

 

- Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji

 

Uczniowie jastrzębskich szkół kontynuują rozgrywki „VI Mistrzostw Jastrzębia Zdroju w Piłce Halowej Szkół  Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Dotychczas swoimi umiejętnościami wykazali się uczniowie szkół podstawowych  i gimnazjalnych. W drugiej połowie grudnia zagrają uczniowie, którzy reprezentują szkoły ponadgimnazjalne.

 

Trwa kolejna edycja Rambitu dla przedszkolaków „Ole, ole przedszkole”.

W Hali Sportowej „Omega” w listopadzie i grudniu spotkały  się reprezentacje ośmiu przedszkoli, które „walczyły” o miejsce w przyszłorocznym Finale Rambitu.

 

6 grudnia na Lodowisku „Jastor” odbyły się dwie ślizgawki z „Mikołajem na Lodzie”.

W zabawach przygotowanych w tym roku wzięło udział blisko 400 dzieci.

 

Od 5 grudnia w każdy weekend mieszkanki naszego miasta mają możliwość udziału w warsztatach tanecznych w ramach projektu „Piłkarskie Weekendy z Salsą”. Warsztaty dla pań potrwają do 19 grudnia.

 

 

- Jastrzębski Zakład Komunalny

 

Zakończono prace przy budowie drogi na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei.

 

W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim w Jastrzębiu Zdroju przyjęto do pracy 3 osoby, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

 

Rozstrzygnięto postępowania dotyczące:

- remontu namiotów handlowych na targowisku przy A. Bożka;

- remontu nawierzchni na targowisku przy A. Bożka;

- deratyzacji targowisk miejskich.

 

 

- Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

 

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych w dziedzinie kultury na 2010 rok. W związku z tym organizacje pozarządowe mogą składać oferty do 5 stycznia 2010 r. Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu wynosi 95.400,00 zł.

 

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa na 2010 rok. Termin składania ofert upływa 5 stycznia 2010 r. Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu wynosi 420.000,00 zł .

 

8 grudnia podpisane zostało porozumienie o dofinansowanie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości, który będzie się mieścił w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Inkubator powstanie dzięki realizacji projektu partnerskiego pn. „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” w ramach Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w okresie od kwietnia 2010 r. do marca 2012 r.

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane