W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2009 roku (In.0055-1/09)

XML

Treść

 

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2009 roku

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXXVI Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 18 grudnia 2008 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- 29 grudnia 2008r. została podpisana z Urzędem Marszałkowskim umowa o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”. Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót – termin składania ofert ustalono na 25 lutego,

- 13 stycznia uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego przyjęto do dofinansowania Projekt Kluczowy pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – Etap I”. Obecnie czekamy na podpisanie umowy na dotację,

- przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn. „Przebudowa boiska sportowego przy ulicy Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju”. Termin złożenia wniosku - 5 luty,

- trwa przygotowanie procedury przetargowej na wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w szkołach,

- z uwagi na istniejące obecnie warunki atmosferyczne wstrzymano realizację zadań inwestycyjno-remontowych, tj.:


- budowa chodnika przy ul. Gagarina,

- budowa ronda na terenie byłej KWK Moszczenica,

- budowa obwodnicy Oś. Staszica,

 

termin rozstrzygnięcia konkursów w ramach działań 7.1.2 i 8.2 na budowę dróg na terenie byłej KWK „Moszczenica”, przebudowę basenu w ZS Nr 6 oraz budowę Sali gimnastycznej w SP Nr 17 nadal jest niewiadomy. Przypominam, że wnioski zostały złożone w dn. 4 czerwca 2008 roku,

- chciałbym odnieść się do interpelacji Radnego Jerzego Lisa dotyczącej Schetynówki. Regulamin tego programu zapewnia nawet 40 punków za posiadanie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, a więc preferuje powiaty ziemskie. Jako powiat grodzki Jastrzębie Zdrój nie ma z kim zawrzeć takich porozumień. W przyszłym roku, jesli ten program będzie kontytułowany, to regulamin musi być dostosowany do potrzeb powiatów grodzkich.

- odnosząc się do głosów, że moglibyśmy wykonywac więcej zadań chcę zauwazyć, że miesiąc temu uchwalaliśmy budżet, który został przygotowany ostrożnie. Już wówczas zakładaliśmy mniejsze wpływy i wzrost PKB na poziomie 3,7. Dziś mówi się, że ten wzrost będzie na poziomie 1,7. W pierwszym półroczu będziemy musieli bardzo ostrożnie podchodzić do budżetu miasta, mając na uwadze zmiany w budżecie państwa.

 

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- 20 stycznia  wraz z moimi zastępcami wziąłem udział w spotkaniu w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dotyczącym stanu i perspektyw działalności Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju oraz projektu nt. możliwości wykorzystania metanu z pola Moszczenica w gospodarce komunalnej Miasta Jastrzębie Zdrój. Jeszcze potrzebna jest dodatkowa wiedza w tym temacie, np. szczegółowe analizy kosztów. Zadania te nie musza być realizowane ze środków budżetowych, ale możemy sięgać po środki zewnętrzne,

- 17 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. Porządek obrad obejmował m. in. podjęcie uchwały w sprawie zakupu i sprzedaży terenu pole Ruptawa położonego na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój,

- 29 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o. o., na którym podjęto uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości Spółki,

- dobiegły końca prace zespołu ds. aktualizacji ofert inwestycyjnych. Została przekazana dokumentacja niezbędna do objęcia kolejnych terenów miasta statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

-  trwa realizacja projektu partnerskiego z Miastem Karvina pn. „Rozwój Współpracy Kulturalnej i Gospodarczej Władz Samorządowych oraz przedsiębiorców w Regionie Przygranicznym RCz-RP”. Projekt współfinansowany jest z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Těšínské Slezko-Śląsk Cieszyński, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. W ramach w/w projektu odbył się konkurs „Przedsiębiorca Roku 2008”, oceniający przedsiębiorców działających w regionie przygranicznym oraz konferencja, dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej po obu stronach granicy,

- podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju”. Projekt będzie realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 551 995,00 zł i jest w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Planowane rozpoczęcie realizacji projektu przewidziane jest na luty br.,

- podejmowane są działania zmierzające do nawiązania współpracy z Chorzowskim Stowarzyszeniem Pomocy „Serce” w Chorzowie, w ramach Lokalnej Sieci Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego LEX CIVIS, a także pozyskania szczegółowych informacji na temat internetowej aplikacji A. I. D. A. net, która pozwoli na poszerzenie wachlarza usług doradczych w Gminnym Centrum Informacji    

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na dzień 31 grudnia w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych
2 740 osób bezrobotnych,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 6,7% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do listopada 2008 roku),

- w grudniu w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych jako bezrobotne 527 osób, natomiast
z ewidencji urzędu wyłączono 480 osób,

- w grudniu zarejestrowano 129 ofert pracy, z czego 28 to oferty subsydiowane,

- trwa realizacja projektu pn. „Skuteczny urząd”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 6.1.2.),

- zakończono realizację następujących projektów:

   - „Aktywni na rynku pracy”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał                       Ludzki (Poddziałanie 6.1.3.),

- „45/50 Plus”, finansowanego z „rezerwy” Funduszu Pracy pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

- „Zrób to sam – wsparcie dla przedsiębiorczych”, finansowanego z „rezerwy” Funduszu Pracy pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

 

 

- w zakresie edukacji

 

- dokonano weryfikacji wykazu szkół i placówek oświatowych prowadzonych/dotowanych przez Miasto Jastrzębie Zdrój. Wykaz został sporządzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2008 roku. Szkoły i placówki ujęte w wykazie zostaną uwzględnione w wyliczeniach ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009,

- trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do utworzenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, w skład którego wchodzić będą Szkoła Podstawowa Nr 3 i Gimnazjum nr 10 Mistrzostwa Sportowego. Konieczna jest w tym zakresie opinia Śląskiego Kuratora Oświaty.

- przekazano do Kuratorium Oświaty informację na temat planowanych zmian w sieci szkół prowadzonych przez Miasto Jastrzębie Zdrój. Uwzględniono powstanie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego i połączenie, po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych, w zespół Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum 11,

- zakończono rozpatrywanie wniosków i dostarczono do Urzędu Marszałkowskiego listę potencjalnych stypendystów zawierającą 41 nazwisk. Osoby te biorą udział w projekcie systemowym pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3. PO KL –stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Urząd Marszałkowski dokona w ciągu miesiąca weryfikacji listy,

- dokonano rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym- stypendium szkolne, zasiłek szkolny. Na pomoc materialną w formie stypendium szkolnego otrzymano dotację w kwocie 590 347,00 zł, z czego wykorzystano  548 054,94 zł. Stypendium szkolne zostało przyznane 584 uczniom. Pozostała kwota w wysokości 42 292,06 zł, wynikająca z niespełnienia kryteriów określonych w Ustawie o systemie oświaty, została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zasiłek szkolny został przyznany 24 uczniom.  Na pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego otrzymano dotację w kwocie 13 551,00 zł, z czego wykorzystano 7 163,21 zł. Pozostała kwota w wysokości 6 387,79 zł, wynikająca z niedostatecznej ilości nadesłanych wniosków została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

- dokonano rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji (w wysokości 21,34 zł) otrzymanej na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny”. W okresie trwania programu pomoc otrzymało 9 placówek.

- w ramach dotacji podmiotowej dla uczelni publicznej przyznawanej przez Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój sporządzono porozumienia pomiędzy trzema podmiotami: Uniwersytetem III Wieku przy Uniwersytecie Śląskim, Akademią Górniczo–Hutniczą w Krakowie (Wszechnica Edukacyjna TUO) oraz  Akademią Górniczo–Hutniczą w Krakowie (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny),

- zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela uzgadniano z przedstawicielami związków zawodowych pracowników oświaty treść projektu uchwały Rady Miasta w sprawie kierunków studiów i specjalności, które powinny zostać objęte dofinansowaniem do czesnego w roku 2009. Propozycje kierunków, zawartych w tym projekcie przedstawili dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. Projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie Miasta w lutym,

- przy współudziale szkół opracowano harmonogram zajęć organizowanych przez placówki oświatowe podczas ferii zimowych. Szkoła Podstawowa nr 10 i Szkoła Podstawowa nr 19 organizują zimowisko, oferując dzieciom zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjścia na basen, wycieczki, posiłki; kolejne 17 jastrzębskich szkół przygotowało dla dzieci i młodzieży zajęcia sportowe, językowe, konkursy szkolne, turnieje szachowe, gry i zabawy świetlicowe. Harmonogram zajęć zamieszczono na stronie www.jastrzebie.pl

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- 10 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. Miasto udzieliło dotacji w kwocie 50 tys. złotych na zakup komputerów na użytek bloku operacyjnego. Podczas tego spotkania pozwoliłem sobie wyrazić opinię nt  głosów dotyczących ograniczenia działalności szpitala. Tak ogromna inwestycja – jest to jeden z najnowocześniejszych bloków w Polsce – stanowi istotny argument przeciw tego typu ograniczeniom.

- 12 stycznia na użytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju przekazano urządzenia medyczne. Koszt zakupu urządzeń to 13.669,25 zł.

 

                                  

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- dokonano nabycia  prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów pod rozbudowę układu dróg publicznych ulic: Podhalańskiej, Cieszyńskiej i Małopolskiej,

- dokonano zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy Al. Piłsudskiego,

- dokonano zbycia samodzielnych lokali użytkowych w budynku przychodni zdrowia przy ul. Wrocławskiej 12 A  wraz z udziałem  w nieruchomości wspólnej oraz w budynku przychodni   zdrowia przy ul. Wodeckiego 21,

- przeprowadzono przetarg, w wyniku którego wyłoniono nabywcę nieruchomości, stanowiącej działkę 181/40 przy ul. Świerczewskiego,

- prowadzono  postępowania  administracyjne  w  sprawie   naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu oraz opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,                                                                            

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Wypłacono 1 092 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 175 197,19 zł.,

- wypłacono należne odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz trzech spółdzielni, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej „Jas-Mos”, Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego – Wodzisław Śl. i Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”, na łączną kwotę 320.877,55zł.,

- sporządzono 4 umowy najmu lokali mieszkalnych, dotyczące wypłat należnych odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na rok 2009,

- toczy się proces podpisywania „Protokołów z rokowań” z lokatorami, którzy przystąpili do wykupu lokalu mieszkalnego w roku 2008, a w dalszej kolejności  przystępować będą do podpisywania aktów notarialnych (aktualnie do zawarcia aktów notarialnych przystąpiło 15 nabywców),

- w terminie do 31 grudnia 2008 roku wpłynęły 93 wnioski o wykup mieszkań na dotychczasowych warunkach,

- do dnia 31 grudnia 2008 roku sprzedanych zostało 381 lokali mieszkalnych z zasobu Gminy,

- sporządzono skierowania do przedłużenia umowy najmu lokali socjalnych, położonych
w Jastrzębiu Zdroju przy ulicach: Gagarina, Stodoły i Pszczyńskiej; skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Żeromskiego rodzinie znajdującej się w „Dodatkowym wykazie osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych, wynajętych na czas nieoznaczony, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na rok 2009”; skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego z powodu pożaru budynku mieszkalnego, położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Cieszyńskiej, 

- sporządzono „Projekt wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych, wynajętych na czas nieoznaczony, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na rok 2009”,

- sporządzono także „Projekt wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na rok 2009”,

- 8 stycznia odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, na którym Komisja zakończyła swoją pracę nad wnioskami złożonymi w 2008 roku

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- ogłoszono przetarg na wykonanie zadania pn. Wymiana wykładzin pcv w lokalach mieszkalnych  – otwarcie ofert planowane jest na  9 lutego,

- rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na zadania:

- Remont pomieszczeń piwnicznych ul. Wrocławska 12,

- Wywóz nieczystości płynnych ,

- Ochrona Dworca Autobusowego ul. Sybiraków 2 i konwój gotówki do banku,

- Bieżące utrzymanie budynków socjalnych przy ul. Armii Krajowej 90, 92, 94, 96, ul. Gagarina 108,110,112, 116, ul. Stodoły 52 i 54,

- Wywóz nieczystości stałych,

- Adaptacja pomieszczeń użytkowych w budynku mieszkalnym ul. Dunikowskiego 5-7 na pomieszczenia biurowo-socjalne oraz pomieszczenia przeznaczone dla Rady Osiedla wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych,

- Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2 -Etap II,

- unieważniono postępowanie na realizację zadania pn. Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji elektrycznej,  drobne roboty budowlane, ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższała środki, jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na wykonanie zamówienia,

- prowadzono roboty ogólnobudowlane w zakresie remontu pustostanów przy ul. Pszczyńskiej, Gagarina, Armii Krajowej, ul. Morcinka, czyszczenia rynien na całości zasobów, wymiany wywiewki kanalizacyjnej  przy ul. Morcinka, białkowania suszarni przy ul. Karola Miarki, wykonania przeróbek przewodów kominowych przy ul. Żeromskiego zgodnie z zaleceniami wskazanymi w opinii kominiarskiej,

- prowadzono roboty instalacyjne w zakresie wymiany pionu wodnego przy ul. Brzechwy, naprawy ogrodzenia przy ul. Wyspiańskiego, wymiany pionu kanalizacyjnego przy ul. Gagarina i ul. Śląskiej, wymiany instalacji  wod - kan i elektrycznej przy ul. Gagarina, wymiany instalacji wod - kan przy ul. Moniuszki, wymiany instalacji elektrycznej przy ul. Morcinka,

 

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- zakończono prace związane z przyznaniem dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa. Rozpatrzono łącznie 41 wniosków. Przygotowano 8 umów z dziedziny kultury na łączną kwotę 95 400,00 zł oraz 33 umowy z kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa na łączną kwotę 420 000,00 zł.,

- w dniach 27 – 29 grudnia w jastrzębskich parafiach pw.: Matki Boskiej Częstochowskiej, Miłosierdzia Bożego, Św. Katarzyny i Najświętszego Serca Pana Jezusa miał miejsce cykl koncertów „Górale śpiewają kolędy” w wykonaniu zespołu „Turnioki”, a  30 grudnia  odbył się koncert świąteczno – noworoczny w wykonaniu tego zespołu.  Gośćmi specjalnymi byli Andrzej Sikorowski z córką Mają Sikorowską,

- 17 stycznia w ramach cyklu „ŚMIECHOTERAPIA” wystąpił kabaret „HRABI”,

- zorganizowano wystawy:

- 19 grudnia odbył się wernisaż wystawy malarstwa Magdaleny Gogół–Peszke pt. „Wnętrzność z zewnątrz” (wystawę można było oglądać w Galerii Epicentrum),

- do 27 lutego dostępna jest ekspozycja aniołów z kolekcji Elżbiety Zakrzewskiej – Prażak pt.  „Skrzydlaci posłańcy” (wystawę można oglądać w Galerii Historii Miasta)

- zakończyły się turnieje kwalifikacyjne rambitu dla przedszkolaków „Ole, ole przedszkole”. Podczas styczniowych zawodów wyłoniono dwa kolejne przedszkola, które zmierzą się w finale zaplanowanym na 24 lutego w Hali Sportowej „Omega”,

- 19 grudnia rozpoczęły się V Mistrzostwa Jastrzębia Zdroju Szkół w Piłce Halowej. Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalme  reprezentuje w mistrzostwach po 8 drużyn w każdej z kategorii. Aktualnie odbywają się rozgrywki uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Trzy najlepsze szkoły w każdej kategorii spotkają się w marcowym finale,

- 15 stycznia na Lodowisku „Jastor” KS Jastrzębski Węgiel rozegrał pierwsze spotkanie w ramach 1/8 Pucharu Challenge. Nasi siatkarze bez większych problemów poradzili sobie z ukraińskim zespołem – Lokomotiwem Kijów 3:0. Natomiast w Kijowie w rewanżu pokonali rywali 3:1. W kolejnej rundzie rozgrywek siatkarze Jastrzębskiego Węgla spotkają się w połowie lutego z włoskim Sisleyem Treviso,

- zakończono przygotowania do ferii zimowych, tegoroczna oferta Ferii Zimowych z MOSiR-em została poszerzona o nowe propozycje dla dzieci i młodzieży, oprócz zajęć na obiektach administrowanych przez Ośrodek przygotowano wyjazdy w góry na narty, na kuligi oraz do kina na seans 3D,

- rozgrywki II rundy PLH JKH GKS Jastrzębie zakończył na VII miejscu, w ramach play off o Mistrzostwo Polski zagra z Comarch Cracovia Kraków.

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

- odbyły się wykłady, spotkania:

- 14 stycznia - wykład z cyklu „Na ścieżkach nauki” pt. „W kręgu Planetarium” z      okazji ogłoszenia przez ONZ roku 2009 Międzynarodowym Rokiem Astronomii. Wykład poprowadził Stefan Janta (Planetarium Śląskie),

- 22 stycznia - wykład z cyklu „Spotkania z kulturą” pt. „Goście z kosmosu – nauka czy nowoczesny mit?”, który poprowadził Mirosław Parylak z MBP,

- 8 stycznia odbył się - „Koncert Noworoczny” w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia oraz recital Jerzego Konofała,

- 9 stycznia w Bibliotece Głównej zorganizowano koncert gitarowy Tomasza Andrzejewskiego – zespół Miles Away, 

- zorganizowano wystawy:

   - wystawę ze zbiorów Muzeum w Ostrawie pt. „Ostrawa wczoraj i dziś” (wernisaż wystawy z udziałem dyrektorów Muzeum w Ostrawie i Sosnowcu odbył się 8 stycznia, natomiast wystawę można oglądać do 31 stycznia w Galeria „Pod Sową”), 

   - wystawę grafiki Moniki Styrnol-Czeczot pt. „Tektoryt” (wystawę będzie można oglądać do 31 stycznia w Filii Nr 2 - Galerii „Da Vinci”)

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 20 stycznia dla uczczenia ofiar „Marszu Śmierci” oraz pamięci zesłanych na Sybir odbył się
19. Rajd Szlakiem Martyrologii Narodów, a następnie uczestnicy uroczystości oddali hołd poległym w Parku Zdrojowym przy tablicy upamiętniającej męczeńską śmierć 15 więźniów Auschwitz Birkenau. W uroczystościach brały udział władze miasta, oddział PTTK, Związek Harcerstwa Polskiego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miasta oraz środowiska kombatanckie,

- 21 stycznia w ramach szkolenia z powszechnej samoobrony w schronie przy KWK „Zofiówka” odbyło się szkolenie dla przewodniczących oraz członków Zarządów Osiedli oraz Rad Sołectw miasta. Na spotkaniu zostały omówione zagrożenia występujące w bezpośrednim otoczeniu, zadania Obrony Cywilnej oraz elementy zarządzania kryzysowego,

- 22 stycznia odbyło się posiedzenie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w ramach przygotowań do akcji „Bezpieczne ferie 2009”. W posiedzeniu udział wzięli funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz przedstawiciele jednostek miejskich, które związane są z organizacją odpoczynku i zabaw dla dzieci i młodzieży,

- już po raz jedenasty Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Pion Ochrony przy współudziale z wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i innych placówek wychowawczych pod hasłem „Klęska - powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. 

 

 

            - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- zakończono modernizację magazynów 1-4 zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 17d. Prace obejmowały wykonanie robót tynkarskich zewnętrznych, izolację fundamentów, roboty dekarskie oraz malarskie antykorozyjne. Koszt inwestycji wyniósł 49 927,29 zł.

- rozstrzygnięto postępowania i zawarto umowy na:

- dostawę materiałów biurowych na okres styczeń – grudzień 2009,

 -dostawę środków czystości dla Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego na okres styczeń – grudzień 2009,

- usługi medyczne z zakresu medycyny pracy na rok 2009 ,

- obsługę prawną Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w 2009 roku.

- w drodze przetargów wyłoniono wykonawców i zawarto z nimi umowy na:

- sukcesywny wywóz i utylizację odpadów stałych oraz płynnych z obiektów administrowanych przez Jastrzębski Zakład Komunalny - wykonawca „KOMUNALNIK” Sp. z.o.o.

- budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei  - wykonawca„ZEN-KAN” Zenon Śmigielski

- całodobową obsługę schroniska dla bezdomnych zwierząt w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Norwida 5D – wykonawca Lech Zieliński

 

 

Ponadto informuję, że:

                               

- do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach przekazano 13 skarg wraz z odpowiedziami na skargi oraz dowodami w postępowaniu sądowym. Skargi zostały wniesione przez mieszkańców Rupatwy i Cisówki i dotyczyły trzech uchwał Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z marca 2007 roku w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tej części Miasta.

 

 Dokonano podsumowań ilości załatwionych w 2008 roku spraw administracyjnych.

I tak w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta wydano, zgodnie z kompetencjami:

- 539 pozwoleń na budowę, co w porównaniu z 2007 rokiem stanowi wzrost o 17%, jest to efekt realizacji planu zagospodarowania przestrzennego,

- dokonano ok. 200 podziałów nieruchomości oraz wprowadzono ponad 7300 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,

- wydano 23 decyzje w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, 28 decyzji w sprawie opłaty planistycznej oraz 55 decyzji w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji rolnej,

- wydano 20 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, co stanowi wzrost o 4% w stosunku do 2007 roku, przyjęto 69 zgłoszeń o eksploatacji instalacji i gospodarowaniu odpadami, co stanowi wzrost o 176%,

- wydano 98 decyzji dotyczących włączenia do drogi publicznej, 258 decyzji dotyczących robót w pasie drogowym,

- zarejestrowano prawie 18 000 pojazdów oraz wydano ponad 3200 praw jazdy,

- wydano ponad 10 000 dowodów osobistych, 380 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- przeprowadzono 157 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane