Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni, tj. do 11 grudnia 2016 r., projektu uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2017-2026 lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój i stanowiących własność Gminy Jastrzębie-Zdrój.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni, tj. do 11 grudnia 2016 r., projektu uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2017-2026 lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój i stanowiących własność osób fizycznych.

Informacja

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmian.). Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.10.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Rybnickiej, Długiej, Bocznej, Gagarina, Kombatantów w Jastrzębiu-Zdroju i ul Jastrzębskiej w Mszanie".

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Jastrzębie-Zdrój"

Zgodnie z art.19 ust. 7 i 8 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zmianami .) osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do aktualizacji „Założeń... oraz do „Prognozy..." w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pokój 501 B. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Rada Miasta.

Praca

stanowisko: Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji - 0,5 etatu

stanowisko Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji - 0,5 etatu

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor w Dziale Księgowości

stanowisko Podinspektor w Dziale Księgowości

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój 57

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Mienia

stanowisko Podinspektor w Wydziale Mienia

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

stanowisko Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent ds. informatyki

stanowisko Referent ds. informatyki

miejsce pracy Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Główny księgowy - 3/4 etatu

stanowisko Główny księgowy - 3/4 etatu

miejsce pracy Dom Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Dom Pomocy Społecznej, ul. Kaszubska 6, Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Referent - cały etat

stanowisko Referent - cały etat

miejsce pracy Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Utrzymanie letnie i zimowe miasta

zamówienie na Utrzymanie letnie i zimowe miasta

nr sprawy GK.271.7.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. B511

zamówienie na: Dostosowanie obiektów Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Wielkopolskiej 1A w Jastrzębiu-Zdroju do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

zamówienie na Dostosowanie obiektów Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Wielkopolskiej 1A w Jastrzębiu-Zdroju do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

nr sprawy DL.4221.17.2016.MK

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju"

zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju"

nr sprawy DL.4221.15.2016.MK

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Doposażenie placów zabaw przy PP7, PP12 i PP17

zamówienie na Doposażenie placów zabaw przy PP7, PP12 i PP17

nr sprawy IKI.271.67.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. B503

Uchwały

uchwała nr: XI.116.2016

uchwała nr XI.116.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI.115.2016

uchwała nr XI.115.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI.114.2016

uchwała nr XI.114.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie skargi osób fizycznych na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI.113.2016

uchwała nr XI.113.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania skarg, wniosków i petycji przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI.112.2016

uchwała nr XI.112.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI.111.2016

uchwała nr XI.111.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ogłoszenia Dni Solidarności Jastrzębskiej upamiętniających podpisanie Porozumień Jastrzębskich w sierpniu 1980r.

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.558.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.558.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany podziału planowanych na 2016 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.557.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.557.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok, w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.556.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.556.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.555.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.555.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.554.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.554.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania powyżej progu unijnego pn.: "Wykonanie robót awaryjnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.553.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.553.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznego Przedszkola Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju do zastępowania Dyrektora tej placówki podczas jego usprawiedliwionej nieobecności.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij