W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 23 kwietnia 2009 roku (In.0055-4/09)

XML

Treść

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 23 kwietnia 2009 roku

 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XLI Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 26 marca 2009 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

            - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- rozpoczęto przebudowę wiaduktu na ul. Świerklańskiej i w związku z tym do 15 grudnia droga będzie nieprzejezdna. Ruch odbywać się będzie przez  Żory i Świerklany oraz drogami lokalnymi,

- zakończono przebudowę skrzyżowania wraz z uzbrojeniem  na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica. Odbiór zaplanowano na 30 kwietnia,

- w marcu w budynku dawnego posterunku energetycznego przy ul. Wrocławskiej 6 powstał Region Jastrzębie. Kierownikiem Regionu jest p. Tomasz Lach. W zakresie jego kompetencji jest kompleksowe utrzymanie urządzeń elektromagnetycznych, tj. naprawa, przebudowa, prace inwestycyjne, pogotowie elektromagnetyczne, wydawanie warunków przebudowy sieci, uzgodnienie nadzoru oraz odbiór,

- 20 kwietnia złożono wniosek do Ministra Skarbu w sprawie komercjalizacji celem komunalizacji PEC Jastrzębie Zdrój,

- trwa procedura przetargowa na realizację zadań: 

- przebudowa linii 20kv na ul. Libowiec,

- remont nawierzchni ulic:  Zdziebły, Żwirki i Wigury, Boża Góra Lewa, Spokojna (wpłynęły 4 oferty)

 

- prowadzone są roboty budowlane:

- adaptacja i rozbudowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej,

- adaptacja i rozbudowa budynku na potrzeby Ogniska Wychowawczego,

- przebudowa sygnalizacji świetlnej - ul. Rybnicka,

- budowa chodnika - ul. Gagarina

 

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- 23 marca odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o., na którym z powodu wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej uzupełniono jej skład,

- 27 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A., którego przedmiotem  było podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 25.486.990,00 zł. Miasto Jastrzębie Zdrój wniosło aport w postaci prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych, pozostających w nieodpłatnym użytkowaniu JZWiK S.A. o wartości 4.982.009,93 zł. Oświadczenie o objęciu akcji przez Miasto Jastrzębie Zdrój zostało złożone 31.03.2009 r.,

- w związku z obowiązkiem przedstawienia Ministrowi Skarbu Państwa opracowano i przekazano informację nt. przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego w zakresie spółek prawa handlowego z udziałem Miasta,

- w ramach projektu pn. „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!”, realizowanego w ramach poddziałania 1.1.2 „Promocja inwestycyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przygotowano i dostarczono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego załączniki do umowy o dofinansowanie projektu.Przewiduje się,
że  umowa o dofinansowanie  projektu  będzie  podpisana na przełomie kwietnia-maja br.,

- trwa realizacja  projektu pn. „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju”. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja uczestników projektu oraz  trwają przetargi na wydruk ulotek, plakatów informacyjnych oraz broszur wraz z płytą CD dla uczestników projektu oraz osób poszukujących pracy,

- złożony przez Urząd Miasta  projekt pt. "Aktywność popłaca - wsparcie szkoleniowo-doradcze osób pozostających bez zatrudnienia w Jastrzębiu Zdroju" przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej. Wniosek ten ubiega się o 100% dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu to 442.380,00 zł

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na dzień 31 marca w Powiatowym Urzędzie Pracy były zarejestrowane 3.142 osoby bezrobotne,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 7,8% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do lutego br.),

- w marcu w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych jako bezrobotne 545 osób, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 542 osoby,

- w marcu zarejestrowano 191 ofert pracy, z czego 89 to oferty subsydiowane,

- Powiatowy Urząd Pracy podjął starania o pozyskanie dodatkowych środków z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w Jastrzębiu Zdroju. Złożone zostały wnioski o środki na realizację następujących programów:

- "Samodzielni - wparcie dla przedsiębiorczych" - program zakłada wsparcie dla przedsiębiorczych bezrobotnych, którzy planują prowadzenie działalności gospodarczej (15 osób) oraz  pracodawców poprzez doposażenie lub wyposażenie 25 stanowisk pracy dla kierowanych bezrobotnych,

- "Młodzi w pracy" - celem jest umożliwienie bezrobotnej młodzieży (do 30 roku życia) zdobycie doświadczenia zawodowego (staże dla 100 osób) oraz pomoc w podejmowaniu działalności gospodarczej (dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 osób),

- "Dojrzałość to potencjał" - dla osób w wieku powyżej 45 lat przewidziano szkolenia (30 osób) oraz dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (5 osób)

 

 

- w zakresie edukacji

 

- w związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy przygotowano dyspozycje dotyczące zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektorów wszystkich placówek oświatowych na terenie Miasta,

- zgodnie z zasadami przyznawania częściowego dofinansowania do czesnego dla dokształcających się nauczycieli, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych przekazali organowi prowadzącemu 55 wniosków o dofinansowanie. Wnioski te zostaną zweryfikowane przez Wydział Edukacji w zakresie zgodności z w/w zasadami oraz Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego,

- w związku ze złożeniem rezygnacji przez Panią Mariolę Lech-Wasiak, Dyrektora Gimnazjum Nr 10 przeprowadzono procedurę odwołania jej ze stanowiska i rozwiązania umowy o pracę. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko obowiązki dyrektora  powierzono dotychczasowemu wicedyrektorowi Panu Zbigniewowi Miłosiowi,

- w wyniku przeprowadzonej weryfikacji 70 wniosków, złożonych przez studentów do projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu” 2 wnioski zostały odrzucone ze względu na przekroczenie kwoty maksymalnego dochodu uprawniającego do przyznania stypendium, tj. kwoty 504 zł,

- w związku z uzyskaniem informacji z Instytucji Pośredniczącej o przyznaniu stypendium dla 10 uczniów jastrzębskich szkół w ramach projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” zawierane są umowy przekazania stypendiów zarówno z uczniami, jak i opiekunami dydaktycznymi uczniów,

- złożono wymagane załączniki do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu
IX PO KL „Przedszkolaki przyszłością naszej gminy”. Projekt został przyjęty do dofinansowania,
a kwota dofinansowania wynosi 1.996.360,37 zł. Po przyjęciu przez Radę Miasta uchwały w tej
sprawie będzie możliwe uzupełnienie załączników. Całkowita wartość projektu to 2.026.761,80 zł, wkład własny miasta wynosi 30.402 zł,

- pozytywnie zaopiniowano wnioski w sprawie zatwierdzenia wprowadzenia w roku szkolnym 2009/2010 nowych kierunków kształcenia w zawodach:

- technik logistyk - Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju,

- technik spedytor, technik organizacji reklamy - Technikum nr 3 w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu Zdroju ,

- technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych - Technikum nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych,

- technik usług fryzjerskich - Technikum Uzupełniające nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół
Zawodowych ,

- uczniowie szkół podstawowych, Otto Grzegorz (uczeń SP– 3) oraz Monika Kulig (uczennica SP nr 9) zostali laureatami „Konkursu Interdyscyplinarnego” na poziomie wojewódzkim w roku szkolnym 2008/2009. Natomiast Łukasz Kasza, uczeń Zespołu Szkół nr 1 zajął 25. miejsce w kraju w „50. Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym”, a Jakub Lech z Zespołu Szkół nr 6 zdobył  38. miejsce w 8. edycji „Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim”,

- 2 kwietnia Inspektorzy Wydziału Edukacji oraz radni: Anna Toborowicz, Bernadeta Magiera,
Jerzy Lis, Grzegorz Matusiak, Andrzej Matusiak i Damian Gałuszka, uczestniczyli jako obserwatorzy w sprawdzianie dla uczniów klas szóstych. Arkusze obserwacji wraz z kartami do odczytu przesłano do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- rozstrzygnięto konkursy na wyłonienie realizatorów następujących programów profilaktycznych wynikających z „Programu Zdrowotnego dla mieszkańców Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2009”:

- „Profilaktyka oraz wczesna diagnostyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój”,

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanek miasta Jastrzębie             Zdrój w roku 2009, w zakresie badań mammograficznych   i sonomammograficznych”,

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka narządu rodnego wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2009”,

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie czerniaka skóry wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2009”,

- „Profilaktyka oraz wczesna diagnostyka chorób układu oddechowego  wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój”

Ze względu na brak ofert ponownie ogłoszono konkurs na wyłonienie realizatora programu pn.: „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego wśród mężczyzn, mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2009”,

- ponownie ogłoszono również konkurs w dziedzinie pomocy społecznej pn.: „Pozyskiwanie
i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju”

 

                                  

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- dokonano nabycia od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej  zajętej pod pas drogi ul. Dybów,

- dokonano zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Lompy, będącej własnością Miasta, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,

- dokonano zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącą własnością Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy Al. Piłsudskiego

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Wypłacono 1.057 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 172.521,51 zł,

- odbyło się 81 zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,

- zawarto 8 aktów notarialnych, dotyczących wykupu mieszkań,

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- rozstrzygnięto postępowanie na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn. “Modernizacja budynków mieszkalnych ul. Gagarina 108, 110, 112
w Jastrzębiu Zdroju”

 

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- IV rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II uczczono organizując koncert „Santo Subito”
z udziałem solistów chóru i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,

- do 30 kwietnia można składać wnioski z kandydaturą osób do Nagrody Miasta w dziedzinie kultury, 

- ustalono plan pracy dotyczący przygotowań XX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków,  

- przeprowadzono kontrole w klubach sportowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie sportu, 

- 24 marca odbyły się eliminacje miejskie do 54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,

- zorganizowano wystawy:

- 3 kwietnia została otwarta wystawa fotografii Janusza Szczotki pt. „Fascynujący Izrael”. Ekspozycja w Galerii „Epicentrum” potrwa do 30 kwietnia,    

- do 30 kwietnia w Galerii Historii Miasta jest udostępniona do zwiedzania wystawa „Nasz znak – Orzeł Biały”

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

- z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci zorganizowano m.in.: warsztaty plastyczne, spotkania autorskie z  Kaliną Jerzykowską, Renatą Piątkowską, Dariuszem Rekoszem,  Andrzejem Żakiem.

 

- zorganizowano wystawy:

- wystawę dokumentów, fotografii, widokówek i umundurowania żołnierzy z krajów zaborczych ze zbiorów Muzeum w Sosnowcu pt. „Trójkąt Trzech Cesarzy” przygotowaną
z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości,

- wystawę twórczości Brygidy Simka pn. „Zamek w Jastrzębiu Górnym oraz inne obrazy, grafiki, almanachy, ceramika i hafty”

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 16 kwietnia o godzinie 13.00 zgodnie z rocznym planem zamierzeń Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego został przeprowadzony wojewódzki test sprawności syren alarmowych

 

 

            - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- rozpoczęto program zatrudniania osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Przy współpracy z OPS-em i Powiatowym Urzędem Pracy Jastrzębski Zakład Komunalny zorganizował pracę dla 10 osób w ramach prac społecznie użytecznych,

- w ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim w Jastrzębiu Zdroju przyjęto
do pracy 4 osoby, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne,

- rozstrzygnięto postępowanie m.in. na: zakup pionowych znaków drogowych, kompleksowe ubezpieczenie mienia Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego,

 

- w ramach utrzymania czystości w gminie m.in.:

- usunięto dzikie wysypiska (łącznie wywieziono 13,18 ton nieczystości),

- wykonano prace porządkowe na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie sołectw,

- rozpoczęto akcję wymiany piasku na placach zabaw, piaskownicach i boiskach do piłki plażowej

 

 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

 

- 9 kwietnia upłynął termin składania ofert w konkursie na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie Zdrój w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Do biura Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych wpłynęło 6 ofert,

- 21 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego
ds. organizacji pozarządowych. Na spotkaniu wybrano przewodniczącego Zespołu, którym został  p. Jerzy Motor z Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, ustalono także harmonogram działań na 2009 rok

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane