W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 28 maja 2009 roku (In.0055-5/09)

XML

Treść

 

 

 

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 28 maja 2009 roku

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XLII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 23 kwietnia 2009 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

            - w zakresie finansów

 

 W okresie od 17 kwietnia do 22 maja bieżącego roku podjąłem:

- 2 zarządzenia w sprawie układu wykonawczego do zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta z dnia 23 kwietnia 2009 roku na sesji zwyczajnej i nadzwyczajnej,

- 2 zarządzenia w sprawie zmian układu wykonawczego oraz 3 zarządzenia w sprawie zmian budżetu Miasta i 3 zarządzenia w sprawie układu wykonawczego do tych zmian.

W wyniku zmian dochody budżetu Miasta wynoszą 295 108 792 zł, wydatki 322 595 160 zł, a deficyt 27 486 368 zł.

 

           

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- zakończono budowę skrzyżowania typu rondo w ramach zadania. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”. W najbliższym czasie dla tego zadania zostanie podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,

- 30 kwietnia złożono wniosek o dofinansowanie dla zadania „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Obecnie trwa ocena formalna złożonego wniosku, a jej wyniki, powinny być znane w ciągu najbliższego miesiąca,

 – trwają prace związane z budową nowego odcinka drogi ul. Wrocławskiej z włączeniem do ronda w ramach zadania - „Budowa obwodnicy os. Staszica wraz z parkingiem”. W dniu 21 maja Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu przedmiotowego projektu kwotą 1,5 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,

- trwają prace projektowe na budowę etapu II drogi w ramach zadania - „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”. Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 stycznia br. otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację etapu I drogi w wysokości 69,8 mln zł, co stanowi 69,3 % kosztów zadania. Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę, a obecnie oczekuje się na podpisanie umowy. Następnie zostanie wyłoniony inżynier kontraktu i wykonawca zadania,

- zawarto umowę z firmą „GEOMAR” S.A. z siedzibą w Szczecinie na „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego szerokopasmowego dostępu do internetu dla miasta Jastrzębie Zdrój”. Koszt opracowania wynosi 380.400,00 zł,

- zawarto umowę na remont schodów terenowych: ul. Bednorza, ul. Wyspiańskiego, ul. Zielona, ul. Poznańska,

- trwa remont dachu nad budynkiem dydaktycznym w SP nr 5 przy ul. Mazurskiej,

- wyłoniono wykonawcę na zadanie pn.: „Przebudowa linii 20 KV przy ul. Libowiec
 w Jastrzębiu Zdroju”,

- 6 maja zawarto umowę na realizację zadania „Budowa skate parku z ciągami pieszo-jezdnymi oraz budowa kanalizacji deszczowej w jarze przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju - Etap I” - na kwotę 1 027 960,39 zł,

- trwają prace związane z budową sygnalizacji wraz z przebudową skrzyżowania przy ul. Rybnickiej. Planowany termin zakończenia robót koniec maja br.,

- ogłoszono przetarg na realizację zadania „Przebudowa ul. Świerczewskiego – pętla autobusowa”, otwarcie ofert nastąpiło 19 maja br.

 

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

- 24 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, na którym m.in. podjęto uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdania zarządu dla wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2008, udzielenia absolutorium dla zarządu stowarzyszenia za rok 2008,

- przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jastrzębskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji S.A., które odbyło się 28kwietnia, było m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2008 r.,

- 08 maja na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zatwierdzono plan finansowy na lata 2009-2011. Udzielono absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki, a także podjęto uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,

- 21 maja odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Spółka z o.o., na którym m.in. podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku zarządu dot. podziału zysku,

- 5 maja została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju”. Ogólnym celem projektu jest wzrost inwestycji w Jastrzębiu Zdroju poprzez wypromowanie istniejących terenów inwestycyjnych.

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na dzień 30 kwietnia w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 3 135 osób bezrobotnych,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 7,8% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do marca br.),

- w kwietniu w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych jako bezrobotne 536 osób, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 543 osoby,

- w kwietniu zarejestrowano 243 oferty pracy,

Powiatowy Urząd Pracy pozyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy na aktywację osób bezrobotnych w Jastrzębiu Zdroju, w ramach następujących programów:

- "Samodzielni - wparcie dla przedsiębiorczych" - program zakłada wsparcie dla przedsiębiorczych bezrobotnych, którzy planują prowadzenie działalności gospodarczej oraz pracodawców poprzez doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy dla kierowanych bezrobotnych. Pozyskana kwota - 250,7 tys. zł,

- "Młodzi w pracy" - celem jest umożliwienie bezrobotnej młodzieży (do 30 roku życia) zdobycia doświadczenia zawodowego oraz pomoc w podejmowaniu działalności gospodarczej. Pozyskana kwota - 371,7 tys. zł,

- "Dojrzałość to potencjał" - dla osób w wieku powyżej 45 lat przewidziano szkolenia. Pozyskana kwota - 135,1 tys. zł.

 

 

- w zakresie edukacji

 

- przeprowadzono weryfikację wniosków w sprawie przyznania częściowego dofinansowania do czesnego dla dokształcających się nauczycieli. W następstwie weryfikacji:

 - 37 wniosków zakwalifikowano pozytywnie, przyznano dofinansowanie w kwocie 650 zł na każdy wniosek,

- 19 wniosków zakwalifikowano negatywnie ze względu na niezgodność z uchwałą,

- 27 kwietnia odbyło się spotkanie robocze z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów w sprawie zmian w prawie oświatowym. Omówiono zmiany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych oraz w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- inspektorzy Wydziału Edukacji oraz przedstawiciele radnych, Anna Toborowicz oraz Bernadeta Magiera byli obserwatorami pisemnych egzaminów: gimnazjalnych, które odbyły się 22, 23, 24 kwietnia oraz maturalnych w dniach 4 i 5 maja. Dokumentację z przebiegu obserwacji przesłano do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie,

- 11 maja otwarty został kolejny etap rekrutacji elektronicznej scentralizowanej – rejestracja kandydatów/wybór preferencji. Do tej pory w systemie zalogowało się 805 kandydatów,

- rozliczono i przekazano wniosek w sprawie skutków podwyżek nauczycieli na 1 stycznia oraz 1 września na kwotę: 4 786 118,00 zł,

- zebrano wnioski dyrektorów placówek zainteresowanych rządowym programem „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Chęć przystąpienia do programu wykazało 16 placówek. Przekazano zbiorczy wniosek do Kuratorium Oświaty w Katowicach. Łączna kwota dofinansowania, o jakie ubiega się Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój Ministerstwa Edukacji Narodowej, wynosi 101 619,00 zł,

- na podstawie zweryfikowanych wniosków potencjalnych stypendystów projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu” podpisano umowy z 68 studentami na łączną kwotę 213 150,00 zł.

- zawarto umowy przekazania stypendiów z 10 uczniami oraz z ich opiekunami dydaktycznymi w ramach projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”,

- w związku ze zmianą dotychczasowego trybu finansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w dniu 14 maja 2009 r. podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Jastrzębie Zdrój w sprawie przekazywania w 2009 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia - na kwotę 405 839,00 zł,

- zawarto umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008/2009” na kwotę 153 840,00 zł. Uczestnictwo w tzw. ”zielonych szkołach” zgłosiło 14 szkół podstawowych,

 

 

 - w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- rozstrzygnięto konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Jastrzębie Zdrój w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rok 2009 dla organizacji pozarządowych,

- rozstrzygnięto konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej pn.: „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju” Realizatorem zadania jest Parafia św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym,

 

 

 - w zakresie gospodarowania mieniem

           

- dokonano nabycia od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych pod pas drogi ul. Wschodniej, Gałczyńskiego, Boża Góra Prawa,

- dokonano nabycia w formie darowizny od osoby fizycznej prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej pod poszerzenie odnogi ul. Przemysłowej.

 

- w zakresie architektury

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyznaczył terminy rozpraw w sprawie rozpatrzenia 13 skarg mieszkańców Jastrzębia Zdroju wniesionych pod koniec 2008r. na 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta. W dniu 24 czerwca przed sądem administracyjnym odbędą się 3 rozprawy dotyczące planów o symbolach R84, R87 i R88.

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowano wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wypłacono 1025 dodatków mieszkaniowych na kwotę: 171.617,79 zł,

- na wniosek Komisji Mieszkaniowej i Polityki Lokalowej Rady Miasta wśród mieszkańców gminnego zasobu mieszkaniowego przeprowadzana jest ankieta w celu dokonania przeglądu gminnego zasobu mieszkaniowego. Wyniki zostaną przedłożone ww. komisji.

 

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- 19 czerwca w Parku Zdrojowym Miasto współorganizować będzie wraz z młodzieżą studencką Akademii Górniczo–Hutniczej i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych imprezę - Juwenalia,

- dobiegają końca prace związane z organizacją Dni Jastrzębia Zdroju. Dwudniowe święto miasta odbędzie się na Stadionie Miejskim – 20 i 21 czerwca,

- ustalono wraz sołtysami, iż tegoroczne Dożynki będą organizowane na terenie każdego sołectwa z osobna oraz na os. Pszczyńska. Sołtysi będą mogli przeznaczyć na ten cel kwotę 5.000 zł,

- 29 maja w Domu Zdrojowym odbędzie się uroczystość przyznania Nagrody Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

 

 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

- od 1 do 4 maja Szkółka Piłkarska MOSiR gościła młodych piłkarzy z Liverpoolu, drużynę Millenium Boys JFC. Goście zagrali na Stadionie Miejskim ze swoimi jastrzębskimi rówieśnikami, a także wystąpili na turnieju w Głubczycach,

- 10 maja Jastrzębie Zdrój włączyło się do akcji „Polska Biega”. Sztafecie akcji od granicy z Żorami do Zebrzydowic towarzyszyli członkowie Klubu Biegacza MOSiR i uczniowie szkół,
- 16 maja na Kąpielisku „Zdrój” przy ul. Witczaka VIII Otwarte Mistrzostwa Jastrzębia Zdroju w Siatkówce Plażowej otworzyły sezon siatkówki plażowej,

 

 

- Miejski Ośrodek Kultury

 

- 22 kwietnia w kinie „Centrum” w ramach cyklu „Przerwa na … kino” wyświetlony został film „Trzeci cud” w reżyserii Agnieszki Holland,

- 24 kwietnia w Domu Zdrojowym odbyły się VIII Prezentacje Muzyczne Zespołów Klubu „Metronom”. Wystąpiły zespoły: HJATRA, INVERSED, PLASTELINOWE CHEŁMY oraz POLTRGEIST,

- 26 kwietnia w Domu Zdrojowym w ramach cyklu Teatr Rodzinny dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta wystąpił Teatr Młodego Widza „Lalka” z Jastrzębia Zdroju ze spektaklem „Urodzinowy prezent”,

- 26 kwietnia w kinie „Centrum” zagrał Zespół „GRZEGORZ KOPOŁKA TRIO”.

- 6 maja 2009 r. odbyło się otwarcie wystawy miniatury tkackiej z kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi pt. „Mini maxi”. Wystawę można oglądać do 28 maja br.,

- 6 maja odbył się wernisaż wystawy „Rysunki sprzed ćwierć wieku” połączony ze spotkaniem autorskim z Jackiem Fedorowiczem. Wystawę można zwiedzać do 29 maja br.,


- Miejska Biblioteka Publiczna

 

Z okazji „Drzwi Otwartych Biblioteki” zorganizowano:

- 8 maja - spotkanie autorskie z Jakubem Ćwiekiem, autorem literatury fantastycznej,

- 11 maja - spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiukiem, autorem literatury przygodowo -fantastycznej,

- 11 maja - „Juliusz Słowacki – romantyczny poeta i podróżnik”- wykład poprowadziła dr Marta Graczyńska,

- 12 maja - Warsztaty gitarowe „Fingerstyle” oraz „Minirecital Piotra Słapy”,

Zorganizowano wystawy:

 - „Jestem”- wystawa fotografii Natalii Chmielowiec z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej,

 - „To tylko konie”- wystawa grafiki autorstwa Aleksandry Mazur.

- „Moje pierwsze kroki”- wystawa prac malarskich Izabeli Jankowskiej.      

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 3 maja odbyła się uroczystość z okazji 218. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

- 8 maja odbyły się uroczystości z okazji obchodów 64. rocznicy zakończenia II wojny światowej,

- 12 i 13 maja odbyły się szkolenia dla członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz dla pracowników zajmujących się problematyką Obrony Cywilnej w zakładach pracy.

Przeprowadzone zostało ćwiczenie dotyczące awarii reaktorów w elektrowni jądrowej, omówiony został plan akcji jodowej dla miasta Jastrzębie Zdrój oraz ćwiczenie z uwzględnieniem prognozowania skażeń i braku dostawy wody,

 

 

            - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- oddano do użytku nowe kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei,

- usunięto 11 dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych przy ul. Okopowej, Jagiełły, Węglowej, Spacerowej, Wielkopolskiej, Wyzwolenia, Bogoczowiec i Wolności. Łącznie wywieziono 8,84 ton nieczystości,

- zakończono akcję wymiany piasku na placach zabaw, piaskownicach i boiskach do piłki plażowej administrowanych przez Miasto

- w ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim w Jastrzębiu Zdroju przyjęto do pracy 4 osoby, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne,

 

 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

 

 - prowadzona jest aktualizacja Bazy Organizacji Pozarządowych, znajdującej się na stronie internetowej Miasta www.jastrzebie.pl. Organizacje pozarządowego zainteresowane tworzeniem wspólnej bazy o jastrzębskim III sektorze do 15 czerwca br. mogą wypełnić ankietę na temat swojej organizacji i przesłać ją do Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych.

- wpłynęła informacja z Sądu Rejonowego, X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach o nadaniu z dniem 30 kwietnia 2009 r. statusu organizacji pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych "Cztery Łapy", Jastrzębie Zdrój.    

 

 

Ponadto informuję, że

- 15 maja podpisano umowę o wzajemnej współpracy z miastem Prievidza (Republika Słowacka)
Zawarte porozumienie będzie sprzyjało m.in. wymianie doświadczeń w zakresie organizacji i funkcjonowania organów samorządu lokalnego oraz współpracy instytucji wspierających rozwój lokalny. I tak już 22 maja przedstawiciele władz miasta uczestniczyli w święcie policji w Prievidzy.

 

Apeluję również, by zgłaszać się z propozycjami dotyczącymi współpracy w tych ramach, które określiła umowa.

           

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane