Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Tablica ogłoszeń

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie za rok 2016

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania do 31 maja sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o. - jezdnia południowa”

Zawiadomienie publiczne

Starosta Wodzisławski podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek Miasta Jastrzębie - Zdrój, reprezentowanego przez Grzegorza Durczyńskiego, wszczęto administracyjne postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnychna wykonania urządzenia wodnego - wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu oraz szczególne korzystanie z wód

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 78e ust. 1 pkt 1, art. 89d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.) Miasto Jastrzębie-Zdrój ogłasza korektę obowiązującej od miesiąca maja zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na rok 2017

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na wniosek Prezydenta Miasta, została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Jastrzębiu-Zdroju, etap I oraz II”

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Magdaleny Sikory - pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe cieku Ruptawka w km 2+680 - gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Chlebowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Praca

stanowisko: Dyrektor

stanowisko Dyrektor

miejsce pracy ZS nr 2, ZS nr 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Wydział Edukacji, pokój 403A lub 404A

stanowisko: Referent w Wydziale Mienia

stanowisko Referent w Wydziale Mienia

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

stanowisko Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 20A

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej

stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

stanowisko Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej

stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

stanowisko Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

miejsce pracy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, pok. 505A, 506A

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Utrzymanie letnie i zimowe miasta – kwartał nr XVI

zamówienie na Utrzymanie letnie i zimowe miasta – kwartał nr XVI

nr sprawy GK.271.4.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Gospodarki Komunalnej, pokój B511

zamówienie na: Utrzymanie letnie i zimowe miasta – kwartał nr VI

zamówienie na Utrzymanie letnie i zimowe miasta – kwartał nr VI

nr sprawy GK.271.3.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Gospodarki Komunalnej, pokój B511

zamówienie na: Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Towarowa

zamówienie na Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Towarowa

nr sprawy IKI.271.36.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

zamówienie na: Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – odnoga ul. Powstańców Śl.

zamówienie na Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – odnoga ul. Powstańców Śl.

nr sprawy IKI.271.39.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

zamówienie na: Produkcja trzech filmów profilaktycznych

zamówienie na Produkcja trzech filmów profilaktycznych

nr sprawy SM.271.6.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Straż Miejska” lub przesłanie na adres e-mail: akaszak@um.jastrzebie.pl

zamówienie na: Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Dębowa

zamówienie na Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Dębowa

nr sprawy IKI.271.35.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

zamówienie na: Transgraniczne ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karwina – Hawierzów: Etap I - Zagospodarowanie terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego

zamówienie na Transgraniczne ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karwina – Hawierzów: Etap I - Zagospodarowanie terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego

nr sprawy IKI.271.47.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

zamówienie na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania w ramach projektu "O krok do przodu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zamówienie na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania w ramach projektu "O krok do przodu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

nr sprawy ZP.260.1.8.2017.RPO

zamawiający Ośrodek Pomocy Społcznej

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 57

Uchwały

uchwała nr: IX.63.2017

uchwała nr IX.63.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Cieszyńskiej, stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX.62.2017

uchwała nr IX.62.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr V.55.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby prawnej prawa własności nieruchomości gruntowej oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX.61.2017

uchwała nr IX.61.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonych przy ul. Podhalańskiej

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX.60.2017

uchwała nr IX.60.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zaliczenia ulicy Kąty do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX.59.2017

uchwała nr IX.59.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX.58.2017

uchwała nr IX.58.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.303.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.303.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie likwidacji środka trwałego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.302.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.302.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy przejęcia na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój nieruchomości po KWK Jas-Mos i ich zagospodarowania

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.301.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.301.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany podziału planowanych na 2017 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.300.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.300.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.299.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.299.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.298.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.298.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok, w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij