Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, wszczęto postępowania administracyjne o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa ulicy Rolniczej w Jastrzębiu-Zdroju".

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem C 91, sporządzanego na podstawie uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr IV.44.2016 z dnia 22 marca 2016 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem C 90, sporządzanego na podstawie uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr IV.43.2016 z dnia 22 marca 2016 r.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadamiam, że w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2015 r., poz. 2031) Prezydent Miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój wydał decyzję ustalającą odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębie-Zdrój, obręb Borynia.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. z 2015 r., poz. 2031) tutejszy organ dnia 29 października 2015 roku wszczął postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębie-Zdrój, obręb Borynia, obejmującą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako: - 409/98 o pow. 0,0007 ha

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Stosownie do art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w związku z zakończoną procedurą oceny oddziaływania na środowisko, w tym kontekście transgranicznym dla przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice", Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanym przez Ministerstwo Środowiska Republiki Słowackiej stanowisku końcowym w przedmiotowej sprawie.

Praca

stanowisko: Podinspektor w Dziale Księgowości

stanowisko Podinspektor w Dziale Księgowości

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój 57

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Mienia

stanowisko Podinspektor w Wydziale Mienia

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

stanowisko Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent ds. informatyki

stanowisko Referent ds. informatyki

miejsce pracy Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Główny księgowy - 3/4 etatu

stanowisko Główny księgowy - 3/4 etatu

miejsce pracy Dom Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Dom Pomocy Społecznej, ul. Kaszubska 6, Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Referent - cały etat

stanowisko Referent - cały etat

miejsce pracy Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

stanowisko Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Dostawa książek w postaci nowości i wznowień z zakresu beletrystyki, literatury naukowej, popularno-naukowej oraz dziecięco-młodzieżowej w 2016 r.

zamówienie na Dostawa książek w postaci nowości i wznowień z zakresu beletrystyki, literatury naukowej, popularno-naukowej oraz dziecięco-młodzieżowej w 2016 r.

nr sprawy ADM.261.2.2016

zamawiający Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzebiu-Zdroju

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: Budowa przyłączy do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla obiektów: Hala widowiskowo-sportowa, Lodowisko Jastor, filia MBP 8 w WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Budowa przyłączy do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla obiektów: Hala widowiskowo-sportowa, Lodowisko Jastor, filia MBP 8 w WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.58.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. B503

zamówienie na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku w celu dostosowania do aktualnych przepisów wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy i zagospodarowaniem terenu

zamówienie na Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku w celu dostosowania do aktualnych przepisów wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy i zagospodarowaniem terenu

nr sprawy IKI.271.63.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. B503

zamówienie na: Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Kusocińskiego w Jastrzębiu-Zdroju - I etap

zamówienie na Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Kusocińskiego w Jastrzębiu-Zdroju - I etap

nr sprawy IKI.271.64.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. B503

zamówienie na: Budowa boiska sportowego wraz z pozostałym zagospodarowaniem terenu w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Budowa boiska sportowego wraz z pozostałym zagospodarowaniem terenu w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.61.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. B503

zamówienie na: Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. przy skrzyżowaniu z ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. przy skrzyżowaniu z ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.59.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. B503

Uchwały

uchwała nr: VIII.90.2016

uchwała nr VIII.90.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII.89.2016

uchwała nr VIII.89.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII.88.2016

uchwała nr VII.88.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na II półrocze 2016r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII.87.2016

uchwała nr VII.87.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na II półrocze 2016 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII.86.2016

uchwała nr VII.86.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII.85.2016

uchwała nr VII.85.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.437.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.437.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany podziału planowanych na 2016 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.436.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.436.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.435.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.435.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie likwidacji rzeczowych składników majątkowych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.434.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.434.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany podziału planowanych na 2016 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.433.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.433.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.432.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.432.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij